Cysylltu â ni

Blogfan

Undeb Economaidd ЕurAsian: gorwelion newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

fwqYYPnabjsGan Colin Stevens.  

Cymdeithas integreiddio newydd yw Undeb Economaidd yr Ewro (EАU) - ffenomen i'w dathlu sy'n adlewyrchu tueddiadau byd-eang. Ond mae datblygiadau gwleidyddol diweddar yn y gofod ôl-Sofietaidd yn cael eu defnyddio gan wrthwynebwyr EАU fel dadl i danseilio delwedd yr Undeb gartref ac yn rhyngwladol. Yn anfodlon cyfaddef dylanwadau'r ffactor cystadleuaeth economaidd mewn cysylltiadau rhyngwladol neu ddibynnu ar ffynonellau gwybodaeth rhagfarnllyd - yn y naill achos neu'r llall, mae beirniaid integreiddio Ewro yn dod i ben gyda llun o'r Undeb EurAsian fel fersiwn wedi'i hadnewyddu o'r Undeb Sofietaidd.

Y canfyddiad sy'n arwain at y cynnydd o ofnau golli sofraniaeth cenedl yn datgan i'r Kremlin, yn arwain at wrthod cyflawn o'r prosiect integreiddio EurАsian gan ddinasyddion rheolaidd. Mae'r syniad o atgyfodiad yr Undeb Sofietaidd yn cael ei hecsbloetio i fanteisio ar gystadleuwyr geopolitical, gan ddefnyddio sbectrwm o strategaethau ar gyfer ystumio fel symudiadau protest o fewn y poblogaethau y EАU.

hysbyseb

"Heddiw, ynglŷn â'r EАU, mae rhai arbenigwyr a gwleidyddion yn dychryn barn y cyhoedd gyda chwedl am 'ailymgnawdoliad' yr Undeb Sofietaidd," meddai prif bensaer yr EAU, Kazakhstan, Llywydd Nursultan Nazarbayev. "Credaf fod y dadleuon yn y ddadl hon ymhell o fod yn realiti ac yn ddi-sail. Heddiw, nid oes gan ailintegreiddiad y model Sofietaidd ddim fframwaith sefydliadol. Mae hynny i gyd yn bendant wedi dod yn hanes."

Mae datganiad yr Arlywydd Nazarbayev yn amlwg yn gwadu persbectif adfywiad model canolog yr Undeb Sofietaidd, gan danlinellu bod llwyddiant yr Undeb yn y cyfnod modern yn bosibl rhwng gwladwriaethau sofran yn unig. Wedi'i sbarduno gan yr angen dwys i uno ymdrechion, lansiwyd llawer o lwyfannau integreiddio dyngarol, gwleidyddol ac economaidd: mae Banc Datblygu Ewrasiaidd a Chyngor Busnes Ewrasiaidd, Fforwm Cyfryngau Ewrasiaidd a Chymdeithas Prifysgolion Ewrasiaidd ymhlith yr amlycaf.

Byddai garreg filltir o'r broses hon fydd y llofnod cytundeb sefydlu Undeb Economaidd EurАsian. Mae nifer o gyfarfodydd dwyochrog ac teirochrol rhwng y penaethiaid wladwriaeth, a gynhaliwyd yn y gwanwyn ac mae cyfarfodydd rheolaidd y Goruchaf Cyngor Economaidd EurАsian yn Minsk yn awgrymu benderfynu ar arweinyddiaeth tuag at y nod hwn.

hysbyseb

Profodd Mae integreiddio EurАsian yn fanteisiol gan ei fod yn mwy o fasnach rhwng aelod-wladwriaethau, codi rhwystrau tollau, agorodd posibiliadau ar gyfer mentrau ar y cyd a chydweithredu mewn gwahanol feysydd o ymdrech, a gyfrannodd yn weladwy i gyflogaeth ac addysg chreu. Hefyd nodedig yw ei ddylanwad llesol ar y broses o integreiddio ar gyfer y sefyllfa diogelwch.

Gan ganolbwyntio ar yr economi, bydd y EАU ymgynnull adnoddau o gyfanswm y cyfaint yr aelod craidd wladwriaethau, Belarus, Kazakhstan a Rwsia, gan gyrraedd $ 2.2 triliwn doler yr Unol Daleithiau gyda chynhyrchu diwydiannol cyfanswm o $ 1.5trl i gael effaith integreiddio gyfanswm GDP twf o $ 900 2030 biliwn erbyn.

Fodd bynnag, mae'n rhaid i lawer o waith gael ei wneud gan yr holl gyfranogwyr "i greu'r gynghrair integreiddio fwyaf datblygedig yn y gofod ôl-Sofietaidd", meddai Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, wrth fynd i'r afael â materion EАU. "Mae'r Undeb Tollau rydyn ni wedi creu gweithiau ac yn dod â buddion go iawn," parhaodd Putin. "Fe wnaethon ni gyflawni'r canlyniadau yn ein heconomïau. Mae'n ffaith amlwg. Ond gallwn ni gymryd cam arall, fe wnaethon ni gytuno ar y cam hwn i ddyfnhau ein cydweithrediad, i hyrwyddo ein cydweithrediad i lefel uwch."

Gan fod yr EАU yn Undeb modern, mae dargyfeiriadau swyddi yn anochel, mae hyn yn arwydd diamheuol o barch at fuddiannau cenedlaethol amrywiol. "Rydyn ni'n wynebu ystod o faterion y mae barn yn wahanol yn eu cylch," meddai Llywydd Belarus Alexander Lukashenko. "Cynigiwyd eu gadael heb eu datrys a symud ymlaen, ond roedd angen datrys y materion hyn mewn cam blaenorol."

Ynni parhau i fod yn 'afal o anghytgord' gyda Belarws, Rwsia a Kazakhstan wedi cynnig i symud ymlaen tuag at farchnad ynni gyffredin gan 2025. Mae'r agwedd hon yn debyg i arferion y undebau eraill i integreiddio ar hyd traciau lluosog, megis yr Undeb Ewropeaidd, sydd hefyd yn profi y marchnad ynni integredig creu fel un o'i brif heriau. Mae'r gwahaniaethau yn cadarnhau bod y EАU yn fath cwbl newydd o gymdeithas, gan ystyried buddiannau'r holl bartneriaid, heb goruchafiaeth Rwsia fel yr oedd o'r blaen.

Heddiw, bydd cytundeb swyddogol ar y EАU creu caniatáu gwelliant sylweddol yn y cystadleurwydd ac effeithlonrwydd y economïau mewn byd-eang, gan ddenu buddsoddiad tramor a domestig mawr angen. Mae'r partïon yn disgwyl y byddant yn gallu dod i gytundeb cyfaddawdu ar yr agweddau anghydfod yr Undeb Economaidd EurАsian yn y dyfodol agos.

 

Colin Stevens

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd