Llythyr oddi wrth Arlywydd Barroso i Arlywydd Putin

| Ebrill 17, 2014 | 0 Sylwadau

putin.rtrs barrosoAnfonwyd y llythyr canlynol heddiw (17 Ebrill) gan Lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, at Lywydd Ffederasiwn Rwsia, Vladimir Vladimirovich Putin.

“Mr President,

“Gan gyfeirio at eich llythyr o 10th Ebrill at nifer o aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd a thrydydd gwledydd, rwyf wedi cael fy mandadu gan Gyngor yr Undeb Ewropeaidd, yn dilyn ymgynghoriadau â'r aelod-wladwriaethau 28, i ymateb i'r llythyr hwn ar ran yr Ewrop Undeb a phob aelod-wladwriaeth 28.

“Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cytuno ar eich cynnig i ymgynghori â Ffederasiwn Rwsia a'r Wcrain o ran diogelwch cyflenwad nwy a thrafnidiaeth. Credwn fod y dull hwn yn caniatáu ar gyfer y broses fwyaf defnyddiol gyda Ffederasiwn Rwsia a thrydydd partïon eraill, gan fod y materion hyn yn ymwneud â materion aelod-wladwriaethau yn ogystal â gweithrediad marchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ac yn cyffwrdd â chymhwysedd cyffredin yr Undeb Ewropeaidd.

“Fel y dywedwch, yr Undeb Ewropeaidd a Ffederasiwn Rwsia yw prif bartneriaid masnachu Wcráin. Gadewch i mi ailadrodd bod yr angen i sicrhau sefydlogrwydd gwleidyddol ac economaidd hirdymor Wcráin felly yn fudd allweddol i'r Undeb Ewropeaidd ac i Ffederasiwn Rwsia fel y dywedasoch yn eich llythyr. Felly ein diddordeb cyffredin yw cymryd rhan yn gyflym mewn trafodaethau a fydd yn cynnwys Wcráin.

“Fodd bynnag, nid ydym yn rhannu eich asesiad o gysylltiadau masnach rhwng Wcráin a'r Undeb Ewropeaidd sydd, i raddau helaeth, yr argyfwng yn economi'r Wcrain wedi ei achosi gan y fasnach anghytbwys ag aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Yn hyn o beth, bydd rhaglen gymorth dan arweiniad yr IMF yn hanfodol i sefydlogi economi Wcráin. Bydd llwyddiant rhaglen dan arweiniad IMF yn dibynnu ar ymrwymiad Wcráin i rwymedigaethau rhyngwladol a diwygio ymdrechion ac ar gydweithrediad gan eu holl bartneriaid rhyngwladol. Mae'r Undeb Ewropeaidd, ynghyd â'i bartneriaid rhyngwladol o dan fframwaith y pecyn cymorth IMF a gynlluniwyd, eisoes yn darparu cefnogaeth sylweddol i Wcráin a'i bobl drwy gymorth macro-ariannol sylweddol, dewisiadau masnach hael ac amrywiaeth o fesurau cymorth eraill y cytunwyd arnynt gyda'r Wcreineg awdurdodau.

“O ran ynni, rhaid i gysylltiadau fod yn seiliedig ar ddwyochredd, tryloywder, tegwch, peidio â gwahaniaethu, bod yn agored i gystadleuaeth a chydweithrediad parhaus i sicrhau chwarae teg ar gyfer cyflenwad a thrafnidiaeth egnïol a diogel. Yn y cyd-destun hwn, rydym yn cydnabod bod yr angen am ddeialog strwythuredig a chynhwysfawr yn arbennig o frys yn achos cyflenwad nwy naturiol a thrawsyrru. Yn ein barn ni, dylid ystyried materion sy'n ymwneud â dyledion nwy Wcráin a phrisiau mewnforio ochr yn ochr â'u hanghenion ariannu allanol gyda'r IMF a phob partner rhyngwladol perthnasol arall. Mae cydweithrediad rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Ffederasiwn Rwsia ym maes ynni yn seiliedig ar ddiddordebau cyffredin. Yn unol â hynny, gwelaf ddwy elfen allweddol i'r mater presennol wrth law.

“Yn gyntaf, mae dibynadwyedd cytundebol Ffederasiwn Rwsia fel cyflenwr nwy yn y fantol yn y mater hwn.

“Yn eich llythyr, rydych chi'n cyfeirio at y ddyled nwy sydd heb ei thalu“ Naftogaz Ukrajiny ”fel achos cytundebol i Gazprom symud i gyfundrefn ragdalu, a allai - yn absenoldeb taliad - arwain yn y pen draw at Gazprom i roi'r gorau i cyflenwad nwy i'r Wcráin. Mae datblygiad o'r fath yn peri pryder difrifol gan ei fod yn peri perygl o darfu ar wasanaeth i'r Undeb Ewropeaidd a gwledydd partner eraill ac yn effeithio ar storio nwy yn yr Wcrain ar gyfer cyflenwadau yn y gaeaf i ddod. O ran y cyflenwadau nwy i Ewrop, hoffwn gofio bod contractau cyflenwi rhwng cwmnïau Ewropeaidd a Gazprom. Felly, mae'n parhau i fod yn gyfrifoldeb Gazprom i sicrhau bod y cyfeintiau gofynnol yn cael eu danfon fel y cytunwyd yn y contractau cyflenwi. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi datgan dro ar ôl tro ein bod yn disgwyl i weithredwyr masnachol barhau i barchu eu rhwymedigaethau a'u hymrwymiadau cytundebol. Mae'n ymddangos bod parhau cyflenwr dibynadwy yn amlwg er budd Ffederasiwn Rwsia, yng ngoleuni datblygiadau yn y farchnad nwy ryngwladol.

“Gan fod cysylltiad agos rhwng cyflenwadau i'r Undeb Ewropeaidd a chyflenwadau i'r Wcrain, rydym yn barod i drafod gyda'r holl bartïon dan sylw sut y bydd y rhwymedigaethau cytundebol hyn yn cael eu bodloni ar sail prisiau'r farchnad, rheolau a chyfraith ryngwladol, oherwydd yr Undeb Ewropeaidd, a sut i sicrhau bod tramwy drwy Wcráin, storio nwy yn yr Wcrain a chyflenwi i'r Wcráin yn cael eu gwneud mewn modd tryloyw a dibynadwy.

“Yn ail, gyda golwg ar gyflenwi nwy naturiol i'r Wcrain, yr ateb tymor hir tuag at farchnad nwy Ewropeaidd weithredol yw ail-drefniant boddhaol o gysylltiadau tramwy drwy'r Wcráin, a diwygio'r farchnad ynni yn y ddwy wlad ar sail trefn gadarn a thryloyw yn gyfreithiol ac yn economaidd. Yng nghyd-destun yr argyfwng presennol, rydym o'r farn bod atebion i hawliadau Rwsia ynghylch ôl-ddyledion tymor byr a'r mecanweithiau hirdymor, gan gynnwys ar bris nwy ac amodau cyflenwadau nwy, i'w datrys mewn trafodaethau penodol a thrwy'r gyfraith sydd ar gael mecanweithiau. Rydym yn ailadrodd bod newidiadau i drefniadau cytundebol oherwydd amgylchiadau gwleidyddol yn mynd yn groes i ysbryd y gefnogaeth a'r cydweithrediad sydd wedi'u cynnwys yn eich llythyr.

“O ran y cyfeiriad yn eich llythyr at y posibilrwydd olaf o roi'r gorau i ddanfoniadau nwy yn gyfan gwbl yn achos honiad pellach o dorri amodau taliadau gan Wcráin, byddem yn eich annog yn gryf i beidio â chymryd camau o'r fath, a fyddai'n yn creu amheuon am eich parodrwydd i gael eich gweld fel cyflenwr nwy dibynadwy i Ewrop. Ond gadewch i mi hefyd gyfeirio at y Mecanwaith Rhybudd Cynnar a sefydlwyd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Ffederasiwn Rwsia, yn dilyn yr argyfwng nwy yn 2009 a'i ddiweddaru wedyn yn 2011. Mae'n bwysig cofio y dylid gweithredu'r Mecanwaith hwn cyn cymryd unrhyw gamau unochrog os bydd argyfwng.

“Yn ogystal â'r mecanwaith hwn rydym yn barod i gynnal ymgynghoriadau tairochrog gyda Ffederasiwn Rwsia ac, yn amodol ar gytundeb y llywodraeth Wcreineg, gyda'r Wcráin fel yr ydym eisoes wedi ei gynnig. Dylai'r ymgynghoriadau arfaethedig helpu i osgoi senario eithafol a diogelu diogelwch cyflenwad a thrafnidiaeth, gan greu'r amodau angenrheidiol ar gyfer cydweithredu strwythuredig gan gynnwys moderneiddio system cludo nwy Wcráin. Yn hyn o beth, rydym yn bryderus iawn o'r penderfyniad unochrog a wnaed gan Ffederasiwn Rwsia i beidio â chymhwyso cytundeb 2010 Kharkov. Ni ddylai ymgynghoriadau o'r fath ryddhau gweithredwyr economaidd rhag cyflawni eu cyfrifoldebau cytundebol ac felly dylid eu cynnal heb ragfarn o drafodaethau masnachol.

“Mae'r Comisiynydd Ynni, Mr Günter Oettinger, yn barod i fynd i'r afael â'r materion hyn gyda'i gymheiriaid yn Rwsia a Wcreineg ar unwaith, mewn cysylltiad agos â'r aelod-wladwriaethau, ac felly bydd yn cysylltu â'i gymheiriaid i drefnu cyfarfod cyntaf.

“Rwy'n argyhoeddedig, trwy drafod atebion a chamau gweithredu sy'n gyffredin yn adeiladol, y gallwn ddod o hyd i'r ateb i'r argyfwng presennol.

Yr eiddoch yn gywir,

José Manuel BARROSO ”

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Gwrthdaro, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Rwsia, Wcráin, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *