Cysylltu â ni

Tsieina

Deialog Tsieina-UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0019b91ec74f10f9ff4e0dBy Liu Ge

Bydd Fforwm Deialog Pobl-i-Bobl lefel uchel Tsieina-UE yn cael ei gynnal yn Beijing ym mis Medi. Yn dilyn taith Ewropeaidd ddiweddar Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping, pa fesurau penodol y gellir eu cymryd i hyrwyddo addysg gryfach a chyfnewidiadau diwylliannol rhwng Tsieina ac Ewrop? A sut fydd cyfathrebu o'r fath o fudd i'r cysylltiadau cynhwysfawr rhwng y ddwy ochr? Gohebydd Liu Ge o'r Daily Bobl wedi siarad â'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd, Chwaraeon, y Cyfryngau ac Ieuenctid Androulla Vassiliou. 

Liu: Fel un o bileri pwysicaf cysylltiadau rhwng China ac UE, mae Deialog Pobl-i-Bobl Lefel Uchel Tsieina-UE (HPPD) wedi bod yn rhedeg ers bron i ddwy flynedd er 2012. Sut fyddech chi'n gwerthuso ei rôl? 

hysbyseb

Vassiliou: Mae Deialog Pobl-i-Bobl Lefel Uchel yr UE-Tsieina yn ffurfio'r hyn a alwn yn 'drydydd piler' cysylltiadau UE-Tsieina, gan ategu'r Deialog Economaidd a Masnach Lefel Uchel a'r Deialog Strategol Lefel Uchel. Ers ei ddechrau, mae'r HPPD eisoes wedi lansio ystod o fentrau ar y cyd, gan gynnwys Blwyddyn Deialog Rhyngddiwylliannol yr UE-Tsieina yn 2012 a chefnogaeth ar gyfer cydweithredu cryfach rhwng prifysgolion ar y ddwy ochr. Mae'r ddeialog yn helpu i adeiladu dealltwriaeth ac ymddiriedaeth trwy ddod â phobl ynghyd fel y gallant ddod i adnabod diwylliant ei gilydd, rhannu syniadau a chydweithio ar brosiectau cyffredin. Rwy'n credu ein bod ni'n datblygu iaith gyffredin yn raddol, os mynnwch chi, wrth barchu ein hamrywiaeth.

Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, pa gyflawniadau penodol sydd wedi'u gwneud o dan y fframwaith HPPD? 

Mewn addysg, rydym wedi sefydlu Llwyfan Addysg Uwch ar gyfer Cydweithredu a Chyfnewid i fynd i'r afael â materion sydd o ddiddordeb i'r ddwy ochr a rhannu syniadau newydd. Rydym hefyd wedi gweithredu prosiect Tiwnio Tsieina, gyda'r nod o nodi a diffinio canlyniadau dysgu ar y cyd fel y gallwn gymharu ein systemau addysg yn well. Bydd hyn yn ei dro yn helpu myfyrwyr ac athrawon i symud yn haws rhwng y ddau ranbarth. Ym maes amlieithrwydd, rydym wedi cefnogi hyfforddiant 18 o athrawon Tsieineaidd yn ieithoedd llai llafar yr UE, ac wedi hyrwyddo Rhaglen Hyfforddi Dehonglwyr Tsieineaidd. Cynigiwyd cynllun hyfforddi iaith hefyd gan lywodraeth China i swyddogion yr UE. Cymerodd tua 30 o swyddogion ran yn 2013, a disgwylir i 25 arall gymryd rhan yn 2014 a 2015 yn y drefn honno. Mewn diwylliant, gwnaethom ariannu nifer o brosiectau ar y cyd fel rhan o Flwyddyn Deialog Rhyngddiwylliannol UE-China 2012, a threfnu Gŵyl Ffilm yr UE ar-lein yn Tsieina. Yn y sector ieuenctid, rydym wedi trefnu seminarau ar y cyd ar waith ieuenctid ac entrepreneuriaeth ac wedi annog cydweithredu rhwng sefydliadau yn y sector ieuenctid, megis Ffederasiwn Ieuenctid All China a Fforwm Ieuenctid Ewrop, yn ogystal â'u sefydliadau sy'n aelodau.

hysbyseb

Fel comisiynydd sy'n gyfrifol am faterion ieuenctid yn yr UE, beth yw eich persbectif chi o'r genhedlaeth ifanc yn yr UE a China?

Trwy'r rhaglenni newydd a gwaith dilynol y HPPD a'r Llwyfan Addysg Uwch ar gyfer Cydweithrediad a Chyfnewid, yn ogystal ag, yn benodol, y prosiect Tiwnio Tsieina, byddwn yn agor cyfleoedd newydd i'r genhedlaeth ifanc yn yr UE a Tsieina. Bydd Tsieina a'r UE hefyd yn ehangu cyfleoedd ar gyfer symudedd mewn addysg ac yn cynyddu nifer y cyfnewidiadau myfyrwyr, academyddion yn ogystal ag ymchwilwyr. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i wella cydnabyddiaeth o gymwysterau academaidd. Bydd hyn yn helpu i agor meddyliau a gorwelion ieuenctid Tsieineaidd a'r UE, trwy well dealltwriaeth o'i gilydd a gwell sgiliau iaith a rhyngddiwylliannol. Yn y pen draw, mae hyn yn arwain at well cyfleoedd cyflogaeth. Roedd Blwyddyn Ieuenctid UE-China 2011 eisoes yn cynnwys saith digwyddiad blaenllaw, 27 prosiect ieuenctid ar y cyd a channoedd o weithgareddau eraill gyda'r nod o greu partneriaeth a chyfeillgarwch. Mae'r un peth yn wir am y prosiectau cydweithredu ar y cyd 40 a mwy a ariannwyd o dan y Rhaglen Ieuenctid ar Waith yn ystod y tair blynedd diwethaf. Byddwn yn parhau i hyrwyddo'r dull hwn. Rydym yn edrych ymlaen at groesawu mwy o fyfyrwyr Tsieineaidd i Ewrop dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, a gobeithiwn y bydd nifer fawr o Ewropeaid yn dod i Tsieina ac yn ehangu eu gorwelion o ganlyniad.

Byddwch yn ymweld â China i gadeirio ail Gyfarfod yr HPPD yn Beijing. Beth yw eich nodau ar gyfer y cyfarfod pwysig hwn? Beth ydych chi'n disgwyl ei gyflawni yn ystod eich taith i China? 

Bydd ail rownd yr HPPD yn ystyried ein cyflawniadau hyd yn hyn ac yn cytuno ar weithredu yn y dyfodol. Bydd y ddeialog yn helpu i hyrwyddo rhaglenni newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant ac ieuenctid a'r rhannau o raglen ymchwil newydd Horizon 2020 sydd o dan fy nghyfrifoldeb i. Byddwn yn trafod strategaethau rhyngwladoli addysg uwch, yn mireinio ein hagwedd tuag at ddiplomyddiaeth ddiwylliannol ac yn hyrwyddo cyfraniad diwylliant i ddatblygiad lleol.

Tsieina

Mae asiantaeth seiberddiogelwch Lithwania yn canfod bod ffonau Tsieineaidd mewn perygl o ollwng data personol

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol o dan Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol (NKSC) Lithwania ymchwiliad diogelwch i'r gwneuthurwyr Tsieineaidd dyfeisiau Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G ac OnePlus 8T 5G smart 5G a werthwyd yn Lithwania.

“Cychwynnwyd yr astudiaeth hon er mwyn sicrhau defnydd diogel o ddyfeisiau symudol 5G a werthir yn Lithwania a’r feddalwedd sydd ynddynt yn ein gwlad. Mae tri gweithgynhyrchydd Tsieineaidd wedi’u dewis sydd wedi bod yn cynnig dyfeisiau symudol 5G i ddefnyddwyr o Lithwania ers y llynedd ac sydd wedi’u nodi gan y gymuned ryngwladol fel rhai sy’n peri rhai risgiau seiberddiogelwch, ”meddai Margiris Abukevičius, dirprwy weinidog amddiffyn cenedlaethol.

Nododd yr astudiaeth bedair risg seiberddiogelwch allweddol. Mae dau yn ymwneud â theclynnau sydd wedi'u gosod ar ddyfeisiau'r gwneuthurwr, un i'r risg o ollwng data personol ac un â chyfyngiadau posibl ar ryddid mynegiant. Nodwyd tair risg yn nyfais Xiaomi, un yn Huawei, ac ni nodwyd unrhyw wendidau seiberddiogelwch yn nyfais symudol OnePlus.

hysbyseb

Risgiau ar gyfer gweithgynhyrchwyr teclynnau

Wrth ddadansoddi perfformiad ffôn clyfar 5G Huawei, darganfu’r ymchwilwyr fod siop app app swyddogol y ddyfais, App App, nad yw’n dod o hyd i’r ap y gofynnir amdano gan y defnyddiwr, yn ei ailgyfeirio’n awtomatig i e-bost trydydd parti. siopau lle mae rhai rhaglenni gwrthfeirws teclynnau wedi'u graddio fel maleisus neu wedi'u heintio â firysau. Mae ymchwilwyr hefyd wedi priodoli risgiau seiberddiogelwch i Mi Browser Xiaomi. Mae'n defnyddio nid yn unig y modiwl safonol Google Analytics mewn porwyr eraill, ond hefyd y Data Synhwyrydd Tsieineaidd, sy'n casglu ac yn anfon hyd at 61 o ddata paramedr o bryd i'w gilydd am y gweithredoedd a gyflawnir ar ffôn y defnyddiwr.

“Yn ein barn ni, mae hon yn wybodaeth ddiangen am weithredoedd defnyddwyr. Mae'r ffaith bod y wybodaeth ystadegol gyfoethog hon yn cael ei hanfon a'i storio mewn sianel wedi'i hamgryptio ar weinyddion Xiaomi mewn trydydd gwledydd lle nad yw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn berthnasol hefyd yn risg, ”meddai Dr. Tautvydas Bakšys.

hysbyseb

Cyfyngiadau ar ryddid mynegiant

Wrth ddadansoddi perfformiad y ddyfais Xiaomi, canfu'r ymchwilwyr fod ganddo'r gallu technegol i sensro'r cynnwys a lawrlwythwyd iddo. Mae hyd yn oed sawl teclyn gwneuthurwr ar eich ffôn, gan gynnwys y Porwr Mi, yn derbyn rhestr allweddeiriau sydd wedi'u blocio gan wneuthurwr o bryd i'w gilydd. Pan fydd yn canfod bod y cynnwys rydych chi am ei anfon yn cynnwys geiriau yn y rhestr, mae'r ddyfais yn blocio'r cynnwys hwnnw'n awtomatig.

Ar adeg yr astudiaeth, roedd y rhestr yn cynnwys 449 o eiriau allweddol neu grwpiau o eiriau allweddol mewn cymeriadau Tsieineaidd, megis "Free Tibet", "Voice of America", "Mudiad Democrataidd" "Annibyniaeth Annibyniaeth Taiwan" a mwy.

"Gwelsom fod y swyddogaeth hidlo cynnwys wedi'i anablu ar ffonau Xiaomi a werthwyd yn Lithwania ac nad oeddent yn perfformio sensoriaeth cynnwys, ond anfonwyd y rhestrau o bryd i'w gilydd. Mae gan y ddyfais y gallu technegol i actifadu'r swyddogaeth hidlo hon o bell ar unrhyw funud heb yn wybod i'r defnyddiwr a i ddechrau dadansoddi'r cynnwys sydd wedi'i lawrlwytho. Nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd y gellid llunio'r rhestr o eiriau sydd wedi'u blocio nid yn unig yn Tsieinëeg ond hefyd mewn cymeriadau Lladin, ”ychwanegodd Bakšys.

Perygl o ollwng data personol

Mae'r risg o ollwng data personol wedi'i nodi ar ddyfais Xiaomi pan fydd defnyddiwr yn dewis defnyddio'r gwasanaeth Cwmwl Xiaomi ar y ddyfais Xiaomi. I actifadu'r gwasanaeth hwn, anfonir neges gofrestru SMS wedi'i hamgryptio o'r ddyfais, na chaiff ei chadw yn unman yn ddiweddarach. "Nid oedd ymchwilwyr yn gallu darllen cynnwys y neges amgryptiedig hon, felly ni allwn ddweud wrthych pa wybodaeth a anfonodd y ddyfais. Mae'r anfon awtomataidd hwn o negeseuon a chuddio eu cynnwys gan y gwneuthurwr yn peri bygythiadau posibl i ddiogelwch personol y defnyddiwr. data, oherwydd heb yn wybod iddo, gellir casglu a throsglwyddo data o gynnwys anhysbys i weinyddion mewn trydydd gwledydd, "ychwanegodd Bakšys.

Mae Lithwania eisoes wedi ysgwyddo rancor Tsieina; ym mis Awst, mynnodd Beijing ei bod yn cofio ei llysgennad ar ôl iddi sefydlu swyddfa gynrychioliadol yn Taiwan, sy'n honni bod Taiwan (Gweriniaeth Tsieina) yn rhan o China (Gweriniaeth Pobl Tsieina).

Parhau Darllen

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd