Cysylltu â ni

Blogfan

Trawsnewid ffabrig gwledig o bentrefi Carpathia yn Romania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

beia_romaniaGan Elinor Betesh, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, Cronfa Dreftadaeth Fyd-eang

Mae pentrefi Romania, yn enwedig y rhai yn ne Saxon Transylvania, yn oroesiad unigryw. Mae'r pentrefi hyn, y dolydd gwair a'r coedwigoedd o'u cwmpas yn all-bost olaf o dirlun canoloesol Ewropeaidd, gan ffurfio ensemble enfawr ac anghyffredin sy'n ymestyn am 100 milltiroedd o'r dwyrain i'r gorllewin, ac o gwmpas 60 milltir o'r gogledd i'r de. Mae'r bensaernïaeth o natur dyner ac unigryw iawn, neu fe'i hadeiladwyd tan yn ddiweddar, gan ddefnyddio cerrig o'r bryniau cyfagos, calch o odynau lleol, derw o'r coedwigoedd dwfn a brics a theils wedi'u gwneud â llaw gan y Rhufeiniaid a oedd yn byw yn yr ardal.

Er ei bod yn debyg i'w chymdogion, mae gan bob pentref fotiffau pensaernïol penodol, yn arbennig o amlwg yn y gwaith plastr addurnol ar y ffasadau, ond hefyd, i'r llygad arbenigol, yng ngwaith coed yr ysguboriau derw mawr, y gwaith cerrig a metel cain, ffenestri cerfiedig a giatiau rhydd y tai. Er bod arian sylweddol gan yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer prosiectau amaethyddol yn Romania, mae ffynonellau'n brin ar gyfer arbed pensaernïaeth y pentref, yn unigryw am ei werth hanesyddol a'i botensial economaidd sylweddol i economi Rwmania.

hysbyseb

Os mai'r syniad cyffredin yw bod gan y 'byd sy'n datblygu' lawer i'w elwa ar gadwraeth treftadaeth ar gyfer twf a datblygiad lleol, un y mabwysiadwyd y Gronfa Dreftadaeth Fyd-eang fel ei brif faes gwaith i ddechrau, nid yw'r term hwn bellach yn berthnasol ers mae 'galwad ddiwylliannol' wedi bod mewn gwledydd datblygedig hefyd, ac yn fwy perthnasol nag erioed, yn Ewrop ac yn Tsieina.

Yr hyn yr ydym yn ei weld mewn rhanbarthau o'r fath heddiw yw'r un gyfres o heriau wrth warchod treftadaeth ddiwylliannol - diffyg swyddi ochr yn ochr â'r economïau sy'n arafu, heriau twristiaeth gynaliadwy gyda diffyg methodoleg a rheoleiddio. Ychwanegwch at hynny datgysylltiad cymunedau lleol a cholli'r ymdeimlad hwn o 'falchder lle', gan arwain yn y pen draw at safleoedd yn cael eu crafu a chanolfannau masnachol yn codi gyda gobaith a disgwyliad am dwf.

Mae pensaernïaeth hanesyddol yn y rhan hon o Rwmania wedi wynebu nifer o heriau yn deillio o wahanol bwysau. Mae hyn yn cynnwys esgeulustod parhaus, gyda nifer fawr o Rufeiniaid sy'n gweithio dramor, dosbarthiad anghyfartal o gronfeydd sy'n mynd yn bennaf i grantiau amaethyddol a diffyg arian mewn prosiectau cadwraeth. Mae'r dirwedd bensaernïol yn cael ei bygwth ymhellach drwy dynnu teils traddodiadol a fwriedir ar gyfer gwerthiant tramor yn ogystal â datblygiad heb ei reoli sy'n amlwg yn y dinistr diawdurdod o gartrefi hanesyddol oherwydd argaeledd cynyddol deunyddiau adeiladu rhad, modern.

hysbyseb

Adeiladu o'r gwaelod i fyny

Mae GHF yn gweithio gyda'r Eingl Rwmania ar gyfer Pensaernïaeth Traddodiadol (ARTTA) a sefydlwyd gan William Blacker yn ogystal â Chymdeithas Momentum, sefydliad a redir gan y pensaer cadwraeth Eugen Vaida. Mae'r prosiect yn dwyn ynghyd sbectrwm diddorol o bartneriaid gan gynnwys neuaddau 25 tref, Rhwydwaith Cenedlaethol Rwmania ar gyfer Datblygu Gwledig, Cyfarwyddiaethau lleol y Weinyddiaeth Ddiwylliant ar gyfer Rhanbarthau Brasov, Sibiu a Mures ac Amgueddfa Genedlaethol Astra yn Sibiu.

“Mae her fawr wrth ddod o hyd i deils terracotta traddodiadol wedi’u gwneud â llaw. Y dyddiau hyn dim ond mewn niferoedd bach y cânt eu cynhyrchu ac mae'r grefft o'u gwneud dan fygythiad gan mai ychydig iawn o wneuthurwyr traddodiadol sydd ar ôl, ”meddai Blacker. Gan ei bod yn dechnoleg fanwl a thyner, os collir y wybodaeth, bydd bron yn amhosibl ail-greu. Yn hanesyddol, roedd gan bob pentref yn y rhanbarth odyn, ond heddiw ychydig iawn o grefftwyr sydd ar ôl gyda'r sgiliau i'w rhedeg, gan ei gwneud hi'n hanfodol hyfforddi'r genhedlaeth nesaf.

Mae ongl 'datblygu cymunedol' y prosiect hwn yn dibynnu ar lafur lleol ac addysgu technegau traddodiadol i gymunedau lleol. Er mwyn cadw'r cartrefi, lansiwyd ymgyrch arbennig ar gyfer adeiladu odyn newydd, gan ddefnyddio arbenigedd y gwneuthurwyr teils presennol a fydd yn cymryd rhan yn y busnes ac yn hyfforddi cenhedlaeth newydd o wneuthurwyr teils, a fydd yn gallu cyflenwi'r galw cynyddol am y deunyddiau hyn ac ennill bywoliaeth weddus a pharchus.

Cyflogir llu o labrwyr lleol yn y prosiect hwn, gan gynnwys gwaith adeiladu a llafur sylfaenol. Gobeithir, wrth gwblhau'r odyn newydd, a ddisgwylir yn gynnar yn yr haf, y bydd swyddi parhaol yn cael eu neilltuo ac y bydd hyfforddiant meistri odynau newydd yn dechrau.

Os caiff y strwythurau hanesyddol eu cadw gan ddefnyddio technegau a datblygiad dilys a reolir yn gynaliadwy, byddai'r gwerth i'r cymunedau lleol ac i Rwmania yn gyffredinol, o ran potensial twristiaeth, yn sylweddol. Gallai hyn, ynghyd ag ymdrechion i hyrwyddo bwyd organig a gynhyrchir yn lleol ac amddiffyn y gweirgloddiau canoloesol drawsnewid Transylvania yn fodel ar gyfer cadwraeth pensaernïaeth a chefn gwlad.

Busnes treftadaeth ddiwylliannol

Mae'r ffordd y mae popeth yn dod ynghyd yn seiliedig ar fethodoleg gyfannol GHF o'r enw Preservation by Design ™, sy'n cynnwys pedwar piler allweddol: gwyddoniaeth cadwraeth, cynllunio, partneriaeth a datblygu cymunedol. Pan edrychwn ar rai o safleoedd mwyaf poblogaidd y byd, fel arfer, yr hyn a welwn yw bod un o'r pileri hyn naill ai'n cael ei reoli'n amhriodol, yn wan mewn rheoleiddio neu'n absennol yn llwyr o'r strategaeth. Yn y pen draw, yr unig ffordd i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor safle yw drwy integreiddio pob un o'r elfennau hyn fel arall, bydd unrhyw brosiect cadwraeth, waeth pa mor fawr yw'r weledigaeth, yn fyrhoedlog o ran cynaliadwyedd.

Mae cynnydd dyngarwch treftadaeth wedi bod yn amlwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gymryd siâp mewn llawer o raglenni 'cyfrifoldeb corfforaethol', sydd bellach yn rhan annatod o unrhyw sefydliad rhyngwladol sy'n parchu ei hun. Mae hyn hefyd yn amlwg yn yr Eidal - gwlad sy'n llawn treftadaeth ddiwylliannol a rhestr hir o adnoddau diwylliannol 'mewn perygl' - lle mae brandiau moethus fel Tod's a Bvlgari yn ateb yr 'alwad diwylliant' yn 'mabwysiadu' safleoedd treftadaeth ac yn noddi eu cadwraeth. .

Heb nawdd o'r fath, mae'n debygol o gymryd yn ganiataol y byddai'r llywodraeth yn hawlio cyfrifoldeb ac yn dyrannu arian brys neu, fel arall, yn gofyn am gymorth gan yr Undeb Ewropeaidd. Er hynny, mae'r mentrau dyngarol annibynnol hyn yn dangos ymwybyddiaeth gydwybod o werth treftadaeth a phwysigrwydd gwarchod yr hyn sy'n Eidaleg yn ôl natur, gan awgrymu hefyd bwysigrwydd balchder.

Nodir mentrau tebyg yn rhai o safleoedd prosiect GHF. Mae noddwyr GHF yn cynnwys buddsoddwyr preifat sy'n ystyried cadw hanes diwylliannol fel ffordd o hyrwyddo cymdeithasau, hyrwyddo addysg a chreu peiriannau economaidd. Fel ffigyrau allweddol eu hunain wrth ysgogi twf a buddsoddiad, mae'r dyngarwyr treftadaeth hyn yn ystyried cyfranogiad cymunedau lleol fel rhan allweddol o'r hafaliad ym model economeg treftadaeth FfFf.

Mae dod â thîm tramor gyda'r sgiliau a'r arbenigedd yn gymharol hawdd os yw'r prosiect wedi'i ddiffinio'n dda a bod y cloddiadau yn cyfrannu at wybodaeth ddynol ond yn edrych y tu hwnt i hyn, os yw pobl leol yn cael eu 'cau allan' o'r prosiect, ni fydd cysylltiad â'r safle o safbwynt cymunedol a dim budd i'r economi leol.

Mae ymgysylltu â'r gymuned leol hefyd yn dwyn ôl-troed emosiynol sy'n golygu bod angen iddynt fod yn rhan o'r trafodaethau rhwng partneriaid a'r llywodraeth ar sut i ddiogelu eu treftadaeth, ei gwerth i'w bywoliaeth a pha gamau cydweithredol y mae angen eu cymryd i gyflawni'r prosiect a diffinio rheoliadau. Mae angen amser a chynllunio ar fentrau o'r fath ac nid ydynt bob amser yn ffurfio'r sylfeini ar gyfer pob prosiect cadwraeth.

Er mwyn goresgyn yr her hon yn Romania, mae GHF wedi dewis pentref Biertan fel rhan o fenter sy'n datblygu gyda'r banc Rwmania, Banca Comerciala Româna(BCR). Bydd Biertan yn gweithredu fel prototeip ar gyfer ymgysylltiad cymunedol wedi'i arwain gan brif gynllun i'w ddatblygu gan GHF ar gyfer adnoddau hanesyddol y commune. Bydd y prif gynllun hwn yn mynd i'r afael ag eitemau megis gwerth treftadaeth, twristiaeth gynaliadwy a rheolaeth a chynlluniau i integreiddio treftadaeth Rwmania a Roma (Sipsiwn) ym mhentrefi Sacsonaidd.

Waeth beth yw cwmpas prosiect cadwraeth, rhanddeiliaid swyddogol unrhyw safle yw'r gymuned gyfagos. Mae eu ffactoreiddio yn caniatáu i GHF gyfrifo gallu dynol ac effaith economaidd y prosiect yn effeithiol, er enghraifft: faint o swyddi newydd sy'n cael eu cyflwyno, pa sgiliau sydd ar gael a pha fath o hyfforddiant sydd ei angen, pa dreftadaeth anniriaethol y gellir ei ysgogi i amrywio incwm.

Yn achos Romania, tra bod arweiniad proffesiynol yn cael ei ddarparu gan dîm yn y DU, gweithwyr lleol yw'r contractwyr swyddogol i roi'r prosiect ar waith, yn bennaf oll er mwyn rhoi hwb i'r economi leol, ac yn ail, maent yn meddu ar y profiad a'r profiad yn y bôn. gwneud y gwaith ar y safle. Yn ogystal, nid yw crefft teils a brics traddodiadol ond yn cael eu cadw ond hefyd yn cael eu meithrin a'u haddysgu i genhedlaeth newydd sydd hefyd yn caffael sgiliau newydd, cyfleoedd gwaith a chael ymdeimlad mwy cydlynol o hunaniaeth ddiwylliannol.

Efallai y bydd yr hyn sydd gan y prosiect i'w gynnig i bentrefwyr lleol yn cael ei egluro orau trwy stori Alin Kenst, dyn ifanc o Apos, Rwmania. Mae wedi bod yn ymwneud yn barhaol â'r prosiect odyn o'r cychwyn cyntaf, gan ofalu am dasgau bob dydd a'r gwaith adeiladu go iawn. Tra bod ei swydd fel llafurwr dydd yn Sbaen wedi helpu i anfon arian adref, mae'r prosiect yn Rwmania yn cynnig ymdeimlad cadarnach o ddiogelwch iddo. Treuliwyd hyd y gaeaf yn gofalu am unig geffyl y prosiect a ddefnyddid i felinio'r clai, swydd a sicrhaodd drigain ewro y mis. Gyda'i enillion, ac am y tro cyntaf ers blynyddoedd lawer, llwyddodd i brynu hanner mochyn ar gyfer gwyliau'r Nadolig. Newid bach i rai, ond help mawr i Alin a'i deulu. Heb unrhyw gefndir addysgol na sgiliau penodol, mae ei gyflog misol - cyfanswm o 140 ewro - yn caniatáu iddo fyw'n weddus a phrynu'r meddyginiaethau gofynnol i'w fam.

Mae'r model cadwraeth yn y Pentrefi Carpathian wedi'i adeiladu ar lwyddiant prosiectau FfFf 'profedig' eraill gan gynnwys Gobekli Tepe, safle teml hynaf y byd yn Nhwrci. Yno, mae hanner cant o lafurwyr lleol wedi adeiladu lloches dros dro sydd ar hyn o bryd yn gwarchod yr ardaloedd cloddio a'r safle yn gyfan gwbl o bwysau allanol megis tywydd a thorri potensial. Mae'r ffactor 'effaith ddynol' yn sylweddol. Cyflogwyd yr un labrwyr hyn, sydd bellach yn cael eu cydnabod fel arbenigwyr yn y maes hwn, i adeiladu'r lloches barhaol (a gynlluniwyd gan gwmni pensaernïaeth o'r Almaen), prosiect a fydd nid yn unig yn diogelu'r safle ond hefyd yn cynnig gwell profiad di-dâl i ymwelwyr. a gosod y sylfeini ar gyfer twristiaeth gynaliadwy.

Mae twristiaeth sy'n dod i mewn hefyd yn gofyn am sgiliau rheoli a chyfarwyddyd ymarferol. Mae Tariq Yildiz yn un o'r gweithwyr lleol ifanc o Orencik, y pentref agosaf a lleoliad labordy cadwraeth y safle - mae wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â'i dad a'i frawd i adeiladu'r lloches a diogelu'r cloddiadau. Diolch i'r prosiect a'r gwelliant ariannol i'w bywydau, Tariq fydd y cyntaf o'i dref i fynd i'r brifysgol erioed a dilyn gradd mewn busnes a thwristiaeth.

Er nad yw'r syniad o fuddsoddi mewn treftadaeth ddiwylliannol o reidrwydd yn ddatblygiad, mae'r ffordd y mae FfFf yn mynd i'r afael â chadwraeth a'r ddeialog gyda'r gymuned leol yn sicr yn gosod y Cyrff Anllywodraethol ar wahân. Gan weithio yn ei ail ddegawd, bydd yn rhaid i GHF fynd i'r afael â llawer mwy o heriau, ond mae deng mlynedd o Preservation by Design ™ ac ymchwil a gynorthwyir gan gymheiriaid yn haeddiannol wedi ennill lle i'r Cyrff Anllywodraethol ymhlith rhai o brif gyrff cadwraeth y byd.

Ni wyddom yn union pryd y caiff y prosiect cadwraeth ei gwblhau, ond hyd yn oed wedyn, mae'r gwaith go iawn yn dechrau ar ôl i'r NGO Palo-Alto gael ei gyflwyno i lawr a throsglwyddo'r prosiect i'w ofalwyr gwreiddiol. Mae hefyd yn aneglur i ba raddau y bydd y Rhufeiniaid sy'n byw dramor yn ceisio dychwelyd adref a hawlio cyfrifoldeb am eu treftadaeth ddiwylliannol ond mae GHF yn gobeithio y byddant, trwy bartneriaeth gadarn a chydweithrediad â bwrdeistrefi lleol a llywodraeth Rwmania, yn gallu goresgyn yr amrywiol bwysau a gwneud lle ar gyfer rhaglenni economaidd sydd o fudd i'r cymunedau ac sy'n parhau i fod yn ymrwymedig i adfywiad ffabrig diwylliannol hanesyddol Transylvania.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd