Cysylltu â ni

EU

Neelie Kroes: 'Mae Ewrop yn barod am newid'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Neelie-KROESNeelie KROES, yn siarad yn y digwyddiad 'Etholiadau Senedd Ewrop: Cyfarwyddiadau ar gyfer Ewrop yn y Dyfodol a Goblygiadau i Awstralia' - dan ofal Clwb Gwasg Melbourne. Melbourne, Awstralia, 18 Mehefin 2014

"Rwy'n credu ei bod yn ddoeth cychwyn fy araith gyda chyfaddefiad: gall yr Undeb Ewropeaidd fod yn anodd ei ddeall ... mae hynny'n wir am fewnwyr yn ogystal ag arsylwyr, dylwn ddweud. Mae ein cymhlethdod yn naturiol ar lawer ystyr, felly nid wyf yn cynnig y derbyn fel ymddiheuriad. Mae unrhyw ymgais i ddod â 28 gwlad o 500 miliwn o bobl ynghyd, wrth siarad 24 iaith, yn sicr o daro ychydig o lympiau. Rydym hefyd yn Undeb newydd - yn llawer iau nag Awstralia annibynnol, a chymerodd rhai o'n sefydliadau eu ffurf gyfredol mor ddiweddar â 1979 (y Senedd) a 1999 (Banc Canolog Ewrop) Meddyliwch sut olwg oedd ar yr Unol Daleithiau ym 1849 neu Awstralia ym 1965, a meddyliwch pa mor bell rydych chi wedi dod ers hynny.

“Mae'r sefydliadau sy'n ein clymu gyda'n gilydd fel Undeb nid yn unig yn unigryw: maen nhw wedi'u cynllunio gyda llawer o wiriadau a balansau i'n cadw ni rhag dychwelyd i eithafion gorffennol diweddar Ewrop ... Efallai y byddech chi'n meddwl tybed o ganlyniadau'r etholiad diweddar a ydyn ni'n dychwelyd i eithafol. gwleidyddiaeth. Rwyf am fynd i'r afael â hynny heddiw. Rwyf am roi naws a chnawd i'r braslun y gallech fod wedi'i dderbyn hyd yn hyn. Nid wyf yn siŵr eich bod yn ymwybodol, er enghraifft, nad oes unrhyw allfa cyfryngau yn Awstralia yn cael ei chynrychioli ym Mrwsel. o gwbl. Indonesia ac Awstralia yw'r unig aelodau o'r G20 sy'n absennol o oriel wasg fwyaf y byd.

hysbyseb

"Wedi dweud hynny, nid ydym yn dibynnu ar bapurau newydd a theledu yn unig am ein hargraffiadau a'n newyddion heddiw. Nid yn unig y mae pobl yn fwy gwybodus nag erioed er ffynonellau ar-lein, mae gan hanner poblogaeth Awstralia riant a aned dramor. Daw mwyafrif y rhieni hynny o Ewrop, felly credaf nad yw gorffennol a phresennol Ewrop yn anghyfarwydd. Ond gadewch imi rannu ychydig bach o fy stori fy hun i'ch atgoffa nad yw'r gorffennol byth yn bell i ffwrdd.

"Cefais fy ngeni yn Rotterdam, dinas borthladd fel Melbourne ... gyda chymaint o law ond heb unman yn agos at gymaint o haul! Fe wnaeth byddin yr Almaen fomio Rotterdam yn nyddiau cynnar yr Ail Ryfel Byd, a chefais fy ngeni y flwyddyn ganlynol. dinistriodd y ddinas: lladd 800 a gwneud degau o filoedd yn ddigartref. Ni chefais fy magu mewn tlodi, ond fe wnes i dyfu i fyny mewn rwbel. Roedd yn rhaid ichi edrych ar y gorffennol bob dydd. Weithiau gall y digwyddiadau hyn deimlo fel amser maith yn ôl: a achosir gan arweinwyr a phobl a wnaeth y penderfyniadau anghywir o dan wahanol amgylchiadau… amgylchiadau na ellir byth eu hailadrodd.

"Rwy'n cael hynny, rydw i wir yn gwneud hynny. Os ydych chi wedi bod mor ffodus, erioed wedi profi trais rhyfel yn bersonol, na'i ganlyniadau pellgyrhaeddol ... wel, wrth gwrs mae'n anodd dychmygu sut y gall rhyfel newid y ffordd rydych chi'n gweld y dyfodol. Dylanwadodd y cyfnod ar ôl y rhyfel yn Rotterdam arnaf yn gryf. Cefais fy magu gydag ymdeimlad y gallwch, os oes angen, adeiladu a chreu bywyd a bodolaeth newydd allan o bron ddim. Rhoddodd gred gref imi mewn adeiladu a chreu. Wrth lunio'ch bywyd eich hun. Ond efallai yn anad dim, fe barodd i mi sylweddoli na allwch wneud hyn ar eich pen eich hun. Efallai y gallwch chi adeiladu to uwch eich pen eich hun. Ond mae angen partneriaid, cynghreiriaid, pobl o'r un anian arnoch chi i wireddu cymdeithas. Sefydlu'r rheolau a'r amodau sy'n diogelu gwerthoedd sylfaenol, heb sôn am heddwch.

hysbyseb

"Ni allwch adeiladu'r dyfodol hwnnw os byddwch yn parhau i afael yn y gorffennol. A byddwch yn ei gael yn anghywir hefyd os anghofiwch y gorffennol.

"Mae'r flwyddyn 2014 yn berthnasol iawn i'r meddyliau hynny:

  • 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf.

  • 70 mlynedd ers D-Day yn Normandi.

  • 25 mlynedd ers i Wlad Pwyl arwain Dwyrain Ewrop yn ôl adref i ryddid.

"Dau ryfel gwaedlyd a adawodd gan miliwn o farw, gan gynnwys mwy na chan mil o Awstraliaid. A Rhyfel Oer a holltodd y blaned. Oherwydd nad oedd arweinwyr yn gwybod pryd i stopio, ac oherwydd nad oedd gan eraill y dewrder i'w hatal Nid oes raid i ni edrych yn bell i mewn i iard gefn Ewrop i weld na allwn fyth fod yn hunanfodlon. A dyna fy neges i chi - p'un a ydych chi'n byw ym Melbourne neu Malmo - peidiwch â chredu na all hyn byth ddigwydd eto.

"Mae'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd i rai rhannau o Ewrop. Oes, mae gennym ni bump o'r deg economi fwyaf cystadleuol gorau yn y byd o hyd. Ac ydy, fe wnaeth Gwlad Pwyl sefyll ar ei phen ei hun, fel Awstralia, wrth osgoi dirwasgiad. Mae Estonia yn arwain y byd yn llawer o feysydd digidol. Ond rydych chi i gyd yn gwybod y problemau hefyd. Mae ofn globaleiddio ynghyd â dirwasgiad chwe blynedd yn ffynhonnell anhawster y gellir ei ragweld. Ond rydyn ni'n bell o chwalu ein cyflawniadau fel Undeb.

"Pan ddeuthum yn weinidog am y tro cyntaf yn llywodraeth yr Iseldiroedd, roedd Ewrop yn fyd gwahanol, ac nid wyf yn golygu hynny mewn ystyr gadarnhaol. Roedd hanner y Cyfandir yn byw o dan Gomiwnyddiaeth neu reol filwrol. Roedd ein marchnad sengl yn syniad braf, ond nid Pan adewais y llywodraeth 10 mlynedd yn ddiweddarach, roedd pethau'n well ond nid o bell ffordd. Roedd yr UE wedi tyfu i 12 aelod-wladwriaeth yn unig. Pe byddech wedi dweud wrthyf am y cyflawniadau y gallwn eu harolygu heddiw, 25 mlynedd yn ddiweddarach, byddwn wedi wedi'ch anfon i ysbyty seiciatryddol! Fel Llywydd ysbyty seiciatryddol gallaf ddweud hynny!

"28 aelod yn lle 12. Aduniad cyfandir. Arian cyfred cyffredin gyda rhestr aros i ymuno. Bloc economaidd mwyaf y byd. Mae'n wyrth pan gamwch yn ôl i edrych ar y darlun mawr hwnnw. I ddod â democratiaeth allan o'r lludw - i mewn nid un ond 15 gwlad - yn gyflawniad prin a hardd. Cymharwch ef â phrofiad Rwsia er 1990, neu'r heriau yn dilyn y Gwanwyn Arabaidd. Yn union 25 mlynedd yn ôl y mis hwn torrodd Gwlad Pwyl yn rhydd, a gwelsom gyflafan Sgwâr Tiananmen yn Tsieina - I edmygu cyflawniadau China, ond gwn ble y byddai'n well gennyf fyw pe bawn yn wynebu'r dewis. Ac mae'r cyfan yn dangos pŵer cadarnhaol yr UE ar fywydau beunyddiol pobl.

"Rwy'n credu bod hynny hefyd yn ein hatgoffa pam mae ein perthynas - Ewrop ac Awstralia - yn bwysig ac yn parhau. Mewn cyfnod o densiwn geopolitical, fe'n hatgoffir nad yw masnach ar ei phen ei hun yn warant am heddwch na ffyniant. Mae'n cymryd gwerthoedd a sefydliadau a chyfeillgarwch a chyfeillgarwch. felly i warantu hynny. Felly ailadroddaf fy neges gynharach: ni allwn fyth fod yn hunanfodlon. Mae cynnal heddwch, yn lle cael ein tynnu i ryfel, yn gofyn am ddewrder mawr, a'r angen am undod ac arweinyddiaeth weledigaethol. Nid yw heddwch, felly i ddweud, yn ofnus Nid yw heddwch yn hunan-amlwg. Heddwch yw ein cyflawniad mwyaf ac ni ellir ei werthfawrogi'n ddigonol. Mae'n mynnu ein gofal bob dydd, ein hymwybyddiaeth ddyfnaf a'n dewrder llawn i'w gynnal.

"Mae'r ddau ryfel byd yn ein dysgu am undod a rhaniad. Un llaw, ym 1914, rhannodd cenedlaetholdeb Ewrop ein cyfandir a lladd 37 miliwn. Ar y llaw arall, mae'r flwyddyn 1944 yn cynrychioli'r hyn y gall uno digynsail rhwng cynghreiriaid ei gyflawni. Trechu drwg ac amddiffyn rhyddid. Felly i mi, mae sylfaen yr Ewrop fodern yn cychwyn ar draethau Normandi. Mae'n parhau gyda'r Awstraliaid, Americanwyr, Canadiaid ac eraill a oedd yn barod i sefyll dros ryddid. Roeddent yn gwybod pe bai ffasgaeth yn goresgyn Ewrop a Asia, ni fyddai rhyddid go iawn gartref. Ac rydym yn parhau i ddiolch ichi amdano. Y wers oesol yw bod angen i ni uno er mwyn cynnal heddwch a ffyniant.

"Dyna her Ewrop eto yn 2014 - sy'n dod â mi at ganlyniadau'r etholiad Ewropeaidd, ac at y duedd mewn dadl gyhoeddus i dynnu'n ôl y tu ôl i ffiniau cenedlaethol. Mae'r duedd hon yn ymwneud â phobl sy'n gobeithio dibynnu ar bwerau a chysuron y wladwriaeth genedlaethol. Mae'n gwneud i filiynau o Ewropeaid deimlo'n fwy cyfforddus, diogel a rheolaeth. Mae'r rhesymau'n amlwg. Rydyn ni'n cydnabod ffynonellau pŵer yn agos atom ni, ac rydyn ni'n teimlo y gallwn ni eu dal yn atebol - mewn ffordd nad ydyn ni'n teimlo am bobl nad ydyn ni'n eu cael ' t cwrdd neu anaml y gwelir ar ein sgriniau teledu. Mae'n ymateb naturiol ac uniongyrchol i gymhlethdod heriau byd-eang heddiw. Ac eto ni fydd yr heriau hynny'n diflannu. O newid yn yr hinsawdd i seiberdroseddu rydym yn wynebu heriau nad ydynt yn stopio ffiniau, nad ydyn nhw hyd yn oed yn cydnabod ffiniau.

"Mae yna wrthddywediad hefyd: erioed o'r blaen rydyn ni wedi bod mor ganolog yn fyd-eang wrth wrando ar gerddoriaeth; mynd ar wyliau i bob cyrchfan bosibl; mwynhau bwyd o bob cyfandir; defnyddio technolegau Asiaidd neu Americanaidd; astudio dramor. Rwy'n credu bod miliynau yn Ewrop - Ni allaf siarad am brofiad Awstralia - tueddu i anghofio bod globaleiddio yn stryd ddwy ffordd. Nid yw'n stryd unffordd, nac yn stryd ddiwedd marw. Os yw'n galluogi cyfleoedd i chi, a'ch bod yn hapus yn eu defnyddio, mae'n gwneud hynny i eraill hefyd. Ar yr un pryd, fel arweinydd gwleidyddol mae angen i mi gydnabod y teimlad sylfaenol sydd gan lawer o Ewrop hefyd, o fod eisiau bod â mwy o reolaeth a chael eu hunaniaeth eu hunain.

"Nawr mae'r teimladau hynny wedi'u mynegi yn y blwch pleidleisio - beth mae hyn yn ei newid i Ewrop ac i Awstralia? Yn gyntaf mae angen i ni gael canlyniadau'r etholiadau hyn yn eu gwir bersbectif. Mae'n adlach uchel, ie. Ond mae'r ffigurau'n dangos mai dim ond 13 Pleidleisiodd% y dinasyddion dros y dde eithafol, llawer llai i'r chwith eithafol. Mewn gwirionedd, yn fy ngwlad enedigol fy hun, aeth y bleidlais brif ffrwd i fyny, aeth y bleidlais eithafol i lawr. Pam? Mae pleidiau prif ffrwd wedi ennyn pleidleiswyr mewn gwirionedd, ni wnaethant redeg i ffwrdd. o ddadl yr UE neu'r pryderon sydd wedi peri rhwystredigaeth i bobl. Nid ydynt ychwaith wedi rhoi ocsigen i bleidiau eithafol. Mae hwn yn gydbwysedd anodd yn ôl yr angen i anelu ato ledled Ewrop.

"Ar draws Ewrop mae gan fwyafrif clir yr Aelodau Seneddol safbwynt o blaid yr UE. Yn yr un modd â'r 28 llywodraeth aelod-wladwriaeth a'r Comisiwn Ewropeaidd - gwarcheidwad budd cyffredinol Ewrop. Felly bydd deddfu yn dal yn bosibl - nid ydym wedi dod yn Unedig Gwladwriaethau sydd â'u clo grid Capitol Hill. Gall bargeinion masnach ddisgwyl mwy o graffu, byddaf yn onest â chi. Ond nid yw'r ffordd o'ch blaen wedi'i rhwystro.

"Mae ein cyllideb saith mlynedd nesaf bellach ar waith: felly mae'r seilwaith cyhoeddus a'r rhaglenni gwyddoniaeth mwyaf yn y byd yn ddiogel. Ac rwy'n sicr mai un o bleidleisiau cyntaf y Senedd newydd fydd cwblhau rheoliad drafft a gynigiais ynddo 2013 ar gyfer “Cyfandir Cysylltiedig.” Bydd y gyfraith honno’n dod â thaliadau crwydro symudol i ben yn Ewrop, ac yn gwarantu’n gyfreithiol y rhyngrwyd agored, unedig a niwtral. Yn union y math o newid ymarferol i fywyd bob dydd y mae tua 80 i 90% o Ewropeaid yn ei gefnogi. I grynhoi: ni fydd yn fusnes fel arfer , ond bydd busnes yn mynd yn ei flaen.

"Nid yw pob polisi mor boblogaidd â dod â thaliadau crwydro symudol i ben. Mae dinasyddion Ewrop, hyd yn oed y rhai na phleidleisiodd, wedi dweud: rydyn ni eisiau math gwahanol o Ewrop. Mae Ewrop yn barod am newid yn nhôn a chwmpas uchelgais yr UE. Mae Ewropeaid eisiau effeithlonrwydd a chyfle i fod yn unedig - ond nid ydyn nhw eisiau rhyw fath o Fam Superior ym Mrwsel. Bydd angen adlewyrchu hyn wrth ddewis cenhedlaeth newydd o arweinwyr. Mae angen wynebau ffres gyda syniadau ffres arnom ni, nid y cenhedlaeth a lwyddodd i arwain at argyfwng a'r dirwasgiad a'r marweidd-dra mawr a ddilynodd.

"Rwy'n credu bod angen i ni ystyried ymgeiswyr benywaidd o ddifrif ar gyfer swyddi Comisiwn a Llywydd y Cyngor. Ond yn bennaf oll mae angen ymgeiswyr o'r ansawdd uchaf a all ein harwain i'r dyfodol mwy agored a digidol. Bydd angen i bwy bynnag sy'n cymryd y rolau hyn ddangos bod ganddyn nhw Mae angen iddynt ei ddangos trwy fod yn hunanfeirniadol. Trwy beidio â rhedeg i ffwrdd o wirioneddau caled. Trwy fod yn ddigon hyderus i roi lle i'r amrywiaeth yn undod Ewrop. Yr ymgyrch bolisi fawr a fydd yn ennill momentwm yw i'r UE ganolbwyntio arno beth mae'n ei wneud orau: lleihau rhwystrau.

"Mae hynny'n gwneud i mi feddwl am Winston Churchill. Dywedodd wrth Roosevelt ym 1941, trwy ddarllediad radio i'w gydwladwyr:" Rhowch yr offer inni a byddwn yn gorffen y swydd. " Un tro, efallai y byddai arweinwyr Ewrop wedi gwneud y cais hwnnw gan bobl Ewrop. Heddiw, dyna'r ffordd arall. Mae Ewropeaid eisiau heddwch a chyfle a ffyniant. Maen nhw am gael eu galluogi i gyflawni'r pethau hyn: maen nhw eisiau arweinwyr Ewropeaidd i roi'r offer iddyn nhw, ac yna maen nhw eisiau gorffen y swydd eu hunain.

"Gadewch imi orffen gyda meddwl a gefais ychydig fisoedd yn ôl pan ymwelais ag arddangosfa yn Llundain. Roedd yn arddangos gwaith celf arlunydd Almaeneg o'r enw Hannah Hoch. Gan mlynedd yn ôl dywedodd wrthym nad pwrpas celf oedd gwneud hynny realiti 'addurno' neu 'ddyblygu' Pwrpas celf yw gweithredu ar ran 'ysbryd' a gwerthoedd newidiol cenhedlaeth. Rhaid i gelf yn y bôn fod yn wrthryfelgar. Mae gwleidyddiaeth yn gelf hefyd. Dylai gwleidyddion weithredu ar ran o werthoedd newidiol cenhedlaeth a pharatoi'r seiliau ar gyfer y genhedlaeth newydd. Os yw gwleidyddion yn 'dyblygu' ac yn addo'r gorffennol, neu'n 'addurno'r' presennol gydag un leinin a syniadau gwag, rydym yn colli'r cyfle i roi'r genhedlaeth newydd - y dyfodol - cic-gychwyn.

"Rwy'n credu bod y bobl wedi sylweddoli nad yw arweinwyr yn rhy aml yn cynnig y gic gyntaf hon. Mae bywyd heddiw yn ddrud ac yn ansicr. Mae pobl nad ydyn nhw'n cael cyfle i wireddu eu breuddwydion yn ddig, mae pobl a gafodd eu cyfle yn poeni bydd y cyfan yn llithro i ffwrdd. Efallai na fydd y sibrydion hynny'n cael eu mynegi mewn ffyrdd cydlynol trwy'r amser. Ond rwy'n credu eu bod yno. Ni fydd arweinwyr sy'n eu hanwybyddu, neu'n rhedeg i ffwrdd oddi wrthyn nhw, yn para. Arweinwyr sy'n crwydro i'r ofnau hyn yn unig, neu ceisio cyflawni'r gorffennol, ni fydd yn goroesi chwaith.

"Felly i mi mae'n hanfodol ein bod ni'n dal yr ysbryd cyfnewidiol hwnnw ac yn mynd ar ôl y hunanfoddhad allan o Ewrop.
 Mae'n rhaid i ni ddal i farnu ein hunain yn erbyn y byd, nid ein gorffennol. Mae'n rhaid i ni gofio'r cyflymder a osodwyd gan ffrindiau fel Awstralia - a chysoni ag ef. Gartref mae'n rhaid i ni ganolbwyntio ar ddod â rhwystrau i lawr. Canolbwyntiwch ar ganiatáu amrywiaeth mewn undod, a chofio bod heddwch yn cymryd gwaith a sefydliadau da. Rwy'n credu bod angen newid Ewrop, ac mae canlyniadau'r etholiad yn dangos bod Ewrop yn barod am newid. "

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd