Cysylltu â ni

diwylliant

Rapa ITI: O Ewrop i ben y Ddaear

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140520PHT47769_width_600Nid oes maes awyr yn Rapa Iti ac mae'n cymryd oriau 50 i gyrraedd yno ar long cargo o Tahiti. Prin yw'r cychod sy'n teithio yno, sy'n golygu bod Rapa Iti yn un o ynysoedd mwyaf ynysig De'r Môr Tawel, ynghyd â Pitcairn ac Ynys y Pasg. Mae caerau deuddeg o claniau hynafol ar ben y llosgfynydd cysgu yn edrych dros ei arfordir tywyll a gwyllt. Gellir gweld morfilod cefngrwm o bell. Ond mae'r darn hwn o baradwys hefyd yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd.

Rapa Iti yw ynys fwyaf deheuol Polynesia Ffrainc, sydd fel gwlad dramor yn Ffrainc hefyd yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd. Mae rhai pobl 400 yn byw ar yr ynys, gan gynnwys llawer o blant, sy'n aml yn cael eu gweld yn rhedeg ar ôl geifr i fyny ochr y mynyddoedd, yn helpu yn y caeau taro neu wrth ymyl y poptai bara, yn plymio'n hyfryd yn nŵr du'r bae ac yn creithio. i ffwrdd y siarcod. Maen nhw'n bwyta blodau mangu, amrywiaeth o bandandws gyda blas estron.

Gan fod Polynesia Ffrainc yn rhan o'r UE, mae'n mwynhau llawer o fuddion, megis € 30 miliwn mewn cefnogaeth ariannol ar gyfer y cyfnod 2014-2020. Mae ei bobl hefyd yn gallu defnyddio mentrau'r UE, fel y rhaglen cyfnewid myfyrwyr boblogaidd Erasmus +. Mae wedi profi mor boblogaidd bod siarteri yn cael eu hadnewyddu a hyd yn oed yn cael eu datblygu gyda'r Universidad Politécnica yn Valencia, Sbaen, ond hefyd gyda Phrifysgol Ulster yn Colerain, Gogledd Iwerddon, a Phrifysgol Newcastle yn Lloegr.

Fodd bynnag, mae Polynesia Ffrainc ymhell o'r unig ranbarth y tu allan i Ewrop sydd â chysylltiadau cryf â'r UE. Mae'r rhanbarthau allanol, fel y'u gelwir, sy'n cynnwys er enghraifft yr Ynysoedd Dedwydd a Guyana Ffrainc, yn rhan lawn o'r UE. Mae yna wledydd a thiriogaethau tramor hefyd, er enghraifft Ynysoedd y Falkland ac Aruba. Mae'r rhain yn aml yn diriogaethau sy'n mwynhau perthnasoedd arbennig ag un o'r aelod-wladwriaethau ac o ganlyniad gallant ffurfio cytundebau cymdeithasu â'r UE a gallant, os ydynt am wneud hynny, ddefnyddio'r rhyddid i symud i weithio a rhyddid sefydlu. Maent ond yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth yr UE sy'n berthnasol i'r cytundebau cymdeithasau y daethant i'r casgliad. Mae rhai ohonyn nhw, er enghraifft Saint Barthélemy, hyd yn oed yn rhan o ardal yr ewro.

hysbyseb

Yn ôl yn Tahiti, mae caffi Prifysgol Polynesaidd Ffrainc yn rhoi golygfeydd o'r haul yn machlud dros Ynys Moorea. Mae cwpl o adar paradwys yn arnofio ar yr awel oer sy'n llifo dros y campws 15 hectar a'i goed palmwydd. Ymhlith y myfyrwyr sy'n cwrdd ar y feranda cysgodol ar ôl dosbarth mae dynes 22 oed, darn pen blodau yn ei gwallt, yn cychwyn ar ei thaith adref ar ôl Erasmus 10 mis ac yn gorffen ei hail flwyddyn o'i gradd yn y gyfraith ryngwladol. . Y peth rhyfedd yw bod tramorwyr bob amser yn eithaf tebyg. Maen nhw'n byw mewn mannau eraill, mewn gwahanol rannau o'r byd, gyda gwahanol ieithoedd ... ond yn debyg i gyd yr un peth. Mae hon yn wers fyd-eang sy'n cael ei hadlewyrchu gan arwyddair yr UE o uno mewn amrywiaeth. Mae'r UE yn cwmpasu cyfoeth o wledydd, diwylliannau, crefyddau ac ieithoedd, sy'n effeithio ar bobl ymhell y tu hwnt i ffiniau corfforol Ewrop, mae'n Undeb y mae ei gyfoeth hefyd yn dod o'i wahaniaethau hyn…

hysbyseb

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd