Cysylltu â ni

Economi

EIB yn hybu datblygu trafnidiaeth môr cynaliadwy rhwng Norwy a Denmarc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fjord_NorwayMae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu a Benthyciad 124 miliwn i'r cwmni llongau Fjord Line ar gyfer ehangu ei fflyd. Mae dwy fferi mordeithio LNG newydd yn gweithredu rhwng Bergen, Stavanger, Langesund (Norwy) a Hirtshals (Denmarc). Y llongau fferi - MS Stavangerfjord a MS Bergensfjord - fe'u danfonwyd gan y cwmni adeiladu llongau o Norwy, Bergen Group, yn 2013 ac yn gynharach eleni.

Diolch i'r buddsoddiad hwn gyda chefnogaeth banc yr Undeb Ewropeaidd, mae pob un o'r llongau newydd yn cynnig gwasanaethau dyddiol ar gyfer hyd at deithwyr 1,500 a cherbydau 600. Fe'u hadeiladwyd i'r safonau amgylcheddol rhyngwladol ac Ewropeaidd uchaf ac maent gyda pheiriannau â thanwydd LNG. Bydd defnyddio technoleg lân yn lleihau allyriadau sy'n niweidiol i'r amgylchedd o longau yn sylweddol. Mae'r gostyngiad o CO2 gall allyriadau gyrraedd mor uchel â 23% o gymharu â'r defnydd o beiriannau morol safonol sy'n cael eu pweru gan olew tanwydd trwm.

Dywedodd Mihai Tănăsescu, is-lywydd EIB sy’n gyfrifol am fenthyca yn Norwy: “Mae’r EIB yn cefnogi’n gryf ddatblygiad trafnidiaeth Ewropeaidd gynaliadwy. Felly, rydym yn croesawu'r cytundeb hwn yn arbennig gyda Fjord Line, wrth i'r llongau newydd gael eu tanio gan LNG wedi gwella perfformiad amgylcheddol cyffredinol fflyd y cwmni. Gan eu bod hefyd wedi cynyddu'r capasiti a ddefnyddir ar y llwybrau rhwng Norwy a Denmarc, bydd y buddsoddiad hwn yn cyfrannu at bolisi'r UE o hyrwyddo llongau môr byr - dull trafnidiaeth sy'n effeithlon iawn nid yn unig o ran perfformiad amgylcheddol ond hefyd o ran effeithlonrwydd ynni. . ”

hysbyseb

Dywedodd Peter Frølich, cadeirydd bwrdd Fjord Line: "Mae cyfranogiad yr EIB yn gydnabyddiaeth o ymrwymiad Fjord Line i gludiant môr cynaliadwy rhwng Norwy a'r UE. Rydym yn falch o fod y cwmni trafnidiaeth forwrol Norwyaidd cyntaf i lofnodi cytundeb benthyciad gyda Banc Buddsoddi Ewrop. Mae'r benthyciad yn ein sicrhau adnoddau ariannol tymor hir am gost is, ac felly'n darparu gwerth ychwanegol ariannol ar gyfer Fjord Line. Sicrhawyd y benthyciad trwy warant gan Deyrnas Norwy, trwy'r asiantaeth credyd cymorth gwladwriaethol GIEK, "ychwanegodd. “O ystyried bod traddodiadau morwrol Norwyaidd yn mynd yr holl ffordd yn ôl i oes y Llychlynwyr, roedd yn ymddangos ei bod yn iawn cael presenoldeb Norwyaidd trwm wrth ddylunio ac adeiladu’r llongau, a wnaed gan Bergen Group Fosen gyda llawer o gyfranwyr a chyflenwyr o Norwy. Mae harddwch y llongau hyn yn llawer mwy na chroen yn ddwfn. Fe'u hadeiladir i symud oddi ar amodau Môr y Gogledd sy'n aml yn llym. ”

Dywedodd Øyvind Ajer, cyfarwyddwr cyffredinol cynorthwyol GIEK: "Mae GIEK yn cefnogi allforwyr o Norwy gyda gwarantau ar gyfer cyllido eu prynwyr. Mae'r gwarantau wedi cefnogi sector morwrol Norwy i ddatblygu technoleg sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, ac mae fferïau Fjord Line yn enghraifft dda o hyn. Mae'r benthyciad i Fjord Line yn cynrychioli'r trefniant gwarant cyntaf a ddaeth i ben rhwng GIEK ac EIB, a gall baratoi ar gyfer arian tebyg arall o fewn cwmpas yr EIB. " Fjord Line newydd mordaith fferïau mae'r ddau fetr 170 o hyd ac mae ganddynt bwysau marw neu 3,900 tunnell. Pob llongwedi 306 cabanau.

Mae gan y ddwy fferi fordaith pedair injan nwy naturiol hylif (LNG) gyda silindrau 12 hynny cynhyrchu 5,400kW (7,300 hp) o bŵerFjord Llinellau dewis of y mwyaf datblygedig technoleg injan ar gael yn rhoi system yrru i'r ddau long newydd y mwyaf proffidiol a gyfeillgar i'r amgylchedd. In Bydd safonau 2015, newydd a llymach ar gyfer cynnwys sylffwr tanwydd llongau yn dod i rym yng ngogledd Ewrop. Y LNGmae peiriannau'n caniatáu i Fjord Line fodloni'r safonau hyn gydag ymyl fawr. Wrth angori, mae'r llong yn defnyddiopeiriannau ategol bod rhedeg ar disel. Fodd bynnag, mae gan yr injans hyn drawsnewidwyr catalytig pwerus sy'n lleihau Allyriadau NOx i tua lefel y peiriannau LNG.

hysbyseb

Ynglŷn â'r EIB

Mae Banc Buddsoddi Ewrop yn y tymor hir sefydliad benthyca yr Undeb Ewropeaidd ac yn eiddo i'r aelod-wladwriaethau'r UE. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddi cadarn er mwyn cyfrannu tuag at nodau polisi'r UE. Ar sail un o'i fandadau allanol, mae'r EIB wedi ariannu prosiectau yng ngwledydd EFTA ers 1994. Norwy yw partner EFTA mwyaf yr EIB o ran cyllid, ac mae'n cyfrif am bron i hanner benthyciadau EFTA. Hyd yn hyn, mae cyllid EIB yn Norwy o dan fandad EFTA yn cyfateb i rai 1.4 biliwnI gael mwy o wybodaeth am weithgaredd EIB yng ngwledydd EFTA cliciwch yma.

Ynglŷn â Fjord Line

Mae Fjord Line yn gwmni llongau modern sy'n cynnig cludiant diogel a chyffyrddus rhwng Norwy a chyfandir Ewrop. Mae'r cwmni'n mwynhau twf cryf oherwydd llongau newydd ac arlwy estynedig i deithwyr a chludwyr nwyddau.

Ym mis Gorffennaf 2013, MS Stavangerfjord, aeth y cyntaf o ddwy fferi mordeithio newydd ac ecogyfeillgar Fjord Line i wasanaeth ar y llinellau rhwng Bergen, Stavanger a Hirtshals yn ogystal â Hirtshals a Langesund, tra bod y fferi fordeithio union yr un fath MS Bergensfjord ymunodd â'i chwaer long ar yr un llwybr eleni, gan ganiatáu ymadawiadau dyddiol trwy'r flwyddyn.

Ar 20 Mehefin, agorodd Fjord Line ei linell Sandefjord, Norwy-Strömstad, Sweden newydd, a wasanaethir gan y rhai sydd wedi'u hailfodelu'n llwyr MS Oslofjord mae hynny bellach yn gwneud dwy daith gron y dydd.

Yn ystod y gwanwyn a'r haf, mae Fjord Line hefyd yn gweithredu'r catamaran cyflym Cat Fjord HSC rhwng tref Kristiansand a Hirtshals, Denmarc yn ne Norwy.

Yn ogystal â chludo teithwyr, mae gan Fjord Line ddigon o gapasiti ar gyfer pob math o gerbydau masnachol a chludo nwyddau. Mae unedau cargo'r llinell yn Norwy a Denmarc yn trin y gwasanaethau hynny.

Sefydlwyd Fjord Line yn 1993 ac mae ganddo weithwyr 630 yn fras, y mae 175 ohonynt yn gweithio ar dir yn Bergen, Stavanger, Egersund, Langesund, Kristiansand, Hirtshals, Sandefjord a Strömstad tra bod 455 yn gweithio ar y môr trwy'r flwyddyn. Mae staff yn cynyddu tua 250 o bobl yn ystod tymor yr haf. Mae gan Fjord Line bond a restrir ar Gyfnewidfa Stoc Oslo. Mae Ingvald Fardal wedi bod yn Brif Swyddog Gweithredol Fjord Line ers 2007.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd