Cysylltu â ni

Gwrthdaro

Uwchgynhadledd Partneriaeth Dwyrain dal siglo dros bolisi Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1Efallai bod adleisiau Uwchgynhadledd Partneriaeth Ddwyreiniol Tachwedd 2013 yn Vilnius wedi pylu ers amser maith ond, gyda’r Wcráin ar drothwy, mae canlyniadau’r cyfarfod hwn yn parhau i atseinio ledled Ewrop yn enwedig ei ran ddwyreiniol. 

Gyda diplomyddion yr UE yn cyfarfod ar 28 Ebrill i gytuno i ehangu sancsiynau dros gysylltiadau â gweithredoedd ymwahanol yn yr Wcrain, mae’r ddadl ar ddyfodol polisi Partneriaeth Ddwyreiniol yr UE (ENP) wedi tueddu i gael ei gysgodi yn yr argyfwng sy’n datblygu.

Mae'n werth cofio bod yr ENP yn rhaglen amlochrog flaenllaw yn yr UE sydd â'r nod o ddatblygu cydweithrediad rhanbarthol â chwe chyn-weriniaeth Sofietaidd Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldofa a'r Wcráin.

hysbyseb

Cafodd y polisi cyfan ei daflu i ddryswch ar ôl i gyn-Arlywydd yr Wcrain, Viktor Yanukovych wrthod llofnodi cytundeb ar gysylltiad a masnach rydd gyda’r UE yn uwchgynhadledd yr UE yn Vilnius ym mis Tachwedd 2013 a’r digwyddiadau dramatig dilynol yn yr Wcrain.

Mae'r drefn honedig "anghyfreithlon" yn Kiev wedi cael ei defnyddio gan Rwsia fel amddiffyniad o'i gweithredoedd cyfredol ac, er bod etholiadau arlywyddol yn yr Wcrain ar 25 Mai yn cynnig gobaith newydd o ddatrysiad heddychlon, ar hyn o bryd nid yw'r argyfwng yn dangos unrhyw arwyddion o leihau.

Dywed arsylwyr, chwe mis yn ddiweddarach, bod y cwymp allan o Vilnius yn dal i gael ei deimlo a bod yn rhaid dysgu gwersi o fethiant canfyddedig Lithwania, a gafodd y dasg o fod yn ddeiliad llywyddiaeth yr UE yn ail hanner 2013 â'r dasg o goruchwylio llofnodi'r cytundeb masnach gyda'r Wcráin.

hysbyseb

Mae rhai hyd yn oed yn dadlau bod Lithwania wedi dod ag Ewrop i wrthdaro â Rwsia a hefyd dod â'r Wcráin i'r cyntedd.

Mae Justinas Valutis o Moscow, sylwebydd profiadol ar faterion yr UE-Rwsia, yn cytuno, gan ddweud, "Nid oes amheuaeth bod gwrthod yr Wcrain i arwyddo'r cytundeb masnach rydd gyda'r UE yn Vilnius yn ergyd fawr i fri yr UE. Roedd y digwyddiad ei hun a roedd ei ganlyniad uniongyrchol hefyd yn dad-farcio haerllugrwydd gwaeledd, y safonau dwbl a dylanwad gwleidyddol cyfyngedig elitaidd Brwsel.

"Yn ystod y cyfnod cyn yr uwchgynhadledd, aeth yr UE i drafferth fawr er mwyn siglo barn y cyhoedd o'i blaid, gan nodi pa mor dda a hael fydd y sefydliad rhyngwladol hwn i'r Wcráin a'i phobl. Ond roedd problem cyfathrebu gan y dechrau. Diffiniwyd pawb a addawyd i `bethau da i ddod 'mewn ffordd haniaethol iawn, tra bod gofyn i'r Wcráin ar y llaw arall gymryd camau concrit iawn pe bai'n ceisio rhwbio ysgwyddau gyda'r' clwb Brwsel '.

"Ond nid oedd clymu'r ail wlad fwyaf yn yr hen gyfandir â'r UE gyda chymorth cytundeb cymdeithas wahaniaethol byth yn dasg hawdd."

Mae Valutis yn arbennig o ddeifiol o Arlywydd Lithwania, Dalia Grybauskaite, cyn ASE, a gadeiriodd uwchgynhadledd Vilnius ac a ryddhaodd, meddai, tirade o eiriau chwerw wrth iddi ymuno â’r condemniad cyffredin o benderfyniad Yanukovich i beidio ag arwyddo’r cytundeb.

"Ond pennaeth Lithwania, sy'n hoffi cyflwyno ei gwlad fel model rôl i'w chymdogion Dwyreiniol ddylai fod y person olaf i ddarlithio eraill ar gyfleoedd a gollwyd gan ei bod hi ei hun yn rheoli gweriniaeth gyda dyled llywodraeth balŵn, economi ddisymud ac ymfudo torfol ymlaen y fath raddfa nes ei fod yn dod yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol. Yn lle ei ddefnyddio mae egni diderfyn ac adnoddau prin i blesio'r rhai pwerus ym Mrwsel a chynhyrfu emosiynau mewn mannau eraill, dylai Lithwania lanhau'r llanast ac aildyfu'r economi gartref, yn yr un modd mae ei chymdogion gogleddol yn y Ffindir ac Estonia yn llwyddo. "

Mae gwyliwr Kremlin brwd arall, yr awdur Timothy Bancroft-Hinchey, yn gofyn: "Pwy yw'r rhai sydd wedi ansefydlogi'r Wcráin? Nid Rwsia oedd hi, y rhai oedd y tu ôl i'r pits yn Kiev ym mis Chwefror. Maen nhw'n anghofio bod Yanukovich wedi'i ethol yn ddemocrataidd yn 2010; maent yn anghofio sôn am record Yulia Timoshenko (yr honnir iddo alw am lofruddio Rwsiaid mewn galwad ffôn yn ddiweddar) pan oedd hi'n Brif Weinidog; maent yn anghofio bod y ddeddf ddrafft gyntaf a basiwyd gan Rada Wcrain (Senedd) ar ôl y pitsio yn wrth Deddfwriaeth Rwsia.

"Maen nhw'n anghofio bod yr alwad 'Death to Muscovite' wedi canu o amgylch Maidan yn ystod y protestiadau gwrth-Lywodraeth a drefnwyd gan fanteisgwyr gwleidyddol. Maen nhw'n anghofio i'r gymuned Iddewig gael ei chynghori i adael Kiev yn ystod yr aflonyddwch oherwydd galwadau i lofruddio Rwsiaid ac Iddewon." anghofio bod hanner y boblogaeth yn yr Wcrain yn siarad Rwsieg fel mamiaith ac yn anghofio bod traean o Ukrainians yn ystyried eu hunain yn ethnig Rwsiaidd. "

Ychwanegodd Bancroft-Hinchey: "Felly gadewch inni beidio â beio Rwsia, a oedd yn eistedd yn ôl gan gofio ei busnes ei hun. Peidiwn â beio'r Crimeans, a oedd yn peryglu bod yn ddioddefwyr deddfwriaeth yr honnir ei bod yn cynllunio yn datgan bod holl gefnogwyr Rwsia yn" rhai nad ydyn nhw'n ddinasyddion "ac yn eu gwneud. i statws tramorwyr y tu mewn i'w cartrefi eu hunain. Dyma hanfod y peth.

“Gadewch inni feio cytundeb cymdeithas yr UE a fyddai wedi gweld nwyddau’r UE yn gorlifo’r Wcrain ond wedi rhwystro llif nwyddau Wcrain y ffordd arall (roedd Yanukovich yn ymladd yn erbyn hyn) ac a fyddai yn ei dro wedi gweld diwydiant, amaethyddiaeth, pysgodfeydd a swyddi’r Wcráin i gyd dinistrio ynghyd â dyfodol ei ieuenctid. "

Mae pryder ynghylch rôl eithafwyr yn yr aflonyddwch presennol wedi cael ei leisio gan Human Rights Watch sydd wedi annog yr UE a’r Unol Daleithiau i “bwyso ar y llywodraeth dros dro yn Kiev i sicrhau bod ymdrechion i ddiarfogi aelodau grwpiau parafilwrol sy’n dal arfau anghyfreithlon yn cynnwys y cenedlaetholwr eithafol grŵp parafilwrol Sector Cywir. "

Dywedodd Cyfarwyddwr Gwarchod Hawliau Dynol Ewrop a Chanolbarth Asia, Hugh Williamson: "Dylai'r llywodraeth ddal y Sector Cywir i gyfrif am yr holl weithredoedd troseddol y gellir eu priodoli i'w haelodau."

Dywedodd ASE Sosialaidd y DU Richard Howitt, llefarydd materion tramor ei blaid ym Mrwsel: "Yn anad dim, mae'r cyfrifoldeb am yr hyn sy'n digwydd yn yr Wcrain ag arweinyddiaeth flaenorol y wlad ei hun, ei lefelau llygredd, a'r diffyg cymodi rhwng grwpiau o fewn ei poblogaeth ei hun. "

Dywedodd ASE UKIP, Roger Helmer: “Mae'r UE yn dechrau deall ei ffolineb wrth geisio cynnig cyllid ac aelodaeth o'r UE i wlad sydd yn sicr yn cael ei hystyried gan Rwsia fel ei 'agos dramor', ac mewn rhai ffyrdd bron fel rhan o Rwsia ei hun. Nawr bod Rwsia wedi ymateb, mae'r UE yn teimlo cywilydd mawr, ac yn methu â llunio ymateb effeithiol. Mae Arlywydd Obama yn ei gysgodi hyd yn oed am ei ymateb pusillanimous. Cyngor yr Arlywydd Roosevelt oedd “troedio'n feddal a chario ffon fawr”. Methodd yr UE â troedio'n feddal, ac yna canfu nad oedd ganddo ffon o gwbl.

"Mae hon yn wers ac yn alwad deffro i'r rhai sy'n dal i esgus bod y DU yn ennill 'dylanwad' gan ei haelodaeth o'r UE. Yn y sefyllfa hon, nid oes gan yr UE unrhyw ddylanwad o gwbl."

Dywedodd Igor Ivanov, gweinidog tramor Rwsia rhwng 1998 a 2004 ac arlywydd Cyngor Materion Rhyngwladol Rwsia: "Yn anffodus, mae'n amlwg bod yr Wcrain bellach yn flwch tinder sy'n barod i ffrwydro, a bydd y canlyniadau'n ddifrifol i bawb."

Daeth sylw pellach gan Michael Emerson o Frwsel, uwch gymrawd ymchwil cysylltiol yn y Ganolfan Astudiaethau Polisi Ewropeaidd. Dywed y sylwebydd uchel ei barch y dylai'r UE dderbyn peth cyfrifoldeb am "fiasco" Vilnius am fod wedi drafftio cytundebau â "chydbwysedd annigonol rhwng cymhellion a rhwymedigaethau". "Bydd angen ail-raddnodi polisïau yn sylweddol er mwyn cael y status quo newydd ansefydlog yn ôl ar linellau strategol cadarn."

Rhaid i hyn, mae'n awgrymu, gynnwys "ailadeiladu gweddillion polisi cymdogaeth yr UE" a "hyrwyddo cysyniad Ewrasia Fwyaf sy'n addas ar gyfer yr 21ain ganrif a fyddai'n cofleidio'r holl dirfas Ewropeaidd ac Asiaidd".

Dywed Emerson y gallai'r argyfwng mewn gwirionedd fod wedi swnio'r marwolaeth marwolaeth ar gyfer yr ENP, gan ychwanegu: "O ddechrau'r ENP yn 2004, bron i ddegawd yn ôl, gwnaed beirniadaeth gan lawer o arsylwyr annibynnol bod y 'cynlluniau gweithredu' arfaethedig wedi gweld cyfatebiad annigonol o cymhellion gan yr UE ochr yn ochr â'r rhwymedigaethau sy'n canolbwyntio ar ddiwygio y disgwylid i'r gwladwriaethau partner eu dilyn. Ni newidiodd hyn wrth i'r blynyddoedd fynd heibio.

"Ymddengys mai dim ond fersiwn ysgafn o'r hyn y mae Norwy yn ei dderbyn fel rhan o lwytho enfawr deddfwriaeth yr UE yn yr AA / DCFTA gyda'r Wcráin, sef y testun cyntaf i gael ei drafod a'i wasanaethu fel templed ar gyfer y testunau Armenaidd, Sioraidd a Moldofaidd. ei Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

"Rhaid i'r bai gael ei rannu gan arweinwyr gwleidyddol aelod-wladwriaethau'r UE a'r technocratiaid yn y Comisiwn Ewropeaidd. Y gwleidyddion sydd ar fai yn bennaf am fethu â goresgyn anghytundeb ynghylch a ddylid rhoi 'persbectif aelodaeth' i Ddwyrain Ewrop."

Felly, beth am y dyfodol? Er nad yw’n rhyddhau Rwsia o feirniadaeth, dywed Emerson fod yr UE a’r Wcráin wedi creu “status quo strategol newydd sy’n llanast mawr”.

Ychwanegodd: "Mae polisi cymdogaeth yr UE ar y gweill. Mae'r Wcráin mewn cyflwr o argyfwng gwleidyddol ac economaidd dwfn, yn ogystal â bod wedi ildio'i annibyniaeth.

"Mae'r cysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia yn disgyn i'r gwrthdaro a'r diffyg ymddiriedaeth fwyaf difrifol ers diwedd y Rhyfel Oer, ac eithrio rhyfel 2008 yn Georgia yn bosibl."

Aeth ymlaen: "Ond allan o'r sefyllfa hyll hon dylid adeiladu cychwyn newydd, a meddwl strategol ffres ar ochr yr UE yn benodol. Mae'r cyd-destun gwleidyddol cyffredinol yn yr UE yn gwneud hyn yn amserol.

“Gyda’r economi’n gwella ar ôl argyfwng yr ewro, a chyfnod gwleidyddol newydd ar fin dechrau gydag adnewyddiad Senedd Ewrop ac arweinyddiaeth y Comisiwn a’r Cyngor Ewropeaidd, gyda’r drifft tuag at boblyddiaeth Ewrosceptig yn eang, mae marchnad wleidyddol ar gyfer syniadau ar gyfer cynnydd mawr ym mholisi tramor yr UE. "

Martin Banks

Gwlad Belg

Y Lleng Brydeinig yn ceisio stori y tu ôl i anafusion yr Ail Ryfel Byd

cyhoeddwyd

on

Mae dau Brydeiniwr, a laddwyd yn ystod Blitzkrieg yr Ail Ryfel Byd, yn gorffwys ym mynwent eithaf Fflemeg Peutie, ymhlith cyn-ymladdwyr Gwlad Belg di-ri. Yn ddiweddar, rhoddodd cyn-newyddiadurwr y DU Dennis Abbott groesau ar y beddau ar ran y Lleng Brydeinig Frenhinol yn ystod wythnos goffáu’r Cadoediad ym mis Tachwedd.

Ond mae hefyd yn chwilio am atebion.

Beth oedd y ddau fachgen ifanc hynny o Brydain yn ei wneud yn Peutie mewn gwirionedd? Ac yn anad dim: pwy yw Lucy a Hannah, y ddwy ddynes o Wlad Belg a fu’n cynnal eu beddau am flynyddoedd?

hysbyseb

Mae Abbott wedi bod yn byw yng Ngwlad Belg ers 20 mlynedd. Mae'n gyn newyddiadurwr i, ymhlith eraill, The Sun a Y Daily Mirror yn Llundain ac wedi hynny roedd yn llefarydd ar ran y Comisiwn Ewropeaidd. Mae hefyd yn aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol, elusen sy'n codi arian i gefnogi aelodau sy'n gwasanaethu a chyn-aelodau o'r Llynges Frenhinol, Byddin Prydain a'r Llu Awyr Brenhinol sy'n wynebu caledi, yn ogystal â'u teuluoedd.

Un o'u tasgau hefyd yw cadw cof y rhai a fu farw dros ein rhyddid yn fyw. Yn wir, roedd Abbott yn filwr wrth gefn yn Irac i filwyr Prydain yn 2003.

"Ar achlysur coffâd blynyddol y Cadoediad, edrychais ar straeon yn ymwneud â Brwydr Gwlad Belg ym mis Mai 1940," meddai Abbott. "Fe wnes i ddarganfod beddau dau filwr Prydeinig o'r Grenadier Guards yn Peutie. Leonard 'Len' Walters ac Alfred William Hoare ydyn nhw. Bu farw'r ddau ar noson 15 i 16 Mai. Prin oedd Len yn 20 ac Alfred 33. Roeddwn i yn chwilfrydig pam roedd eu man gorffwys olaf ym mynwent y pentref ac nid yn un o'r mynwentydd rhyfel mawr ym Mrwsel na Heverlee.

hysbyseb

“Fe wnes i ddod o hyd i erthygl mewn papur newydd taleithiol ym Mhrydain yn egluro bod y ddau filwr wedi’u claddu gyntaf ar dir castell lleol - Batenborch yn ôl pob tebyg - ac yna eu cludo i fynwent y pentref.”

Ychwanegodd Abbott: "Ni fydd yr achos yn gadael i mi fynd. Rwyf wedi edrych i mewn i sut y daeth y milwyr i ben yn Peutie. Yn ôl pob tebyg, fe frwydrodd Bataliwn 1af y Gwarchodlu Grenadier ochr yn ochr â 6ed Catrawd Gwlad Belg Jagers te Voet. o ymosodiad yr Almaenwyr ar Peutie i'w gael.

“Ymladdodd milwyr Gwlad Belg a Phrydain weithred gwarchodwr yn ystod tynnu’n ôl yn raddol y tu hwnt i Gamlas Brwsel-Willebroek ac yna i arfordir y Sianel.

"Mae'n ymddangos mai Peutie oedd pencadlys rhanbarthol Catrawd Jagers te Voet. Fy nyfalu yw y gallai staff y gatrawd a Gwarchodlu Prydain gael eu cartrefu yng Nghastell Batenborch. Felly roedd y castell yn darged i'r Almaenwyr.

"A oedd Walters a Hoare yn gwarchod y lle? A gawsant eu secondio i'r Jagers te Voet i sicrhau bod y gwarchodwr yn yr enciliad cyson tuag at Dunkirk? Neu a gawsant eu torri i ffwrdd o'u catrawd yn ystod yr ymladd?"

"Mae'r dyddiad ar y garreg goffa, 15-16 Mai 1940, hefyd yn rhyfedd. Pam dau ddyddiad?

“Fy amheuaeth i yw iddyn nhw farw yn y nos yn ystod cregyn y gelyn neu o ganlyniad i gyrch nos gan y Luftwaffe. Yn anhrefn rhyfel, ni ellir diystyru ychwaith eu bod wedi dioddef 'tân cyfeillgar'. ”

Mae Abbott hefyd wedi darganfod bod dwy ddynes o Peutie, Lucy a Hannah, wedi gofalu am feddau Len a William am flynyddoedd.

"Mae hynny'n fy swyno. Beth oedd eu perthynas â'r milwyr oedd wedi cwympo? Oedden nhw'n eu hadnabod? Rwy'n credu bod Lucy wedi marw. Y cwestiwn yw a yw Hannah yn dal yn fyw. Mae'n debyg bod eu perthnasau yn dal i fyw yn Peutie. A oes unrhyw un yn gwybod mwy? Ar y ddau fedd. mae rhywun wedi gosod chrysanthemums hardd. ”

Parhau Darllen

Gwrthdaro

Menter heddwch pêl-droed ieuenctid ar gyfer parth gwrthdaro Sioraidd

cyhoeddwyd

on

Mae menter heddwch a ganmolir yn eang yn Georgia wedi lansio apêl am fuddsoddiad ffres sydd ei angen yn hanfodol. Mae’r prosiect heddwch rhyngwladol ar y parth gwrthdaro Sioraidd wedi’i ganmol am helpu i gysoni pob ochr mewn anghydfod a alwyd yn “rhyfel anghofiedig Ewrop.” Mewn ymdrech i ddod â heddwch tymor hir i'r ardal, lansiwyd prosiect uchelgeisiol i sefydlu seilwaith pêl-droed ym mharth gwrthdaro bwrdeistref Gori.

Yn arwain y fenter mae Giorgi Samkharadze, dyfarnwr pêl-droed yn wreiddiol (canol y llun) sydd bellach wedi apelio am roddwyr rhyngwladol i helpu i ariannu ei gynlluniau.

Meddai, “Mae ein prosiect wedi’i ariannu’n rhannol gan sawl cwmni busnes ond yn bendant nid yw’n ddigon i fynd i’r afael â’n tasgau. I'r gwrthwyneb, gwaethygodd y sefyllfa, mae'r tensiwn yn cynyddu ers dechrau gwrthdaro. ”

hysbyseb
Timau Sioraidd a De Ossetian

Timau Sioraidd a De Ossetian

Codwyd tua $ 250,000 hyd yma gan gwpl o fuddsoddwyr ac mae hyn wedi mynd ar ddraenio a thraw artiffisial ond mae angen mwy o fuddsoddiad gan roddwyr ar frys er mwyn i'w gynigion ddwyn ffrwyth yn llawn. Mae cefnogaeth hefyd wedi dod o Gyngor Busnes yr UE / Georgia ac mae Samkharadze yn gobeithio y bydd cymorth yn dod o'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae cefnogaeth i’r hyn sy’n dal i fod yn elusen wedi dod gan Senedd Sioraidd sydd wedi ysgrifennu llythyr agored, yn apelio am fuddsoddiad ar gyfer yr hyn sy’n cael ei ystyried yn fenter heddwch leol hanfodol bwysig.

Mae Senedd Georgia wedi rhoi blaenoriaeth i’r prosiect heddwch rhyngwladol Ergneti, lluniwyd dogfen wladwriaeth i geisio sefydliadau rhoddwyr, y cyllid sydd ei angen i ddatblygu plant yn y parth gwrthdaro gyda chymorth seilwaith priodol ac i hyrwyddo datblygiad systematig heddwch trwy chwaraeon a diwylliant.

hysbyseb
Mae Giorgi Samkharadze yn esbonio'r prosiect heddwch

Mae Giorgi Samkharadze yn esbonio'r prosiect heddwch

Mae’r llythyr, a ysgrifennwyd gan Gadeirydd Pwyllgor Integreiddio Ewropeaidd y senedd, yr uwch Aelod Seneddol Sioraidd David Songulashvili, yn argymell yn gryf y prosiect sydd, meddai, yn “cyffwrdd â chymodi cymdeithasau Georgia a Rhanbarth Tskhinvali - mater amlwg iawn i Georgia, yn ogystal â’i bartneriaid rhyngwladol. ”

Byddai datblygu’r prosiect presennol, meddai, “yn hwyluso cyswllt pobl-i-bobl, prosesau deialog, a chysoni’r ieuenctid o ddwy ochr y Llinell Ffiniau Gweinyddol.”

Mae'n ysgrifennu bod y Pwyllgor “yn credu'n gryf bod nodau a chanlyniadau disgwyliedig y prosiect hwn yn unol â chyfeiriad gorllewinol datblygiad y wlad, gan fod datrys gwrthdaro yn heddychlon ac uniondeb tiriogaethol o fewn y ffiniau a gydnabyddir yn rhyngwladol yn werthoedd yr ydym ni a'n partneriaid rhyngwladol. wedi ymrwymo'n gryf i. ”

Mae Songulashvili yn ailddatgan cefnogaeth y Senedd i'r prosiect ac yn argymell Samkharadze fel “partner potensial gwerthfawr.”

Daw i’r casgliad, “Rydyn ni wir yn gobeithio gweld y prosiect hwn yn datblygu ac yn symud ymlaen yn unol â diddordebau’r wlad.”

Dathliadau olaf y cwpan!

Dathliadau olaf y cwpan!

Dywedodd Samkharadze wrth y wefan hon ei fod yn croesawu ymyrraeth y senedd Sioraidd, gan ychwanegu, “Mae Georgia yn wlad o lywodraeth seneddol a, phan fydd Senedd Georgia a Phwyllgor Integreiddio Ewrop yn cefnogi prosiect heddwch rhyngwladol o’r fath, byddwn yn gobeithio y bydd y Comisiwn Ewropeaidd teimlo gorfodaeth i ddarparu rhywfaint o gefnogaeth ariannol i'n prosiect. "

Dywedodd ei fod bellach yn gobeithio gweld “cymorth ymarferol” gan yr UE ar gyfer y fenter.

Dywed fod ymdrechion o'r fath yn bwysicach fyth nawr oherwydd y cynnydd diweddar pryderus mewn tensiynau yn y rhanbarth.

Ergneti yw un o'r pentrefi niferus sydd wrth ymyl y llinell derfyn weinyddol (ABL), y ffin rhwng rhanbarth Georgia a Tskhinvali neu Dde Ossetia. Yn dilyn Rhyfel Georgia-Rwsia ym mis Awst 2008, gosodwyd ffensys weiren bigog ar yr ABL gan rwystro rhyddid pobl a nwyddau i symud.

Yn y gorffennol, mae'r UE wedi cymeradwyo ymdrechion y prosiect ond y gobaith yw y bydd y gefnogaeth hon yn trosi'n gymorth ariannol.

Mae setiau teledu Sioraidd wedi darlledu newyddion am y prosiect tra bod Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ms Ursula von der Leyen, ac arweinyddiaeth Senedd Ewrop wedi anfon llythyrau cefnogaeth.

Dywedodd Samkharadze, “Mae angen cyfranogiad ymarferol buddsoddwyr ar y prosiect heddwch rhyngwladol hwn”

 

Mae Giorgi Samkharadze yn rhoi cyfweliadau teledu ar ôl y gêm

Mae Giorgi Samkharadze yn rhoi cyfweliadau teledu ar ôl y gêm

Un llwyddiant amlwg hyd yn hyn oedd adeiladu stadiwm pêl-droed dros dro i'w ddefnyddio gan bobl leol, wedi'i leoli 300 metr o'r llinell derfyn dros dro yn Ergnet. Yn ddiweddar, roedd gêm bêl-droed gyfeillgar yn cynnwys y bobl leol o'r parth gwrthdaro. Fe’i cynhaliwyd ger ffin Ossetian a 300 cant metr gan Tskhinvali a theuluoedd lleol y rhai a gymerodd ran i gyd i mewn i dalu costau llwyfannu’r digwyddiad.

Roedd y digwyddiad ei hun yn hynod symbolaidd ac, felly hefyd, oedd y dyddiad y digwyddodd, ym mis Awst - ym mis Awst 2008 y dechreuodd y rhyfel chwerw, er ei fod yn fyr. Roedd cynrychiolwyr o lywodraeth leol a chenhadaeth fonitro'r UE yn Georgia (EUMM) ymhlith y rhai a oedd yn bresennol.

Dywedodd Samkharadze, “Fe wnaethant ddweud wrthym lawer o wardiau cynnes ac annog pob un ohonom i barhau â'n gweithgareddau.”

Dywedodd wrth Gohebydd yr UE mai’r nod nawr yw cydgysylltu â gwahanol bartneriaid “i adeiladu’r seilwaith angenrheidiol yn y parth gwrthdaro er mwyn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gweithgareddau chwaraeon a diwylliannol.”

Ychwanegodd, “mae'n angenrheidiol cael seilwaith da ar gyfer pob digwyddiad ac amgylchedd sy'n ffafriol i athrawon a phlant, er mwyn peidio â cholli'r brwdfrydedd sydd ganddyn nhw nawr ond datblygu i chwilio am ddyfodol gwell."

Cafodd Ergenti ei ddifrodi'n ddifrifol yn 2008 ac mae llinell rannu dros dro yn rhedeg trwy'r pentref.

“Dyna,” ychwanega, “dyna pam mae angen i ni greu seilwaith da i bawb. Nid ydym am gael rhyfel, i’r gwrthwyneb, rydym wedi ymrwymo i heddwch. ”

Ychwanegodd, “Rydyn ni'n bobl o wahanol broffesiynau sydd wedi ymrwymo i un nod mawr - datblygu pobl ifanc a chyflogaeth yn y parth gwrthdaro.”

Yn y tymor hwy mae eisiau gweld chwaraeon a gweithgareddau eraill yn cael eu cynnal fel rygbi, athletau a digwyddiadau diwylliannol, artistig a chrefyddol.

 

Cyflwyno'r Cwpan

Cyflwyno'r Cwpan

“Mae’n angenrheidiol cael seilwaith da ar gyfer pob digwyddiad o’r fath, ac amgylchedd sy’n ffafriol i athrawon digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol a phlant, er mwyn peidio â cholli’r brwdfrydedd sydd ganddyn nhw nawr ond i ddatblygu i chwilio am ddyfodol gwell,” meddai yn nodi.

Bydd y prosiect cyffrous - sydd wedi'i leoli ar un hectar yn unig o dir - y bydd yn bennaeth arno hefyd yn parhau i hwyluso'r cymod rhwng Ossetiaid a Georgiaid ynghyd â datblygiad pentrefi yn agos at y gymdogaeth.

Mae'r ardal, fel eira, wedi bod yn destun tensiwn ers chwalfa'r Undeb Sofietaidd. Ar ôl rhyfel byr rhwng Rwsia a Georgia yn 2008, fe wnaeth Moscow gydnabod De Ossetia fel gwladwriaeth annibynnol a dechrau proses o gysylltiadau agosach y mae Georgia yn eu hystyried yn anecsiad effeithiol.

Mae tua 20% o diriogaeth Sioraidd yn cael ei feddiannu gan Ffederasiwn Rwseg, ac nid yw'r Undeb Ewropeaidd yn cydnabod y tiriogaethau y mae Rwsia yn byw ynddynt.

Plant o ddwy ochr y llinell wrthdaro wedi'u huno gan bêl-droed

Plant o ddwy ochr y llinell wrthdaro wedi'u huno gan bêl-droed

Cyn y rhyfel, arferai llawer o bobl yn Ergneti fasnachu eu cynhyrchion amaethyddol gyda'r diriogaeth gyfagos sydd bellach yn cael ei meddiannu. Ar ben hynny, roedd y farchnad yn Ergneti yn cynrychioli man cyfarfod economaidd-gymdeithasol hanfodol lle roedd Georgiaid ac Ossetiaid yn arfer cwrdd â'i gilydd i wneud busnes.

Mae Samkharadze yn gobeithio, gyda'i brosiect arloesol, ddod â'r amseroedd da yn ôl, i'r rhan hon o'i wlad enedigol o leiaf. Mae'r prosiect, mae'n dadlau, yn fodel ar gyfer gwrthdaro tebyg eraill ledled y byd.

Y gobaith yw nawr, er gwaethaf y byd yn cael ei afael gan bandemig iechyd byd-eang a'r effaith ariannol gyfatebol, y bydd y seiniau cadarnhaol sy'n dod allan o'r rhan fach ond gythryblus hon o Ewrop yn cael rhywfaint o atseinio yng nghoridorau pŵer ym Mrwsel - a y tu hwnt.

 

Parhau Darllen

Gwrthdaro

Pan fydd gwirionedd yn brifo: Sut y gwnaeth trethdalwyr yr Unol Daleithiau a Phrydain sicrhau buddugoliaeth Sofietaidd yn y 'Rhyfel Mawr Gwladgarol'

cyhoeddwyd

on

Ar 8 Mai, pan oedd gweddill y byd gwâr yn cofio dioddefwyr yr Ail Ryfel Byd, cyhoeddodd cyfrif twitter swyddogol y Tŷ Gwyn drydariad am fuddugoliaeth yr Unol Daleithiau a’r DU dros Natsïaeth a ddigwyddodd 75 mlynedd yn ôl, yn ysgrifennu Janis Makonkalns, newyddiadurwr a blogiwr ar ei liwt ei hun o Latfia.

Denodd y trydariad feirniadaeth nodedig gan swyddogion Rwseg a oedd yn llidus bod gan yr Unol Daleithiau yr anallu i gredu ei bod rywsut wedi helpu i sicrhau'r fuddugoliaeth, gan anwybyddu Rwsia fel y prif - neu hyd yn oed yr unig - fuddugol yn y rhyfel yr oedd hi ei hun wedi'i achosi. Yn ôl swyddogion Rwseg, dyma’r Unol Daleithiau yn ceisio ailysgrifennu hanes yr Ail Ryfel Byd.

Yn ddiddorol, cefnogwyd y teimlad hwn hefyd gan actifydd gwrthblaid gwrth-Kremlin Aleksandr Navalny a feirniadodd Washington hefyd am “ddehongli hanes yn anghywir”, gan ychwanegu bod 27 miliwn o Rwsiaid (!) Wedi colli eu bywydau yn y rhyfel - nid dinasyddion Sofietaidd o wahanol genhedloedd.

Ni cheisiodd y Moscow swyddogol, na Navalny, sy’n uchel ei barch yn y Gorllewin, ddarparu unrhyw ffeithiau go iawn ar gyfer eu dadleuon a fyddai’n gwrthbrofi’r hyn yr oedd cyfrif twitter swyddogol y Tŷ Gwyn wedi’i nodi. Mewn geiriau Americanaidd, nid yw dadleuon Rwsia dros hanes yr Ail Ryfel Byd yn ddim mwy na phentwr o bullshit.

hysbyseb

Yn fwy na hynny, mae agwedd o'r fath gan swyddogion a gwleidyddion Rwseg yn hollol naturiol, oherwydd mae Moscow fodern yn dal i weld yr Ail Ryfel Byd yn unig trwy brism o chwedlau hanesyddol a ffurfiwyd yn ystod yr oes Sofietaidd. Mae hyn wedi arwain at Moscow (ac eraill) yn gwrthod agor eu llygaid i lu o ffeithiau - ffeithiau mae cymaint o ofn ar Moscow.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn darparu pedair ffaith am hanes yr Ail Ryfel Byd sy'n gwneud Rwsia yn anghyfforddus ac yn ofnus o'r gwir.

Ffaith # 1: Ni fyddai'r Ail Ryfel Byd wedi digwydd pe na bai'r Undeb Sofietaidd wedi llofnodi'r cytundeb Molotov-Ribbentrop gyda'r Almaen Natsïaidd.

hysbyseb

Er gwaethaf ymdrechion Moscow i roi sylw i hyn, y dyddiau hyn yn ymarferol mae pawb yn ymwybodol iawn bod yr Undeb Sofietaidd wedi llofnodi cytundeb di-ymddygiad ymosodol gyda'r Almaen NAZI ar 23 Awst 1939. Roedd y cytundeb yn cynnwys protocol cyfrinachol yn diffinio ffiniau cylchoedd dylanwad Sofietaidd ac Almaeneg yn Nwyrain Ewrop.

Prif bryder Hitler cyn ymosod ar Wlad Pwyl oedd ei gael ei hun yn ymladd yn ffryntiau’r Gorllewin a’r Dwyrain ar yr un pryd. Sicrhaodd cytundeb Molotov-Ribbentrop, ar ôl ymosod ar Wlad Pwyl, na fydd angen ymladd yn erbyn yr Undeb Sofietaidd. O ganlyniad, mae'r Undeb Sofietaidd yn uniongyrchol gyfrifol am achosi'r Ail Ryfel Byd, lle bu mewn gwirionedd yn ymladd ar ochr y Natsïaid, y mae Moscow bellach yn ei ddirmygu mor gryf.

Ffaith # 2: Nid oedd y nifer annirnadwy o anafusion ar ochr yr Undeb Sofietaidd yn arwydd o arwriaeth na phendantrwydd, ond canlyniadau esgeulustod gan awdurdodau Sofietaidd.  

Wrth siarad am rôl bendant yr Undeb Sofietaidd yn yr Ail Ryfel Byd, mae cynrychiolwyr Rwseg fel arfer yn pwysleisio'r nifer enfawr o anafusion (bu farw hyd at 27 miliwn o filwyr a sifiliaid) fel prawf o arwriaeth y genedl Sofietaidd.

Mewn gwirionedd, nid yw'r anafusion yn cynrychioli arwriaeth na pharodrwydd pobl i amddiffyn eu mamwlad beth bynnag yw'r gost, fel y dadleuir yn aml gan gegweithiau propaganda Moscow. Y gwir yw bod y nifer annirnadwy hwn dim ond oherwydd bod yr arweinyddiaeth Sofietaidd yn ddifater tuag at fywydau ei dinasyddion, yn ogystal â'r ffaith bod y strategaethau a ddewiswyd gan y Sofietiaid yn ddifeddwl.

Roedd y fyddin Sofietaidd yn hollol barod ar gyfer rhyfel, oherwydd hyd at yr eiliad olaf credai Stalin na fydd Hitler yn ymosod ar yr Undeb Sofietaidd. Yn lle hynny, parhaodd y fyddin, a oedd yn gofyn am alluoedd amddiffynnol datblygedig, i baratoi ar gyfer rhyfel sarhaus (gan obeithio efallai y bydd yn gallu rhannu nid yn unig Dwyrain Ewrop, ond Gorllewin Ewrop hefyd, â'r Almaen). Yn ogystal, yn ystod Purge Fawr 1936-1938, fe wnaeth yr Undeb Sofietaidd ddileu'r rhan fwyaf o arweinwyr milwrol mwyaf galluog y Fyddin Goch yn fwriadol, oherwydd yn syml nid oedd Stalin yn ymddiried ynddynt. Arweiniodd hyn at yr arweinyddiaeth Sofietaidd mor ddatgysylltiedig â realiti fel na allai ganfod y bygythiad a achoswyd iddi gan yr Almaen Natsïaidd.

Enghraifft wych o hyn yw methiant llwyr y Fyddin Goch yn Rhyfel y Gaeaf. Roedd cymaint o ofn ar ddeallusrwydd Sofietaidd o ofyniad gwleidyddol Stalin i ymosod ar y Ffindir nes iddi ddweud celwydd yn fwriadol am ei hamddiffynfeydd gwan a theimladau honedig pro-Kremlin a pro-Bolsiefic a rennir gan bobl y Ffindir. Roedd arweinyddiaeth yr Undeb Sofietaidd yn sicr y byddai'n mathru'r Ffindir bach, ond fe drodd y realiti yn un o ymgyrchoedd milwrol mwyaf gwarthus yr 20fed ganrif.

Wedi'r cyfan, ni allwn anghofio nad oedd system yr Undeb Sofietaidd yn poeni o gwbl am ei phobl. Oherwydd ei fod mor bell ar ôl yn dechnolegol ac yn strategol, dim ond trwy daflu'r cyrff ei milwyr at y Natsïaid y gallai'r Undeb Sofietaidd ymladd yn erbyn yr Almaen. Hyd yn oed yn nyddiau olaf y rhyfel, pan oedd y Fyddin Goch yn agosáu at Berlin, parhaodd Marshal Zhukov, yn lle aros i'r gelyn ildio, anfon miloedd o filwyr Sofietaidd i farwolaeth ddiystyr ar gaeau mwyngloddiau'r Almaen.

Felly, nid yw bron yn rhy hwyr i swyddogion Rwseg ddeall nad yw'r ffaith bod gan yr Unol Daleithiau a'r DU lawer llai o anafusion na'r Undeb Sofietaidd yn golygu eu bod wedi cyfrannu llai at ganlyniad y rhyfel. Mewn gwirionedd mae'n golygu bod y gwledydd hyn wedi trin eu milwyr â pharch ac wedi ymladd yn fwy medrus na'r Undeb Sofietaidd.

Ffaith # 3: Ni fyddai buddugoliaeth Sofietaidd yn yr Ail Ryfel Byd wedi bod yn bosibl heb gymorth sylweddol gan yr UD, a elwir yn bolisi Lend-Lease.

Pe na bai Cyngres yr UD wedi penderfynu rhoi cymorth materol i'r Undeb Sofietaidd ar 11 Mawrth 1941, byddai'r Undeb Sofietaidd wedi dioddef colledion tiriogaethol hyd yn oed yn fwy a chlwyfedigion dynol, hyd yn oed cyn belled â cholli rheolaeth dros Moscow.

Er mwyn deall maint y cymorth hwn, byddaf yn darparu rhai ffigurau. Fe wnaeth arian trethdalwyr America ddarparu 11,000 o awyrennau, 6,000 tanc 300,000 o gerbydau milwrol a 350 o locomotifau i'r Undeb Sofietaidd. Yn ogystal, derbyniodd yr Undeb Sofietaidd ffonau a cheblau i sicrhau cyfathrebu ar faes y gad, bwledi a ffrwydron, ynghyd â deunyddiau crai ac offer i helpu cynhyrchiad milwrol yr Undeb Sofietaidd a thua 3,000,000 tunnell o fwydydd.

Heblaw am yr Undeb Sofietaidd, darparodd yr Unol Daleithiau gymorth materol i gyfanswm o 38 gwlad a ymladdodd yn erbyn yr Almaen Natsïaidd. Gan addasu ar gyfer yr oes fodern, gwariodd Washington 565 biliwn o ddoleri i wneud hyn, a derbyniodd yr Undeb Sofietaidd 127 biliwn ohono. Rwy'n credu na fydd unrhyw un yn synnu o wybod na wnaeth Moscow erioed ad-dalu dim o'r arian.  

Yn fwy na hynny, ni all Moscow gyfaddef mai nid yr Unol Daleithiau yn unig, ond y DU hefyd a roddodd gymorth i'r Undeb Sofietaidd. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, danfonodd y Brits i'r Undeb Sofietaidd fwy na 7,000 o awyrennau, 27 o longau rhyfel, 5,218 o danciau, 5,000 o arfau gwrth-danc, 4,020 o lorïau meddygol a chargo a mwy na 1,500 o gerbydau milwrol, ynghyd â sawl mil o radios a darnau offer radar a 15,000,000 esgidiau nad oedd cymaint o angen amdanynt gan filwyr y Fyddin Goch.

Ffaith # 4: Heb ymgyrchoedd yr Unol Daleithiau a'r DU yn y Cefnfor Tawel, Affrica a Gorllewin Ewrop byddai'r Undeb Sofietaidd wedi capio i'r pwerau Echel.  

O ystyried y ffeithiau uchod yn profi pa mor wan a phathetig oedd yr Undeb Sofietaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd, mae'n fwy na chlir na fyddai wedi gallu sefyll yn erbyn peiriant rhyfel y Natsïaid heb gymorth materol gan yr UD a'r DU a hefyd eu cefnogaeth filwrol.

Ymgysylltiad yr Unol Daleithiau yn yr Ail Ryfel Byd a dechrau ei ymgyrch Môr Tawel yn erbyn Japan ar 7 Rhagfyr 1941 oedd y rhagofyniad i'r Undeb Sofietaidd amddiffyn ei ffiniau Dwyrain Pell. Pe na fyddai Japan wedi cael ei gorfodi i ganolbwyntio ar ymladd lluoedd yr Unol Daleithiau yn y Môr Tawel, byddai'n fwyaf tebygol o allu cipio'r dinasoedd Sofietaidd mwy sydd wedi'u lleoli yn ardal y ffin, a thrwy hynny gaffael rheolaeth dros ran sylweddol o diriogaeth yr Undeb Sofietaidd. Gan ystyried maint mawr yr Undeb Sofietaidd, ei seilwaith sydd wedi'i ddatblygu'n wael ac parodrwydd cyffredinol ei fyddin, ni fyddai Moscow wedi para hyd yn oed ychydig fisoedd pe bai'n cael ei gorfodi i ryfel ar ddwy ffrynt ar yr un pryd.  

Dylid pwysleisio hefyd bod gweithgaredd yr Almaen yng Ngogledd Affrica hefyd wedi rhwystro ymosodiad yr Almaen ar yr Undeb Sofietaidd. Pe na bai'r DU wedi gwario adnoddau enfawr i ymladd yn erbyn yr Almaen yn y rhanbarth hwn, byddai'r Natsïaid yn gallu canolbwyntio eu lluoedd ar gipio Moscow a byddent yn fwyaf tebygol o fod wedi llwyddo.

Ni allwn anghofio bod yr Ail Ryfel Byd wedi gorffen gyda glaniadau Normandi a agorodd ffrynt y Gorllewin o'r diwedd, sef hunllef fwyaf Hitler a'r rheswm dros arwyddo'r cytundeb enwog Molotov-Ribbentrop. Pe na bai'r Cynghreiriaid wedi dechrau eu hymosodiad o diriogaeth Ffrainc, byddai'r Almaen wedi gallu canolbwyntio ei lluoedd sy'n weddill yn y dwyrain i ddal lluoedd Sofietaidd yn ôl a pheidio â'u gadael ymhellach i Ganol Ewrop. O ganlyniad, gallai'r Ail Ryfel Byd fod wedi dod i ben heb gapitiwleiddio llwyr ar ochr Berlin.

Mae'n amlwg, heb gymorth yr Unol Daleithiau a'r DU, na fyddai buddugoliaeth Sofietaidd yn yr Ail Ryfel Byd wedi bod yn bosibl. Roedd popeth yn awgrymu bod Moscow ar fin colli’r rhyfel, a dim ond oherwydd deunydd ac adnoddau ariannol enfawr a ddarparwyd gan yr Americanwyr a’r Brits y llwyddodd yr Undeb Sofietaidd i wella ar ôl sioc haf 1941, adfer ei diriogaethau ac atafaelu Berlin o’r diwedd, sydd gwanhawyd gan y Cynghreiriaid.

Mae gwleidyddion yn Rwsia fodern yn esgus peidio â gweld hyn, ac - yn lle cyfaddef o leiaf fod y fuddugoliaeth yn bosibl oherwydd ymgysylltiad yr Ewrop gyfan (gan gynnwys cenhedloedd Dwyrain Ewrop na chawsant eu crybwyll yma - rhai y mae Moscow bellach yn aml yn eu cyhuddo o ogoneddu Natsïaeth ) - maent yn parhau i sefyll wrth y chwedlau gwawdiedig am yr Ail Ryfel Byd a grëwyd yn ôl gan bropaganda Sofietaidd.

Barn yr awdur yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd