Cysylltu â ni

Economi

Cyfweliad: Soniwyd am fforwm economaidd am 'gysylltiadau agosach byth' rhwng yr UE a Kazakhstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Central_Downtown_Astana_2

Gan Martin Banks
Mae prif swyddog yr UE yn Kazakhstan wedi nodi sut mae'r bloc yn helpu'r gyn weriniaeth Sofietaidd i ddatblygu rhaglenni newydd i gefnogi'r trawsnewidiad i economi "werdd".

Dywedodd y Llysgennad Aurelia Bouchez, pennaeth dirprwyaeth yr UE i Kazakhstan, hefyd y bydd lansio rhaglen ymchwil ac arloesi newydd yr UE - Horizon 2020 - yn “agor cyfleoedd newydd” ar gyfer cydweithredu rhwng y ddwy ochr.

hysbyseb

Roedd Bouchez yn brif siaradwr yn Fforwm Economaidd 2014 yn Astana yn ddiweddar, prifddinas Kazakstan, a gynhaliodd sawl uwch gyfranogwr a swyddog o lawer o wledydd, gan gynnwys Dirprwy Weinidog Ynni Rwsia, Yuri Sentyurin.

Dywedodd fod Rwsia yn ystyried prosiect newydd i gyflenwi hyd at 7 miliwn tunnell o olew crai Rwseg bob blwyddyn trwy Kazakhstan i China: "Ar hyn o bryd, mae arbenigwyr yn gweithio ar astudiaethau dichonoldeb ar gyfer y prosiect hwn."

Mae gan India a Phacistan ddiddordeb yn y prosiect hefyd.

hysbyseb

Dywedwyd wrth y cyfranogwyr mai dim ond trwy ffurfio "pensaernïaeth newydd" o gydweithrediad rhyngwladol y gellir goresgyn y marweidd-dra economaidd seciwlar yn yr economi fyd-eang.

Gwelodd y fforwm hefyd yr Undeb Economaidd Ewrasiaidd (EEU) rhwng Kazakhstan, Rwsia a Belarus.

Dechreuodd Rwsia ffurfio partneriaeth economaidd ranbarthol gyda Belarus, Kazakhstan, yr Wcrain a thaleithiau Canol Asia yn 2000 ac mae'r prosiect integreiddio ôl-Sofietaidd yn ceisio disodli cysylltiadau gwleidyddol â rhai economaidd.

Undeb tollau yw'r EEU sy'n ceisio hybu masnach ar y cyd trwy gael gwared ar rwystrau tollau, rhywbeth a ddylai, dywedwyd wrth y fforwm, fod yn dda i fusnes.

Daw arwyddo cytundeb EEU, a fydd i ddod i rym ym mis Ionawr, wrth i’r UE addo € 63 miliwn arall yn ddiweddar ar gyfer datblygu rhanbarthau Kazakhstan. Mae cyllid yr UE eisoes yn cyfrif am bron i hanner cyfanswm buddsoddiad uniongyrchol tramor y wlad. Yn 2012, cyfanswm masnach Kazakhstan-UE oedd tua € 31 biliwn.

Mewn cyfweliad eang, nododd Bouchez sut mae'r UE ar hyn o bryd yn cefnogi ymdrechion llywodraeth Kazakstan i foderneiddio ei wasanaeth sifil trwy brosiect cymorth dwyochrog pedair blynedd, gyda chyllideb o € 4.3m.

Dywedodd Bouchez: “Mae’r UE yn cefnogi fel un o’i flaenoriaethau ymdrechion Kazakhstan i ddiwygio’r gwasanaeth sifil, er mwyn ymateb yn effeithlon i anghenion ei dinasyddion ac i gyfrannu at foderneiddio’r wladwriaeth ymhellach.

“Yn Kazakhstan fel mewn mannau eraill, mae’r llywodraeth yn ceisio dilyn arferion gorau mewn gwledydd datblygedig eraill. Yn 2013, mabwysiadodd gwasanaeth sifil Kazakhstan dair egwyddor sylfaenol, sef atebolrwydd i gymdeithas, tryloywder a theilyngdod. ”

Mae'r weithred hon, o'r enw 'Cefnogaeth i Ddiwygio'r Gwasanaeth Sifil a Moderneiddio Llywodraeth Kazakhstan', yn helpu i weithredu'r 'model gwasanaeth sifil' newydd a datblygu fframweithiau cyfreithiol.

Mae'n cymryd enghreifftiau o brofiad yn aelod-wladwriaethau'r UE mewn agweddau allweddol fel recriwtio, gwerthuso perfformiad, hyfforddiant, datblygu gyrfa, system dalu a symudedd uwch weision sifil.

“Rhaid i weision sifil fod yn atebol am eu gwaith,” meddai Bouchez. “Mae angen i ddinasyddion fod yn hyderus eu bod yn cael eu gwasanaethu gan y bobl orau, eu dewis yn ôl eu rhinweddau, ac wedi ymrwymo i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl yn y ffordd fwyaf effeithlon.”

Gan droi at faterion eraill, dywedodd y diplomydd mai rôl busnesau bach a chanolig yw'r “allwedd” ar gyfer trosglwyddo Kazakhstan tuag at economi gwbl werdd yn 2050.

Dywedodd Bouchez, a fu’n gweithio am 20 mlynedd yng ngweinidogaeth materion tramor Ffrainc: “Mae mwy na 99% o holl fusnesau Ewrop yn fusnesau bach a chanolig, ac rwy’n golygu cwmnïau â llai na gweithwyr 250. Mae busnesau bach a chanolig yn darparu dwy o bob tair swydd sector preifat ac yn cyfrannu at fwy na hanner cyfanswm y gwerth ychwanegol a grëir gan fusnesau yn yr UE. Nhw yw asgwrn cefn economi Ewrop, yn bennaf gyfrifol am gyfoeth a thwf economaidd, gyda rôl allweddol mewn arloesi, ymchwil a datblygu. ”

Yn Kazakhstan, mae 2.4 miliwn o bobl yn gweithio mewn busnesau bach a chanolig a dywedodd bod datblygu busnesau bach a chanolig yn “offeryn pwysig” ar gyfer moderneiddio diwydiannol a chymdeithasol. Nod llywodraeth Kazakhstan yw cynyddu cyfran busnesau bach a chanolig o CMC o'r 20% cyfredol i 50% gan 2050. Ochr yn ochr, mae Kazakhstan yn datblygu agenda gynhwysfawr i deithio tuag at economi gwbl werdd gan 2050, nododd.

“Mae hyn,” ychwanegodd Bouchez, “yn gofyn am arweinyddiaeth wleidyddol gref a chydlynu pob ymdrech, gan gynnwys ymdrechion partneriaid Kazakhstan. Mae'r UE wedi darparu cyllid sylweddol dros yr 20 mlynedd diwethaf, gan gefnogi diwygiadau rheoliadol, datblygu'r sector preifat, datblygu rhanbarthol, diwygiadau barnwriaeth a gwasanaeth sifil, meithrin gallu a chodi ymwybyddiaeth ym meysydd ynni cynaliadwy, rheoli dŵr, yr amgylchedd a llywodraethu coedwigoedd. ”

Ochr yn ochr â chymorth grant, dywedodd y llysgennad fod yr UE yn cefnogi rôl y sefydliadau ariannol rhyngwladol. Yn 2013, lansiodd Banc Buddsoddi Ewrop ei weithgaredd yn Kazakhstan gyda chymeradwyaeth tri benthyciad o gyfanswm o € 370m ar gyfer busnesau bach a chanolig a chapiau canol, a fydd yn cael eu sianelu trwy fanciau lleol.

Mae'r benthyciadau hyn yn targedu prosiectau bach a chanolig “gwyrdd” yn bennaf, fel ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni, amaethyddiaeth, addasu i newid yn yr hinsawdd, rheoli dŵr a gwastraff. ”

Nododd yr UE, hefyd, yn gweithio gyda'r Weinyddiaeth Amgylchedd ac Adnoddau Dŵr, mewn partneriaeth ag OECD, UNECE ac UNDP, i ddatblygu rhaglen newydd i gefnogi'r newid i economi "werdd".

“Bydd y rhaglen yn cefnogi gweithredu Cysyniad yr Economi Werdd, ar lefelau cenedlaethol ac oblast,” meddai Bouchez, a arferai gael ei secondio i Wasanaeth Gweithredu Allanol Eurpean.

Cred Bouchez fod ymchwil ac arloesi yn flaenoriaeth arall ar gyfer cydweithredu rhwng yr UE a Kazakstan yn y dyfodol.

Tynnodd sylw at sawl prosiect “arloesol” yn cael eu gweithredu o dan y Seithfed Rhaglen Fframwaith ar gyfer ymchwil a datblygu technolegol (FP7), gan gynnwys. datblygu datrysiadau newydd ar gyfer defnyddio methan pwll glo mewn modd sy'n cydymffurfio â lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Ychwanegodd: “Bydd Horizon 2020 yn agor cyfleoedd newydd ar gyfer ein cydweithrediad. Mae Horizon 2020 yn agored i bawb, gyda strwythur syml sy'n lleihau biwrocratiaeth ac amser fel y gall cyfranogwyr ganolbwyntio ar yr hyn sy'n wirioneddol bwysig. Mae'r dull hwn yn sicrhau bod prosiectau newydd yn cychwyn yn gyflym - ac yn sicrhau canlyniadau'n gyflymach.

“Mae gennym lawer o le i gydweithredu oherwydd bod gan yr UE a Kazakhstan nodweddion gwahanol ac anghenion cyflenwol. Gyda'n gilydd, gallwn gyfrannu at arallgyfeirio economaidd a nodau Strategaeth 2050. "

Gellir gweld cydweithredu pellach, ychwanegodd, gyda'r Coridor Trafnidiaeth Ewrop-Cawcasws-Asia (TRACECA) l rhaglen UE a lansiwyd yn 1993 i ddatblygu coridor trafnidiaeth o Ewrop i China, trwy'r Môr Du, y Cawcasws, y Caspia Môr a Chanolbarth Asia.

Cefnogodd yr UE y cydweithrediad hwn gyda chymorth technegol gwerth bron i € 180m ar gyfer mwy na phrosiectau 80 ym meysydd datblygu seilwaith, diogelwch a diogelwch mewn trafnidiaeth yn ogystal â hwyluso masnach a logisteg.

“Mae'n werth nodi'r datblygiad diweddar yng nghydweithrediad hedfan yr UE-Kazakhstan, dylai ganiatáu ehangu cysylltiadau hedfan. Mae prosiect diogelwch a diogelwch hedfan sifil TRACECA hefyd wedi cyfrannu at y datblygiad hwn. ”

Roedd y trafodaethau yn fforwm economaidd 7th Astana yn ymdrin â phopeth o sefydlogrwydd ariannol i ddatblygu masnach.

Cymerodd rhai cynrychiolwyr 10,000 o wledydd 150 ran, gan gynnwys gweinidogion 131, cadeiryddion banciau canolog a'u dirprwyon a'u llysgenhadon.

Mae'n un o'r fforymau rhyngwladol mwyaf yn y byd. Ers 2008, mae'r fforwm yn dwyn ynghyd arweinwyr byd-eang, arbenigwyr a chynrychiolwyr cymunedau busnes i ddod o hyd i atebion i frwydro yn erbyn heriau economaidd a chymdeithasol mawr ein hamser, yn Kazakhstan a ledled y byd.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd