Cysylltu â ni

ynni

Barn: Wcráin nwy dyledion: I dalu neu beidio talu?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mawrGan Anna van Densky

Ni ddaeth cau’r cyflenwad nwy ar 16 Mehefin yn syndod - o ganlyniad i fethiant mewn sgyrsiau Rwsia-Wcráin a hwyluswyd gan yr UE fel prif gleient Gazprom ac yn ddibynnol ar y tramwy Wcrain. Mae'r swm di-dâl o $ 4.5 biliwn yn cynrychioli rhan o broblem: diogelwch y cyflenwad yw'r llall, y dylid ei ddatrys yn strwythurol er mwyn osgoi difrod hirdymor i economïau bregus Ewrop sy'n ei chael hi'n anodd goresgyn y dirwasgiad. Mae gweledigaethau amrywiol yr aelod-wladwriaethau am ddyfodol marchnad ynni'r UE yn dod â mwy o gythrwfl nag ateb.

Dilynodd y penderfyniad gan Gazprom i roi’r gorau i ddosbarthu am ddim fel ymateb i benderfyniad llywodraeth Wcrain i ailadrodd record yr arlywydd sydd wedi’i oresgyn Viktor Yanukovych wrth gael yr isafbris. Ni ddangosodd Gazprom unrhyw ddiddordeb mewn sybsideiddio integreiddiad Wcráin i'r UE yng ngoleuni'r llofnod sydd ar ddod o'r cytundeb cymdeithas.

hysbyseb

Nid oedd rhesymeg yr Wcrain yn hollol glir, gan fod y polisi o bardduo Arlywydd Rwseg Vldimir Putin yn esgus od dros wrthod y biliau. Nid yw gwerthu biliynau o fetrau ciwbig ynni o nwy yn yr un categori â gwerthu coffi espresso a hyrwyddir gan seren Hollywood - nid oes angen swyn y gwerthwr. Os yw'r Iwcraniaid o ddifrif ynglŷn â'u bwriad i integreiddio o fewn yr UE, mae'n rhaid iddynt nodi bod Ewrop bob amser yn talu am ddanfoniadau nwy, er gwaethaf y ffaith nad oedd yn hoff o arweinwyr Sofietaidd na'r system gomiwnyddol.

Nid yw talu am nwy yn 'faux pas' gan ei bod yn creu anawsterau economaidd go iawn i'r UE. Ar ben hynny, mae'n tanseilio delwedd Wcráin fel partner gwerthfawr - gwladwriaeth sy'n bodoli o ganlyniad i haelioni rhoddwyr rhyngwladol, ac yn hawlio cymorth ariannol yn barhaus, er gwaethaf plutocratiaeth sefydledig gyda saith oligarch yn y llywodraeth a llywydd biliwnydd, prin yn ennyn cydymdeimlad yr Ewropeaid a drethwyd yn drwm. Ni fydd y syniad o ehangu yn gosod baich ar Ewrop fel gofalwyr o wledydd y mae eu heconomïau yn cael eu difetha gan lygredd a hwyliau eu elites eu hunain yn sicr yn cyfrannu at boblogrwydd Wcráin fel aelod o glwb yr UE.

Mae creu Undeb Enegy y mae Prif Weinidog y Pwyleg, Donald Tusk, wedi ei alw ar 'gydnaws nwy' yn groes i'r economïau rhyddfrydol, gan ei fod yn rhy atgoffa i'r Undeb Sofietaidd. Ni all piblinell Gogledd Stream ddisodli'r niferoedd llawn o nwy a gludir trwy Wcráin. Yn amlwg, mae South Stream, a gefnogir gan economïau de Ewrop, fel yr Eidal a Gwlad Groeg, yn ateb, ond ar hyn o bryd yn dioddef ymladd gwleidyddol, mewn ymgais i orfodi Rwsiaid i barhau i gefnogi'r economi Wcreineg mewn taliadau trawsnewid ffioedd a'r cynnig gorfodedig o nwy rhad.

hysbyseb

Fodd bynnag, mae'r ymgyrch o broffilio Rwsiaid fel defnyddwyr y tap nwy fel arf a dadlennu llywydd Putin, wedi cael ei orbwysleisio'n drwm ac mae wedi cael yr effaith arall.

Daeth y Rwsiaid i ddeall y byddant yn ddrwg y naill ffordd neu'r llall gan mai dyna'u rôl draddodiadol yng ngwleidyddiaeth y gorllewin: nid yw danfon nwy i'r Wcráin am ddim am hanner blwyddyn wedi dod ag unrhyw gredyd iddynt. Mae Gweinidog Materion Tramor yr Wcrain, Andrii Deshchytsia, yn canu anlladrwydd am yr Arlywydd Putin i’r dorf sy’n ymosod ar lysgenhadaeth Rwseg yn Kiev wedi dod â’r llen i lawr ar gyfnod o obaith yn yr anghydfod nwy.

Nid yw cyhuddiadau parhaus arweinyddiaeth Wcreineg newydd o Rwsia yn ymgynnull yn erbyn sofraniaeth wladwriaeth ifanc, gan edrych ar gais taliadau am nwy fel rhan o gynllun 'dinistrio' Wcráin yn sefyll i fyny, gan fod yr Undeb Sofietaidd wedi cwympo 24 o flynyddoedd yn ôl ac yna Nid oes unrhyw rwymedigaeth i noddi'r economi Wcreineg.

Yn ystod misoedd yr haf ni fydd yr argyfwng nwy yn cael ei deimlo mor ddramatig, gan nad oes angen gwresogi adeiladau, ac mae'r gaeaf yn ymddangos ymhell i ffwrdd. Yn dal i fod, mae'r cwestiwn mawr yn dal heb ei hateb: talu neu beidio â thalu biliau Gazprom? Ni fydd yr Arlywydd Putin yn troi i Geroge Clooney yn ôl hud, er gwaethaf y biliynau yn y fantol.

biodanwyddau

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn o eithriad treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ymestyn y mesur eithrio treth ar gyfer biodanwydd yn Sweden. Mae Sweden wedi eithrio biodanwydd hylifol rhag trethiant ynni a CO₂ er 2002. Mae'r mesur eisoes wedi'i ymestyn sawl gwaith, y tro diwethaf yn Hydref 2020 (SA.55695). Erbyn y penderfyniad heddiw, mae'r Comisiwn yn cymeradwyo estyn blwyddyn ychwanegol i'r eithriad treth (rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2022). Amcan y mesur eithrio treth yw cynyddu'r defnydd o fiodanwydd a lleihau'r defnydd o danwydd ffosil wrth eu cludo. Asesodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig y Canllawiau ar Gymorth Gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Canfu'r Comisiwn fod yr eithriadau treth yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer ysgogi cynhyrchu a defnyddio biodanwydd domestig a mewnforio, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y Farchnad Sengl. Yn ogystal, bydd y cynllun yn cyfrannu at ymdrechion Sweden a'r UE gyfan i gyflawni cytundeb Paris a symud tuag at dargedau adnewyddadwy a CO₂ 2030. Dylai'r gefnogaeth i fiodanwydd sy'n seiliedig ar fwyd aros yn gyfyngedig, yn unol â'r trothwyon a osodir gan y Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig. At hynny, dim ond pan fydd gweithredwyr yn dangos eu bod yn cydymffurfio â meini prawf cynaliadwyedd, y bydd Sweden yn cael eu trosi fel sy'n ofynnol gan y Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy diwygiedig, y gellir caniatáu'r eithriad. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd mwy o wybodaeth ar gael am y Comisiwn cystadleuaeth gwefan, yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol o dan rif yr achos SA.63198.

hysbyseb

Parhau Darllen

ynni

Nod gweinyddiaeth Biden yw torri costau prosiectau solar, gwynt ar dir cyhoeddus

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett
Gwelir paneli solar ym mhrosiect Desert Stateline ger Nipton, California, UD Awst 16, 2021. Llun wedi'i dynnu Awst 16, 2021. REUTERS / Bridget Bennett

Mae gweinyddiaeth Biden yn bwriadu gwneud tiroedd ffederal yn rhatach i'w cyrchu ar gyfer datblygwyr pŵer solar a gwynt ar ôl i'r diwydiant pŵer glân ddadlau mewn ymgyrch lobïo eleni bod cyfraddau a ffioedd prydles yn rhy uchel i dynnu buddsoddiad ac y gallent dorpido agenda newid hinsawdd yr arlywydd, ysgrifennu Priodfab Nichola a Valerie Volcovici.

Mae penderfyniad Washington i adolygu’r polisi tir ffederal ar gyfer prosiectau pŵer adnewyddadwy yn rhan o ymdrech ehangach gan lywodraeth yr Arlywydd Joe Biden i frwydro yn erbyn cynhesu byd-eang trwy hybu datblygiad ynni glân a digalonni drilio a chloddio glo.

“Rydyn ni’n cydnabod bod y byd wedi newid ers y tro diwethaf i ni edrych ar hyn ac mae angen gwneud diweddariadau,” meddai Janea Scott, uwch gynghorydd i ysgrifennydd cynorthwyol Adran Mewnol yr Unol Daleithiau dros dir a mwynau, wrth Reuters.

hysbyseb

Dywedodd fod y weinyddiaeth yn astudio sawl diwygiad i wneud tiroedd ffederal yn haws i gwmnïau solar a gwynt ddatblygu, ond na roddodd fanylion penodol.

Mae'r ymgyrch am fynediad haws i diroedd ffederal helaeth hefyd yn tanlinellu angen chwyrn y diwydiant ynni adnewyddadwy am erwau newydd: mae gan Biden nod i ddatgarboneiddio'r sector pŵer erbyn 2035, targed a fyddai angen ardal fwy na'r Iseldiroedd ar gyfer y diwydiant solar yn unig, yn ôl y cwmni ymchwil Rystad Energy.

Y mater dan sylw yw cynllun cyfradd rhentu a ffioedd ar gyfer prydlesi solar a gwynt ffederal sydd wedi'u cynllunio i gadw cyfraddau yn unol â gwerthoedd tir amaethyddol cyfagos.

hysbyseb

O dan y polisi hwnnw, a weithredwyd gan weinyddiaeth yr Arlywydd Barack Obama yn 2016, mae prosiectau solar somemajor yn talu $ 971 yr erw y flwyddyn mewn rhent, ynghyd â dros $ 2,000 yn flynyddol fesul megawat o gapasiti pŵer.

Ar gyfer prosiect ar raddfa cyfleustodau sy'n cwmpasu 3,000 erw ac yn cynhyrchu 250 megawat o bŵer, tab tua $ 3.5 miliwn yw hwnnw bob blwyddyn.

Mae rhenti prosiectau gwynt yn is ar y cyfan, ond mae'r ffi capasiti yn uwch ar $ 3,800, yn ôl amserlen ffioedd ffederal.

Mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy yn dadlau nad yw'r taliadau a osodir gan yr Adran Mewnol yn gyson â rhenti tir preifat, a all fod yn is na $ 100 yr erw, ac nad ydynt yn dod â ffioedd am bŵer a gynhyrchir.

Maent hefyd yn uwch na rhenti ffederal ar gyfer prydlesi drilio olew a nwy, sy'n rhedeg ar $ 1.50 neu $ 2 y flwyddyn yr erw cyn cael eu disodli gan freindal cynhyrchu o 12.5% ​​unwaith y bydd petroliwm yn dechrau llifo.

"Hyd nes y bydd y costau rhy feichus hyn yn cael eu datrys, mae'n debyg y bydd ein cenedl yn colli allan ar gyflawni hyd eithaf ei photensial i ddefnyddio prosiectau ynni glân sydd wedi'u tyfu gartref ar ein tiroedd cyhoeddus - a'r swyddi a'r datblygu economaidd sy'n dod gydag ef," meddai Gene Grace, cwnsler cyffredinol. ar gyfer grŵp masnach ynni glân Cymdeithas Pŵer Glân America.

Yn hanesyddol mae'r diwydiant ynni adnewyddadwy wedi dibynnu ar erwau preifat i leoli prosiectau mawr. Ond mae darnau mawr o dir preifat di-dor yn mynd yn brin, gan wneud tiroedd ffederal ymhlith yr opsiynau gorau ar gyfer ehangu yn y dyfodol.

Hyd yn hyn, mae'r Adran Mewnol wedi caniatáu llai na 10 GW o bŵer solar a gwynt ar ei mwy na 245 miliwn erw o diroedd ffederal, traean o'r hyn y rhagwelwyd y byddai'r ddau ddiwydiant yn ei osod ledled y wlad eleni, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni. .

Dechreuodd y diwydiant solar lobïo ar y mater ym mis Ebrill, pan ffeiliodd Cymdeithas Solar y Raddfa Fawr, clymblaid o rai o brif ddatblygwyr solar y genedl - gan gynnwys NextEra Energy, Southern Company ac EDF Renewables - ddeiseb gyda Swyddfa Rheoli Tir Interior yn gofyn am rhenti is ar brosiectau ar raddfa cyfleustodau yn anialwch pothellog y genedl.

Dywedodd llefarydd ar ran y grŵp fod y diwydiant yn canolbwyntio ar California i ddechrau oherwydd ei fod yn gartref i rai o’r erwau solar mwyaf addawol ac oherwydd bod tir o amgylch ardaloedd trefol mawr fel Los Angeles wedi chwyddo asesiadau ar gyfer siroedd cyfan, hyd yn oed ar erwau anialwch nad oedd yn addas ar gyfer amaethyddiaeth.

Swyddogion yn NextEra (NEE.N), Deheuol (SO.N), ac ni wnaeth EDF sylw pan gysylltodd Reuters ag ef.

Ym mis Mehefin, gostyngodd y Biwro renti mewn tair sir yn California. Ond galwodd cynrychiolwyr solar y mesur yn annigonol, gan ddadlau bod y gostyngiadau yn rhy fach a bod y ffi capasiti megawat wedi aros yn ei lle.

Mae atwrneiod ar gyfer y cwmnïau solar a BLM wedi trafod y mater mewn galwadau ffôn ers hynny, ac mae trafodaethau pellach wedi’u trefnu ar gyfer mis Medi, yn ôl Peter Weiner, yr atwrnai sy’n cynrychioli’r grŵp solar.

"Rydyn ni'n gwybod bod y Folks newydd yn BLM wedi cael llawer ar eu platiau," meddai Weiner. "Rydyn ni wir yn gwerthfawrogi eu hystyriaeth."

Parhau Darllen

ynni

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cymorth € 37.4 miliwn ar gyfer adeiladu gosodiad cenhedlaeth effeithlonrwydd uchel ar Ynys Aduniad yn Ffrainc

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cymorth buddsoddi o € 37.4 miliwn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE ar gyfer adeiladu gwaith cenhedlaeth perfformiad uchel ar Ynys Aduniad yn Ffrainc. Bydd y gosodiad hwn yn cynhyrchu gwres trwy drin gwastraff a thrydan ar gyfer mwy na 10,000 o gartrefi. Disgwylir i'r gosodiad ddod i wasanaeth yn ail chwarter 2023. Buddiolwr y cymorth yw Syndicate Cymysg Trin Gwastraff Microregions De a Gorllewin Réunion, 'ILEVA'.

Nod y prosiect hwn yw hyrwyddo cynhyrchu gwres a phŵer cyfun effeithlonrwydd uchel ar Ynys Aduniad, o gofio bod cynhyrchu'r cyfleusterau cenhedlaeth hyn yn caniatáu arbedion ynni sylfaenol o gymharu â chynhyrchu ar wahân. gwres a thrydan. Bydd y prosiect hwn hefyd yn cynyddu cyfraddau ailgylchu trwy leihau gwastraff trefol mewn safleoedd tirlenwi ar yr un pryd. Mae'r Comisiwn wedi archwilio'r mesur yn erbyn rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, yn enwedig ei ganllawiau yn 2014 ar gymorth gwladwriaethol ar gyfer diogelu'r amgylchedd ac ynni.

Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesur yn angenrheidiol, gan na fyddai'r prosiect yn broffidiol heb y cymorth a roddwyd ac yn gymesur, gan y bydd dwyster y cymorth yn parchu terfyn y costau cymwys a ganiateir. Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad y bydd y cynllun yn cefnogi cynhyrchu trydan o gyd-gynhyrchu effeithlonrwydd uchel, yn unol â thargedau ynni a hinsawdd yr UE o dan Fargen Werdd Ewrop, heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol yn y farchnad sengl. Ar y sail hon, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan achos rhif SA.60115 yn y Gofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar wefan cystadleuaeth y Comisiwn unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd