Cysylltu â ni

EU

Oxfam ymateb i'r Uwchgynhadledd G7 canlyniadau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

OBE_3346__TDH4972-lprRoedd diogelwch ynni, newid yn yr hinsawdd a'r economi fyd-eang ymhlith y prif bynciau yr aeth arweinwyr y G7 i'r afael â nhw yn ystod y Uwchgynhadledd G7 Brwsel, ond dywed Oxfam mai'r hyn sydd ei angen yw llywio cryfach gan arweinwyr.

Diogelwch ynni a newid yn yr hinsawdd

Cefnogodd arweinwyr G7 y Menter Ynni Rhufain G7 a fabwysiadwyd gan eu gweinidogion y mis diwethaf, a phwysleisiodd y brys o gyrraedd bargen newid hinsawdd fyd-eang yn sgyrsiau hinsawdd y Cenhedloedd Unedig y flwyddyn nesaf ym Mharis.

hysbyseb

Dywedodd Natalia Alonso, pennaeth Swyddfa UE Oxfam: “Methodd arweinwyr G7 â throi’r argyfwng ynni gyda Rwsia yn gyfle i lywio Ewrop a’r byd ar lwybr ynni glân a fydd yn arbed arian i Ewrop ac yn atal effeithiau gwaethaf newid yn yr hinsawdd gartref. a thramor.

“Cynigiodd arweinwyr G7 weithredu yn yr hinsawdd gydag un llaw, gan wneud addewidion da ar effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy, dim ond er mwyn ei gipio i ffwrdd gyda’r llall, trwy barhau i drwmpio adnoddau hydrocarbon brodorol, sy’n ddrud, heb eu profi ac yn fudr fel nwy siâl.

“Mae dibyniaeth Ewrop ar ynni budr yn gwthio prisiau tanwydd i fyny ac yn sbarduno newid yn yr hinsawdd, sy’n golygu prisiau bwyd uwch yn Ewrop ac ar draws y byd. Os na fydd arweinwyr yn torri eu harfer tanwydd ffosil, gellir gadael i bobl dlawd yn Ewrop ddewis rhwng bwyta a gwresogi.

hysbyseb

“Cyn uwchgynhadledd hinsawdd Ban Ki-moon ym mis Medi, dylai Ewrop a’r G7 gymryd camau beiddgar i’n diddyfnu tanwydd budr ac addo arian parod ar gyfer y Gronfa Hinsawdd Werdd fyd-eang newydd i helpu gwledydd tlotaf y byd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.”

Economi fyd-eang: Anghydraddoldeb cyfoeth a osgoi treth

O ran yr economi fyd-eang, ailddatganodd arweinwyr G7 eu hymrwymiad i roi diwedd ar gyfrinachedd ariannol ac osgoi talu treth, ond fe wnaethant fethu â dweud sut y byddant yn cymryd camau pellach ar anghydraddoldeb cyfoeth., a all rwystro twf a chreu swyddi yn unig.

Dywedodd Alonso: “Heddiw mae 85 o bobl yn berchen ar gymaint o gyfoeth â hanner poblogaeth y byd. Mae o leiaf US $ 18.5 triliwn wedi'i guddio gan unigolion cyfoethog mewn hafanau treth ledled y byd sy'n cynrychioli colled o fwy na $ 156 biliwn mewn refeniw treth; arian y gellid ei fuddsoddi i hyrwyddo twf a swyddi teg a chynaliadwy.

“Trwy beidio â chytuno ar y camau nesaf i roi diwedd ar gyfrinachedd ariannol ac osgoi talu treth, mae arweinwyr G7 i bob pwrpas wedi cau eu llygaid at broblem gynyddol anghydraddoldeb economaidd. Mewn ymateb, mae Oxfam yn galw am i Nodau Datblygu’r Mileniwm Ôl-2015 ddileu anghydraddoldeb economaidd eithafol erbyn 2030. ”

Diwydiannau echdynnu

Yr hyn y cytunodd arweinwyr y G7 oedd menter gyda'r nod o gynorthwyo llywodraethau mewn gwledydd sy'n datblygu i drafod bargeinion adnoddau naturiol tecach a mwy cynaliadwy gyda chwmnïau rhyngwladol.

Dywedodd Alonso Oxfam: “Dylai gwneud pob contract rhwng diwydiannau echdynnol a llywodraethau yn gyhoeddus fod yn rhagofyniad ar gyfer cymorth rhoddwyr i drafod bargeinion.

“Dylai cymunedau yr effeithir arnynt ddweud eu dweud ynghylch sut - ac a yw - prosiectau olew, nwy a mwyngloddio yn mynd yn eu blaenau, a dylai eu llywodraethau harneisio cyfoeth adnoddau naturiol eu gwledydd i helpu pob dinesydd i gael ei godi allan o dlodi.”

Cynghrair Newydd ar gyfer Diogelwch a Maeth Bwyd

Ailadroddodd arweinwyr G7 eu cefnogaeth i'r Cynghrair Newydd ar gyfer Diogelwch a Maeth Bwyd, a lansiwyd gan y G8 yn 2012, ond mae angen iddynt wneud mwy i helpu i hybu buddsoddiad y sector cyhoeddus mewn amaethyddiaeth i ddiwallu anghenion cynhyrchwyr bwyd ar raddfa fach.

Ychwanegodd Alonso: “Mae'r 'Gynghrair Newydd' yn gofyn am ddiwygiad mawr i'w atal rhag tipio diwygiadau polisi a buddsoddiadau cwmnïau o blaid cynhyrchwyr ar raddfa fawr, ar draul cynhyrchwyr ar raddfa fach sydd angen mwy o gefnogaeth. Rhaid i’r Gynghrair Newydd fod yn fwy tryloyw ac atebol. ”

Ledled y byd, mae tua 500 miliwn o ffermydd bach yn cefnogi bron i ddau biliwn o bobl - bron i draean o'r boblogaeth fyd-eang. Dylai cyllid y sector cyhoeddus a gyfarwyddir i ddiwallu anghenion a blaenoriaethau cynhyrchwyr bwyd ar raddfa fach barhau i fod yn brif flaenoriaeth gan na fydd dibynnu ar fuddsoddiadau sector preifat yn unig o fudd iddynt.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd