Cysylltu â ni

Affrica

Buddsoddi yn Affrica: Cyfle i archwilio sut i weithio gyda'i gilydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0 ,, 17537146_303,00Ar yr achlysur yr Uwchgynhadledd yr UE-Affrica, a gynhaliwyd ym Mrwsel yr wythnos hon, ac o ystyried ymrwymiadau ac ymdrechion i adeiladu mwy o synergedd rhwng yr UE ac Affrica drwy'r Cyd Partneriaeth Affrica-UE (JAES) yr UE, ac o ystyried y strwythur, mandad a gallu Groes goch Red Crescent, nid oes achos cryf i gefnogi dull cyfunol i weithio'n effeithiol gyda'i gilydd wrth fynd i'r afael heriau byd-eang sydd o ddiddordeb i'r ddwy cyfandir.

Cyd-destun

Yn y deng mlynedd diwethaf cyfandir Affrica wedi mwynhau gwella'n fawr heddwch a ffyniant cynyddol. Mwy o democrateiddio a ffyniant mewn nwyddau wedi cyfuno i roi hwb i fuddsoddiad tramor, gwella rhagolygon ar gyfer lleihau tlodi a gwneud y rhanbarth yn Affrica ail sy'n tyfu gyflymaf yn y byd. Ar yr un pryd, yr enillion hyn yn cael eu peryglu gan gyfuniad o fygythiadau adnabyddus gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, ansicrwydd bwyd a diweithdra ymhlith pobl ifanc sydd wedi arwain at fudo torfol, aflonyddwch sifil, radicaliaeth a thrais. Rheng flaen storm hwn yn dilyn y llain y Sahel ac effeithio ar bron i bob gwlad ar draws ei amrwym, gan gynnwys Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Chad, Swdan a De Swdan, yn ogystal â Kenya a Somalia. Mae'r sefyllfa yng Ngogledd Affrica yn debyg ag argyfyngau ar ddwy ochr y Sahara cystadlu am y penawdau ers 2011.

Groes Goch Red Crescent Cymdeithasau Cenedlaethol fandad i achub bywydau, i leihau dioddefaint dynol a'r baich o drychinebau, ac i gefnogi datblygiad cynaliadwy a dileu tlodi. Maent yn gweld rôl hanfodol i gymdeithas sifil yng frwydr yn erbyn agored i rymoedd hyn ac mewn cryfhau cymunedau i'w gwneud yn fwy gwydn. canghennau Groes Goch Cenedlaethol Cilgant Coch yn bresennol mewn bron bob cymuned, yn bennaf drwy wirfoddolwyr ifanc sy'n dod o'r cymunedau eu hunain.

hysbyseb

Yn Affrica, mae mwyafrif helaeth y boblogaeth o dan 25 oed, ac mae'r "chwydd ieuenctid" hwn sydd wedi dod yn destun pryder mawr i wledydd i'r gogledd a'r de o'r Sahara, hefyd yn gyfle. Ar yr un pryd, mae'r Groes Goch Goch Mae Cymdeithasau Cenedlaethol y Cilgant mewn sefyllfa dda i hwyluso rhyngweithio rhwng cymunedau, llunwyr polisi lleol a chenedlaethol, ac actorion perthnasol eraill fel sefydliadau rhanbarthol, y Cenhedloedd Unedig, sefydliadau cymdeithas sifil a chanolfannau gwybodaeth.

Gwrthdaro yn Affrica
Gweithgareddau yn Affrica

Cydweithredu yn y Fframwaith y Strategaeth Affrica-UE ar y Cyd (JAES)

hysbyseb

Ymhlith yr wyth maes o gydweithredu a gynhwysir yn y JAES, mae nifer yn gyson â Ffederasiwn Rhyngwladol y Groes Goch a'r Cilgant Coch Cymdeithasau (IFRC) Blaenoriaethau a mandad, sef:

• Heddwch a diogelwch;
• llywodraethu democrataidd a hawliau dynol;
• newid yn yr hinsawdd a'r amgylchedd, ac;
• mudo, symudedd a chyflogaeth.

Dyma rai o fanylion ar sut y gallai Cymdeithasau Groes Goch Red Crescent yn cymryd rhan bellach yn gweithio gyda'i gilydd o fewn y Fframwaith y Strategaeth Affrica-UE ar y Cyd. Lawrlwythwch y papur briffio cyflawn.

Newid yn yr hinsawdd

The Green Wal Fawr o'r Fenter Sahara a'r Sahel, fel y'i diffinnir a'i hyrwyddo gan y Comisiwn yr Undeb Affricanaidd, yn darparu fframwaith y gall gwirfoddolwyr y Groes Goch Red Crescent yn gwneud cyfraniadau sylweddol i addasu i newid yn yr hinsawdd. Drwy weithgareddau sy'n ymestyn o blannu coed, i ehangach rheoli tir cynaliadwy (SLM) ar gyfer datblygu gwledig, gall y defnydd eang o wirfoddolwyr raddfa i fyny fentrau amgylcheddol addawol ac dâl gyda'r bwriad o liniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd, gwella bywoliaethau, a hyrwyddo amgylchedd gwerthoedd ac arferion, a gefnogir gan y cyhoedd i godi ymwybyddiaeth ac addysg.
Bydd ymyriadau yn Addasu i Newid yn yr Hinsawdd yn canolbwyntio ar goeden / llwyni gan wirfoddolwyr ieuenctid a sefydlu planhigfeydd coed.

Gall y cynnull chymdeithasol cymunedau ac awdurdodau lleol yn helpu i feithrin ymwybyddiaeth ar gadwraeth adnoddau naturiol (ee pridd rheoli erydiad, ailgoedwigo, adsefydlu gors, diogelu bywyd gwyllt). Bydd y IFRC yn ymchwilio i'r potensial ar gyfer iawndal cymunedol gan ddefnyddio system o Daliadau ar gyfer Gwasanaethau Amgylcheddol (PES). O dan system o'r fath, taliadau yn cael eu darparu i dirfeddianwyr yn gyfnewid am eu rheoli lleiniau o dir sy'n darparu gwasanaeth ecolegol, er mwyn hyrwyddo rheoli adnoddau naturiol trwy ddulliau marchnad-oriented.

Bwyd a maeth diogelwch

Yn y blynyddoedd diwethaf, newid yn yr hinsawdd wedi arwain at ansicrwydd bwyd ar raddfa eang, gyda'r Crescent Groes Goch Goch yn ddiweddar yn ymateb i drychinebau mawr yn y Horn Affrica, Sahel a De Affrica. Yn seiliedig ar ymgynghoriadau gwledig yn 2012, datblygodd y IFRC Affrica Parth Diogelwch Bwyd Menter 2013 2017-. Mae'n fframwaith strategol yn seiliedig ar yr amcanion 3 canlynol: 1) i gynnal rhaglenni diogelwch bwyd yn y gymuned gyda 40 Affricanaidd Cymdeithasau Cenedlaethol; 2) er mwyn meithrin gallu technegol a sefydliadol sicrwydd bwyd-lefel gwlad; a 3) i wella cydlyniad a phartneriaeth ar gyfer rhaglenni bwyd-ddiogelwch tymor hir. Er mwyn cryfhau gwydnwch cymunedau lleol, gweithgareddau ym maes Bwyd a diogelwch Maeth yn cael eu cynnal mewn amgylchedd aml-sectoraidd, modd integredig, sydd hefyd yn cynnwys addysg, grymuso tyddynwyr (gan ganolbwyntio'n arbennig ar ferched), a weithgareddau iechyd a Dŵr a Glanweithdra.

Yn gyson â'r Fenter Diogelwch Bwyd Affrica a ddisgrifir uchod, bydd ymyriadau ddewis o ddewislen o strategaethau hysbys, gan gynnwys:

1) Hyrwyddo bywoliaethau amrywiol (datblygu sgiliau, entrepreneuriaeth, arian parod ac wrth drosglwyddo adnoddau da, ac ati);
2) cefnogi gweithgareddau cymunedol ar gyfer mathau penodol o bywoliaeth;
3) cynaeafu dŵr a rheoli ar gyfer ffermwyr tyddynnwr a herders da byw mewn ardaloedd o dir sych;
4) Monitro sefyllfa diogelwch bwyd yn y gymuned, gan gynnwys monitro marchnad, canfod diffyg maeth ac atgyfeirio, a newyn rhybudd cynnar, ac;
5) sensiteiddio am ansicrwydd bwyd, diffyg maeth, a'r risgiau iechyd cysylltiedig, yn ogystal ag am y wybodaeth a'r gwasanaethau sydd ar gael.

IFRC Gwefan ar Fwyd Diogelwch, Maeth a Bywoliaeth

Cyhoeddiadau cefndir IFRC ar Ddiogelwch Bwyd

Diogelwch Bwyd mewn Horn Affrica
Diogelwch bwyd yn y Sahel a De Affrica

Mudo

Bydd gweithgareddau'r Groes Goch Red Crescent yn Affrica yn canolbwyntio ar anghenion a gwendidau o ymfudwyr a mudwyr posibl trwy dargedu canghennau Gymdeithas Genedlaethol lleoli ar hyd llwybrau mudo. Bydd y gwaith yn anelu at sensiteiddio ymfudwyr posibl am risgiau, er eu bod yn ofalus i beidio â hybu, anghymell neu'n atal mudo.

Yn ogystal, bydd y IFRC yn cefnogi Cymdeithasau Cenedlaethol i gynorthwyo ymfudwyr yn eu dychwelyd, unwaith eto gan fod yn ofalus i beidio â chyfrannu at benderfyniadau ynghylch dychwelyd i wledydd o darddiad. Bydd gweithgareddau Ymfudo yn cael eu cysylltu â chydrannau eraill. Er enghraifft, mewn ardaloedd gyda phoblogaethau Dadleoli a ffoaduriaid, bydd canghennau lleol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n anelu at leihau gwrthdaro rhwng poblogaethau dadleoli a llu, a hyrwyddo diwylliant o beidio â trais a heddwch. Bydd Ymfudo hefyd yn gysylltiedig â gweithrediadau diweddar lle cafwyd ymateb brys i symudiadau poblogaeth.

Dogfennau perthnasol: Ymfudo yn Affrica

Hyrwyddo diwylliant o didreisedd a heddwch

Daeth Ieuenctid fel Asiantau menter Newid Ymddygiadol (YABC), a lansiwyd ym 2008, yw prif raglen IFRC ar gyfer hyrwyddo diwylliant o didreisedd a heddwch, yn seiliedig ar addysg cyfoedion a datblygiad sgiliau ymddygiadol rhyngbersonol megis gwrando gweithredol, cyfathrebu a chyfryngu di-drais, sy'n galluogi cyfranogwyr rhyngweithio gytûn. Yn Affrica, mae 76 addysgwyr cymheiriaid ieuenctid o 18 Affricanaidd Cymdeithasau Cenedlaethol, gan gynnwys 27 addysgwyr datblygedig cyfoedion. Datblygodd y IFRC llawlyfrau a chanllawiau mewn Arabeg a Saesneg ar gyfer addysgwyr cyfoedion sy'n gweithio yn ymgysylltu â'r gymuned.

Ers 2008, mae cannoedd o fuddiolwyr wedi cael eu cyrraedd drwy weithgareddau dilynol sy'n gysylltiedig YABC cysylltu i wirfoddoli adeiladu gallu, ac allgymorth cymunedol ac integreiddio. YABC yn defnyddio chwarae rôl, efelychu, gemau rhyngweithiol, ymarferion delweddu, a llwyfannau artistig, ac ati fel bod y cyfranogwyr yn datblygu eu sefyllfa ac ymrwymiad ei hun drwy fyfyrio beirniadol yn seiliedig ar eu teimladau, profiadau bywyd a chyfnewidiadau gyda chyfoedion. Yn ogystal, lle bo hynny'n briodol, bydd y IFRC cryfhau sefydliadau cymunedol presennol sydd â'r potensial i helpu i adeiladu cydlyniad cymdeithasol a chryfhau asedau cymdeithasol.

diweithdra ymhlith pobl ifanc

Mae tua hanner cyfanswm y gwirfoddolwyr y Groes Goch Ryngwladol a Symud Red Crescent yn bobl ifanc. Ein hymagwedd at ddatblygu ieuenctid yn cydnabod pwysigrwydd cymheiriaid a heb fod yn ffurfiol addysg, yn ogystal â arloesi fel nodwedd benodol o bobl ifanc a phwysigrwydd dulliau sy'n pontio'r cenedlaethau i annog partneriaethau dilys. Mae'r IFRC yn cydnabod pwysigrwydd adeiladu gallu pobl ifanc fel asiantau allweddol ar gyfer newid cymdeithasol a datblygiad economaidd, a hybu gwirfoddoli ymysg pobl ifanc ymhellach fel ffordd i bobl ifanc ddod yn ymwybodol o fanteision ymgysylltiad dinesig.

Yn ystod y Gynhadledd Affrica Pan diwethaf a gynhaliwyd yn Addis Ababa ym mis Hydref 2012 o dan y thema Buddsoddi yn Affrica, Affricanaidd Cymdeithasau Red Crescent Groes Goch Cenedlaethol wedi ymrwymo eu hunain i gynyddu addysg, arweinyddiaeth a sgiliau ieuenctid Affrica, ac i ehangu partneriaethau â'r byd academaidd, y gymdeithas sifil, llywodraethau a'r sector preifat er mwyn creu amodau gwell i bobl ifanc.

Adroddiad Buddsoddi yn Affrica, datrysiadau Affricanaidd i sialensiau Affrica, 2012 Hydref

IFRC gwefan yn Affrica

Libya

Myfyrdodau ar fethiannau sgyrsiau Libya yng Ngenefa a thu hwnt

cyhoeddwyd

on

Rhaid i Libyans eu hunain weithio i adfer undod hir-goll ein cenedl. Bydd atebion allanol ond yn gwaethygu cyflwr ansicr ein gwlad eisoes. Mae'n bryd dod â'r gyfres o fethiannau i ben sydd wedi plagio cwymp trafodaethau a dychwelyd mamwlad Libya i gyflwr cyfreithlondeb, yn ysgrifennu Shukri Al-Sinki.

Mae'r galw i ddychwelyd Libya i gyfreithlondeb cyfansoddiadol fel y'i mwynhawyd ddiwethaf yn y wlad ym 1969 yn hawl wirioneddol i'r genedl. Mae'n anodd adfer system wedi'i dwyn o hawliau gwarantedig ac nid brwydr unigolyn i adennill ei orsedd. Mae dychwelyd i gyfreithlondeb cyfansoddiadol yn golygu dychwelyd i'r sefyllfa yr oedd Libyans yn ei mwynhau cyn coup d'etat 1969. Nid yw'r syniad ei hun yn newydd. Cyflwynwyd awydd Libyans i ddychwelyd i'w gyfansoddiad gwreiddiol a chydag ef, adfer y frenhiniaeth, mewn cynhadledd ym 1992 yn Llundain, a fynychwyd gan gynrychiolwyr y wasg ryngwladol yn ogystal â sawl personoliaeth wleidyddol uchel ei phroffil.

Yn unol â dymuniad y bobl, nid yw'r Tywysog Muhammad, tywysog y goron sy'n byw yn Llundain, wedi rhoi cyhoeddusrwydd iddo'i hun, ac ni fydd yn ymddangos fel asian i'r orsedd nes bod carfannau gwrthgyferbyniol cymdeithas Libya yn cytuno i gyfaddawd. Dim ond y bobl all gyhoeddi ei fod yn rheolwr cyfreithlon. Dyma etifeddiaeth teulu Senussi, y mae'r Tywysog Muhammad wedi addo ei anrhydeddu. Mae ffynhonnell cryfder y teulu yn union yn y ffaith ei fod yr un mor bell oddi wrth bob plaid yn Libya, mewn sefyllfa niwtral. Dyma'r math o arweinyddiaeth y gall Libyans geisio lloches ynddo pe bai gwrthdaro'n dwysáu.

hysbyseb

“Rwy’n gwybod, fy mab, nad yw ein teulu Senussi yn perthyn i un llwyth, grŵp neu blaid, ond i bob Libyans. Roedd ein teulu yn babell fawr, a bydd yn parhau i fod, y gall pob dyn a menyw yn Libya geisio lloches oddi tani. Os yw Duw a'ch pobl yn eich dewis chi, yna rydw i eisiau i chi wasanaethu fel brenin i'r holl bobl. Bydd yn rhaid i chi reoli gyda chyfiawnder a thegwch, a bod o gymorth i bawb. Bydd yn rhaid i chi hefyd fod yn gleddyf y wlad pan fydd mewn angen, ac amddiffyn ein mamwlad a thiroedd Islam. Parchwch yr holl gyfamodau lleol a rhyngwladol. ”

Mae'r amser wedi dod i Libya wella ar ôl cyfnod hir o galedi. Yr ateb go iawn i'n holl raniadau, rhyfeloedd a gwrthdaro presennol yw prosiect ledled y wlad sy'n deillio ei gyfreithlondeb o'r etifeddiaeth a adawodd ein tadau sefydlu ar ôl. Yn annibynnol ar bwysau allanol a chynlluniau a osodir yn fewnol gan yr ychydig, mae'n rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i adfer cyfreithlondeb ei hun.

Mae'n rhaid i ni ddod i delerau â'r ffaith na fydd pleidiau rhyfelgar yn ildio i geisiadau ei gilydd allan o'u gwirfodd eu hunain, ac yn debygol o barhau i frwydro. Mae hyn yn bygwth bodolaeth ein mamwlad yn ei chyfanrwydd. Efallai y gallai arweinydd haws derbyniol ac amhleidiol, sy'n rhydd o gysylltiadau llwythol a rhanbarthol, gynnig y rhwymedi. Person o werth da a gwerthoedd moesol sy'n disgyn o deulu a ddewiswyd gan Dduw ei Hun. Teulu o etifeddiaeth grefyddol a diwygiadol y cyflawnodd ei dad-cu, y Brenin Idris, un o'r cyflawniadau mwyaf yn hanes Libya: annibyniaeth ein gwlad. Mae treftadaeth Al-Senussi yn un o genedlaetholdeb ac yn ymladd dros y bobl.

hysbyseb

Rhaid inni oresgyn y rhai sy'n ymyrryd â dyfodol Libya yn y gobaith o roi eu dwylo ar ein hadnoddau cenedlaethol, sicrhau budd personol, neu obeithio ffafrio agendâu tramor a gorfodi dulliau llywodraethu awdurdodaidd. Mae'n rhaid i ni wrthod ymestyn y cyfnod trosiannol ymhellach rhag inni fentro gwahodd mwy o gyfleoedd i anghydfodau a dod â pherygl direswm yn ôl i Libya. Rydym wedi cael digon o wastraffu adnoddau'r wlad yn ogystal ag amser y bobl. Rydym wedi cael digon o ysgwyddo risgiau ychwanegol. Rydym wedi cael digon o gerdded i lawr llwybr anhysbys. Mae gennym dreftadaeth gyfansoddiadol o fewn ein gafael, y gallem ei galw ar unrhyw adeg. Gadewch inni alw arno, gadewch inni wahodd ein harweinydd cyfreithlon yn ôl, a gadewch inni addo teyrngarwch i Libya unedig.

Mae Shukri El-Sunki yn awdur ac ymchwilydd sydd wedi'i gyhoeddi'n eang yn Libya. Mae'n awdur pedwar llyfr, a'i ddiweddaraf yw Cydwybod Mamwlad (Maktaba al-Koun, 2021,) sy'n croniclo straeon arwyr Libya a wynebodd ac a wrthwynebodd ormes cyfundrefn Gadhaffi.

Parhau Darllen

Affrica

Disgwylir i ail-brosesu rhwng Israel a gwledydd Arabaidd sbarduno twf economaidd ym MENA

cyhoeddwyd

on

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae gan sawl gwlad Arabaidd normaleiddio cysylltiadau ag Israel, gan nodi symudiad geopolitical sylweddol yn rhanbarth y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica (MENA). Er bod manylion pob bargen normaleiddio yn amrywio, mae rhai ohonynt yn cynnwys cytuniadau masnach a threth a chydweithrediad mewn sectorau allweddol fel iechyd ac ynni. Disgwylir i ymdrechion normaleiddio ddod â nhw dirifedi buddion i ranbarth MENA, gan hybu twf economaidd, yn ysgrifennu Anna Schneider. 

Ym mis Awst 2020, daeth yr Emiraethau Arabaidd Unedig (Emiradau Arabaidd Unedig) y genedl Arabaidd Gwlff gyntaf i normaleiddio cysylltiadau ag Israel, gan sefydlu cysylltiadau diplomyddol, masnachol a diogelwch ffurfiol â'r wladwriaeth Iddewig. Yn fuan wedi hynny, dilynodd Teyrnas Bahrain, Sudan a Moroco yr un peth. Mae gan rai arbenigwyr Awgrymodd y y gall cenhedloedd Arabaidd eraill, fel Saudi Arabia, hefyd ystyried meithrin cysylltiadau ag Israel. Mae'r llinyn o ymdrechion normaleiddio yn hanesyddol, hyd yma, dim ond yr Aifft a Gwlad yr Iorddonen oedd wedi sefydlu cysylltiadau swyddogol ag Israel. Mae'r cytundebau hefyd yn un mawr ennill diplomyddol ar gyfer yr Unol Daleithiau, a chwaraeodd ran hanfodol wrth feithrin y bargeinion. 

Yn hanesyddol, mae cenhedloedd Arabaidd ac Israel wedi cynnal cysylltiadau pell, gan fod llawer yn gefnogwyr pybyr i'r mudiad Palestina. Nawr, fodd bynnag, gyda bygythiad cynyddol Iran, mae rhai o genhedloedd y GCC a gwledydd Arabaidd eraill yn dechrau pwyso tuag at Israel. Mae Iran yn buddsoddi adnoddau sylweddol yn ehangu ei bresenoldeb geopolitical trwy ei ddirprwyon, Hezbollah, Hamas, yr Houthis, ac eraill. Yn wir, mae sawl gwlad GCC yn cydnabod y perygl y mae Iran yn ei beri i ddiogelwch cenedlaethol, seilwaith critigol a sefydlogrwydd y rhanbarth, gan eu harwain i ochri ag Israel mewn ymdrech i wrthbwyso ymddygiad ymosodol Iran. Trwy normaleiddio cysylltiadau ag Israel, gall y GCC gyfuno adnoddau a chydlynu yn filwrol. 

hysbyseb

At hynny, mae'r cytundebau masnach sy'n rhan o'r bargeinion normaleiddio yn caniatáu i genhedloedd Arabaidd wneud hynny prynu offer milwrol datblygedig yr Unol Daleithiau, fel y jetiau ymladdwr enwog F-16 a F-35. Hyd yn hyn, mae Moroco wedi prynu 25 o jetiau ymladdwr F-16 o'r Unol Daleithiau y cytunwyd arnynt i werthu 50 jet F-35 i'r Emiradau Arabaidd Unedig. Er bod rhai pryderon y gallai'r mewnlifiad hwn o arfau i mewn i'r rhanbarth MENA sydd eisoes yn ansefydlog danio gwrthdaro cyfredol. Mae rhai arbenigwyr yn credu y gallai technoleg filwrol mor ddatblygedig hefyd ychwanegu at ymdrechion i frwydro yn erbyn presenoldeb Iran. 

Mohammad Fawaz, cyfarwyddwr Grŵp Ymchwil Polisi'r Gwlff, yn nodi bod “technoleg filwrol ddatblygedig yn hanfodol wrth rwystro ymddygiad ymosodol o Iran. Ym maes milwrol heddiw, efallai mai rhagoriaeth o'r awyr yw'r fantais fwyaf hanfodol y gall byddin ei feddu. Gydag offer milwrol ac arfau Iran wedi lleithio’n drwm gan sancsiynau degawdau o hyd, ni fydd llu awyr arswydus ond yn gweithio i atal cyfundrefn Iran ymhellach rhag gwaethygu cythruddiadau. ” 

Gallai'r cytundebau normaleiddio hefyd wella cydweithredu yn y sectorau iechyd ac ynni. Er enghraifft, yn ystod camau cynnar y pandemig COVID-19, yr Emiradau Arabaidd Unedig ac Israel datblygu technoleg i fonitro a brwydro yn erbyn y coronafirws. Mae'r ddwy genedl hefyd archwilio cyfleoedd cydweithredu ym maes fferyllol ac ymchwil feddygol. Ym mis Mehefin, yr Emiradau Arabaidd Unedig ac Israel hefyd Llofnodwyd cytundeb trethiant dwbl, dinasyddion i gynhyrchu incwm yn y ddwy wlad heb dalu treth ddwbl. Yn ogystal, mae Bahrain, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Israel a'r UD wedi cytuno i gydweithredu ar faterion ynni. Yn benodol, nod y pedwarawd yw mynd ar drywydd datblygiadau mewn petrol, nwy naturiol, trydan, effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy, ac Ymchwil a Datblygu. 

hysbyseb

Gallai'r cytundebau nodedig hyn helpu i hybu twf economaidd a buddion cymdeithasol yn y rhanbarth. Yn wir, mae cenhedloedd MENA ar hyn o bryd yn brwydro ag achos newydd o COVID-19, diolch i'r amrywiad Delta, sy'n cael effaith ddifrifol ar economïau a diwydiannau iechyd. Er mwyn gwella sefydliadau beirniadol y rhanbarth, mae bargeinion normaleiddio o'r fath yn sicr o wella dibyniaeth y rhanbarth ar olew. Mewn gwirionedd, mae'r Emiradau Arabaidd Unedig wedi bod yn gweithio ar leihau ei ddibyniaeth ei hun ar olew, arallgyfeirio ei heconomi i gynnwys ynni adnewyddadwy ac uwch-dechnoleg, mae cynnydd o'r fath yn sicr o drosglwyddo i eraill yn y rhanbarth. 

Bydd normaleiddio'r berthynas rhwng llond llaw o genhedloedd Arabaidd ac Israel yn cael buddion mawr ar strwythur geopolitical ac economaidd rhanbarth y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica. Bydd hwyluso cydweithredu ar draws y Dwyrain Canol nid yn unig yn hybu twf economaidd, ond bydd hefyd yn meithrin sefydlogrwydd rhanbarthol. 

Parhau Darllen

Affrica

Mae argyfwng Tiwnisia yn tanlinellu risgiau gwthio Ewropeaidd i ddemocrateiddio yng ngogledd Affrica

cyhoeddwyd

on

Tra bod yr Undeb Ewropeaidd a'r Cenhedloedd Unedig ei chael yn anodd er mwyn cadw trosglwyddiad Libya i etholiadau ar y trywydd iawn, mae'r digwyddiadau dramatig sy'n datblygu drws nesaf yn Nhiwnisia wedi codi bwgan cynnwrf ac ansefydlogrwydd aelod arall arall o Ogledd Affrica o'r Cymdogaeth Ewropeaidd. Mewn cyfres o symudiadau sy'n gadael unig stori lwyddiant y Gwanwyn Arabaidd mewn perygl o bacio i mewn i awduriaeth, Tunisia poblogaidd llywydd Kais Saied (Yn y llun) wedi chwalu gweddill llywodraeth y wlad a rhoddodd ei hun pwerau brys o dan delerau cyfansoddiad 2014 y wlad, yn ysgrifennu Louis Auge.

Yn ogystal â chwalu'r Prif Weinidog Hichem Mechichi ac atal y senedd genedlaethol hynod o toreithiog, lle'r oedd plaid Ennahda Islamaidd Rachid Ghannouchi yn cynrychioli'r grŵp mwyaf, mae Saied hefyd wedi cau swyddfeydd al-Jazeera a tynnu prif swyddogion lluosog, i gyd fel gweinidog tramor Tiwnisia, Othman Jerandi yn ceisio tawelu meddwl Cymheiriaid yr UE bod trosglwyddiad democrataidd ei wlad yn dal ar y trywydd iawn.

Mae sefydliadau Tunisiaidd sy'n cwympo yn cwympo'n wastad ar COVID a'r economi

hysbyseb

Mae gafael pŵer Kais Saied wedi deall yn ddealladwy cythruddo dicter ymhlith ei wrthwynebwyr gwleidyddol Islamaidd, ond roedd ei ddiswyddiad o'r Prif Weinidog Mechichi a'i ddiddymiad seneddol hefyd yn gofynion canolog o brotestiadau ledled y wlad yn Nhiwnisia dros y dyddiau diwethaf. Wrth i Tunisia lechu trwy Affrica epidemig angheuol COVID mwyaf angheuol, mae croestoriad cynyddol o gymdeithas Tiwnisia yn colli ffydd yng ngallu sefydliadau gwleidyddol di-gloi'r wlad i fynd i'r afael â diweithdra eang, llygredd, ac argyfwng economaidd diddiwedd.

Rhwng Tiwnisia a Libya, mae'r UE yn cael ei hun wyneb yn wyneb â chanlyniadau gorau ac achosion gwaethaf y Gwanwyn Arabaidd, pob un yn cyflwyno ei heriau ei hun ar gyfer polisi tramor Ewropeaidd yng Ngogledd Affrica a'r Sahel. Er gwaethaf llwyddiant tybiedig ei drawsnewidiad, nifer y Tiwnisiaid a groesodd Fôr y Canoldir i gyrraedd glannau Ewrop cynyddu pum gwaith fel eu swyddogion etholedig brawled ar lawr y Cynulliad yn Nhiwnis y llynedd.

Mae'r profiad wedi gwneud arweinwyr Ewropeaidd yn wyliadwrus yn wyliadwrus o wthio gwledydd eraill yn y rhanbarth tuag at drawsnewidiadau gwleidyddol rhy frysiog, fel y dangosir gan Ffrainc ac Ewrop trin o'r sefyllfa yn Chad ers y marwolaeth maes y gad yr Arlywydd Idriss Déby dri mis yn ôl. Pan allai sefydlogrwydd tenuous gwledydd lluosog fod ar waith, mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau ym Mrwsel a phrifddinasoedd Ewrop wedi profi'n fwy amyneddgar gyda chymheiriaid trosiannol Affricanaidd yn hwyr.

hysbyseb

Blaenoriaethu sefydlogrwydd yn Chad

Y newyddion am Arlywydd Déby marwolaeth y mis Ebrill hwn ar unwaith, os mai dim ond yn fyr, y taflodd ddyfodol polisi Ffrainc ac Ewrop yn rhanbarth Sahel Affrica dan sylw. O dan ei gyn arweinydd, daeth Chad i'r amlwg fel Ffrainc cynghreiriad mwyaf gweithgar a dibynadwy mewn rhanbarth sydd wedi'i or-redeg gan grwpiau jihadistiaid sy'n manteisio ar lywodraethu gwan mewn gwledydd fel Mali i gerfio tiriogaeth iddynt eu hunain. Mae milwyr Chadian wedi cael eu defnyddio ochr yn ochr â lluoedd Ffrainc yn erbyn jihadistiaid ym Mali ei hun, ac wedi dwyn y mwyaf o weithrediadau yn erbyn Boko Haram yn y rhanbarth o amgylch Llyn Chad.

Byddai dadansoddiad yn awdurdod y llywodraeth yn N'Djamena yn debyg i'r cwymp a welwyd ym Mali wedi bod yn drychinebus i flaenoriaethau polisi tramor a diogelwch Ewropeaidd yn rhanbarth Sahel. Yn lle, mae llywodraeth weithredol wedi sicrhau sefydlogrwydd uniongyrchol y wlad pennawd gan fab y diweddar arlywydd Mahamat. Mewn arwydd o bwysigrwydd y wlad i fuddiannau Ewropeaidd, arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron ac Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell Mynychodd angladd y diweddar arlywydd ar Ebrill 23rd.

Ers hynny, mae gan Macron Croesawyd Mahamat i Baris yn ei rôl fel pennaeth Cyngor Milwrol Trosiannol Chad (TMC), i drafod cyfnod trosiannol 18 mis Chad i etholiadau ac i ddiffinio paramedrau brwydr y ddwy wlad ar y cyd yn erbyn jihadiaeth yn y Sahel. Tra bod Operation Barkhane, sydd wedi bod yn rhedeg ers amser maith yn Ffrainc gosod i ddirwyn i ben rhwng nawr a rhan gyntaf y flwyddyn nesaf, bydd ei amcanion yn symud i ysgwyddau tasglu Ewropeaidd Takuba dan arweiniad Ffrainc ac i'r G5-Sahel - partneriaeth ddiogelwch ranbarthol y mae Chad wedi profi i fod yr aelod mwyaf effeithiol ohoni.

Deddfau cydbwyso hyfryd

Er bod y TMC wedi sicrhau sefydlogrwydd parhaus llywodraeth ganolog Chad yn y tymor byr, mae heriau diogelwch rhanbarthol yn helpu i egluro pam nad yw'r UE na'r Undeb Affricanaidd (PA) yn gwthio awdurdodau dros dro'r wlad yn rhy galed ar etholiadau cyflym. Mae'r newid i reol sifil yn eisoes ar y gweill, gyda'r Prif Weinidog Albert Pahimi Padacké yn ffurfio llywodraeth newydd y mis Mai hwn. Mae'r camau nesaf yn cynnwys penodi cyngor trosiannol cenedlaethol (NTC), a deialog genedlaethol dwyn ynghyd heddluoedd yr wrthblaid a pro-lywodraeth, a refferendwm cyfansoddiadol.

Wrth iddynt lywio camau nesaf y trawsnewid, gallai actorion o fewn a thu allan i Chad edrych y drws nesaf i Sudan am wersi ar sut i symud ymlaen. Er gwaethaf y ffaith mae mwy na dwy flynedd wedi pasio eisoes ers dymchwel llywydd longtime a troseddwr rhyfel honedig Ni fydd Omar al-Bashir, Sudan yn cynnal etholiadau i gymryd lle llywodraeth drosiannol y Prif Weinidog Abdallah Hamdok tan 2024.

mewn cynhadledd fawr a gynhaliwyd ym Mharis ac a gynhaliwyd gan yr Arlywydd Macron y mis Mai hwn, nododd partneriaid a chredydwyr Ewropeaidd Sudan eu bod yn deall bod y gorwel amser hir yn angenrheidiol er mwyn i Hamdok ac arweinwyr ôl-chwyldroadol eraill yn Khartoum ganolbwyntio ar y problemau brys yn wynebu Sudan ôl-Bashir. Ochr yn ochr ag argyfwng economaidd sy’n ei gwneud yn anodd dod o hyd i nwyddau sylfaenol, mae Sudan hefyd yn jyglo degau o biliynau o ddoleri mewn dyled allanol ac yn “gyflwr dwfn” o swyddogion sy’n deyrngar i’r arlywydd diorseddedig. Mewn ardystiad o gynnydd y trawsnewid hyd yn hyn, daeth Hamdok allan o'r gynhadledd gydag addewid gan aelodau'r IMF i clirio'r ôl-ddyledion Mae Sudan yn berchen arnyn nhw, tra bod Macron hefyd wedi mynnu bod Ffrainc yn cefnogi clirio'r $ 5 biliwn sy'n ddyledus i Khartoum ym Mharis hefyd.

Os gall N'Djamena a Khartoum lywio eu trawsnewidiadau peryglus i lywodraethu democrataidd yn wyneb “syfrdanol”Heriau, gallai Chad a Sudan adfywio gobeithion ar gyfer democratiaeth Arabaidd ym mhriflythrennau Ewrop a'r Dwyrain Canol - hyd yn oed os yw'n ymddangos bod fflam olaf y Gwanwyn Arabaidd gwreiddiol yn gwibio allan yn Nhiwnisia.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd