Cysylltu â ni

addysg

UE yn cyhoeddi cyllid newydd sylweddol ar gyfer addysg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Julia GillardHeddiw, cyhoeddwyd cyllid newydd i gefnogi addysg mewn gwledydd sy'n datblygu dros y saith mlynedd nesaf, trwy'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg, (neu GPE), gan y Comisiynydd Datblygu Ewropeaidd, Andris Piebalgs.

Wrth siarad yn Ail Gynhadledd Addunedol Ailgyflenwi Partneriaeth Fyd-eang yr UE, tanlinellodd y Comisiynydd y bydd y gefnogaeth newydd € 375 miliwn (UD $ 510 miliwn) yn cyfrannu at ddarparu addysg sylfaenol yn agos at 60 o wledydd lle mae'r Bartneriaeth Addysg Byd-eang yn gweithio ar hyn o bryd. . Wrth gyhoeddi’r ymrwymiad, dywedodd y Comisiynydd Andris Piebalgs: "Fel cyn-athro fy hun, rwyf bob amser wedi ymrwymo'n gryf i sicrhau bod pob plentyn yn derbyn addysg o safon, ni waeth ble maen nhw'n byw. Dyna pam rydym yn falch o fod yn bartner gyda'r GPE yn y digwyddiad heddiw - mae'n dangos ein hymrwymiad parhaus cadarn i addysg, a gobeithio y bydd y digwyddiad heddiw hefyd yn annog rhoddwyr eraill i ddyblu eu hymdrechion; nid yn unig i gael plant i mewn i ysgolion ond hefyd i wella safonau addysg maen nhw'n eu derbyn yno. "

Daw’r cyllid hwn ar ben ymrwymiad parhaus yr UE i addysg - yn yr Agenda ar gyfer Newid (polisi’r UE i ailffocysu ei gymorth i gefnogi’r sectorau a’r gwledydd hynny sydd ei angen fwyaf a lle y gall wneud y gwahaniaeth mwyaf) addawodd y Comisiynydd ei wario. o leiaf 20% o'i gymorth datblygu UE ar ddatblygiad dynol a chynhwysiant cymdeithasol, gan gynnwys addysg. Disgwylir i gyfanswm cyllid yr UE ar gyfer addysg mewn gwledydd sy'n datblygu gyfanswm o ryw € 4.5 biliwn rhwng 2014 a 2020. Mae hyn yn cynnwys € 2.8 biliwn ar gyfer addysg sylfaenol a galwedigaethol, y mwyafrif ohono trwy gydweithrediad dwyochrog, a € 1.68 biliwn i'r rhaglen addysg uwch. Mae 51% o'r gwledydd a gefnogir yn 'fregus' (gwledydd yr effeithir arnynt ar hyn o bryd gan wledydd gwrthdaro ac ôl-wrthdaro) - cynnydd o bron i 10% i fyny o 2013.

hysbyseb

Nod y gynhadledd ailgyflenwi heddiw yw defnyddio adnoddau domestig ac ariannu allanol ar gyfer addysg yng ngwledydd GPE ar gyfer y cyfnod 2015-2018, yr olaf trwy'r Gronfa GPE a thrwy gefnogaeth ddwyochrog. Disgwylir i wledydd partner sy'n datblygu wneud addewidion sylweddol o ran symbylu cyllid domestig ar gyfer addysg, sy'n hanfodol ar gyfer llwyddiant gan ei fod yn darparu ar gyfer cyfran y llew o'r cyllidebau hynny. Ar ochr y rhoddwyr, yn ychwanegol at y Comisiwn Ewropeaidd, mae disgwyl i roddwyr eraill yr UE addo symiau sylweddol i'r GPE yn y digwyddiad.

Bydd Julia Gillard, cyn Brif Weinidog Awstralia a Chadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Bartneriaeth Fyd-eang, yn cadeirio’r digwyddiad heddiw, ynghyd â’r Comisiynydd Piebalgs;. Bydd dros weinidogion addysg 40 o wledydd sy’n datblygu yn cynrychioli eu gwledydd, yn ogystal ag Augustin Ponyo, Prif Weinidog Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Kristalina Georgieva, Comisiynydd Ewropeaidd Cymorth Dyngarol ac Ymateb Argyfwng, gweinidogion o bob rhan o’r UE, cyn Brif Weinidog y DU, a Llysgennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Addysg Fyd-eang, Gordon Brown a Ziauddin Yousafzai, Cynghorydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar Addysg Fyd-eang, Cadeirydd Anrhydeddus yng Nghronfa Malala (a thad yr actifydd addysg, Malala Yousafzai), Irina Bokova, Cyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO ac Anthony Lake, Cyfarwyddwr Gweithredol UNICEF.

Yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau yw'r rhoddwr mwyaf i'r Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg, ar ôl cyfrannu mwy o 75% o UD $ 3.7 biliwn a ddyfarnwyd o'r Gronfa GPE yn 2004-2013. Ers 2004, cyfrannodd cefnogaeth gan y Bartneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg at y canlyniadau canlynol:

hysbyseb

Mae 22 miliwn yn fwy o blant yn mynd i'r ysgol, gan gynnwys 10 miliwn yn fwy o ferched

Mae partneriaid gwlad sy'n datblygu 28 wedi cyflawni cydraddoldeb rhywiol wrth gwblhau ysgolion cynradd

Mae athrawon 300,000 wedi'u hyfforddi

Mae bron i ystafelloedd dosbarth 53,000 wedi'u hadeiladu, eu hadsefydlu a'u cyfarparu

Cefndir

Daeth  Partneriaeth Fyd-eang ar gyfer Addysg yn cynnwys bron i lywodraethau gwledydd sy'n datblygu 60, yn ogystal â llywodraethau rhoddwyr, cymdeithas sifil / sefydliadau anllywodraethol, sefydliadau athrawon, sefydliadau rhyngwladol, a'r sector preifat a sefydliadau, a'u cenhadaeth ar y cyd yw galfaneiddio a chydlynu ymdrech fyd-eang i darparu addysg o ansawdd da i blant, gan flaenoriaethu'r rhai tlotaf a mwyaf agored i niwed. Mae wedi dyrannu US $ 3.7 biliwn dros y degawd diwethaf i gefnogi diwygiadau addysg mewn gwledydd sy'n datblygu.

Rhwng 2004 a 2012, diolch i gefnogaeth yr UE:

Derbyniodd 7.7 miliwn o bobl addysg a hyfforddiant technegol a galwedigaethol

Hyfforddwyd 1.2 miliwn o athrawon cynradd

Cafodd ysgolion 37,000 eu hadeiladu neu eu hadnewyddu

Roedd 13.7 miliwn o ddisgyblion wedi'u cofrestru mewn addysg gynradd

I gael rhagor o wybodaeth

Araith agoriadol y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs yng Nghynhadledd Addunedu Partneriaeth Byd-eang Addysg Brwsel:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-502_en.htm

Nodwedd "Dwylo i fyny pwy sydd â gwerslyfr?"

http://ec.europa.eu/europeaid/what/education/documents/feature_education_corr.pdf

Astudiaeth achos: Myanmar - Mwy o fynediad i addysg sylfaenol

http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/documents/case-study-myanmar_en.pdf

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen

addysg

Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar addysg a hyfforddiant oedolion yn Ewrop

cyhoeddwyd

on

Y Comisiwn Ewropeaidd Rhwydwaith Eurydice wedi cyhoeddi adroddiad ar 'Addysg a Hyfforddiant Oedolion yn Ewrop: Adeiladu llwybrau cynhwysol at sgiliau a chymwysterau'. Mae'r adroddiad yn archwilio'r dulliau cyfredol o hyrwyddo dysgu gydol oes, gyda ffocws penodol ar bolisïau a mesurau sy'n cefnogi mynediad oedolion â lefelau isel o sgiliau a chymwysterau, at gyfleoedd dysgu. Mae'n edrych ar 42 o systemau addysg a hyfforddiant ar draws 37 o wledydd Ewrop.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae’r pandemig hwn wedi dangos nad oes gan lawer o oedolion sgiliau sylfaenol digonol. Yn benodol, mae wedi datgelu’r rhaniad digidol mawr ymhlith y boblogaeth oedolion. Mae'n hanfodol creu cyfleoedd dysgu systematig sy'n caniatáu i bobl wella eu sgiliau sylfaenol ar unrhyw gam o fywyd. Mae angen i ni hefyd fynd i’r afael â darnio’r sector dysgu oedolion, fel y gall oedolion wneud trawsnewidiadau syml rhwng gwahanol fathau a mathau o addysg. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Er mwyn addasu i fyd gwaith sy’n newid yn gyflym, rhaid i ni ganolbwyntio ein sylw a’n hadnoddau ar ddysgu gydol oes. Erbyn 2030, rydym am io leiaf 60% o oedolion yn yr UE gymryd rhan mewn hyfforddiant bob blwyddyn. Croesawodd arweinwyr yr UE yr uchelgais hon ac mae eu cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yn cynnwys buddsoddiadau mawr mewn uwchsgilio ac ailsgilio oedolion. Ynghyd â Phartneriaid Cymdeithasol a'r holl randdeiliaid, mae angen i ni sicrhau mynediad at gyfleoedd dysgu yn enwedig i bobl a fyddai'n elwa o uwchsgilio ac ailsgilio fwyaf. Mae'r agwedd hon yn ganolog i'r fenter Upskilling Pathways sy'n rhoi sylw arbennig i'r rhai mwyaf agored i niwed. "

hysbyseb

Yn ogystal ag edrych i mewn i sut mae mentrau addysg a hyfforddiant oedolion yn cael eu cydgysylltu ar lefel genedlaethol, mae'r adroddiad hwn hefyd yn cyflwyno mapio unigryw o raglenni addysg a hyfforddiant oedolion a ariennir yn gyhoeddus ac a ariennir ar y cyd, a'r mesurau canllaw a chymorth presennol ar gyfer y rhai lleiaf cymwys. Mae'r Rhwydwaith Eurydice yn cynnwys unedau cenedlaethol yng ngwledydd Ewrop, ac yn cael ei gydlynu gan y Asiantaeth Weithredol Addysg, Clyweledol a Diwylliant.

hysbyseb
Parhau Darllen

addysg

Llofnododd GSOM SPbU a Phrifysgol Kozminski gytundeb ar eu rhaglen gradd ddwbl gyntaf

cyhoeddwyd

on

Mae Ysgol Reoli Graddedigion, Prifysgol St Petersburg (GSOM SPbU) a Phrifysgol Kozminski (KU) yn lansio eu rhaglen gradd ddwbl ar y cyd gyntaf mewn Cyllid Corfforaethol a Chyfrifyddu. Bydd y rhaglen gradd ddwbl newydd yn ymgorffori myfyrwyr cymwysedig rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol (MCF) yn GSOM a myfyrwyr Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU. Bydd y dewis o fyfyrwyr ar gyfer y rhaglen gradd ddwbl newydd yn cychwyn yn semester cwympo 2021, bydd yr astudiaethau'n cychwyn ym mlwyddyn academaidd 2022/2023.

Fel rhan o gytundeb newydd, bydd myfyrwyr yn treulio eu tri a phedwar semester mewn sefydliadau cynnal, a bydd ymgeiswyr, sy'n cwblhau holl ofynion rhaglen GSOM a KU yn llwyddiannus yn cael diplomâu gradd Meistr gan y ddau sefydliad.

"Mae'r dyfodol yn perthyn i bartneriaethau, cynghreiriau a chydweithrediadau: mae'n helpu i edrych ar nodau o wahanol onglau, ymateb yn gyflym i newidiadau a chreu cynhyrchion perthnasol y gofynnir amdanynt. Yn y flwyddyn academaidd newydd, ynghyd â Phrifysgol Kozminski, rydym yn lansio rhaglen gradd ddwbl. o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol: byddwn yn cyfnewid profiadau, yn cymharu ein nodau a'n canlyniadau, ac yn darparu gwybodaeth gynhwysfawr y gellir ei chymhwyso unrhyw le yn y byd i fyfyrwyr o'r ddwy ochr. Mae Prifysgol Kozminski a GSOM SPbU yn bartneriaid academaidd hirsefydlog. profwyd perthynas dros y blynyddoedd a dwsinau o fyfyrwyr cyfnewid. Rwy'n hyderus y bydd y lefel newydd o gydweithredu yn dod ag ysgolion busnes yn agosach at ei gilydd ac yn gwneud ein rhaglenni Meistr yn fwy diddorol ac yn canolbwyntio mwy ar ymarfer, "meddai Konstantin Krotov, cyfarwyddwr gweithredol GSOM SPbU.

hysbyseb

Er 2013, mae myfyrwyr Baglor a Meistr GSOM SPbU wedi bod yn cymryd rhan mewn rhaglenni cyfnewid, a chyfadran a staff yr Ysgol Fusnes - mewn rhaglenni cyfnewid academaidd gyda Phrifysgol Kozminski.

"Yn ddiweddar, coronwyd cydweithrediad agos â'r brifysgol hynaf yn Rwsia - Prifysgol Saint Petersburg a GSOM SPbU gyda gradd ddwbl ar y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu. Mae'n gam naturiol i ddwysau cyfleoedd cyfnewid ein myfyrwyr gorau trwy eu rhoi iddynt mynediad i un o'r marchnadoedd mwyaf. Felly, mae KU yn parhau i gryfhau ei safle fel pont fyd-eang ar gyfer cyfleoedd busnes a dealltwriaeth ryngddiwylliannol, "meddai Franjo Mlinaric, Ph.D., arweinydd y Rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn KU.

Gan ddechrau o 2022, bydd pedwar myfyriwr MCF yn gallu dilyn eu hastudiaethau o fewn y rhaglen Meistr mewn Cyllid a Chyfrifyddu yn un o ysgolion busnes blaenllaw Gwlad Pwyl. Mae gan Brifysgol Kozminski achrediad coron driphlyg yn ogystal ag achrediadau ACCA a CFA. Mae rhaglen Cyllid a Chyfrifyddu Prifysgol Kozminski yn safle 21ain safle yn y Times Ariannol (FT) ymhlith y 55 rhaglen Meistr orau yn y byd ym maes cyllid corfforaethol.

hysbyseb

Mae'r rhaglen Meistr mewn Cyllid Corfforaethol yn GSOM SPbU hefyd wedi'i hachredu gan ACCA. Mae GSOM SPbU wedi cael ei restru ymhlith rhaglenni ac ysgolion busnes mwyaf blaenllaw'r byd ers blynyddoedd yn olynol yn ôl y papur newydd busnes rhyngwladol Financial Times. Yn 2020, roedd GSOM SPbU yn safle 41 yn safle Meistr y Financial Times yn Rheolaeth, ac yn 51fed yn y Times Ariannol Safle Ysgol Fusnes Ewropeaidd. Aeth rhaglen MBA Gweithredol GSOM SPbU i mewn i 100 rhaglen orau'r byd am y tro cyntaf a chymryd 93ain safle yn Safle MBA Gweithredol y Financial Times 2020.

GSOM SPbU yn Ysgol Fusnes flaenllaw yn Rwseg. Fe’i sefydlwyd ym 1993 ym Mhrifysgol St Petersburg, sy’n un o’r prifysgolion clasurol hynaf, a’r ganolfan wyddoniaeth, addysg a diwylliant fwyaf yn Rwsia. Heddiw GSOM SPbU yw'r unig Ysgol Fusnes yn Rwseg sydd wedi'i chynnwys yn y 100 Ysgol Ewropeaidd orau yn safle Financial Times ac mae ganddi ddau achrediad rhyngwladol o fri: AMBA ac EQUIS. Mae Bwrdd Cynghori GSOM yn cynnwys arweinwyr o fusnes, y llywodraeth a'r gymuned academaidd ryngwladol.

Prifysgol Kozminski ei sefydlu ym 1993. Mae'n un o'r sefydliadau addysg uwch nad yw'n gyhoeddus hynaf yng Ngwlad Pwyl. Mae'r myfyrwyr israddedig, graddedig a doethuriaeth a chyfranogwyr rhaglenni ôl-raddedig ac MBA sy'n astudio yn KU yn boblogaeth o 9,000. Ar hyn o bryd mae poblogaeth graddedigion KU dros 60,000. Mae Prifysgol Kozminski yn sefydliad addysg uwch sy'n canolbwyntio ar fusnes sy'n cynnig ystod eang o raglenni addysg, sy'n dal hawliau academaidd llawn, ac a ystyrir fel yr ysgol fusnes orau yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop yn ôl y Times Ariannol safle. Yn 2021 roedd Prifysgol Kozminski yn 21ain yn y Safle Meistr Byd-eang mewn Cyllid a gyhoeddwyd gan Times Ariannol. Hi yw'r unig brifysgol sydd wedi'i rhestru o Wlad Pwyl a Chanolbarth a Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd