Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Polisi Western angen i fanteisio Rwsia gwendidau ar Wcráin

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

e77119be-3e3d-422e-a9e8-6db15d45bd56By john Lough, Cymrawd Cysylltiol, Rhaglen Rwsia ac Ewrasia, Chatham House
Mae llunwyr polisi’r gorllewin yn dal i gael trafferth dod i delerau â rhesymeg gweithredoedd Rwsia yn yr Wcrain a’i hamcan o dynnu Wcráin o annibyniaeth.

Yn lle llunio strategaeth i sefydlogi'r Wcráin, maent wedi cymryd rhan mewn gêm a drefnwyd gan Rwseg i 'ddad-ddwysáu' tensiynau lle maent wedi esgus bod Rwsia yn bartner sy'n rhannu'r un amcan.

Mae cytundeb Genefa wedi profi’n ddiystyr oherwydd bod Rwsia wedi dewis cynyddu tensiynau er mwyn cyflawni ei fersiwn o sefydlogi: Wcráin ‘ffederal’ gyda’i berfeddwlad ddiwydiannol o dan reolaeth Rwseg.

Y rhan arall o ymateb y Gorllewin fu sancsiynau. Mae'r rhain wedi methu â chreu hyd yn oed y tyniant lleiaf gyda Moscow oherwydd eu natur gyfyngedig. Nid yw'r ehangiad diweddaraf o restr yr UD o unigolion a sefydliadau wedi'u targedu yn mynd i beri i Vladimir Putin golli cwsg.

hysbyseb

Mae angen i lunwyr polisi'r gorllewin gydnabod, er bod Putin yn chwarae gêm graff, ei fod wedi dechrau bocsio'i hun. Ni all symud ymlaen tuag at ei nod heb waethygu'r sefyllfa ymhellach. Nid yw'r prif dactegydd o reidrwydd yn strategydd gwych.

Mae chwilota Putin i'r Wcráin wedi codi yn erbyn pedair problem ddifrifol:

  • Mae Crimea bellach yn ynys yn Rwseg. Mae'n ddibynnol ar ddŵr a thrydan a gyflenwir o dir mawr yr Wcrain yn ogystal â mynediad i'r ffordd ar draws tiriogaeth yr Wcrain. Nid yw Rwsia yn rheoli unrhyw un o'r rhain ar hyn o bryd ac ni all greu eilyddion yn gyflym. Mae cadw'r cysylltiadau hyn yn anghenraid a allai fod angen ymyrraeth filwrol.
  • Nid yw poblogaeth de-ddwyrain yr Wcrain wedi cynyddu i gefnogi'r 'ymwahanwyr', sy'n dangos mai ychydig o awydd sydd yn y rhanbarthau hyn i gael gwahaniad o'r Wcráin. Er mwyn sgwrio etholiad arlywyddol 25 Mai, mae'n debyg y bydd angen cynhyrfu helbul pellach sy'n peryglu rhedeg allan o reolaeth.
  • Mae Kyiv yn ceisio sefyll ei dir ac mae'n defnyddio lluoedd mewn ymdrech i ddadfeddiannu'r 'ymwahanwyr'. Bydd hyd yn oed llwyddiant rhannol gan luoedd yr Wcrain yn cynyddu’r pwysau ar Rwsia i ymyrryd yn filwrol i amddiffyn “siaradwyr Rwsiaidd.
  • Mae pwysau sylweddol ar y pwysau i greu pont dir i Transnistria oherwydd byddai'n sbarduno rhyfel gyda'r Wcráin, ac mae'n debyg yn un hirfaith o ystyried hanes gwrthiant pleidiol yng ngorllewin y wlad ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.

Tra bod Putin yn cael anawsterau ar y lefel dactegol, mae'n colli tir ar y lefel strategol oherwydd y lefelau dieithrio cynyddol y mae ei bolisïau'n eu creu y tu hwnt i ranbarthau Luhansk a Donetsk. Yng ngweddill y wlad, mae cysylltiadau economaidd a diwylliannol â Rwsia yn llai cryf ac mae hunaniaeth Wcrain yn fwy datblygedig.

hysbyseb

I'r rhan hon o'r boblogaeth, mae model llywodraethu Rwseg wedi bod yn anneniadol ers cryn amser. Mae'n dal hyd yn oed llai o apêl ar ôl ymddygiad ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain a'i symudiad i frand hen-ffasiwn o imperialaeth geidwadol.

Mewn cyferbyniad, mae trawsnewidiad rhyfeddol Gwlad Pwyl dros yr 20 mlynedd diwethaf wedi cael dylanwad dwys ar ganfyddiadau Ukrainians o’u diffygion eu hunain ac wedi tynnu sylw at y posibiliadau o ddiwygio Wcráin ar fodel Ewropeaidd.

Tanlinellodd 'chwyldro Maidan' fod etholaeth gref a chynyddol yng nghymdeithas yr Wcrain na fydd yn goddef cyfalafiaeth crony ac eisiau adeiladu sefydliadau newydd.

Mae gan Putin reswm da i ofni'r Maidan oherwydd ei fod yn cynrychioli gwrthwynebiad trefnus i gofleidiad Rwsiaidd o'r Wcráin.

Dylai'r Gorllewin gynnig 'neges ddigamsyniol' o foderneiddio

Os yw llunwyr polisi’r Gorllewin o ddifrif ynglŷn â gwrthweithio ymdrech Rwsia i ddatgymalu’r Wcrain, mae angen iddynt feddwl y tu hwnt i ‘ddad-ddwysáu’ tactegol i ecsbloetio prif wendid Rwsia yn yr Wcrain, ei hanallu i gynnig ffordd ddeniadol o fyw i Ukrainians.

Mae angen i Ukrainians glywed neges ddigamsyniol gan y Gorllewin yn dweud y bydd yn cefnogi moderneiddio'r Wcráin ac yn dod o hyd i adnoddau i helpu i roi'r wlad ar daflwybr gwahanol os mai dyna mae Ukrainians yn ei ddewis.

Er gwaethaf llawer o fanteision, mae Putin yn agored i niwed ar y lefelau tactegol a strategol. Os bydd yn gwaethygu'r sefyllfa ymhellach, mae'n wynebu'r risg o atal trais heb ei reoli yn yr Wcrain. Ni fyddai gwrthdaro o'r math hwn o reidrwydd yn stopio ar ffin Rwseg.

Bydd trais pellach yn yr Wcrain hefyd yn achosi mwy fyth o ddifrod ar safle Rwsia ymhlith Ukrainians, gan gryfhau ymhellach eu gwrthodiad o’i hymdrechion i fygu’r Wcráin â chariad ‘brawdol’.

Mae Putin wedi dioddef methiannau polisi difrifol yn yr Wcrain ar ddau achlysur blaenorol yn seiliedig ar gamddarllen agweddau yn yr Wcrain. Y cyntaf oedd pan gefnogodd fuddugoliaeth dwyllodrus Viktor Yanukovych yn etholiad arlywyddol 2004 yn unig i weld y Chwyldro Oren yn gosod llywodraeth gyfeillgar i'r Gorllewin. Daeth yr ail ym mis Chwefror gyda chwalfa ysblennydd rheol Yanukovych ar ôl iddo arfogi arlywydd yr Wcrain yn gryf i wrthod y Cytundeb Cymdeithas gyda’r UE.

Mae angen i lunwyr polisi'r gorllewin benderfynu a ydyn nhw wir yn barod i sefyll dros yr Wcrain. Os felly, cefnogaeth gref i ddiwygiadau dwfn i foderneiddio'r Wcráin yw'r offeryn mwyaf pwerus sydd ar gael ar gyfer gwrthsefyll tramgwyddus Rwsia.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd