Cysylltu â ni

ynni

Brwydr rages rhwng Bwlgaria a Brwsel dros ddyfodol cyflenwadau ynni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0805-ukraine_full_600Mae'r argyfwng sy'n datblygu'n gyflym yn yr Wcrain wedi rhoi sylw cadarn i fater llosgi arall sydd wedi clymu cysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia ers blynyddoedd - diogelwch ynni. Wrth i’r Wcráin frwydro i gynnwys yr aflonyddwch sy’n cymell ei rhanbarth dwyreiniol, mae brwydr hyd yn oed yn fwy arwyddocaol yn dibynnu ar yr hyn sy’n digwydd o dan y ddaear lle mae gwerth biliynau o ewro o nwy naturiol Rwseg yn llifo bob blwyddyn trwy biblinellau i ddod i mewn i Ewrop. 

Ar hyn o bryd mae Gazprom, cawr ynni Rwseg, yn cyfrif am fwy na 30% o anghenion nwy'r UE, y mae mwy na hanner ohono'n cael ei beipio trwy'r Wcráin. Bwriad 'Trydydd Pecyn Ynni' bondigrybwyll yr UE yw atal cadwyn gyflenwi fonopolaidd ond mae wedi arwain at Rwsia yn ffeilio cwyn yn erbyn Brwsel gyda Sefydliad Masnach y Byd (WTO) Mae'r gŵyn yn ymwneud â phiblinell nwy South Stream, a ddyluniwyd i ddarparu yn lle llwybr trafferthus yr Wcráin a'i fwriad oedd cludo tua 63 biliwn metr ciwbig o nwy y flwyddyn trwy'r Môr Du, Bwlgaria, Serbia, Hwngari a Slofenia i'r Eidal.

Awgrymwyd y biblinell 2,380-km, a ariannwyd gan Gazprom yn ogystal ag Eni yr Eidal, EDF Ffrainc a BASF yr Almaen, gyntaf yn 2007 a disgwylir iddi gostio € 17 biliwn. Wrth wraidd y gŵyn yn Rwseg mae darpariaethau'r UE sy'n atal cwmni sengl rhag bod yn berchen ar biblinell nwy a'i gweithredu. Cytunodd deddfwyr yr UE ar y rheolau, a elwir yn 'ddadfwndelu perchnogaeth', fel rhan o'u pecyn ynni ar reolau sy'n llywodraethu marchnad nwy a thrydan y bloc. Nod y fframwaith newydd, y cytunwyd arno yn 2009, yw ysgogi cystadleuaeth ym marchnad nwy'r UE a phrisiau is.

hysbyseb

O'i rhan, mae Rwsia yn honni mai Gazprom, sy'n eiddo i'r wladwriaeth, sy'n aml yn berchen ar y piblinellau a'r nwy y tu mewn iddynt mewn llawer o wledydd yn nwyrain yr UE, yw'r unig gwmni sydd â'r hawl i allforio nwy. Mae'r ffrae bellach wedi troi'n ddramatig newydd gyda Senedd Bwlgaria yn cefnogi Gazprom trwy geisio diwygio ei chyfraith ynni ac eithrio'r biblinell alltraeth rhag rheolau'r UE. Mae Bwlgaria yn faes brwydr allweddol oherwydd dylai cludo pibellau ar gyfer y biblinell gychwyn y mis hwn gyda gwaith adeiladu i fod i ddechrau ym Mwlgaria a Serbia y mis nesaf.

Bydd y pibellau tanfor yn dechrau cael eu gosod yn yr hydref. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd, serch hynny, wedi ymateb trwy rybuddio Bwlgaria bod y biblinell yn parhau i fod yn ddarostyngedig i gyfraith yr UE, gan ychwanegu y gallai Sofia wynebu “camau cyfreithiol”. Byddai'r "trydydd pecyn ynni" yn cyfyngu ar faint o nwy y gallai Gazprom ei allforio i'r UE er y dadleuir y byddai hyn yn pwyso ar broffidioldeb y prosiect. Mae Rwsia a Bwlgaria bellach yn pwysleisio pwysigrwydd ennill eithriadau o reolau cystadleuaeth yr UE.

Er nad yw Hwngari wedi ymgynnull i amddiffyn South Stream mor llafar â llywodraeth Bwlgaria, mae Budapest wedi alinio ei pholisi ynni â Moscow yn agosach eleni trwy roi bargen adweithydd niwclear gwerth miliynau o ddoleri iddi. Mae Serbia, sy'n gwneud cais am aelodaeth o'r UE, hefyd yn cefnogi'r biblinell. Daeth y symudiad diweddaraf y mis diwethaf pan ddeddfodd Senedd Bwlgaria i ailddiffinio rhan Bwlgaria yn South Stream fel “rhyng-gysylltiad grid nwy” yn hytrach na phiblinell, cam y mae’n gobeithio a fydd yn caniatáu i’r prosiect fynd i’r afael â deddfwriaeth cystadlu’r UE.

hysbyseb

Y syniad yw y bydd y diffiniad cyfreithiol newydd o South Stream fel cysylltydd - hynny yw estyniad o rwydwaith sy'n bodoli eisoes - yn golygu na fydd yn rhaid i Gazprom agor rhan hanfodol Bwlgaria o'r biblinell i drydydd partïon o dan ddeddfwriaeth ynni ddrafft yr UE.

Dadleua Sophia na ddylai rheolau'r UE fod yn berthnasol i ran fach o South Stream yn nyfroedd tiriogaethol Bwlgaria a fyddai, yn ôl cyfraith Bwlgaria, yn biblinell o hyd.

Newid y rheoliad arfaethedig i gyfraith ynni Bwlgaria, y mae copi ohono wedi'i weld gan Gohebydd UE, yn nodi: "Pwrpas y gwelliant yw llenwi'r bwlch cyfreithiol nad yw wedi'i reoleiddio hyd yn hyn."

Dywedodd ffynhonnell yng Nghynrychiolaeth Barhaol Bwlgaria i’r UE fod y darpariaethau cyfreithiol newydd “yn syml wedi egluro maes amwysedd” yn ymwneud ag adran alltraeth South Stream. Ychwanegodd: "Nid yw'n ymyrryd â'r Trydydd Pecyn Ynni, sy'n cynnwys piblinellau ar y tir o fewn ffiniau tiriogaethol yr UE."

Yn ddiweddar, cyfarfu gweinidog ynni Bwlgaria Dragomir Stoynev â chomisiynydd ynni’r UE sy’n gadael, Günther Oettinger i drafod mater Ffrwd y De ac, wedi hynny, dywedodd swyddog yr Almaen fod rheolau’r UE hefyd yn berthnasol i seilwaith yn nyfroedd tiriogaethol Bwlgaria.

Dywedodd Nicole Bockstaller, llefarydd ar ran Ottinger: "Rydym yn pryderu am gydnawsedd y gwelliannau a wnaed i gyfraith ynni Bwlgaria â deddfwriaeth yr UE. Dyna pam ysgrifennodd Mr Oettinger at Mr Stoynev i ofyn am eglurhad. Cawsom ateb gan y gweinidog. ar y naill law, ni roddodd yr ateb ein sicrhau na fyddai'r gwelliannau'n cael eu mabwysiadu'n derfynol. Ar y llaw arall, dywedodd y gweinidog ei fod am sicrhau bod cyfraith yr UE yn cael ei pharchu. Fodd bynnag, pe bai'r gwelliannau'n dod i rym fel y'u mabwysiadwyd gan Senedd, byddai gennym bryderon cryf o ran cydymffurfio â chyfraith yr UE. Yn yr achos hwn byddai angen i ni gymryd y camau cyfreithiol angenrheidiol. "

Mae anhyblygrwydd canfyddedig yr UE dros y trydydd pecyn ynni yn rhwystr i Gazprom gan fod disgwyl i'r cyflenwadau nwy cyntaf gael eu danfon y flwyddyn nesaf.

Mae gan Rwsia ddiddordeb strategol allweddol mewn bod eisiau arallgyfeirio ei hallforion i ffwrdd o'r Wcráin. Gyda mesuryddion ciwbig 63bn o gapasiti wedi'i gynllunio, byddai South Stream yn gallu disodli bron yn gyfan gwbl gyfaint y nwy sy'n cludo Wcráin ar hyn o bryd - wedi'i gynllunio yn 70bcm eleni.

Felly, beth sy'n digwydd nesaf?

Mae Andras Jenei, arbenigwr annibynnol ar nwy naturiol yn Hwngari, yn credu, ar gyfer Bwlgaria, y byddai South Stream "yn amlwg" yn brosiect a fydd yn gynhyrchiol yn economaidd (ffioedd cludo) ac yn wleidyddol.

"Byddai South Stream yn golygu mynediad uniongyrchol i farchnad y Gorllewin ac mae'n werth ychydig o ymladd gyda'r UE."

"Dim ond trwy ddulliau gwleidyddol neu gyda rheoliad newydd sbon y gall y Comisiwn atal y prosiect hwn a fyddai'n targedu Gazprom yn uniongyrchol."

O safbwynt Hwngari mae'n dweud bod South Stream yn brosiect "ennill-ennill" gan fod prosiect amgen Nabucco yn cael ei ystyried yn "farw".

"Rhaid i'r UE ddeall na all Hwngari na'r rhanbarth gynhesu'r cartrefi yn y gaeaf gyda phryderon dwfn a rhai slapiau cyfeillgar ar ein cefn. Mae angen camau cyflym ac effeithiol arnom i sicrhau ein cyflenwadau mewnforio ynni mewn gwirionedd, nid ar bapur a bydd South Stream arallgyfeirio llwybr ein mewnforion nwy. "

Dywed Jenei fod argyfwng yr Wcráin yn golygu nad yw’n gwestiwn a fydd unrhyw fath o ymyrraeth yn y cyflenwadau nwy ac olew "ond yn hytrach pryd fydd hyn yn digwydd."

"Yfory, wythnos, mis neu ar ddechrau'r gaeaf? Dyma'r neges syml: mae'r sefyllfa'n anodd, os nad yn drychinebus ac mae angen i ni weithredu'n gyflym. Mae Ffrwd y De yn rhoi rhyw fath o ddatrysiad o leiaf."

Adleisir ei sylwadau yn rhannol gan weinidog tramor Bwlgaria, Kristian Vigenin, a ddywedodd: “Mae South Stream yn brosiect pwysig iawn i Fwlgaria. Mae ein Senedd gyfan o'i blaid ac ni ddylid dal aelod-wladwriaethau eraill yr UE yn wystlon oherwydd argyfwng Wcrain. Byddwn yn gwneud beth bynnag sy'n bosibl i ddod â'r biblinell i ben. Mae ein dadleuon, mewn gwirionedd, yn cael eu rhannu gan y rhan fwyaf o gyn-bloc Dwyrain Ewrop o'r Danube tua'r de. Mae hyn yn bennaf oherwydd na all y gwledydd hyn fforddio cynlluniau piblinellau nwy drud a chywrain nad ydynt yn cynnwys Rwsia. "

Cytunodd un ASE Sosialaidd Bwlgaria: "Dyma farn sydd, hyd yma, wedi methu â chael ei deall gan wneuthurwyr polisi Gogledd a Gorllewin Ewrop ym Mrwsel sydd naill ai â'u hadnoddau brodorol eu hunain neu sy'n fwy datblygedig yn nhermau diwydiannol a thechnolegol."

Mae Senedd Ewrop wedi galw am atal South Stream ond dywedodd ASE Bwlgaria Slavcho Binev, dirprwy arweinydd y grŵp EFD yn y Senedd: "Prif amcan y prosiect yw cwrdd â galw ychwanegol Ewrop am nwy naturiol."

Pwysleisiodd Igor Elkin, Cyfarwyddwr Gweithredol, South Stream, Bwlgaria, y buddion economaidd yr oedd y prosiect $ 3 biliwn eisoes wedi'u cynnig i'w wlad, gan gynnwys creu rhai swyddi newydd 5,000.

Meddai: “Mae’r prosiect yn cael ei weithredu ar sail mwy na 40 mlynedd o brofiad o Gazprom ac mae South Stream yn ddatrysiad tymor hir ar gyfer y cyflenwad nwy yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop.”

Daw sylw pellach gan yr Athro Jonathan Stern, o Sefydliad Astudiaethau Ynni Rhydychen ac aelod o Gyngor Cynghori Nwy yr UE-Rwsia, a ddywedodd: “Yr hyn y mae Bwlgaria a Rwsia yn poeni fwyaf amdano yw y gall yr UE ddifetha Ffrwd y De. Ond mae angen i bobl fod yn realistig nad yw dibyniaeth Ewropeaidd ar nwy Rwseg yn mynd i ddirywio dros y degawd nesaf. "

Yn eironig, dywedodd Stern fod argyfwng yr Wcráin yn debygol o wneud piblinellau yn osgoi’r Wcráin, fel South Stream, hyd yn oed yn bwysicach ar gyfer cyflenwadau ynni Ewropeaidd, gan ychwanegu, “Efallai ein bod mewn sefyllfa lle byddwn yn cyhuddo Rwsia o beidio â chyflawni a’u hatal rhag danfon trwy'r piblinellau hyn. Mae'n ffars ddu. ”

Mae coes Serbeg 450-km y biblinell werth bron i € 2 biliwn ac o leiaf swyddi 2,000. Mae Serbia yn defnyddio tua 2.5 biliwn metr ciwbig o nwy, wedi'i fewnforio yn bennaf o Rwsia trwy Hwngari. Mae cenhedloedd y Balcanau Gorllewinol yn eu cyfanrwydd yn bwyta tua 6 bcm y flwyddyn, ffigur y disgwylir iddo godi yn y blynyddoedd i ddod.

Dywedodd Zorana Mihajlovic, gweinidog ynni, datblygu a diogelu'r amgylchedd Serbia: "Mae South Stream o bwysigrwydd economaidd a geo-strategol mawr i Serbia. Rydyn ni'n disgwyl elwa llawer o dreth cludo nwy a allai o bosibl ddod â € 100m i mewn bob blwyddyn."

Mae ei sylwadau yn cael eu cymeradwyo gan Zeljko Sertic, Llywydd Siambr Fasnach a Diwydiant Serbia, sy'n dweud bod y prosiect yn un o'r buddsoddiadau mwyaf yn Ne Ddwyrain Ewrop yn yr 20 mlynedd diwethaf ac roedd ganddo "bwysigrwydd dwys" ar gyfer cyflenwad nwy'r rhanbarth.

Meddai: “Mae gan South Stream bwysigrwydd economaidd, strategol ac ynni-enfawr enfawr i’r rhanbarth cyfan."

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Gazprom, Alexey Miller, "Dim ond South Stream all ddarparu gwarantau realistig i Ewrop o ran diogelwch ynni."

Mae cyn-wladwriaethau comiwnyddol y dwyrain, a ymunodd â'r UE yn 2004, yn parhau i ddibynnu'n fawr ar seilwaith yr oes Sofietaidd ar gyfer cyflenwadau ynni ac mae llawer yn beio'r methiant i fynd i'r afael â hyn ar Orllewin Ewrop, lle mae gwledydd yn llai gweladwy i Gazprom.

“Ym maes ynni, nid wyf erioed wedi gweld ymdrech wirioneddol gan y Gorllewin i’n helpu,” meddai un diplomydd gorau o aelod-wladwriaeth gyn-gomiwnyddol o’r UE.

Dywedodd arbenigwr arall, Drew Leifheit, o Natural Gas Europe: "Mae argyfwng yr Wcráin wedi dod â diogelwch ynni Ewropeaidd yn ôl i’r chwyddwydr ac yn peri’r gwir berygl y bydd obsesiwn / gor-ymateb gwleidyddol gyda lleihau neu eithrio presenoldeb Rwseg yn y farchnad nwy arwain at rôl gyffredinol is ar gyfer nwy yng nghymysgedd ynni Ewrop yn y dyfodol. "

Dangosodd arolwg diweddar gan ymgynghoriaeth strategaeth WorldThinks fod cefnogaeth enfawr i South Stream gyda 68% o Fwlgariaid yn ei gefnogi a dim ond 5% yn ei erbyn. Roedd effeithiau buddiol posibl South Stream yn amlwg i ymatebwyr yr arolwg, nid yn unig o ran a mwy o ddiogelwch cyflenwad, ond buddion economaidd cyffredinol fel creu swyddi, trethi a ffioedd trosglwyddo.

Ychwanegodd Leifheit: "Er bod llawer o ffocws wedi'i roi ar Ffrwd y De, mae'n bwysig nodi nad yw strategaeth Bwlgaria wedi'i chlymu'n llwyr â Rwsia. Mae Bwlgaria wrthi'n cymryd camau gyda'r nod o wneud y wlad yn ganolbwynt sy'n cydblethu ei diddordebau diogelwch ynni ag amrywiaeth. o wahanol ffynonellau o chwaraewyr nwy ac ynni. "

Daeth i'r casgliad: "Bydd gan South Stream rôl wrth ddarparu llif cyson, diogel o nwy i ddefnyddwyr Bwlgaria yn yr un modd â phrosiect arall sy'n datblygu neu arfaethedig."

Er y gall y Comisiwn Ewropeaidd ddadlau nad yw South Stream ar hyn o bryd yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE, mae Rwsia yn parhau i fod yn optimistaidd y gall fwrw ymlaen â'r prosiect.

Gydag aflonyddwch sifil yr Wcrain yn bwrw cysgod hirach byth dros Ewrop, y consensws yw bod yn rhaid datrys y rhwyg presennol rhwng yr UE a Bwlgaria yn gyflym er mwyn osgoi oedi yn yr hyn y mae'r mwyafrif yn ei ystyried yn brosiect ynni mawr ei angen. Wedi'r cyfan, nid oes unrhyw un yn y rhanbarth eisiau cau nwy o'r Wcráin yn ystod y gaeaf.

Yr hyn sy'n debygol yw, ar ôl yr etholiadau Ewropeaidd ar 25 Mai, bod South Stream yn debygol o fod yn un o'r materion 'rhaid eu gwneud' ar gyfer gweinyddiaeth newydd yr UE.

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo mesurau Gwlad Groeg i gynyddu mynediad i drydan i gystadleuwyr PPC

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gwneud mesurau sy'n rhwymo'n gyfreithiol, o dan reolau gwrthglymblaid yr UE, fesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg i ganiatáu i gystadleuwyr Public Power Corporation (PPC), periglor trydan Gwlad Groeg sy'n eiddo i'r wladwriaeth, brynu mwy o drydan yn y tymor hwy. Cyflwynodd Gwlad Groeg y mesurau hyn i gael gwared ar yr ystumiad a grëwyd gan fynediad unigryw PPC i gynhyrchu tanio lignit, yr oedd y Comisiwn a'r llysoedd Undeb wedi canfod ei fod yn creu anghydraddoldeb cyfle ym marchnadoedd trydan Gwlad Groeg. Bydd y meddyginiaethau arfaethedig yn darfod pan fydd planhigion lignit presennol yn rhoi'r gorau i weithredu'n fasnachol (y disgwylir ar hyn o bryd erbyn 2023) neu, fan bellaf, erbyn 31 Rhagfyr 2024.

Yn ei penderfyniad Mawrth 2008, canfu'r Comisiwn fod Gwlad Groeg wedi torri rheolau cystadlu trwy roi hawliau mynediad breintiedig i PPC i lignit. Galwodd y Comisiwn ar Wlad Groeg i gynnig mesurau i gywiro effeithiau gwrth-gystadleuol y tramgwydd hwnnw. Oherwydd apeliadau yn y Llys Cyffredinol a Llys Cyfiawnder Ewrop, ac anawsterau gyda gweithredu cyflwyniad meddyginiaethau blaenorol, nid yw mesurau cywiro o'r fath wedi'u rhoi ar waith hyd yn hyn. Ar 1 Medi 2021, cyflwynodd Gwlad Groeg fersiwn ddiwygiedig o'r meddyginiaethau.

Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod y mesurau arfaethedig yn mynd i'r afael yn llawn â'r tramgwydd a nodwyd gan y Comisiwn yn ei Benderfyniad yn 2008, yng ngoleuni cynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu'r holl genhedlaeth danwydd lignit bresennol erbyn 2023 yn unol ag amcanion amgylcheddol Gwlad Groeg a'r UE. Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu: “Bydd y penderfyniad a’r mesurau a gynigiwyd gan Wlad Groeg yn galluogi cystadleuwyr PPC i wrych yn well yn erbyn anwadalrwydd prisiau, sy’n elfen hanfodol iddynt gystadlu yn y farchnad am drydan manwerthu a cynnig prisiau sefydlog i ddefnyddwyr. Mae'r mesurau'n gweithio law yn llaw â chynllun Gwlad Groeg i ddadgomisiynu ei gweithfeydd pŵer sy'n llosgi llygredig lignit trwy annog pobl i beidio â defnyddio'r planhigion hyn, yn unol yn llwyr â Bargen Werdd Ewrop ac amcanion hinsawdd yr UE. "

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg lawn ar gael ar-lein.

hysbyseb
Parhau Darllen

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd