Cysylltu â ni

Tsieina

Tsieina-Taiwan: Crynodeb o faterion a digwyddiadau sy'n ymwneud â Traws-Afon Fasnach mewn Cytundeb Gwasanaethau fel o 11 2014 Ebrill

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

132475474_11n

Mae'r Cytundeb Masnach mewn Gwasanaethau Traws-culfor yn gytundeb dilynol o dan y Cytundeb Fframwaith Cydweithrediad Economaidd Traws-culfor (ECFA). Ei bwrpas yw lleihau neu ddileu cyfyngiadau ar fasnach mewn gwasanaethau, ac ehangu cwmpas y farchnad a busnes ar gyfer cyflenwyr gwasanaeth. Bydd gweithredu'r cytundeb yn helpu cyflenwyr gwasanaeth Taiwan i fynd i mewn i farchnad tir mawr Tsieineaidd gyda thriniaeth well.

O dan y cytundeb, mae tir mawr Tsieina yn caniatáu mynediad i Taiwan i is-sectorau 80, o'i gymharu â 64 yn Taiwan ar gyfer tir mawr Tsieina - roedd llawer ohonynt o ran sylwedd eisoes wedi'u hagor. Bydd Taiwan yn mwynhau mynediad mwy ffafriol i farchnad tir mawr Tsieineaidd nag aelodau eraill y WTO, ond ni fydd yr un o'r is-sectorau a agorwyd i dir mawr Tsieina yn rhagori ar safonau WTO. Nid oes sail i'r honiad bod hwn yn “gytundeb anghyfartal”.

hysbyseb

Proses adolygu domestig

Ers llofnodi'r cytundeb ym mis Mehefin 2013, mae'r Yuan Deddfwriaethol wedi cynnal 20 gwrandawiad cyhoeddus arno. Mae'r Weinyddiaeth Materion Economaidd, Cyngor Materion Mainland ac asiantaethau cysylltiedig wedi trefnu mwy na 110 o fforymau ar y cyd â 46 o ddiwydiannau a 264 o arweinwyr busnes, tra bod asiantaethau perthnasol wedi briffio'r Yuan Deddfwriaethol dair gwaith. Yn amlwg, nid yw'r broses adolygu ar gyfer y cytundeb wedi bod yn 'weithrediad blwch du'.

Pan anfonwyd y cytundeb at y Ddeddfwrfa, cytunodd caucuses y dyfarniad a'r gwrthbleidiau i adolygiad a phleidlais wedi'i eitemeiddio. Fodd bynnag, anwybyddodd deddfwyr y gwrthbleidiau a oedd yn gweithredu fel cadeiryddion pwyllgorau alwadau trwy ddyfarnu deddfwyr Kuomintang i gynnal cyfarfodydd a dechrau'r adolygiad. Pan gafodd deddfwyr KMT eu tro fel cadeirydd a rhoi’r cytundeb ar yr agenda, roedd deddfwyr gwrthblaid yn meddiannu’r podiwm yn rymus i atal unrhyw gamau pwyllgor. O ganlyniad, mae'r cytundeb wedi cael ei oedi yn yr Yuan Deddfwriaethol ers naw mis.

hysbyseb

Ar Fawrth 17, datganodd cadeirydd pwyllgor KMT y cytundeb a basiwyd yn y pwyllgor. Dyma oedd y weithred a ysgogodd brotest y myfyrwyr. Mae cawcws KMT wedi ymddiheuro’n gyhoeddus am y diffygion gweithdrefnol wrth anfon y cytundeb gwasanaethau i’r llawr, ac wedi cytuno i’w ddychwelyd i’r pwyllgor i’w adolygu erthygl wrth erthygl.

Mae deddfwyr yr wrthblaid wedi parhau i darfu ar weithrediadau deddfwriaethol, fodd bynnag, gan atal deddfwyr KMT rhag mynd i mewn i'r ystafell bwyllgorau a pharlysu'r holl gamau gweithredu ar y cytundeb.

Protestiadau

Meddiannodd myfyrwyr y siambr ddeddfwriaethol Mawrth 18 yn anghyfreithlon mewn protest dros y cytundeb gwasanaethau, gan barlysu gweithrediadau'r Yuan Deddfwriaethol, ac aros yn y siambr am fwy na thair wythnos. Ar Fawrth 23, aeth protestwyr i mewn a meddiannu'r Yuan Gweithredol yn rymus, gan ddinistrio eiddo cyhoeddus ac amharu ar weinyddiaeth y llywodraeth. Gan mai'r Yuan Gweithredol yw canolfan nerfau gweinyddol y llywodraeth, roedd angen defnyddio pŵer yr heddlu i gael gwared ar y protestwyr.

Nid oedd y camau a gymerwyd gan yr heddlu yn ddim gwahanol i'r rhai a ddefnyddir mewn unrhyw wlad ddemocrataidd. Mae honiadau gan rai protestwyr a beirniaid bod y dadfeddiant yn “ataliad gwaedlyd” yn ystumiadau gros o ffaith. Arferodd yr heddlu bob ataliad posibl. Roedd y rhai a gafodd fân anafiadau yn y digwyddiad yn cynnwys protestwyr a swyddogion heddlu.

Er bod rhai cefnogwyr protest wedi disgrifio gweithredoedd y myfyrwyr fel rhai “heddychlon, rhesymol a rhesymol”, mae’n anodd dychmygu unrhyw wlad ddemocrataidd yn goddef meddiannaeth ei swyddfeydd deddfwriaethol a gweithredol. Gorfododd yr arddangoswyr eu ffordd i mewn i adeiladau'r llywodraeth, a difrodi llawer o eiddo cyhoeddus yn y broses fynediad a thrwy eu galwedigaeth hirfaith. Fe wnaethant hefyd dorri i mewn i gyfrifiaduron a ffeiliau'r llywodraeth. Bydd costau atgyweirio yn sylweddol iawn.

Tynnodd y myfyrwyr yn ôl o'r siambr ddeddfwriaethol ar noson Ebrill 10, er bod rhai protestwyr yn aros y tu allan i'r Yuan Deddfwriaethol.

Ymateb y llywodraeth i alwadau

Mae'r llywodraeth wedi gwrando ar ofynion protestwyr mewn modd cadarnhaol. Mae dyfarniad Kuomintang caucus yn y Yuan Deddfwriaethol wedi cytuno i ddychwelyd y cytundeb i'r pwyllgor ar gyfer adolygiad erthygl wrth erthygl. Mae'r Weithrediaeth Yuan wedi cyflwyno mecanwaith goruchwylio drafft ar gyfer trafodaethau traws-culfor i'r Yuan Deddfwriaethol. Mae'r Yuan Gweithredol hefyd yn asesu cynnal cynhadledd genedlaethol ar faterion economaidd a masnach.

Mae'r mecanwaith goruchwylio arfaethedig yn ymgorffori pedwar cam: (1) yn ystod y broses o ffurfio materion, pan fydd cynnwys cytundeb yn siapio; (2) cyfathrebu ymhlith asiantaethau perthnasol yn ystod trafodaethau; (3) yn adrodd i'r Yuan Deddfwriaethol ar y prif gynnwys cyn llofnodi'r cytundeb; ac (4) ar ôl llofnodi, datgelu gwybodaeth fanwl yr ystyrir ei bod yn sensitif yn y camau blaenorol.

Mae'r mecanwaith goruchwylio yn cwmpasu cyfathrebu mewnol ymhlith asiantaethau gweinyddol, rhyngweithio rhwng y canghennau deddfwriaethol a gweithredol, monitro gan y Yuan Deddfwriaethol, cyfathrebu â grwpiau perthnasol, ac esboniadau i'r cyhoedd.

Mae'r Arlywydd Ma Ying-jeou hefyd wedi cynnig dro ar ôl tro drafod y mater gyda myfyrwyr yn Swyddfa'r Arlywydd mewn modd agored, cyhoeddus heb ragamodau.

Ar 7 Ebrill, cadarnhaodd yr Arlywydd Ma benderfyniad y protestwyr i dynnu allan o’r siambr ddeddfwriaethol. Gan dynnu sylw at y ffaith bod arolygon barn yn dangos bod mwyafrif o’r cyhoedd yn ffafrio pasio’r mecanwaith goruchwylio yn gyflym ynghyd ag adolygiad erthygl-wrth-erthygl ar y pryd o’r cytundeb gwasanaethau, galwodd Ma ar Arlywydd Deddfwriaethol Yuan Wang Jin-pyng a deddfwyr ar draws llinellau plaid i ymateb iddo ewyllys y bobl trwy ddeddfu'r mecanwaith cyn gynted â phosibl yn y sesiwn ddeddfwriaethol gyfredol.

Anogodd yr Arlywydd Ma hefyd ddeddfwyr yr wrthblaid i beidio â rhwystro adolygiad pwyllgor wedi'i eitemeiddio o'r cytundeb gwasanaethau, o gofio bod y dyfarniad a'r cytundebau gwrthblaid yn cytuno ar weithdrefn o'r fath, ac mai dyna'r galw cychwynnol a wnaed gan y protestwyr.

Eglurhad o gamliwio ffeithiau

Mae'r llywodraeth hefyd wedi egluro sawl camliwiad o ffaith a ddefnyddiwyd yn erbyn y cytundeb, gan gynnwys honiadau y bydd yn arwain at ddiweithdra eang ac yn dod â mewnlifiad o fewnfudwyr o dir mawr Tsieina. Mewn gwirionedd, mae astudiaeth gan Sefydliad Ymchwil Economaidd Chung-Hua yn Taipei yn nodi y bydd y cytundeb gwasanaethau yn creu tua swyddi 12,000 yn Taiwan, wrth gynyddu allforion gwasanaethau i dir mawr Tsieina gan 37 y cant, neu NT $ 12 biliwn (UD $ 394 miliwn ).

Bydd nifer y gweithwyr y bydd buddsoddwyr Tsieineaidd ar y tir mawr yn gallu dod â nhw i mewn i Taiwan hefyd yn gyfyngedig, gyda therfyn uchaf o saith ar gyfer cwmnïau sy'n buddsoddi mwy na UD $ 500,000. Mae'r sefyllfa bresennol yn dangos sut mae buddsoddiad Tsieineaidd ar y tir mawr nid yn unig yn dod â chyfalaf i mewn i ddiwydiannau a marchnad ariannol Taiwan, ond hefyd yn creu swyddi i bobl yn Taiwan. Mae achosion buddsoddi Tsieineaidd tir mawr 495 a gymeradwywyd ar ddiwedd mis Ionawr 2014, gyda buddsoddiad o US $ 870 miliwn, wedi dod â rheolwyr gweithredol, arbenigwyr ac aelodau teulu 264 yn unig, wrth gyflogi 9,624 Taiwanese. Nid yw'r cytundeb gwasanaethau yn rhoi trwyddedau mynediad diderfyn na phreswylfa hirdymor i fuddsoddwyr, rheolwyr nac arbenigwyr technegol tir mawr Tsieineaidd.

Yng nghyd-destun y ddadl bresennol, mae rhai beirniaid wedi honni bod rhyddid a democratiaeth Taiwan wedi dirywio dros y chwe blynedd diwethaf. Dim ond un enghraifft yw'r protestiadau dros y cytundeb gwasanaethau, fodd bynnag, o gymdeithas agored iawn gyda goddefgarwch uchel am fynegi gwahanol farnau.

Mae'r sefydliad anllywodraethol Freedom House wedi dosbarthu Taiwan fel cenedl rydd am flynyddoedd yn olynol 18, gan roi ugeiniau o 1 neu 2 iddi mewn hawliau gwleidyddol a rhyddid sifil dros y chwe blynedd diwethaf. Ar raddfa Freedom House, mae sgôr o un i 2.5 yn cael ei ddosbarthu fel sgôr am ddim; tri i bump yn rhannol rydd; a chwech ac uwch, ddim yn rhad ac am ddim. Yn yr un cyfnod, mae Adran Wladwriaeth yr UD wedi rhoi adolygiadau cadarnhaol i Taiwan o ran rhyddid personol, rhyddid barn a'r wasg, a hawliau sifil a gwleidyddol.

At hynny, cymerwyd nifer o gamau pwysig mewn perthynas â hawliau dynol, gan gynnwys cadarnhau Cyfamod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Sifil a Gwleidyddol a Chyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol yn 2009, a phasio deddfwriaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i bawb ddomestig. dod â deddfau a rheoliadau i gydymffurfio â'r confensiynau. Yn 2011 deddfodd y Yuan Deddfwriaethol hefyd y Ddeddf Orfodi ar gyfer y Confensiwn ar Ddileu Pob Math o Wahaniaethu yn erbyn Menywod i sicrhau bod rheoliadau cydraddoldeb rhywiol yn cwrdd â'r safon uchaf.

Mae beirniaid hefyd wedi cyfeirio at agenda wleidyddol sylfaenol sy'n cynnwys cysylltiadau â thir mawr Tsieina. Fodd bynnag, mae'r Arlywydd Ma wedi pwysleisio dro ar ôl tro bolisi'r weinyddiaeth o gynnal y status quo traws-culfor o ddim uno, dim annibyniaeth, a dim defnydd o rym. Mae mwyafrif llethol o'r cyhoedd yn cefnogi'r dull hwn. Mae'r llywodraeth wedi hyrwyddo'r cytundeb gwasanaethau yn unig i ysgogi sector gwasanaethau Taiwan a helpu i greu amodau sy'n ffafriol i gyfranogiad y wlad mewn integreiddio economaidd rhanbarthol.

Datrys y ddadl

Mae'r Arlywydd Ma wedi cadarnhau natur drefnus, heddychlon eistedd-i-mewn 30 Mawrth ar Ketagalan Boulevard, wrth nodi bod yn rhaid i'r cytundeb Yuan gael ei drin gan yr Yuan Deddfwriaethol; nid meddiannu'r siambr ddeddfwriaethol yw'r ffordd i setlo'r mater. Yr allwedd i'w ddatrys yw adfer gweithrediadau deddfwriaethol yn brydlon fel y gellir adolygu a phleidleisio'r mecanwaith goruchwylio a'r cytundeb gwasanaethau fesul eitem.

Pwysigrwydd y cytundeb

Os na chaiff y cytundeb gwasanaethau ei basio, collir buddion economaidd pwysig, fel yr amlinellwyd uchod. Bydd gwrthod y cytundeb hefyd yn niweidio hygrededd Taiwan yn y gymuned ryngwladol, yn rhwystro ymdrechion i ryddfrydoli masnach, ac yn effeithio ar siawns y wlad o ymuno â blociau masnach rhanbarthol fel y Bartneriaeth Traws-Môr Tawel (TPP) a'r Bartneriaeth Economaidd Gynhwysfawr Ranbarthol (RCEP). Byddai datblygiadau o'r fath yn niweidiol i ddyfodol economaidd Taiwan.

Tsieina

Mae asiantaeth seiberddiogelwch Lithwania yn canfod bod ffonau Tsieineaidd mewn perygl o ollwng data personol

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol o dan Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol (NKSC) Lithwania ymchwiliad diogelwch i'r gwneuthurwyr Tsieineaidd dyfeisiau Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G ac OnePlus 8T 5G smart 5G a werthwyd yn Lithwania.

“Cychwynnwyd yr astudiaeth hon er mwyn sicrhau defnydd diogel o ddyfeisiau symudol 5G a werthir yn Lithwania a’r feddalwedd sydd ynddynt yn ein gwlad. Mae tri gweithgynhyrchydd Tsieineaidd wedi’u dewis sydd wedi bod yn cynnig dyfeisiau symudol 5G i ddefnyddwyr o Lithwania ers y llynedd ac sydd wedi’u nodi gan y gymuned ryngwladol fel rhai sy’n peri rhai risgiau seiberddiogelwch, ”meddai Margiris Abukevičius, dirprwy weinidog amddiffyn cenedlaethol.

Nododd yr astudiaeth bedair risg seiberddiogelwch allweddol. Mae dau yn ymwneud â theclynnau sydd wedi'u gosod ar ddyfeisiau'r gwneuthurwr, un i'r risg o ollwng data personol ac un â chyfyngiadau posibl ar ryddid mynegiant. Nodwyd tair risg yn nyfais Xiaomi, un yn Huawei, ac ni nodwyd unrhyw wendidau seiberddiogelwch yn nyfais symudol OnePlus.

hysbyseb

Risgiau ar gyfer gweithgynhyrchwyr teclynnau

Wrth ddadansoddi perfformiad ffôn clyfar 5G Huawei, darganfu’r ymchwilwyr fod siop app app swyddogol y ddyfais, App App, nad yw’n dod o hyd i’r ap y gofynnir amdano gan y defnyddiwr, yn ei ailgyfeirio’n awtomatig i e-bost trydydd parti. siopau lle mae rhai rhaglenni gwrthfeirws teclynnau wedi'u graddio fel maleisus neu wedi'u heintio â firysau. Mae ymchwilwyr hefyd wedi priodoli risgiau seiberddiogelwch i Mi Browser Xiaomi. Mae'n defnyddio nid yn unig y modiwl safonol Google Analytics mewn porwyr eraill, ond hefyd y Data Synhwyrydd Tsieineaidd, sy'n casglu ac yn anfon hyd at 61 o ddata paramedr o bryd i'w gilydd am y gweithredoedd a gyflawnir ar ffôn y defnyddiwr.

“Yn ein barn ni, mae hon yn wybodaeth ddiangen am weithredoedd defnyddwyr. Mae'r ffaith bod y wybodaeth ystadegol gyfoethog hon yn cael ei hanfon a'i storio mewn sianel wedi'i hamgryptio ar weinyddion Xiaomi mewn trydydd gwledydd lle nad yw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn berthnasol hefyd yn risg, ”meddai Dr. Tautvydas Bakšys.

hysbyseb

Cyfyngiadau ar ryddid mynegiant

Wrth ddadansoddi perfformiad y ddyfais Xiaomi, canfu'r ymchwilwyr fod ganddo'r gallu technegol i sensro'r cynnwys a lawrlwythwyd iddo. Mae hyd yn oed sawl teclyn gwneuthurwr ar eich ffôn, gan gynnwys y Porwr Mi, yn derbyn rhestr allweddeiriau sydd wedi'u blocio gan wneuthurwr o bryd i'w gilydd. Pan fydd yn canfod bod y cynnwys rydych chi am ei anfon yn cynnwys geiriau yn y rhestr, mae'r ddyfais yn blocio'r cynnwys hwnnw'n awtomatig.

Ar adeg yr astudiaeth, roedd y rhestr yn cynnwys 449 o eiriau allweddol neu grwpiau o eiriau allweddol mewn cymeriadau Tsieineaidd, megis "Free Tibet", "Voice of America", "Mudiad Democrataidd" "Annibyniaeth Annibyniaeth Taiwan" a mwy.

"Gwelsom fod y swyddogaeth hidlo cynnwys wedi'i anablu ar ffonau Xiaomi a werthwyd yn Lithwania ac nad oeddent yn perfformio sensoriaeth cynnwys, ond anfonwyd y rhestrau o bryd i'w gilydd. Mae gan y ddyfais y gallu technegol i actifadu'r swyddogaeth hidlo hon o bell ar unrhyw funud heb yn wybod i'r defnyddiwr a i ddechrau dadansoddi'r cynnwys sydd wedi'i lawrlwytho. Nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd y gellid llunio'r rhestr o eiriau sydd wedi'u blocio nid yn unig yn Tsieinëeg ond hefyd mewn cymeriadau Lladin, ”ychwanegodd Bakšys.

Perygl o ollwng data personol

Mae'r risg o ollwng data personol wedi'i nodi ar ddyfais Xiaomi pan fydd defnyddiwr yn dewis defnyddio'r gwasanaeth Cwmwl Xiaomi ar y ddyfais Xiaomi. I actifadu'r gwasanaeth hwn, anfonir neges gofrestru SMS wedi'i hamgryptio o'r ddyfais, na chaiff ei chadw yn unman yn ddiweddarach. "Nid oedd ymchwilwyr yn gallu darllen cynnwys y neges amgryptiedig hon, felly ni allwn ddweud wrthych pa wybodaeth a anfonodd y ddyfais. Mae'r anfon awtomataidd hwn o negeseuon a chuddio eu cynnwys gan y gwneuthurwr yn peri bygythiadau posibl i ddiogelwch personol y defnyddiwr. data, oherwydd heb yn wybod iddo, gellir casglu a throsglwyddo data o gynnwys anhysbys i weinyddion mewn trydydd gwledydd, "ychwanegodd Bakšys.

Mae Lithwania eisoes wedi ysgwyddo rancor Tsieina; ym mis Awst, mynnodd Beijing ei bod yn cofio ei llysgennad ar ôl iddi sefydlu swyddfa gynrychioliadol yn Taiwan, sy'n honni bod Taiwan (Gweriniaeth Tsieina) yn rhan o China (Gweriniaeth Pobl Tsieina).

Parhau Darllen

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd