Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

cymorth newydd yr UE ar gyfer ynni adnewyddadwy a brwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn y Môr Tawel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

3965040336_af397a605e_b-1Bydd y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs a Gweinidog Tramor Seland Newydd, Murray McCully, yn ymgymryd â chenhadaeth ar y cyd i'r Môr Tawel ar 23-27 Ebrill i gryfhau ymhellach gydweithrediad datblygu yn y rhanbarth hwnnw. Bydd yr ymweliad yn canolbwyntio'n bennaf ar brosiectau ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, nifer ohonynt wedi'u cyd-ariannu gan Seland Newydd a'r UE yn Samoa, Tuvalu, Kiribati (gan gynnwys Ynys y Nadolig) ac Ynysoedd Cook. Bydd y Comisiynydd Piebalgs hefyd yn teithio i Papua Guinea Newydd o 28 - 30 Ebrill i drafod heriau datblygu gydag aelodau'r llywodraeth a bydd yn lansio dau brosiect gwerth bron i € 60 miliwn.

Mae ynysoedd y Môr Tawel yn dioddef effeithiau andwyol newid yn yr hinsawdd lle mae lefelau'r môr yn codi yn cael effaith ar bob agwedd ar fywydau dinasyddion ac yn rhwystro datblygiad economaidd. Gwaethygir yr anawsterau sy'n eu hwynebu gan gostau tanwydd ffosil uchel iawn oherwydd eu lleoliad ynysig a chan y diffyg mynediad at drydan mewn ynysoedd allanol.

Cyn y daith, dywedodd Piebalgs: "Mae ynni adnewyddadwy yn rhywbeth yr wyf wedi ymrwymo'n gryf iddo. Mae ynni'n hanfodol ar gyfer addysg a gofal iechyd, ar gyfer twf, twristiaeth a hyd yn oed ar gyfer cyflenwi dŵr. Yn fyr, ynni adnewyddadwy yw prif lwybr gwlad tuag at dwf a datblygiad. ”

Dywedodd McCully: “Mae Seland Newydd yn rhoi gwerth mawr ar ein partneriaeth gyda'r UE yn y Môr Tawel. Mae trawsnewid y rhanbarth yn ynni adnewyddadwy yn hollbwysig ac mae ond yn digwydd mor gyflym oherwydd ein cydweithrediad agos â'r UE. ”

Enghreifftiau o raglenni a lansiwyd neu yr ymwelwyd â hwy

• Paneli solar i ddarparu trydan adnewyddadwy mewn tair o ynysoedd allanol Tuvalu, a fydd yn sicrhau bod trydan glân dibynadwy ar gael am y tro cyntaf (€ 2.5m).

• Adeiladu chwech o orsafoedd pŵer ffotofoltäig yn y rhanbarth, gan gynnwys Ynysoedd Cook, sy'n ddibynnol ar ynni, a gyd-ariannwyd gyda Banc Datblygu Asiaidd.

hysbyseb

• Yn Kiribati, bydd prosiect yn rhoi mynediad i bobl at ffynhonnell amgylcheddol ddiogel o ddeunydd adeiladu, gan ddiogelu'r glannau bregus rhag aflonyddu a achosir gan fwyngloddio agregau (€ 5.2m).

• Bydd labordy iechyd yng Nghiribati yn ymroddedig i fonitro ac ymateb i glefydau amgylcheddol, fel clefydau fector-cludedig (fectorau bach yw mosgitos, chwilod a malwod dŵr croyw sy'n gallu trosglwyddo clefyd o un person i'r llall). (€ 500,000)

Cydweithrediad datblygu gyda Phapua New Guinea

Bydd yr ymweliad lefel uchel hefyd yn cynnwys Papua Guinea Newydd. Er gwaethaf ei heconomi a'i chyfoeth cynyddol mewn adnoddau naturiol a bioamrywiaeth, mae'r wlad yn dal i wynebu heriau mawr. Mae tua 80-85 o'i phoblogaeth yn dal i ddibynnu ar amaethyddiaeth gynhaliol ac mae'n byw mewn ardaloedd gwledig, ac mae'n annhebygol y bydd unrhyw un o Nodau Datblygu'r Mileniwm yn cael eu cyflawni gan 2015.

Fodd bynnag, roedd y newid mewn llywodraeth yn 2012 wedi codi nifer o fentrau canmoladwy ym maes iechyd, addysg, datblygu seilwaith a gwrth-lygredd. Yn ystod yr ymweliad hwn, bydd y Comisiynydd Piebalgs yn cwrdd ag awdurdodau'r wlad ac yn tynnu sylw at y ffaith bod yr UE yn barod i gynnal y momentwm a gychwynnwyd bryd hynny.

Bydd dau brosiect newydd ar ddatblygu adnoddau dynol (€ 26m) ac ar ddatblygiad economaidd gwledig (mwy na € 32m) hefyd yn cael eu llofnodi. Bydd yr un cyntaf yn canolbwyntio ar ddarparu addysg dechnegol a galwedigaethol i helpu marchnadoedd llafur y wlad i amsugno poblogaeth ifanc sy'n tyfu a rhoi gweithlu medrus iddynt sydd wedi'u haddasu i'r anghenion cenedlaethol. Bydd yr ail brosiect yn ceisio cyflymu'r broses o gynhyrchu incwm drwy weithgareddau sy'n gysylltiedig â seilwaith fel adsefydlu a chynnal a chadw ffyrdd gwledig, neu drwy gynyddu mynediad i wasanaethau ariannol ar gyfer ariannu cadwyn gwerth amaethyddol.

Partneriaeth ynni

Y prosiectau hyn yw ffrwyth cyntaf Partneriaeth Ynni'r UE-NZ ar gyfer y Môr Tawel, sef canlyniad Uwchgynhadledd Ynni'r Môr Tawel, a gynhaliwyd yn Auckland ym mis Mawrth 2013. Ei nod oedd symud gwledydd y Môr Tawel yn nes at gyflawni 50% o'u trydan o ddulliau adnewyddadwy. Sicrhawyd tua € 400m ar gyfer prosiectau ynni'r Môr Tawel.

Mae darparu ynni modern glân ac effeithlon, yn gam pwysig ar ffordd y Môr Tawel i ddatblygu cynaliadwy. Ar hyn o bryd, mae rhanbarth y Môr Tawel yn diwallu tua 80% o'i anghenion ynni o danwydd ffosil wedi'i fewnforio. Mae hyn yn effeithio'n sylweddol ar gyfleoedd iechyd, addysg a masnach yn y rhanbarth. Mae'r Bartneriaeth yn helpu i leihau dibyniaeth y Môr Tawel ar danwydd ffosil, a thrwy hynny gynhyrchu arbedion.

I'r Undeb Ewropeaidd, mae'r Bartneriaeth Ynni ar gyfer y Môr Tawel yn brawf pendant o'i hymrwymiad i Ynni Cynaliadwy i Bawb y Cenhedloedd Unedig (SE4ALL). Trwy'r fenter hon, mae'r UE wedi ymrwymo i helpu gwledydd sy'n datblygu i gael mynediad at wasanaethau ynni cynaliadwy i 500 miliwn o bobl erbyn 2030. Mae'r Comisiynydd Piebalgs yn aelod o Fwrdd Cynghori SE4ALL.

Cefndir

Mae gan Wledydd a Thiriogaethau Ynys y Môr Tawel gyfanswm poblogaeth o 10 miliwn o bobl, wedi'u gwasgaru ar draws miloedd o ynysoedd yn y Môr Tawel. Mae'r ynysoedd hyn yn wledydd datblygol ynysig iawn sydd eisoes wedi dioddef o drychinebau naturiol rheolaidd, mynediad cyfyngedig i isadeileddau a dibyniaeth uchel ar adnoddau naturiol. Yn y senario waethaf, gallai rhai ynysoedd ddiflannu oherwydd bod lefelau'r môr yn codi (yn Kiribati a Tuvalu, bydd codiad yn lefel y môr o ddim ond 60cm yn golygu bod mwyafrif yr ynysoedd hyn yn anghyfannedd) ac erydiad cynyddol yn digwydd o stormydd dwys. Ar ben hynny, mae 80% o boblogaeth Gwladwriaethau'r Ynysoedd Bach yn byw mewn ardaloedd arfordirol sy'n eu gwneud yn arbennig o dueddol o newid yn lefel y môr neu'r tywydd.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs
Gwefan Datblygiad EuropeAid a Cydweithredu DG

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd