Cysylltu â ni

Economi

UE a Fiji yn gweithredu'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim Môr Tawel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Coat_of_arms_of_Fiji.svgMae'r llywodraeth y Fiji hysbysu'r Undeb Ewropeaidd ddoe am ei benderfyniad i wneud cais y Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim (EPA) gyda'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim (EPA) rhwng yr UE a'r Fiji felly yn barod i'w gweithredu.

Mae'r EPA yn darparu ar gyfer mynediad am ddim i mewn i'r UE ar gyfer pob cynnyrch oddi wrth y gwledydd dan sylw. Yn rhanbarth Môr Tawel, Papua Gini Newydd eisoes wedi cadarnhau cytundeb hwn a gweithredu yn barhaus.

Dywedodd llefarydd ar ran masnach yr UE: "Mae penderfyniad Fiji i gymhwyso'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd dros dro yn gam sylweddol iawn yn ein perthynas. Mae'r cytundeb hwn yn wir bartneriaeth ar gyfer masnach a datblygu. Mae'r EPA yn un o'n prif offer i gynorthwyo gwledydd sy'n datblygu, fel Fiji, ar eu llwybr at dwf economaidd ac arallgyfeirio eu heconomïau. "

hysbyseb

Mae'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim yn darparu ar gyfer mynediad farchnad rydd-cwota di-dreth i mewn i'r UE ar gyfer yr holl allforion sy'n dod o Fiji a Papua New Guinea. O'i ran ef, bydd Fiji yn raddol yn agor ei farchnad i allforion Ewropeaidd dros gyfnod trosiannol tan 2023, ac eithrio rhai cynhyrchion sensitif amaethyddol a diwydiannol. Yn ogystal, mae'r Cytundeb yn cynnwys darpariaethau ar offerynnau amddiffyn llafur, setliad anghydfod ac egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae'r cytundeb hwn yn fframwaith drafod a pharhaol ar gyfer cysylltiadau masnach rhwng yr UE, Papwa Gini Newydd a Ffiji. Mae'r cytundeb hefyd yn agored i wladwriaethau ACP Pacific eraill sy'n dymuno ymuno.

Mae'r Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim yn darparu ar gyfer Pwyllgor Masnach y cyd i fonitro gweithrediad y Cytundeb ar waith. Bydd y pedwerydd cyfarfod y Pwyllgor rhwng yr UE a Papua New Guinea yn yr achlysur i gysylltu Fiji llawn â'r gweithredu.

Cyd-destun

hysbyseb

Roedd y EPA interim rhwng yr UE a'r Môr Tawel ACP Unol lofnodi gan Papua Guinea Newydd ym mis Gorffennaf 2009 ac erbyn Fiji ym mis Rhagfyr 2009. Cymeradwyodd y Senedd Ewrop y Cytundeb ym mis Ionawr 2011 a chadarnhawyd Papua Guinea Newydd ei Mai 2011. Bydd Fiji yn awr yn dechrau i weithredu'r cytundeb o ddiwedd mis Gorffennaf 2014.

Gyda'r Cytundeb Cotonou lofnodi yn 2000, mae'r Affrica, y Caribî a'r Môr Tawel (ACP) wladwriaethau a'r UE Dewisodd cysylltiadau masnach a datblygu mwy uchelgeisiol. Mae'r perthnasoedd hyn newydd gael eu datblygu trwy bartneriaeth drafod llywodraethu gan reolau rhagweladwy a sefydlog, ac yn mynd gyda datblygu cydweithrediad. Cydweithredu yw cryfhau galluoedd sefydliadol a chynhyrchiol o ACP wladwriaethau ac i gefnogi'r broses addasu angenrheidiol. Mae'r Atwrneiaethau Parhaus ceisio cyfrannu at ACP integreiddio rhanbarthol a marchnadoedd rhanbarthol mwy effeithiol chreu.

Trafodaethau o cytundebau masnach a datblygu hyn o dan y Cytundeb Cotonou eu lansio yn 2002. Dechreuodd y trafodaethau rhanbarthol yr UE-Pacific ym mis Hydref 2004. Fodd bynnag, daeth yn amlwg ar ddiwedd 2007 ei bod yn amhosibl i gwblhau'r trafodaethau ym mhob rhanbarth ACP cyn diwedd y drefn fasnach Cotonou, hy 31 2007 Rhagfyr.

Mae cyfres o gytundebau dros dro yn cael eu casgliad er mwyn osgoi tarfu masnach ar gyfer allforion ACP i mewn i'r UE yn deillio o ddiwedd y drefn fasnach Cotonou gan 31 2007 Rhagfyr. O fis 1 2008 Ionawr, Gwladwriaeth ACP a oedd wedi dod i'r casgliad y gallai EPA parhau i gael mynediad am ddim i mewn i'r UE ar gyfer ei holl gynnyrch tra'n parhau â'i broses gymeradwyo fewnol ar gyfer cytundeb o'r fath.

O ganlyniad, y Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim rhwng yr UE a'r Môr Tawel ACP wladwriaethau, fel y'i cymhwysir amodol gan Fiji a chadarnhawyd gan Papwa Gini Newydd, dylid eu hystyried fel carreg gamu tuag at bartneriaeth cydlynol a chynhwysfawr rhwng yr UE a'r rhanbarth Môr Tawel . Y nod yw i ddod i gytundeb sy'n cefnogi datblygu cynaliadwy ac yn hyrwyddo integreiddiad economaidd rhanbarthol. Mae gwledydd eraill yn y rhanbarth yr effeithir arnynt o bosibl gan y broses EPA yn Ynysoedd Cook, Kiribati, Ynysoedd Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Ynysoedd Solomon, Tonga, Tuvalu, a Vanuatu. Mae cwmpas presennol y EPA, sy'n ymwneud â masnach mewn nwyddau, gellid dyfnhau i dalu am fasnach mewn gwasanaethau, rheolau ar fuddsoddiad a meysydd sy'n gysylltiedig â masnach fel datblygu cynaliadwy, cystadleuaeth a hwyluso masnach.

masnach yr UE-Fiji

Yn y Môr Tawel, Fiji yw partner masnachu ail-fwyaf yr UE. Prif allforion yr UE yw peiriannau ac offer trydanol. Prif allforion Fiji i'r UE yw siwgr cansen amrwd, cynhyrchion amaethyddol eraill a physgod.

Mwy o wybodaeth

Destun y iEPA

cysylltiadau UE gyda Chymuned datblygu Affricanaidd Southern

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd