Cysylltu â ni

Blogfan

Sylw: Ni all Ewrop cling i elw Rwsia gyda diogelwch yn y fantol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Zaslavskiy, Ilya 130By Ilya Zaslavskiy (llun), Cymrawd Robert Bosch, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House  

Rhaid i Ewrop roi'r gorau i obeithio y bydd Rwsia yn addasu ei strategaeth yn ôl rhesymeg economaidd. Rhaid i arweinwyr yr UE sylweddoli, ar ôl y Crimea, nad yw busnes Putin yn fusnes mwyach. Bydd delio ag ymosodwr a allai fod yn gyson yn golygu nid yn unig ewyllys wleidyddol ond hefyd gostau economaidd sylweddol i aelodau’r UE os yw gwerthoedd a sefydliadau democrataidd i gael eu cynnal.

Ar draws Ewrop, mae corfforaethau cenedlaethol - fel banciau, cwmnïau ynni, a chwmnïau cyfreithiol mawr - yn lobïo’n gryf yn erbyn unrhyw sancsiynau ail a thrydedd haen pellach yn erbyn Moscow gan y byddai elw tymor byr yn cael ei danseilio. Cyfleustodau'r DU dal eisiau nwy rhad Rwseg; gallai'r mewnforion cyntaf ddechrau erbyn mis Hydref eleni, wrth i gwmnïau symud i amnewid allbwn cynhenid ​​sy'n cwympo â nwy allanol. Mae Canghellor yr Almaen Angela Merkel, nad yw’n dwyn unrhyw gamargraffau ynglŷn â natur cyfundrefn Putin, wedi dweud y byddai mwy o sancsiynau’n cael eu gosod dim ond os bydd y sefyllfa’n gwaethygu, gyda phrif gorff masnach yr Almaen yn rhybuddio bod mwy na 6,000 o fusnesau Almaeneg sydd â € 76 biliwn o drosiant yn gysylltiedig â’i gilydd. gyda Rwsia.

Er gwaethaf dwy argyfwng tramwy nwy mawr a gychwynnwyd gan Gazprom yn yr Wcrain yn 2006 a 2009, mae'r UE wedi bod yn araf yn lleihau dibyniaeth gwledydd dwyrain Ewrop ar gyflenwad nwy Rwseg. Fel dadansoddiad diweddar gan bapurau newydd Rwseg mae sioeau Kommersant, yn 2013 arhosodd Bwlgaria a Slofacia yn fwy na 90% yn ddibynnol yn eu mewnforion ar lifoedd Gazprom trwy'r Wcráin tra bod y rhan fwyaf o'u cymdogion yn fwy na 60% yn ddibynnol. Er bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cynorthwyo gyda datblygiad cyfyngedig o ryng-gysylltwyr a storfeydd a fyddai’n helpu i leihau dibyniaeth, mae’r taleithiau hyn yn teimlo nad yw hyn yn ddigonol. Roedd y bregusrwydd hwn yn caniatáu i Gazprom drechu trafodaethau dwyochrog gyda phob gwladwriaeth ar draul polisïau rhyddfrydoli marchnad pan-Ewropeaidd.

hysbyseb

Yr amlygiad mwyaf trawiadol o'r duedd hon yw datblygiad parhaus piblinell South Stream. Tra bod ymyrraeth yn yr Wcrain yn parhau, dylai'r UE atal datblygiad South Stream (yn ogystal ag adolygu busnes arall gyda chwmnïau ynni Rwseg). Ond dim ond gydag addewidion annelwig o arallgyfeirio y mae'r UE wedi ymateb. Yn nodedig, bydd Stroitransgaz, sy'n eiddo i Gennady Timchenko, dyn busnes sy'n ddarostyngedig i sancsiynau diweddar yr Unol Daleithiau. yn ôl pob sôn, ennill bargen € 3.5bn i adeiladu rhan o biblinell South Stream ar draws Bwlgaria. Slofacia yw gan honni bod angen € 20 miliwn ychwanegol arno adeiladu gorsaf nwy er mwyn gweithredu cynllun gwrthdroi nwy mawr ar gyfer yr Wcrain. Mae'r polisi 'rhannu a rheoli' hwn wedi caniatáu i Brif Swyddog Gweithredol Gazprom wneud hynny ysgrifennu yn ei flog ychydig ddyddiau yn ôl bod 'prosiect South Stream yn mynd rhagddo'n raddol' gyda chynlluniau i ddechrau adeiladu'r llinell alltraeth gyntaf i Fwlgaria yn ystod y chwe mis nesaf.

Mae cyswllt mewn cwmni ynni yn Llundain sy'n gweithio yn Rwsia a'r Wcráin wedi dadlau y bydd South Stream yn cael ei adeiladu'n bendant ac yn ôl pob tebyg o flaen yr amserlen, gan y bydd buddion economaidd corfforaethol a gwlad unigol yn drech na chyfrifiad Putin am 'fas a rhanedig'. Rhagfynegwyd Ewrop. Fodd bynnag, credaf fod llinell goch wedi'i chroesi a bydd y prosiect yn cael ei atal eleni yn y pen draw. Fel yn achos Iran yn anelu at fynd yn niwclear chwe blynedd yn ôl, o’r diwedd mae newid môr yn y disgwyliadau ynghylch camau nesaf Rwsia, dealltwriaeth ddychrynllyd ym mhrifddinasoedd mawr yr UE nad yw busnes fel arfer â Moscow yn bosibl mwyach. Efallai y bydd y syniad yn anodd ei dreulio, a hyd yn oed yn fwy i gyfaddef a gweithredu arno, ond yn feddyliol mae'r trothwy wedi digwydd. Ni roddwyd prosiect South Pars Iran o dan sancsiynau ar raddfa lawn dros nos, ond yn raddol cafodd ei dorri i ffwrdd yn llwyr o gyfranogiad y Gorllewin (ac mae'n dal i fod).

Fel ar gyfer y gaeaf nesaf yn ne-ddwyrain Ewrop, mae o leiaf storfeydd nwy yn Ewrop bellach yn cael eu llenwi ar gyflymder uwch na'r arfer, sy'n gam cyntaf sy'n gyfrifol yn strategol. Ni ellir ond gobeithio, dros yr wythnosau nesaf yn lle rhoi’r golau gwyrdd i South Stream, y bydd yr Unol Daleithiau a’i brif gymheiriaid yn Ewrop yn ôl yn ôl yn Wcráin gyda chontractau concrit ar lifoedd nwy mwy gwrthdroi a digon o arian parod i dalu Gazprom am fewnforion nwy drosodd yr haf, fel y gall yr Wcrain greu ei warchodfa strategol ei hun. Fel y mae monopoli Rwseg newydd gadarnhau ei fod cael gwared ar ei ostyngiad pris blaenorol i'r Wcráin, mae cymorth ariannol amserol y Gorllewin yn hanfodol ar gyfer goroesiad y llywodraeth newydd yn Kyiv.

hysbyseb

Gyda Rwsia bellach yn tybio safbwynt mwy pendant, mae angen i wleidyddion Ewropeaidd newid o feddwl am elw economaidd tymor byr i'r hyn sydd ei angen i amddiffyn democratiaeth a diogelwch cenedlaethol.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd