Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Mae'r llen bambŵ rhwng yr UE a Tsieina

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0c1ee51a96fc9816e9b2185ebfd8dabfGan Erping Zhang, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Ymchwil Asiaidd, Efrog Newydd

Trwy gydol hanes, efallai na theithiodd neb y Silk Road a theithio o amgylch China yn fwy na’r masnachwr a’r fforiwr Fenisaidd gwych Marco Polo, y mae ei stori chwedlonol yn dal i gael ei hadrodd yn annwyl hyd heddiw. Ond fe rybuddiodd bobl: “Nid wyf wedi dweud wrth hanner yr hyn a welais.” Er bod technoleg fodern wedi troi'r byd yn bentref byd-eang mwy hygyrch, mae'r bwlch rhwng Ewrop a'r 'Deyrnas Ganol' yn parhau, mewn sawl ffordd, mor ddirgel ag erioed.

Yn ddiweddar, aeth Arlywydd China Xi ar daith 'cyfeillgarwch' i rai aelod-wladwriaethau allweddol yr UE, gydag entourage o fwy na 200 o arweinwyr busnes a chydag ychydig o gontractau gwerth biliynau wedi'u llofnodi i brynu awyrennau a cheir yn Ffrainc a'r Almaen. Er bod cyfryngau Xinhua, a redir gan y wladwriaeth yn Tsieina, wedi canmol y daith fel pennod newydd ar gyfer cydweithredu rhwng yr UE a China, mae Ewrop yn edrych yn amheus o hyd a ddylid clydio neu sefyll i fyny dros Tsieina dros ystod eang o faterion, heb allu deall yn llawn yr hyn sydd y tu ôl i'r 'llen bambŵ'.

hysbyseb

Yn ddomestig, mae Beijing yn wynebu dwy her aruthrol ar yr un pryd. Yn gyntaf, ar yr ochr economaidd, nododd Beijing fod China wedi gweld cynnydd mewn dyled llywodraeth leol yn 2014 i bron i £ 1.8 triliwn neu 67% yn uwch nag yn 2010. Mae ymchwydd o'r fath wedi dod â chyfanswm dyled gyhoeddus Tsieina, gan gynnwys arian sy'n eiddo i'r llywodraeth ganolog, i 58% o'i heconomi £ 5.11trn. Mae ehangu benthyciadau banciau yn gyflym wedi creu £ 9.1trn o gredyd, a dangosodd ffigurau a ryddhawyd ym mis Chwefror fod benthyciadau tanberfformio a heb fod yn perfformio banciau wedi codi i'r lefel uchaf ers yr argyfwng ariannol.

Yn waeth byth, mae'r dirywiad diweddar yn PMI gweithgynhyrchu mis Chwefror (48.5) ac allforion yn poeni Beijing yn ddwfn oherwydd bod dangosyddion o'r fath yn golygu colli'r llafurlu yn ogystal ag enillion arian tramor - am y tro mae Tsieina yn parhau i fod yn economi allforio wedi'r cyfan. Mae rhif Mynegai Gini swyddogol Beijing o 0.473 wedi'i danddatgan yn dda hyd yn oed yn ôl economegwyr Tsieineaidd. Mae'r bwlch incwm brawychus yn Tsieina yn parhau i fod yn bryder mawr i'w sefydlogrwydd cymdeithasol. Yn fwyaf nodedig, mae'r prisiau tai mewn dinasoedd mawr fel Shanghai a Beijing ymhlith yr uchaf yn y byd pan fo CMC y pen yn Tsieina yn graddio 91 truenusst yn y byd.

Yn ail, mae'r frwydr hirsefydlog mewn plaid wedi gweld ei uchafbwynt yn ei Gyngres Pobl yn ddiweddar, yng nghanol adroddiadau eang yn y wasg am lygredd a chyfrifon banc alltraeth sy'n eiddo i uwch arweinwyr comiwnyddol. Mae'r arweinyddiaeth newydd o dan Xi Jingping yn ceisio cydgrynhoi ei sylfaen pŵer, tra bod yr hen amserwyr comiwnyddol yn parhau i reoli rhai canghennau beirniadol fel propaganda, heddlu arfog, a'r system farnwrol. Gyda dros brotestiadau grŵp 100,000 yn cael eu cofrestru bob blwyddyn, mae cyfiawnder cymdeithasol ar goll oherwydd diffyg rheolaeth y gyfraith. Bydd arafu twf CMC, wedi'i ychwanegu gyda gwladwriaeth plaid a reolir yn dynn, yn arwain at aflonyddwch cymdeithasol a polareiddio pellach, fel y gwelwyd gan wylwyr Tsieina.

hysbyseb

Ar y gyffordd hon, mae angen help yr UE ar China at lu o ddibenion. Yn 2013, gyda masnach ddwyochrog o $ 559 biliwn o ddoleri'r UD, Yr UE oedd partner masnach mwyaf Tsieina, tra mai Tsieina yw'r ail i'r UE, y tu ôl i'r Unol Daleithiau. Mae Ewrop yn cyflenwi ceir, awyrennau, cemegau a nwyddau moethus i China, tra bod Ewrop yn mewnforio tecstilau, electroneg a nwyddau eraill gwerth $ 385bn o China. Er gwaethaf masnach gynyddol o'r fath, mae Tsieina, ail economi fwyaf y byd, wedi blino'n frwd ar yr UE mewn sawl ffordd. Yn gyntaf oll, ers blynyddoedd, nid yw'r UE wedi cydnabod China fel economi marchnad lawn ac mae'n parhau â'i gwaharddiad arfau yn erbyn Beijing, oherwydd cyflafan waedlyd myfyrwyr ar Sgwâr Tiananmen yn 1989. Yn ail, mae Tsieina yn gobeithio ehangu ei hallforion i'r UE i 1) cadw ei statws canolfan weithgynhyrchu'r byd, 2) cynnal ei heconomi sy'n seiliedig ar allforio ar gyfer enillion arian tramor, 3) cynnal ei llafurlu mewn cyflogaeth, 4) caffael technoleg a gwybodaeth drwodd mae buddsoddiad uniongyrchol tramor (FDI), 5) yn defnyddio masnach fel trosoledd i gynyddu diddordeb cenedlaethol mewn ymgysylltu ag aelod-wladwriaethau unigol yr UE, gan gynnwys distewi beirniadaeth yr UE o'i cham-drin hawliau dynol, megis penderfyniad Senedd Ewrop yn erbyn cynaeafu organau Falun Gong yn Tsieina. a charcharorion cydwybod eraill. Yn ogystal â dulliau economaidd, mae Tsieina hefyd wrthi’n adeiladu ei phŵer meddal yn Ewrop, trwy sefydlu llawer o Sefydliadau Confucius, fel y’u gelwir, ar gampysau prifysgolion Ewropeaidd a defnyddio sefydliadau o’r fath i hyrwyddo ei chynlluniau propaganda dramor.

Ar y llaw arall, nid yw'r UE yn fodlon o gwbl gyda'i ddiffyg masnach $ 180bn â Tsieina y llynedd, yn enwedig gyda chyfyngiadau mewnforio a osodwyd yn Tsieina, y farchnad fwyaf yn Asia. Gydag ychydig dros 2% o fuddsoddiad uniongyrchol tramor yr UE yn Tsieina, mae gan Tsieina fuddsoddiad uniongyrchol isel yn yr UE hefyd. Fel buddsoddwyr yr Unol Daleithiau, mae gwledydd yr UE yn ei chael yn amhosibl cymryd rhan yn ariannol yn sectorau strategol Tsieineaidd fel cludiant, telathrebu a gofal iechyd. Mae pryderon busnes difrifol eraill ar ochr yr UE yn cynnwys mesurau gwrth-dympio Tsieina, torri hawl eiddo deallusol, a'i harfer o wleidyddoli bargeinion busnes. Er enghraifft, mae gorchymyn prynu China, naill ai o fws awyr Ffrainc neu o Boeing America, yn dibynnu ar ba wlad sydd newydd gwrdd ag arweinydd Tibet. Mewn achos o anghydfod masnach fel penderfyniad diweddar gan y WTO ar elfennau daear prin a metelau eraill yn erbyn China, dywedodd yr Athro Mark Wu o Ysgol y Gyfraith Harvard: “Er bod panel y WTO yn dyfarnu yn erbyn China, nid oedd yn ei gwneud yn ofynnol i China dalu iawndal. Trwy ddylunio, nid yw meddyginiaethau'r WTO yn ôl-weithredol ... Prif nod Sefydliad Masnach y Byd. setlo anghydfod yw gorfodi cydymffurfiad â'r gyfraith yn hytrach na darparu cyfiawnder economaidd am niwed yn y gorffennol. Mae'r WTO, i bob pwrpas, yn rhoi tocyn am ddim i wledydd dorri ei rheolau dros dro. Cyn belled â bod gwlad sy'n torri yn dod â'i pholisi anghyfreithlon i ben mewn cyfnod rhesymol o amser yn dilyn dyfarniad terfynol, nid oes angen iddi boeni am gael ei chosbi. ”

Mewn gwladwriaeth awdurdodaidd lle nad oes system gyfreithiol annibynnol na gwasg rydd yn bodoli, ni fydd buddsoddwyr tramor yn debygol o ofyn am farn ffafriol neu deg gan lys yn China unwaith y bydd anghydfod yn codi, fel y mae llawer o gwmnïau tramor wedi darganfod yn ddiweddarach. Er enghraifft, yn 2009, gorfodwyd Groupe Danone o Ffrainc i adael y fenter trwy werthu ei chyfran 51 y cant yn y Wahaha Group, un o gwmnïau diod mwyaf Tsieina.

Yn 2011, dywedwyd bod yr Eidal, wythfed economi fwyaf y byd, yn ceisio cymorth China i fechnïaeth ei dyled genedlaethol. Dylai strategaeth ddoethach ar gyfer yr Eidal ac aelod-wladwriaethau eraill fod yn gofyn i China fewnforio mwy o gynhyrchion yr UE, yn enwedig o gofio bod Tsieina yn eistedd ar gronfa wrth gefn arian tramor enfawr o ryw $ 3.82 triliwn o ddoleri'r UD, sy'n dod yn rhannol o'r diffyg masnach ag Ewrop. . Wedi'r cyfan, mae gan yr UE y fantais gystadleuol o gynhyrchu rhai o'r nwyddau o'r ansawdd gorau yn y byd a ddymunir yn eang ym marchnad Tsieina. Erbyn diwedd y dydd, ni ellir anwybyddu nad yw'r UE, undeb democratiaethau, bellach yn delio â China ffiwdal a welodd Marco Polo ryw wyth can mlynedd yn ôl. Er gwaethaf ei hymdrech i ddiwygio economaidd, heddiw mae Tsieina wedi dod yn unbennaeth Gomiwnyddol gyda’r “nodweddion Tsieineaidd” fel y’u gelwir, sy’n ochri’n wleidyddol â Gogledd Corea, Iran, Cuba, yn ogystal â gyda Rwsia, yr allforiwr offer milwrol mwyaf i Tsieina. Yn fwyaf nodedig, mae Tsieina yn parhau i fod yn dawel ar fater yr Wcráin, er gwaethaf ei hymwybyddiaeth lawn o safbwynt yr UE ar y mater hwn. Yn y diwrnod hwn o dechnoleg ddigidol, ni all un gyrchu Facebook, Google, Youtube, a Twitter yn Tsieina o hyd. Mewn gwirionedd, gellir taflu rhywun yn y carchar a chael ei ladd hyd yn oed am fod yn un o ddilynwyr myfyrdod ysbrydol Falun Gong neu'n actifydd o blaid democratiaeth. Nid yw'r cynnydd economaidd yn ystod y deng mlynedd ar hugain diwethaf wedi troi China yn gymdeithas sifil a lywodraethir gan reolaeth y gyfraith; yn lle hynny mae wedi sefydlu trefn draconaidd sy'n amharchu'r drefn a'r normau rhyngwladol. Mae gwahaniaethau sylfaenol o hyd yn y systemau gwerth rhwng yr Ewrop ddemocrataidd a'r China Gomiwnyddol.

Nid oes gan yr aelod-wladwriaethau unrhyw fudd hirdymor i fasnachu eu hegwyddorion democrataidd sylfaenol, wrth geisio cydweithrediad economaidd gyda'r Tsieina sy'n codi. Yr hyn sy'n dda i Ewrop a dynoliaeth yn gyffredinol yn y pen draw yw gweld China yn dod yn ddemocratiaeth, nid draig ormesol a fydd yn brathu'r llaw bwydo yn ddiweddarach. Am y tro o leiaf, nid yw Ewrop a China yn symud ymlaen ar yr un llwybr, nid yn wleidyddol nac yn economaidd. Mae dealltwriaeth glir o'r ddwy ochr y tu hwnt i'r llen bambŵ yn hanfodol i lwyddiant masnach a diplomyddiaeth ystyrlon.

Ysgrifennodd Sun Tzu (544 - 496 BC), y strategydd milwrol Tsieineaidd enwog, yn ei The Art of War: "Adnabod eich hun a'ch gelyn, byddwch chi'n ennill cant o ryfeloedd." A fydd Tsieina un diwrnod yn cael ei phrif ffrydio yng nghymuned y democratiaethau? Rydyn ni i gyd yn gobeithio hynny ac yn credu y bydd; ond tan hynny, mae'r athronydd Rhufeinig Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 CC - OC 65) wedi cynnig y doethineb gorau i ni: Os yw rhinwedd yn ein rhagflaenu , bydd pob cam yn ddiogel.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd