Cysylltu â ni

ymateb argyfwng

Rhoi hwb ymdrechion byd-eang i leihau effaith trychinebau: siartiau Comisiwn y cwrs ar gyfer gweithredu yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

RV2-Maint mwyBeth yw'r weithred?

Heddiw (8 Ebrill) mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn nodi ei brif weledigaeth ar sut y dylai'r Undeb Ewropeaidd gyfrannu at yr ymdrechion byd-eang i leihau effaith trychinebau.

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu Cyfathrebu ar Fframwaith Hyogo Ôl 2015 ar gyfer Gweithredu: Rheoli Risgiau i Gyflawni Gwydnwch. Y ddogfen hon yw'r sylfaen ar gyfer trafodaethau sydd ar ddod rhwng yr aelod-wladwriaethau, Senedd Ewrop a rhanddeiliaid eraill a fydd yn gweithio ar safbwynt cyffredin yr UE ar gyfer y trafodaethau byd-eang ar lefel y Cenhedloedd Unedig. Bydd y sgyrsiau hyn yn canolbwyntio ar sut i liniaru effaith trychinebau naturiol a wnaed gan ddyn ac adeiladu fframwaith newydd ar gyfer lleihau risg trychinebau - Fframwaith Gweithredu Hyogo Ôl 2015 fel y'i gelwir.

hysbyseb

Beth yw'r pwrpas?

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae trychinebau yn cynyddu o ran amlder a dwyster ac mae'r duedd hon yn debygol o barhau. Mae pob gwlad yn agored i niwed: mae gwledydd sy'n datblygu yn colli mwy o fywyd tra bod cenhedloedd datblygedig yn ysgwyddo costau economaidd uwch. Yn yr UE yn unig mae trychinebau naturiol wedi achosi mwy na 80,000 o farwolaethau a € 95 biliwn mewn colledion economaidd yn ystod y degawd diwethaf.

Er mwyn mynd i'r afael â'r tueddiadau brawychus hyn, mae polisïau atal a rheoli risg yn hanfodol. Mae Fframwaith Gweithredu Hyogo ar ôl 2015 wedi'i adnewyddu yn gyfle sylweddol i hyrwyddo rheoli risg trychinebau ledled y byd.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi adeiladu'r argymhellion yn seiliedig ar gyflawniadau'r gorffennol ym maes rheoli risg trychinebau ystod o bolisïau'r UE gan gynnwys diogelu'r sifil, diogelu'r amgylchedd, diogelwch mewnol, addasu i newid yn yr hinsawdd, iechyd, ymchwil ac arloesi a gweithredu allanol. Mae'r cyflawniadau hyn yn gyfraniad pwysig gan yr UE tuag at adeiladu polisi cydlynol ar reoli risg trychinebau ar lefelau Ewropeaidd a rhyngwladol.

Beth yw Fframwaith Gweithredu Hyogo?

Mae Fframwaith Gweithredu Hyogo (HFA) 'Adeiladu gwytnwch cenhedloedd a chymunedau i drychinebau' yn gynllun deng mlynedd a fabwysiadwyd gan 168 o aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig a ymrwymodd yn wirfoddol i weithio ar bum blaenoriaeth ar gyfer gweithredu gyda'r nod o wneud y byd yn fwy diogel rhag peryglon naturiol ac i adeiladu gwytnwch trychinebau. Wedi'i fabwysiadu yn 2005, bydd yr HFA yn dod i ben yn 2015. Mae proses ymgynghori eang yn digwydd ar lunio'r fframwaith ar ôl 2015 ar gyfer lleihau risg trychinebau.

Beth yw cynigion allweddol y Comisiwn?

1. Mwy o dryloywder a gwell llywodraethu fframwaith Hyogo ar gyfer Gweithredu newydd ar ôl 2015

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn awgrymu safonau llywodraethu, adolygiadau cyfnodol gan gymheiriaid a chasglu a rhannu data y gellir ei gymharu'n fyd-eang ar golledion a pheryglon trychinebau.

2. Canolbwyntiwch ar ganlyniadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig cyflwyno targedau a chamau gweithredu mesuradwy i leihau risgiau trychinebau.

3. Dylai mesurau lleihau risg trychinebau gyfrannu at dwf cynaliadwy a thrwsiadus

Dylai'r holl isadeiledd a phrosiectau mawr fod yn sensitif i risg ac yn gallu gwrthsefyll hinsawdd a thrychineb.

Dylid annog technolegau ac offerynnau arloesol i gefnogi rheoli trychinebau ymhellach (systemau rhybuddio cynnar, seilwaith ac adeiladau gwydn, seilwaith gwyrdd, cyfathrebu risg ac ati) er mwyn arwain at fwy o gyfleoedd busnes a chyfrannu at dwf gwyrdd.

4. Sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed

Mae'r Comisiwn hefyd yn disgwyl i'r Fframwaith Gweithredu Hyogo newydd fod yn fwy sensitif i ryw ac i dargedu grwpiau bregus fel plant, pobl oedrannus, pobl ag anableddau, y digartref a'r tlawd. Dylid rhoi sylw arbennig i adeiladu gwytnwch ym mhob lleoliad gwledig trefol a bregus, yn ogystal ag mewn ardaloedd arfordirol.

Ochr yn ochr â pheryglon naturiol, dylai fframwaith rhyngwladol cynhwysfawr hefyd fynd i’r afael â gwrthdaro a mathau eraill o drais a breuder y wladwriaeth ynghyd â risgiau technolegol, ansicrwydd bwyd a maeth ac epidemigau.

Beth yw rhai o'r prif gyflawniadau sy'n gysylltiedig â rheoli risg trychinebau yn yr UE yn ystod y blynyddoedd diwethaf?

  • Mae mesurau atal a rheoli risg wedi'u hintegreiddio mewn nifer o bolisïau ac offerynnau ariannol allweddol yr UE (hy addasu i newid yn yr hinsawdd, polisi cydlyniant, trafnidiaeth ac ynni, ymchwil ac arloesi, bygythiadau iechyd trawsffiniol, asesu effaith amgylcheddol, ac eraill);
  • mae'r Comisiwn wedi paratoi trosolwg traws-sector cyntaf o risgiau yn yr UE ac wedi lansio menter gyda'r aelod-wladwriaethau i fapio risgiau a rhannu gwybodaeth amdanynt. Bydd asesiadau risg cenedlaethol aml-berygl yn cael eu cynhyrchu gan aelod-wladwriaethau erbyn diwedd 2015;
  • mae argaeledd data, hygyrchedd, rhannu a chymaroldeb wedi'i wella, gan gynnwys gwaith parhaus gyda'r Aelod-wladwriaethau a phartneriaid rhyngwladol tuag at sefydlu safonau a phrotocolau Ewropeaidd ar gyfer cofnodi colledion trychinebau;
  • mae ffyrdd o ddefnyddio yswiriant yn effeithiol fel cymhelliant ar gyfer ymwybyddiaeth risg, atal a lliniaru yn cael eu harchwilio, a;
  • gwell parodrwydd ar gyfer ymateb trwy ddatblygu cronfa wirfoddol o alluoedd ymateb i drychinebau a ymrwymwyd ymlaen llaw, cynllunio ymateb yn well, rhwydwaith hyfforddi, a chydweithrediad wedi'i atgyfnerthu ymhlith awdurdodau ym maes hyfforddiant ac ymarferion, cryfhau systemau rhybuddio cynnar.

Beth mae'r UE yn ei wneud er mwyn hybu gwytnwch a lleihau risg trychinebau mewn gwledydd sy'n datblygu?

Mae lleihau bregusrwydd ac adeiladu gwytnwch poblogaethau sydd mewn perygl yn rhagofynion ar gyfer lleihau tlodi a datblygu cynaliadwy. Dyma pam, mae'r UE wedi ymrwymo i fuddsoddi yn y blaenoriaethau hyn. Mae rheoli risg eisoes yn rhan o holl raglenni cymorth dyngarol a chymorth datblygu'r UE - a bydd yn dod yn elfen hyd yn oed yn fwy annatod yn y dyfodol.

Mae cynnydd sylweddol eisoes yn cael ei wneud. Mae tair menter ddiweddar gan yr UE SHARE ('Cefnogi Corn Gwydn Affrica'), AGIR (y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Gwydnwch yn rhanbarth Sahel) a'r Gynghrair Newid Hinsawdd Byd-eang (GCCA) eisoes yn cyfrannu at adeiladu gwytnwch rhai o rai mwyaf y byd cymunedau bregus.

Mae rhaglen Parodrwydd Trychineb (DIPECHO) y Comisiwn Ewropeaidd yn ariannu prosiectau yn seiliedig ar fesurau paratoadol syml sy'n pwysleisio hyfforddiant, meithrin gallu, codi ymwybyddiaeth a systemau rhybuddio cynnar cymunedau lleol ledled y byd. Mae DIPECHO wedi profi'n hynod effeithiol wrth gyfyngu ar ddifrod ac achub bywydau pan fydd peryglon yn taro'n sydyn.

Beth yw'r camau nesaf?

Bydd y syniadau a gyflwynir yn y Cyfathrebu hwn yn sail i ddeialog bellach gydag aelod-wladwriaethau, Senedd Ewrop, Pwyllgor y Rhanbarthau, Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop a rhanddeiliaid eraill (cymdeithas sifil, y byd academaidd, y sector preifat) yn ogystal â rhyngwladol partneriaid a System y Cenhedloedd Unedig.

Bydd canlyniadau'r ddeialog hon yn bwydo i'r broses baratoi ar gyfer Cynhadledd y Byd ar Leihau Risg Trychineb (Uwchgynhadledd Sendai) a drefnwyd ar gyfer mis Mawrth 2015, a dau gyfarfod y Pwyllgor Paratoi ar lefel y Cenhedloedd Unedig a gynhelir ar 14-15 Gorffennaf a 17-18 Tachwedd 2014 yn Genefa.

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol a diogelwch sifil y Comisiwn Ewropeaidd
Gwefan y Comisiynydd Georgieva
Taflen ffeithiau ar Leihau Risg Trychineb (DRR)
Taflen ffeithiau ar wytnwch
Taflen ffeithiau ar Reoli Risg Trychineb

Cudd-wybodaeth artiffisial

Gall sefydliadau rhyngwladol chwarae rhan hanfodol wrth hyrwyddo #ICT ar gyfer adferiad economaidd - #Huawei

cyhoeddwyd

on

Mae gan sefydliadau amlochrog rhyngwladol ran hanfodol i'w chwarae wrth hyrwyddo technolegau TGCh - i helpu'r economïau Ewropeaidd a byd-eang i wella o argyfwng Covid-19, dywedodd Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE, Abraham Liu, yn ystod dadl ar-lein heddiw.

Abraham Liu

Abraham Liu

“Mae Huawei wedi dangos gwybodaeth ac ymroddiad yn ystod y misoedd diwethaf, gan sefydlu rhwydweithiau 5G gyda gweithredwyr telathrebu yn ysbytai, darparu atebion technolegol ar gyfer telefeddyginiaeth ac am gweithdrefnau rheoli pandemig, ”Meddai Abraham Liu yn ystod y ddadl “Trosglwyddo Economaidd i'r 'Normal Newydd': sut y gall sefydliadau rhyngwladol helpu economïau Ewropeaidd i bownsio'n ôl”, wedi'i drefnu gan The Brussels Times. “Defnyddir technolegau 5G ac AI hefyd yn datblygu brechlyn ac wedi chwarae rhan allweddol mewn dadansoddiad meintiol data meddygol dibynadwy. Mae ein technoleg hefyd wedi'i chymhwyso'n llwyddiannus i reoli ailagor y sector cyhoeddus a phreifat, ”Tanlinellodd Abraham Liu.

hysbyseb

“Nid yw’r broses arloesi yn dod i ben ar unrhyw ffin ddaearyddol ddiffiniedig,” ychwanegodd Mr Liu. “Mae'r Horizon Ewrop mae rhaglen ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth 2021-2027 yn offeryn polisi allweddol a all chwarae rhan bwysig wrth hybu cystadleurwydd economaidd yn Ewrop, cyflawni bargen Werdd yr UE a mynd i’r afael â Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. ”

Wrth i gloi cloeon godi'n ofalus ledled Ewrop, mae ffocws y sylw ar y cyd yn symud i'r hyn y gall chwaraewyr allweddol ei wneud i helpu'r economi i wella. Dadl heddiw, wedi'i chymedroli gan y Storïwr Digidol Dan Sobovitz a newyddiadurwr The Brussels Times Pauline Bock, wedi gofyn sut y gellir rhannu’r arfer da sydd wedi dod i’r amlwg yn ystod y pandemig yn y dyfodol, er mwyn sicrhau cynnydd diogel i ffyniant economaidd o’r newydd yn Ewrop.

Cynrychiolwyr lefel uchel o'r Undeb Telathrebu Rhyngwladol (ITU), Fforwm Economaidd y Byd (WEF), Sefydliad Datblygu Diwydiannol y Cenhedloedd Unedig (UNIDO) andthe Llywyddiaeth Croateg Cyngor yr UE cymryd rhan yn y weminar.

hysbyseb

Rhaglen Dysgu AR

Mae enghraifft dda arall o gydweithrediad Huawei â sefydliadau rhyngwladol yn ei Rhaglen Dysgu AR i atal aflonyddwch addysg yn ystod y pandemig. Gan weithio gydag UNESCO ac ysgolion a cholegau partner, mae Learn ON wedi darparu system addysg o bell ar-lein i gefnogi tua 50,000 o fyfyrwyr a'u hathrawon.

Mae'r rhaglen yn parhau am weddill 2020 gyda mwy na 100 o gyrsiau Hyfforddi'r Hyfforddwr (TTT) ar-lein, yn cynnwys 1,500 o athrawon, ac agor dros 130 o Gyrsiau Ar-lein Agored Anferth (MOOC) sy'n ymdrin â meysydd technolegol datblygedig fel AI, Data Mawr, 5G ac IoT, wedi'i ariannu gan Gronfa Cymhelliant Datblygu Academi TGCh Huawei (ADIF).

Parhau Darllen

Gwrthdaro

# Macedonia yn argyfwng gwleidyddol yn cymryd eu tro ethnig

cyhoeddwyd

on

Protestersi-in-Skopje-800x450-1024x298Mae argyfwng gwleidyddol sydd wedi parlysu Macedonia am ddwy flynedd yn llithro i anghydfod ethnig, gyda chenedlaetholwyr yn mynd i'r strydoedd dros gyfres o alwadau gan Albanwyr y wlad.

Roedd yn ymddangos bod y mater ar gau ar ôl 2001 pan, yn dilyn gwrthryfel Albaniaidd saith mis a adawodd fwy na 100 o bobl wedi marw, bod heddwch yn rhoi mwy o hawliau i'r lleiafrif.

Mae Albanwyr yn cyfrif am tua chwarter o ddwy filiwn o bobl ym Macedonia.

hysbyseb

Ond mae cloc yn dilyn etholiad mis Rhagfyr, rhan o fargen a gafodd ei brocera gan yr Undeb Ewropeaidd gyda'r nod o ddatrys trafferthion gwleidyddol hirhoedlog, wedi bygwth ail-gythruddo cythreuliaid hen weriniaeth Iwgoslafia.

Fe wnaeth yr argyfwng ffrwydro yn 2015 pan gyfrannodd y Democratiaid Cymdeithasol gwrthblaid (SDSM) a'r cenedlaetholwr ceidwadol dyfarniad VMRO-DPMNE blaid cyhuddiadau o lygredd a gwifrau gwifrau.

Cafwyd gwrthdaro cynhyrfus rhwng y ddau barti Slafaidd yn bennaf, heb unrhyw gysyniad ethnig ac roedd partïon Albanaidd llai yn eu gwylio, wedi'u rhannu.

hysbyseb

Cytunodd pleidiau gwleidyddol Macedonia ddoe (31 Awst) i gynnal etholiad seneddol cynnar ar 11 Rhagfyr mewn cam i ddatrys yr argyfwng 18-mis-hir dros sgandal wiretapping.

Newidiodd yr etholiad hynny i gyd - ond nid yn y ffordd yr oedd yr UE yn gobeithio. Ni roddodd y pleidleisiau fwyafrif clir, gyda'r unig geidwadwyr yn cymryd dwy sedd arall yn unig na SDSM. Daeth y grwpiau Albanaidd i'r amlwg yn rôl gwneuthurwyr y brenin.

Ar ôl sawl cyfarfod dros y ffin yn swyddfa Prif Weinidog Albania, Edi Rama, setlodd y grwpiau hyn eu gwahaniaethau a chreu llwyfan ar y cyd, gan fynnu bod eu hiaith yn cael statws swyddogol ar draws Macedonia.

Mewn llythyr a anfonwyd at Arlywydd y Cyngor Donald Tusk cyn uwchgynhadledd yr UE ym mis Mawrth 9-10, mae Arlywydd Macedonian Gjorge Ivanov yn rhybuddio yn erbyn ymdrechion gan bwerau'r Gorllewin i osod llwyfan gwleidyddol “yn ysgrifenedig yn Tirana” ar ei wlad.

Ar hyn o bryd, mae'r iaith yn swyddogol yn unig mewn ardaloedd lle mae Albanwyr yn fwy na 20% o'r boblogaeth, yn unol â chytundeb heddwch 2001.

Tanseilio sofraniaeth Macedoneg?

Derbyniwyd y galwadau yn Albania gan arweinydd SDSM Zoran Zaev, mewn ymgais i ennill pŵer ar ôl blynyddoedd 10 o reolaeth gan yr arweinydd ceidwadol Nikola Gruevski, ei gelyn arch.

Dywedodd arweinydd Democratiaid Cymdeithasol Macedonia ddoe (23 Chwefror) ei fod yn disgwyl gallu ffurfio llywodraeth newydd ym mis Mawrth, ar ôl dod o hyd i gytundeb gyda'r blaid Albanaidd fwyaf dros gyfraith sy'n cefnogi defnydd ehangach o'u hiaith yn y wlad.

Ond ar 1 Mawrth, gwrthododd yr Arlywydd Gjorge Ivanov - cynghreiriad o Gruevski - roi mandad i Zaev ffurfio llywodraeth, gan ddweud bod y llwyfan Albanian wedi tanseilio “sofraniaeth Macedonia, uniondeb tiriogaethol ac annibyniaeth.”

Cafodd y symudiad ei gyhuddo'n gyflym gan y gwrthbleidiau fel “coup” a'i gondemnio gan yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd, y mae Macedonia yn dymuno ymuno ag ef.

Fe wnaeth argyfwng gwleidyddol Macedonia ddwysáu ddoe (1 Mawrth) wrth i arweinydd yr wrthblaid Zoran Zaev gyhuddo'r Arlywydd Gjorge Ivanov o gyfleu “coup d'état” trwy wrthod rhoi'r mandad iddo ffurfio llywodraeth.

Mae miloedd o Macedoniaid yn cytuno â'r llywydd ac ers hynny maen nhw wedi mynd i'r strydoedd, yn siantio sloganau gwladgarol ac yn galw am gadw undod y wlad.

Mae'r arddangoswyr, yn bennaf dynion a merched canol oed sy'n chwifio'r faner goch a melyn genedlaethol, yn ofni y bydd galwadau Albanian yn arwain at “ffederaleiddio” a chwalfa bosibl y wlad fach.

“Does dim diwedd ar alwadau ethnig Albanaidd. Cam wrth gam bydd Albania Fwyaf a dim Macedonia, ”meddai Lidija Vasileva, dylunydd ffasiwn o Skopje sy'n rheolaidd yn y protestiadau.

“Dyma ein mamwlad, nid oes gennym un arall,” meddai canwr adnabyddus Kaliopi Bukle mewn rali.

Mae Rwsia wedi cefnogi'r protestwyr ac wedi cyhuddo Tirana, gan ei gyhuddo o weithredu gyda “map yr Alban Fwyaf”. Mae awdurdodau Albaniaidd yn gwadu'r cyhuddiad yn egnïol.

Cyhuddodd Rwsia Albania, NATO a'r Undeb Ewropeaidd ddoe (2 Mawrth) o geisio gosod llywodraeth pro-Albanaidd ar Facedonia, sy'n cael ei hudo gan argyfwng gwleidyddol.

Ar wahân i Facedonia, mae lleiafrifoedd ethnig Albanaidd yn Montenegro, Gwlad Groeg a de Serbia. Yn Kosovo, sy'n ffinio â Macedonia, maent yn ffurfio tua 90% o'r boblogaeth.

Mae Albania, sy'n gynghreiriad cadarn o NATO, wedi amddiffyn ei rôl.

I fod yn bryderus bod “sefyllfa Albaniaid y tu hwnt i'n ffiniau yn rhwymedigaeth gyfansoddiadol”, dywedodd y Gweinidog Tramor Ditmir Bushati wrth AFP.

Ac ar ysgrifennu ar Facebook, dywedodd y prif weinidog nad yw Albania “yn iaith y gelyn, ond yn un o bobl gyfansoddiadol Macedonia”.

“Heb Albania, nid oes Macedonia,” ychwanegodd, mewn safiad sydd â chefnogaeth unfrydol yn Albania.

Ond ar gyfer dadansoddwr Serbiaidd annibynnol Aleksandar Popov, mae'r "llwyfan pan-Albanian" hwn a drafodwyd yn Tirana yn “beryglus” i'r Balcanau.

“Mae protestiadau eisoes ac mae cynnydd yn bosibl, hyd yn oed gwrthdaro,” meddai.

Mae Albania mewn argyfwng gwleidyddol ei hun, gyda'r gwrthbleidiau yn boicotio'r senedd.

Cyhoeddodd arweinydd gwrthblaid Albania boicot o senedd ddoe (22 Chwefror), gan wrthod apêl gan yr Undeb Ewropeaidd i beidio ag amharu ar gymeradwyaeth seneddol y diwygiadau barnwriaeth sy'n hanfodol i ddechrau trafodaethau derbyn yr UE.

Yn gynnar yr wythnos diwethaf, taflwyd coctels Molotov mewn adeilad yn nhref Bitola yn ne Macedoneg lle cafodd yr wyddor Albania ei safoni yn 1908.

“Nid oes angen y math hwn o ddigwyddiadau arnom,” meddai Nuser Arslani, gan i Tirana annog Albaniaid ym Macedonia “i beidio â chwympo i'r fagl o gythruddiadau”.

Mae Ali Ahmeti, cyn arweinydd gwrthryfelwr ac erbyn hyn yn bennaeth ar y brif blaid Albanaidd ym Macedonia, DUI, wedi galw am “ataliaeth” er mwyn osgoi “gwrthdaro rhwng ethnigrwydd”.

Ar gyfer dadansoddwyr, dim ond etholiadau newydd neu lywodraeth glymblaid eang sy'n gallu atal y troellog - dau opsiwn sy'n ddamcaniaethol ar hyn o bryd.

Parhau Darllen

Gwrthdaro

UE yn cyhoeddi € 18 miliwn mewn cymorth dyngarol i #Ukraine

cyhoeddwyd

on

Wcráin-1dec2013Heddiw (20 Chwefror) Comisiynydd ar gyfer Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pobl sy'n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn nwyrain yr Wcrain yn ystod ei ymweliad â'r wlad.

Heddiw Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pobl sy'n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn nwyrain yr Wcrain yn ystod ei ymweliad â'r wlad.

"Mae'r cynnydd diweddar mewn trais yn nwyrain yr Wcrain, a'i effaith ar y boblogaeth sifil, yn destun pryder mawr. Yma heddiw yn Bakhmut, rwyf am ddweud wrth bobl yr Wcrain: nid ydych chi ar eich pen eich hun. Rhaid cynorthwyo pob sifiliaid mewn angen, ar ddwy ochr y llinell gyswllt. Bydd ein pecyn cymorth newydd yn helpu partneriaid dyngarol yn nwyrain yr Wcrain i gwmpasu anghenion meddygol, cysgodi, dŵr a glanweithdra brys. Mae'n hanfodol bod cymorth yn cyrraedd yr holl bobl agored i niwed y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt yn gyflym, yn ddiogel ac yn ddiduedd,meddai'r Comisiynydd Christos Stylianides.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth dyngarol i'r cymunedau mwyaf agored i niwed, ni waeth ym mha ardal o'r gwrthdaro y maent yn byw ynddo neu wedi ffoi iddo. Mae tua 50% o gymorth dyngarol y Comisiwn yn targedu pobl mewn angen mewn ardaloedd nad ydynt dan reolaeth y llywodraeth.

Ynghyd â'r cyllid a ddarperir yn uniongyrchol gan yr aelod-wladwriaethau, mae'r UE yn ei chyfanrwydd wedi cyfarwyddo dros € 399 miliwn mewn cymorth dyngarol ac adfer i'r rhai yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro ers dechrau 2014.

Amcangyfrifir bod 2.8 miliwn o bobl yn cael eu dadleoli ac y mae angen cymorth dyngarol yn yr Wcrain a gwledydd cyfagos.

hysbyseb

Mae'r argyfwng cymhleth yn nwyrain yr Wcrain yn cael effaith ddramatig ar y boblogaeth yr effeithir arnynt ac sydd â chanlyniadau negyddol ar gyfer gwledydd cyfagos. Mae'r cynnydd diweddar o drais yn y Donbas yn dangos y gwrthdaro yn bell o gael ei datrys. ymladd trwm yng nghyffiniau Adviivka ar 29 5 mis Ionawr-Chwefror wedi arwain at 17,000 o drigolion heb ddŵr, trydan a gwres am bron i wythnos.

Ers yr adfywiad o drais, mae'r UE wedi bod yn darparu cymorth drwy ei bartneriaid dyngarol bod yn darparu eu cymorth i drigolion Avdiivka ac ardaloedd eraill yr effeithir arnynt yn ddiweddar. Mae'r cymorth a ddarperir yn cynnwys yfed dŵr, tanwydd, canhwyllau, tortshis, matresi, dillad gaeaf, deunyddiau adeiladu, cyffuriau a chyfarpar meddygol.

Mae'r Comisiwn hefyd yn cynorthwyo ffoaduriaid Wcreineg yn Belarus a Rwsia trwy'r Cymdeithasau Groes Goch cenedlaethol yn y gwledydd perthnasol. Mae pob cymorth dyngarol yr UE yn seiliedig ar anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt yn unig.

Mae pobl sy'n byw yn yr ardaloedd a reolir anllywodraethol ac ar ddwy ochr y llinell o gyswllt, dychwelyd, ffoaduriaid a phobl wedi'u dadleoli yn fewnol (IDPs) prinder wyneb hanfodion fel bwyd, meddygaeth a gofal iechyd, eitemau sylfaenol y cartref, dwr glân a lloches . Nid yw gwasanaethau sylfaenol ar gael ym mhob ardal o ganlyniad i niwed i'r systemau cyflenwi seilwaith, y grid trydan a dŵr a chynnydd o brisiau'r farchnad.

Mae cymorth dyngarol yr UE yn mynd at y bobl y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt, yn byw yn yr ardaloedd nad ydynt dan reolaeth y llywodraeth ac ar ddwy ochr y llinell gyswllt â ffoaduriaid ac i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol sydd wedi ffoi o'r ardaloedd gwrthdaro, yn ogystal ag i ddychwelyd. Mae cymorth dyngarol yr UE yn aml yn cael ei ddosbarthu ar ffurf arian parod a thalebau, gan ganiatáu i'r effeithlonrwydd mwyaf a chadw urddas y bobl yr effeithir arnynt. Gall y derbynwyr brynu eitemau hanfodol yn y siopau a'r marchnadoedd lleol, a thrwy hynny gefnogi'r economi leol.

Mwy o wybodaeth

Cymorth Dyngarol yr Undeb Ewropeaidd i Wcráin: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd