Cysylltu â ni

Tsieina

lywydd Tseiniaidd i ymweld â Brwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20131120-EU-CHINA-SUMMIT-HVR-XI-JMB-P024415000302-465661

Ar drothwy ymweliad proffil uchel â Brwsel yr wythnos nesaf gan Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping, mae ASE Crescenzio Rivellini wedi canmol arweinwyr gwleidyddol “modern, deinamig” Tsieina a’u herio i barhau ar y ffordd i ddiwygio.

Dywedodd Rivellini, sy’n cadeirio dirprwyaeth ddylanwadol Senedd Ewrop ar gyfer cysylltiadau â Gweriniaeth Pobl Tsieina, fod Xi Jinping wedi “dylanwadu fwyaf ar y cyd-destun rhyngwladol” yn ystod y 12 mis diwethaf.
Mae'r premier Tsieineaidd ym Mrwsel ddydd Llun (31 Mawrth) fel rhan o daith o amgylch Ewrop sydd hefyd yn mynd â'r Iseldiroedd, yr Almaen a Ffrainc i mewn.
Nid yw'n uwchgynhadledd wedi'i chwythu'n llawn ond yn hytrach bydd yn cynnwys nifer o gyfarfodydd gydag Arlywydd y Comisiwn José Manuel Barroso ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Hermann Van Rompuy.
Cyn y daith, dywedodd Rivellini, dirprwy o’r Eidal: “Mae’r China ddeinamig fodern yn cyferbynnu â’r diffyg arweinyddiaeth yn yr Undeb Ewropeaidd a pharlys gwleidyddol America.”
Dywedodd fod “ymrwymiad Xi Jinping i ddiwygiadau a’i ymgais i foderneiddio’r‘ Cawr Asiaidd ’yn rhoi cefnogaeth ryngwladol a domestig y mae mawr ei angen arno”.
Ychwanegodd Rivellini, pennaeth y ddirprwyaeth ers mis Medi 2009: “Ym mlynyddoedd nesaf ei arweinyddiaeth, rwy’n disgwyl i Xi Jinping gwblhau’r ffordd y dechreuodd yn ei flwyddyn gyntaf o lywodraeth: diwygiadau sy’n canolbwyntio ar y farchnad ac ymgyrch gwrth-lygredd egnïol.”
Mewn cyfweliad eang cyn yr ymweliad arlywyddol ag Ewrop, fe wnaeth yr ASE a anwyd yn Napoli hefyd fynd i’r afael ag ymdrechion China i frwydro yn erbyn llygredd a mynd i’r afael ag anghyfiawnder cymdeithasol.
“Rhaid i ni gydnabod ymdrechion cynyddol China i ymladd yn erbyn llygredd mewnol a’r ffaith bod y llywodraeth wedi gwthio ei brwydr yn erbyn llygredd yn uchel ar ei agenda. Enghreifftiol yw achosion Bo Xilai yn ogystal â diswyddo’r cyn-weinidog rheilffordd Liu Zhijun. ”
Fodd bynnag, rhybuddiodd: “Er gwaethaf ymdrechion y llywodraeth, yn enwedig yn yr ymddygiad anghyfreithlon sy’n ymwneud â thaliadau dramor, mae lefelau uchel o lygredd ac arferion anghyfreithlon o hyd mewn gweinyddiaethau cyhoeddus lleol.”
Ychwanegodd y chwaraewr 59 oed: “Mae’n amser diddorol iawn i China. Mae ei newid degawdau o economi wledig i gymdeithas drefol sydd wedi'i datblygu'n llawn ac sy'n edrych i'r dyfodol yn galw am wyliadwriaeth galed gan y llywodraeth i atal unigolion llygredig ac anghyfreithlon rhag atal datblygiad a maethu gwlad sy'n deilwng o fod ymhlith yr arweinwyr ledled y byd. Rwy'n hyderus y bydd Tsieina, yn y tymor hir, yn gallu gweithredu polisïau effeithlon gyda'r nod o gyfyngu ar lygredd mewnol a gwanhau anghyfiawnder cymdeithasol. ”
O ran y tensiynau cyfredol rhwng China a Japan dywedodd: “Ni ellir gwadu bod y gwrthdaro geopolitical sy’n digwydd rhwng China ac ysbryd imperialaidd Japan a ail-enwyd wedi dioddef cyflymiad sydyn a phryderus yn enwedig o fewn yr wythnosau diwethaf.”
Mae’n rhagweld, yn ychwanegol at yr “anghydfod agored” ynglŷn â sofraniaeth dros Ynysoedd Senkaku, “mae anghydfodau tiriogaethol newydd ar gyfandir Affrica ac olyniaeth o bryfociadau diplomyddol yn debygol o waethygu’r sefyllfa ar unrhyw foment.” Mae’r dirprwy yn credu bod cefnogaeth y gymuned ryngwladol yn “bwysig”, gan ddweud bod yr Unol Daleithiau “yn chwarae rôl strategol” ac na ddylai “pryderon” cyfredol dynnu sylw oddi wrth “ddatrys problemau’n heddychlon a gwrthdaro Asiaidd a allai drawsnewid yn rhyngwladol yn hawdd Rhyfel."
Gan droi at gysylltiadau rhwng yr UE a China, dywedodd Rivellini, ASE ers 2009, “Ar ôl degawdau o ddrwgdybiaeth ar y cyd, yn bennaf oherwydd anghytundebau ar fasnach, mae’r berthynas rhwng y ddau bŵer yn cydgrynhoi’n araf.
“Mae ffigurau allforio dwyochrog yn dangos sut mae cysylltiadau economaidd UE-China yn cael eu datblygu mewn ffordd gadarnhaol iawn, tra bod cydweithredu ar y lefel wleidyddol yn gwella gyda chyfres o gyfarfodydd dwyochrog amlach.”
“Serch hynny,” ychwanegodd, “rhaid i mi dynnu sylw at y data negyddol o hyd ar fuddsoddiad Ewropeaidd yn Tsieina: dim ond 2% o gyfanswm y buddsoddiad Ewropeaidd dramor y mae’n ei gynrychioli. Ac mae'r sefyllfa o safbwynt buddsoddi yn Ewrop gan China hyd yn oed yn fwy digalon. Os yw cronfa wrth gefn y genedl Asiaidd i’r Unol Daleithiau cymaint ag 20% ​​o gyfanswm y buddsoddiad, mae’r gyfran a gyfeirir tuag at Ewrop - yn anhygoel - yn llai nag 1% o’r cyfanswm. ”
Mae hyn yn dangos bod cytundebau rhwng yr UE a China yn “fwy nag erioed yn hanfodol” ar gyfer twf a ffyniant y ddwy ochr. Dadleuodd: “Mewn cyd-destun adferiad economaidd simsan, mae angen mwy nag erioed ar Ewrop i ddenu buddsoddiad tramor a allai gychwyn twf a chyflogaeth. Mae'n bryd i Ewrop adnabod dosbarth Tsieineaidd entrepreneuraidd newydd, un sy'n barod i fuddsoddi yn yr ardal, creu swyddi a datblygu. Ar y llaw arall, mae angen Ewrop yn fwy nag erioed ar China. Mae sicrhau presenoldeb buddsoddiad Ewropeaidd yn barhaol yn golygu sgiliau, gwybodaeth, technolegau a gwybodaeth sy'n allweddol i ddatblygiad cynaliadwy a hirdymor. Dylai cwmnïau Ewropeaidd deimlo’n gartrefol yn China, heb ofni cael eu rhwystro gan lywodraeth China. ”
Anogodd gwleidydd Forza Italia lywodraeth China i barhau ar y ffordd i ddiwygio’r farchnad economaidd: “Rwy’n credu y gall polisi domestig Tsieineaidd helpu i gael y gorau o berthynas yr UE-China trwy ail-gydbwyso ei heconomi yn wirioneddol o blaid buddsoddiad tramor cystadleuol a defnydd domestig cryfach.
“Byddai caniatáu mwy o gystadleuaeth ac arbenigedd Ewropeaidd i farchnad ddomestig Tsieina, yn enwedig yn y sector gwasanaethau, yn rhoi hwb i’w diwygiadau economaidd trwy gynyddu pwysau technolegau, gwybodaeth a sgiliau sydd eu hangen ar China.”
Ychwanegodd: “Dyma beth rydw i’n ei ddisgwyl ar gyfer y gyngres genedlaethol Tsieineaidd nesaf: ymrwymiad difrifol i gyfeiriad sector preifat mwy a marchnad gystadleuol go iawn.”
Dywedodd Rivellini, aelod o Blaid y Bobl Ewropeaidd ar y dde, y bydd ymweliad Arlywydd China ag Ewrop ddiwedd mis Mawrth “yn sicr o roi cyfle gwych i drafod cwestiynau heb eu datrys a bwrw ymlaen ar y ffordd i gydweithredu rhwng y ddwy realiti gwleidyddol. ”
Meddai: “Yn ystod y pum mlynedd hyn a dreuliwyd fel ASE yng ngofal y ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau â Gweriniaeth Pobl Tsieina, rwyf wedi fy synnu ar yr ochr orau gan y cydweithrediad gwleidyddol ac economaidd cynyddol mewn cysylltiadau rhwng yr UE a China, er gwaethaf yr argyfwng a’r nesaf yn simsan. adferiad byd-eang. Rwy'n gobeithio'n bendant y bydd cyfarfodydd Xi Jinping ag awdurdodau'r UE yn cadarnhau'r cydweithredu gwleidyddol ac, yn enwedig economaidd, angenrheidiol rhwng yr UE a China. Rhaid i Ewrop weithio tuag at strategaeth gyffredin fwy cydweithredol ar Tsieina, a gallai Tsieina wneud mwy i agor ei marchnad ddomestig i gystadleuaeth o Ewrop. "

hysbyseb

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd