Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

casgliadau Cyngor ar gyfarfod Wcráin Cyngor Materion Tramor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

745_5b361abca301e063f2ba0907fa9c4653Mabwysiadodd y Cyngor y casgliadau canlynol:

1) Mae'r UE a'i aelod-wladwriaethau mewn sioc ac yn drist iawn oherwydd cwymp Hedfan MH17 Malaysian Airlines yn Donetsk, yr Wcrain a cholli trasig cymaint o fywydau diniwed. Mae dinasyddion o lawer o genhedloedd gan gynnwys llawer o'r Undeb Ewropeaidd wedi cael eu lladd. Hoffem gyfleu ein cydymdeimlad dwysaf â phobl a llywodraethau'r holl genhedloedd yr effeithir arnynt ac yn arbennig i deuluoedd y dioddefwyr. Mae'r UE yn croesawu mabwysiadu Penderfyniad UNSC yn unfrydol ar 21 Gorffennaf 2014 ac yn edrych ymlaen at ei weithredu'n llawn.

2) Mae'r UE yn galw ar y grwpiau ymwahanol yn yr ardal i sicrhau mynediad llawn, uniongyrchol, diogel i'r safle a'r ardal gyfagos, gan gynnwys coridor diogelwch hyfyw, er mwyn bwrw ymlaen ag adnabod dioddefwyr yn ogystal ag adfer gweddillion ac eiddo. o'r rhai a fu farw yn y cwymp ac yn darparu ar gyfer dychwelyd y dioddefwyr yn gyflym, yn broffesiynol ac yn urddasol. Mae'r UE yn disgwyl i bawb yn yr ardal warchod safle'r ddamwain yn gyfan, gan gynnwys trwy ymatal rhag dinistrio, symud, neu aflonyddu gweddillion, llongddrylliad, offer, malurion neu eiddo personol.

hysbyseb

3) Mae'r UE yn cefnogi galwad Cyngor Parhaol UNSC ac OSCE am ymchwiliad rhyngwladol llawn, tryloyw ac annibynnol yn unol â'r canllawiau hedfan sifil rhyngwladol, mewn cydgysylltiad â'r ICAO, gan gynnwys gyda chyfranogiad arbenigwyr technegol a fforensig o'r Llywodraethau Wcrain, Malaysia a'r Iseldiroedd yn ogystal ag arbenigwyr technegol a fforensig eraill. Dylai'r holl ddeunyddiau perthnasol a adferir o'r safle fod ar gael i'r ymchwiliad rhyngwladol ar unwaith a heb ymyrraeth.

4) Mae'r UE yn pwysleisio bod yn rhaid i'r rhai sy'n gyfrifol yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol am y cwymp gael eu dal yn atebol a'u dwyn o flaen eu gwell ac mae'n galw ar bob gwladwriaeth a phlaid i gydweithredu'n llawn i'r perwyl hwn.

5) Mae'r Cyngor yn annog Ffederasiwn Rwseg i ddefnyddio'i ddylanwad dros y grwpiau arfog anghyfreithlon er mwyn sicrhau mynediad llawn, uniongyrchol, diogel i'r safle, cydweithrediad llawn â'r gwaith ar adfer gweddillion ac eiddo a chydweithrediad llawn gweithredu gyda'r ymchwiliad annibynnol, gan gynnwys mynediad dirwystr i safle'r cwymp cyhyd ag sydd ei angen ar gyfer yr ymchwiliad ac ymchwiliadau dilynol posibl. Rhaid caniatáu i Genhadaeth Monitro Arbennig OSCE, sydd eisoes yn bresennol yn Nwyrain yr Wcrain, chwarae ei rôl lawn wrth hwyluso a diogelu'r mynediad. Mae'r Cyngor yn annog Rwsia i atal y llif cynyddol o arfau, offer a milwriaethwyr dros y ffin er mwyn sicrhau canlyniadau cyflym a diriaethol wrth ddad-ddwysáu. Mae'r Cyngor yn annog Rwsia ymhellach i dynnu ei milwyr ychwanegol yn ôl o ardal y ffin.

hysbyseb

6) Mae'r Cyngor yn cytuno i gyflymu'r broses o baratoi mesurau wedi'u targedu y cytunwyd arnynt yng nghyfarfod Arbennig y Cyngor Ewropeaidd ar 16 Gorffennaf, yn benodol i sefydlu rhestr ar unwaith o endidau ac unigolion, gan gynnwys o Ffederasiwn Rwsia, i'w rhestru o dan y meini prawf uwch. a fabwysiadwyd gan y Cyngor ar 18 Gorffennaf, yna i ehangu'r mesurau cyfyngol gyda'r bwriad o dargedu unigolion neu endidau sy'n mynd ati i ddarparu cymorth materol neu ariannol i'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau yn Rwsia sy'n gyfrifol am atodi'r Crimea neu ansefydlogi'r Dwyrain- Yr Wcráin, ac i fabwysiadu mesurau ychwanegol i gyfyngu ar fasnach gyda'r Crimea a Sevastopol, a buddsoddi ynddo, fan bellaf erbyn diwedd mis Gorffennaf.

7) Mae'r Cyngor yn dwyn i gof yr ymrwymiadau blaenorol gan y Cyngor Ewropeaidd ac yn parhau i fod yn barod i gyflwyno pecyn o fesurau cyfyngu sylweddol pellach yn ddi-oed, os bydd cydweithredu llawn ac uniongyrchol ar alwadau a grybwyllwyd uchod yn methu â gwireddu. I'r perwyl hwn, mae'r Cyngor yn gofyn i'r Comisiwn a'r EEAS gwblhau eu gwaith paratoi ar fesurau posibl wedi'u targedu a chyflwyno cynigion ar gyfer gweithredu, gan gynnwys mynediad i farchnadoedd cyfalaf, amddiffyn, nwyddau defnydd deuol, a thechnolegau sensitif, gan gynnwys yn yr ynni. sector. Bydd canlyniadau'r gwaith hwn yn cael eu cyflwyno ddydd Iau, 24 Gorffennaf.

8) Mae'r Cyngor yn dwyn i gof y pedwar cam penodol y gofynnodd y Cyngor Ewropeaidd amdanynt yn ei Gasgliadau ar 27 Mehefin. Mae'n condemnio'n gryf barhad gweithgareddau anghyfreithlon gan filwriaethwyr arfog yn Nwyrain yr Wcrain ac mewn mannau eraill, sydd wedi achosi colli bywyd llawer o bobl ddiniwed. Rhoddir ystyriaeth bellach i ddynodiad posibl y grwpiau hyn fel sefydliadau terfysgol. Mae'r Cyngor yn pwysleisio ei gefnogaeth i setliad heddychlon o'r argyfwng yn yr Wcrain, a'r angen i weithredu cynllun heddwch yr Arlywydd Poroshenko heb unrhyw oedi pellach. Mae hefyd yn pwysleisio'r angen brys i gytuno ar roi'r gorau i dân yn wirioneddol ac yn gynaliadwy gan bob parti ar sail Datganiad Berlin ar 2 Gorffennaf gyda'r nod o adfer cyfanrwydd tiriogaethol Wcráin. I'r perwyl hwn, mae'r Cyngor yn galw am gefnogaeth i'r OSCE a'r Grŵp Cyswllt Tairochrog ar eu hymdrech i greu amodau ar gyfer cadoediad. Mae'r Cyngor hefyd yn ailadrodd pwysigrwydd rheoli ffiniau yn effeithiol, gan gynnwys trwy arsylwyr OSCE, a rhyddhau pob gwystl yn gyflym. Mae'r Cyngor yn canmol ac yn cefnogi ymdrechion OSCE yn llawn fel hwylusydd hanfodol yn y gwrthdaro.

coronafirws

SURE: Adroddiad yn cadarnhau llwyddiant offeryn wrth amddiffyn swyddi ac incwm

cyhoeddwyd

on

Daeth Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei ail adroddiad ar effaith SURE, yr offeryn € 100 biliwn a ddyluniwyd i amddiffyn swyddi ac incwm y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt.

Mae'r adroddiad yn canfod bod SURE wedi llwyddo i glustogi'r effaith economaidd-gymdeithasol ddifrifol sy'n deillio o'r pandemig COVID-19. Amcangyfrifir bod mesurau'r farchnad lafur genedlaethol a gefnogir gan SURE wedi lleihau diweithdra bron i 1.5 miliwn o bobl yn 2020. Mae SURE wedi helpu i gynnwys y cynnydd mewn diweithdra yn yr aelod-wladwriaethau buddiolol yn ystod yr argyfwng yn effeithiol. Diolch i SURE a mesurau cymorth eraill, mae'r cynnydd hwn mewn diweithdra wedi bod yn sylweddol llai nag yn ystod yr argyfwng ariannol byd-eang, er gwaethaf y cwymp llawer mwy mewn CMC.

Mae SURE yn elfen hanfodol o strategaeth gynhwysfawr yr UE i amddiffyn dinasyddion a lliniaru canlyniadau negyddol pandemig COVID-19. Mae'n darparu cymorth ariannol ar ffurf benthyciadau a roddir ar delerau ffafriol gan yr UE i Aelod-wladwriaethau i ariannu cynlluniau gwaith amser byr cenedlaethol, mesurau tebyg i gadw swyddi a chefnogi incwm - yn arbennig i'r hunangyflogedig, a rhai mesurau sy'n gysylltiedig ag iechyd. .

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae cyfanswm o € 94.3 biliwn o gymorth ariannol wedi'i gymeradwyo i 19 aelod-wladwriaeth, y mae € 89.6bn ohono wedi'i dalu. Gall SURE ddarparu bron i € 6bn o gymorth ariannol i aelod-wladwriaethau allan o'r cyfanswm amlen o € 100bn.

Prif ganfyddiadau

hysbyseb

Mae SURE wedi cefnogi oddeutu 31 miliwn o bobl yn 2020, y mae 22.5 miliwn ohonynt yn weithwyr ac 8.5 miliwn yn hunangyflogedig. Mae hyn yn cynrychioli mwy na chwarter cyfanswm y bobl a gyflogir yn yr 19 Aelod-wladwriaeth fuddiol.

At hynny, mae tua 2.5 miliwn o gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig COVID-19 wedi elwa o SURE, gan ganiatáu iddynt gadw gweithwyr.

O ystyried statws credyd cryf yr UE, mae Aelod-wladwriaethau buddiol wedi arbed amcangyfrif o € 8.2 biliwn mewn taliadau llog diolch i SURE.

Cododd y Comisiwn € 36 biliwn arall ar draws tri chyhoeddiad ers amser drafftio’r adroddiad cyntaf ym mis Mawrth 2021. Roedd y cyhoeddiadau hyn yn or-danysgrifio i raddau helaeth. Codwyd yr holl arian fel bondiau cymdeithasol, gan roi hyder i fuddsoddwyr fod eu harian yn mynd tuag at bwrpas cymdeithasol, a gwneud yr UE yn gyhoeddwr bondiau cymdeithasol mwyaf y byd.

Ar 4 Mawrth 2021, cyflwynodd y Comisiwn a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Mae'n amlinellu dull strategol o drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn ystod y pandemig a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi. Gydag EASE, mae'r Comisiwn yn hyrwyddo creu swyddi a phontio swydd-i-swydd, gan gynnwys tuag at y sectorau digidol a gwyrdd, ac yn gwahodd Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r arian UE sydd ar gael.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae cynllun SURE wedi profi ei werth ac yn parhau i gyflawni ei bwrpas. Fe wnaethon ni ei greu yn ystod argyfwng i gynyddu incwm pobl, amddiffyn eu teuluoedd a chadw eu bywoliaeth pan oedd ei angen arnyn nhw fwyaf. Gellir mesur ei lwyddiant yn ôl y ffigurau yn yr adroddiad heddiw, gan ddangos bod SURE wedi llwyddo i gadw miliynau lawer o Ewropeaid mewn swydd yn ystod gwaethaf yr argyfwng. Mae wedi chwarae rhan fawr yn ymateb cyffredinol Ewrop, a rhaid i ni hefyd ddiolch i lywodraethau cenedlaethol. Wrth i ni adael y pandemig, dylai ein dull gweithredu ganolbwyntio’n raddol ar hyrwyddo creu swyddi o safon a hwyluso trawsnewidiadau swydd-i-swydd trwy hyfforddiant a mesurau eraill. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Mae'r offeryn SURE wedi profi i fod yn arloesol ac yn anhepgor. Mae'n enghraifft ddisglair o Ewrop sy'n amddiffyn ac yn gweithio i bobl. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn nodi bod sicrhau cyllid ar gael i Aelod-wladwriaethau trwy SURE wedi helpu i osgoi hyd at 1.5 miliwn yn fwy o bobl yn mynd i ddiweithdra yn 2020. Helpodd SURE i atal y llif hwn. Nawr, mae'n rhaid i ni weithredu yr un mor gadarn a chyflym i roi polisïau gweithredol y farchnad lafur ar waith ar gyfer adferiad llawn swyddi yn y farchnad lafur sy'n newid. "

Cefndir

Cynigiodd y Comisiwn Reoliad SURE ar 2 Ebrill 2020, fel rhan o ymateb cychwynnol yr UE i'r pandemig. Fe'i mabwysiadwyd gan y Cyngor ar 19 Mai 2020, a daeth ar gael ar ôl i'r holl aelod-wladwriaethau lofnodi'r cytundebau gwarant ar 22 Medi 2020. Digwyddodd y taliad cyntaf bum wythnos ar ôl i SURE ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae'n galonogol bod yr arian a godwyd ar y farchnad o dan SURE wedi helpu gwledydd yr UE i sicrhau canlyniadau trawiadol mewn cyfnod byr. Ar gyfer y Comisiwn, mae SURE wedi gosod y llwyfan ar gyfer benthyca o dan offeryn adfer NextGenerationEU llawer mwy. Gyda € 49 biliwn wedi’i dalu i 13 o wledydd yr UE hyd yn hyn ac ychydig biliwn i raglenni cyllideb yr UE, mae NextGenerationEU hefyd yn sicrhau bod yr adferiad yn gweithio i bawb. ”

Adroddiad heddiw yw'r ail adroddiad ar SURE a gyfeiriwyd at y Cyngor, Senedd Ewrop, y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol (EFC) a'r Pwyllgor Cyflogaeth (EMCO). O dan Erthygl 14 o Reoliad SURE, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn gyhoeddi adroddiad o'r fath cyn pen 6 mis o'r diwrnod y daeth yr offeryn ar gael. Mae'r adroddiad cyntaf Cyhoeddwyd ar 22 Mawrth 2021. Bydd adroddiadau dilynol yn dilyn bob chwe mis cyhyd ag y bydd SURE ar gael.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae’r ail adroddiad hwn ar effaith SURE yn cadarnhau gwerth yr offeryn undod digynsail hwn. Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: 1.5 miliwn yn llai yn ddi-waith, 31 miliwn o weithwyr a 2.5 miliwn o gwmnïau wedi'u cefnogi, a mwy nag € 8 biliwn mewn arbedion llog. Rwy'n falch o'r stori lwyddiant Ewropeaidd sy'n SURE: stori lwyddiant y mae'n rhaid i ni adeiladu arni! ”

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi bondiau cymdeithasol i ariannu'r offeryn SURE ac yn defnyddio'r enillion i ddarparu benthyciadau cefn wrth gefn i aelod-wladwriaethau buddiolwyr. Mae mwy o wybodaeth am y bondiau hyn, ynghyd â throsolwg llawn o'r arian a godwyd o dan bob cyhoeddiad a'r aelod-wladwriaethau buddiolwr, ar gael ar-lein yma.

Mwy o wybodaeth

Ail adroddiad ar weithredu SURE

Gwefan SURE

Taflen Ffeithiau ar SURE

Rheoliad SURE

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Enillwyr Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc 2020-2021

cyhoeddwyd

on

Ar 19 Medi, cyhoeddodd y Comisiwn enillwyr y 32nd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc, gyda'r prif wobrau wedi'u dyfarnu i chwe phrosiect o Fwlgaria, yr Almaen, Iwerddon, Sbaen, Twrci a'r Wcráin. Bydd yr enillwyr yn derbyn € 7,000 am bob un o'u prosiectau rhagorol mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM), yn ogystal ag yn y gwyddorau cymdeithasol. Ymhlith y nifer o bynciau ymchwil roedd cyfrifiadura cwantwm, celloedd solar arloesol ac ymchwiliad ystadegol i stereoteipio ar sail rhyw ymhlith plant 5-7 oed. Rhoddwyd yr ail a'r drydedd wobr i brosiectau o Fwlgaria, Tsiecia, Iwerddon, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Slofacia, y Swistir, Twrci, Belarus, a Chanada.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Llongyfarchiadau i holl enillwyr yr ornest eleni ar eu cyflawniad rhagorol. Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi dangos inni bwysigrwydd ymchwil ac arloesi rhagorol wrth oresgyn argyfyngau sy'n effeithio ar bob un ohonom. Mae'r gystadleuaeth hon yn dathlu cenhedlaeth newydd o ddoniau y bydd eu darganfyddiadau a'u harloesiadau yn hanfodol i lunio'r dyfodol yr ydym am fyw ynddo. Rwy'n wirioneddol falch o waith eithriadol ein hieuenctid."

Sefydlwyd Cystadleuaeth yr UE ar gyfer Gwyddonwyr Ifanc gan y Comisiwn Ewropeaidd ym 1989 i annog cydweithredu a chyfnewid rhwng gwyddonwyr ifanc ac i roi'r cyfle iddynt gael eu tywys gan rai o ymchwilwyr amlycaf Ewrop. Mae hefyd yn ceisio annog pobl ifanc i astudio STEM ac i ddilyn gyrfa mewn gwyddoniaeth. Eleni, cymerodd 158 o wyddonwyr ifanc addawol, rhwng 14 ac 20 oed ac yn dod o 34 gwlad. Cyflwynodd y myfyrwyr 114 o wahanol brosiectau i reithgor rhyngwladol o wyddonwyr enwog, dan gadeiryddiaeth Dr Attila Borics o Academi Gwyddorau Hwngari. Rhannodd yr enillwyr gyfanswm o € 93,000 mewn arian gwobr, wedi'i rannu rhwng y 18 gwobr graidd, yn ogystal â gwobrau eraill, megis ymweliadau â rhai o'r sefydliadau a chwmnïau mwyaf arloesol yn Ewrop. Fe'u cyhoeddwyd yn ystod seremoni ym Mhrifysgol Salamanca, Sbaen, yn dilyn cystadleuaeth rithwir ddeuddydd. Mae'r rhestr fanwl o'r enillwyr ar gael yma ac mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

HERA: Y cam cyntaf tuag at sefydlu EU FAB, rhwydwaith o alluoedd cynhyrchu cynnes byth

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol, sy'n rhoi gwybodaeth ragarweiniol i weithgynhyrchwyr brechlyn a therapiwteg am alwad FAB yr UE am gystadleuaeth, a gynlluniwyd ar gyfer dechrau 2022. Amcan FAB yr UE yw creu rhwydwaith o 'gynnes byth' galluoedd cynhyrchu ar gyfer gweithgynhyrchu brechlyn a meddygaeth y gellir eu gweithredu rhag ofn argyfyngau yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn ymdrin â nifer o dechnolegau brechlyn a therapiwtig. I fod yn weithredol bob amser, disgwylir i'r safleoedd cynhyrchu sy'n cymryd rhan sicrhau bod staff cymwys ar gael, prosesau gweithredol clir a rheolaethau ansawdd, gan ganiatáu i'r UE baratoi'n well ac ymateb i fygythiadau iechyd yn y dyfodol. Bydd FAB yr UE yn gallu actifadu ei rwydwaith o alluoedd gweithgynhyrchu yn gyflym ac yn hawdd i ateb y galw am frechlynnau a / neu anghenion therapiwteg, nes bod y farchnad wedi cynyddu galluoedd cynhyrchu. Bydd FAB yr UE yn rhan allweddol o ddimensiwn diwydiannol Awdurdod Parodrwydd ac Ymateb Brys Iechyd Ewrop (HERA), fel y cyhoeddwyd yn y Cyfathrebu Cyflwyno HERA, y cam nesaf tuag at gwblhau Undeb Iechyd Ewrop, ar 16 Medi. Mae'r Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol ar FAB yr UE ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd