Cysylltu â ni

EU

Araith: 'Tyfu gyda'n gilydd, ar gyfer macroregion Môr Baltig UE cysylltiedig, cynhwysol a llewyrchus'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0Polisi rhanbarthol Comisiynydd Johannes Hahn (Yn y llun) siarad yn 5ed Fforwm Blynyddol Strategaeth yr UE ar gyfer Rhanbarth Môr y Baltig, 3 Mehefin 2014.

"Mae eleni yn flwyddyn arbennig. Mae'n 25 mlynedd ers i raniad Ewrop ddod i ben. Ac mae'n 10 mlynedd ers i lawer o'ch gwledydd ymuno â'r UE. Roedd y rhain yn gamau hanesyddol a newidiodd wyneb ein cyfandir ac a agorodd gyfleoedd newydd ar gyfer pob un ohonom - yn unigol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Ac mae'r Strategaeth Môr Baltig yn ddigon hen i ddathlu ei phen-blwydd carreg filltir ei hun: 5 oed eisoes.

"Pum mlynedd yn datblygu'r Strategaeth fwyaf uchelgeisiol ar gyfer cydweithredu yn y rhanbarth. Credaf y gallai datblygiad y macroregion newydd hwn fod mor bwysig â'r datblygiadau cynharach hynny ym 1989 a 2004 ymhen amser: ac yn sicr mae'n gam pellach ar y llwybr. gosodwyd hynny bryd hynny - i fwy o integreiddio Ewropeaidd, i well siawns i bawb, ac i berthnasoedd agosach rhwng cymdogion er mwyn cael y canlyniadau gorau i bob dinesydd.

hysbyseb

"Mae hon yn broses sydd wedi dod â'r Gwladwriaethau Baltig yn ôl yn gadarn i'r teulu Ewropeaidd ac sy'n parhau i helpu i atgyfnerthu cysylltiadau ag eraill fel Norwy a Gwlad yr Iâ sy'n rhannu'r un gwerthoedd a diddordebau â ni. Ein dewis cryf fyddai datblygu'r rhanbarth hwn yn cydweithredu cytûn â chymydog mawr y rhanbarth hwn, Ffederasiwn Rwseg. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i'r nod hwn. Ond nid yw parch at gyfraith ryngwladol, parch at sofraniaeth eraill yn faterion y gallwn gyfaddawdu arnynt.

"Mae'r strategaeth hon eisoes yn medi canlyniadau. ond nid digon o bobl yn gwybod amdanyn nhw. Pan fyddwch chi'n gadael y gynhadledd hon ewch a gwnewch yn siŵr bod y bobl rydych chi'n eu hadnabod, yn ymwybodol o y canlyniadau rydym yn eu cyflawni. Dywedwch wrthynt am y cydweithrediad pwysig sy'n cael ei wneud ar fynd i'r afael â'r peryglon o arfau rhyfel cemegol sydd ar ôl ym Môr y Baltig. Dyma enghraifft o sut mae'r Strategaeth yn darparu help i awdurdodau cenedlaethol i fynd i'r afael â risgiau difrifol yn y rhanbarth. Dywedwch wrthyn nhw am gael gwared â ffosffadau mewn glanedyddion yn raddol gan sicrhau môr iachach ar gyfer eu teuluoedd ac am bywyd gwyllt hefyd. Dywedwch wrthynt am y cynnydd a wneir ar e-fordwyo, gan wneud Rhanbarth Môr y Baltig yn prif symudwr yn natblygiad isadeiledd a gwasanaethau yn y maes pwysig hwn. Yn olaf, dywedwch wrthynt am botensial bio-nwy yn aros i gael ei ecsbloetio fel ffynhonnell ynni gynaliadwy i'r Rhanbarth.

"Ond gallwn, a rhaid i ni wneud llawer mwy. Mae 2014 yn flwyddyn bwysig am un rheswm arall: dyma'r flwyddyn yr ydym yn rhaglennu'r UE cronfeydd strwythurol a buddsoddi i bob pwrpas am y degawd nesaf. Mae'n broses a fydd yn cael effaith fawr ar lwyddiant ein cydweithrediad Baltig.

hysbyseb

"Ar hyn o bryd mae fy ngwasanaethau'n gweithio'n galed yn sgrinio Cytundebau Partneriaeth a Rhaglenni Gweithredol, er mwyn sicrhau bod rhaglenni ar gyfer y cyfnod sydd i ddod yn ystyried y Strategaethau Macro-Ranbarthol. Nid yw popeth yn berffaith, ond mae drysau'n agor i ddarparu'r cyhyr ariannol., y cymhelliant sydd ei angen i wneud canlyniadau go iawn ar lawr gwlad.

"Cymerwch ein gwesteiwyr, y Ffindir. Wrth baratoi ar gyfer y cyfnod rhaglennu newydd, mae awdurdodau'r Ffindir wedi pwysleisio cydweithrediad Môr y Baltig mewn nifer o sectorau. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y cyfraniad y mae'r Ffindir yn ei wneud i'r strategaeth hon, a - gadewch imi ddweud - eu croeso gwych i ni i gyd yma yn Turku.

"Dylai nod y rhaglenni newydd hyn fod i roi'r adnoddau sylweddol sydd ar gael yn y rhanbarth i weithio, er mwyn sicrhau rhanbarth mwy llewyrchus a chysylltiedig â statws amgylcheddol gwell ym Môr y Baltig. Canlyniadau y gall pawb yn y rhanbarth eu gweld a'u teimlo. Sut ydym ni'n mynd i gael y gorau o'r buddsoddiadau hynny? Fel y gwyddoch, ychydig ddyddiau yn ôl, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei adroddiad ar lywodraethu Strategaethau Macro-Ranbarthol. Efallai y bydd yn swnio'n sych ond whet yr adroddiad hwn mewn gwirionedd yw sut i wneud hyn a'r strategaethau Macro-Ranbarthol eraill yn enillwyr go iawn. Byddwn yn trafod llywodraethu yn fwy manwl yfory - ond ei hanfod yw: pwy sy'n gyfrifol am wneud beth?

"Y rhanbarth Baltig fu arloeswr y dull Macro-Ranbarthol. Mae eraill yn edrych atoch chi fel model ac yn ceisio eich copïo. Byddwn yn cyhoeddi strategaeth ar gyfer rhanbarth ïonig Adriatig mewn cwpl o wythnosau, ac ar gyfer yr Alpau nesaf flwyddyn. Y ddau Bydd yn gan dynnu ar eich profiad. Ond mae'n rhaid i chi ddal ati i feio'r llwybr. Cydweithrediad yn fframwaith Macro--Rmae strategaethau egional yn ymdrech hirdymor. Mae angen i chi ddangos i eraill sut mae'n cael ei wneud.

"Rydyn ni angen i chi barhau i archwilio sut i wneud y mwyaf o'ch cydweithrediad i sicrhau canlyniadau. Mae digwyddiadau diweddar wedi ein hatgoffa pa mor bwysig yw cydweithredu ynni. Byddaf yn dweud mwy am hynny yfory. Ac mae cydgysylltu polisïau trafnidiaeth yn allweddol i hwyluso twf yn y rhanbarth. Mae angen i ni nawr, yn fwy nag erioed, wneud cynnydd wrth wireddu'r coridorau trafnidiaeth Ewropeaidd - i hybu masnach, a helpu Ewrop i roi'r argyfwng y tu ôl i ni.

"Cofrestrodd mwy na 1,000 o bobl ar gyfer y digwyddiad hwn yma yn Turku - cryn dorf.

"Hoffwn ddiolch i ddinas Turku, y Fforwm Datblygu Baltig a Ffindir Y Weinyddiaeth Materion Tramor am gynnal a chyd-drefnu'r gynhadledd hon, oherwydd ei bod mor bwysig cael y cyfle hwn i ddod at ei gilydd. Os gwelwch yn dda - defnyddiwch y cyfle hwn. Dewch o hyd i bartneriaid newydd. Sicrhewch fod eich barn yn cael ei chlywed. Chwaraewch eich rhan i helpu'ch rhanbarth i dyfu - a phob un ohonom yma, i dyfu gyda'n gilydd.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd