Cysylltu â ni

Frontpage

Mae mwy na 100,000 dadleoli: apeliadau UNRWA ar gyfer cymorth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

800px-War_in_Gaza_021 _-_ Flickr _-_ Al_Jazeera_EnglishWrth i'r trais sy'n amgylchynu Gaza ddod i mewn i'w drydedd wythnos, mae nifer cynyddol o Balestiniaid ledled y diriogaeth arfordirol fach. Mae'r tramgwyddus daear a lansiwyd gan fyddin Israel ond yn cymhlethu'r dinistr a'r dioddefaint a achoswyd eisoes gan gregyn o dir, awyr a môr. Gyda channoedd wedi marw a miloedd wedi’u hanafu, mae nifer y Palestiniaid sydd wedi’u dadleoli yn ffoi o’u cartrefi i chwilio am ddiogelwch wedi cynyddu’n esbonyddol. Ar 21 Gorffennaf, mae dros 100,000 o Balesteiniaid - tua 6% o boblogaeth gyfan Gaza - wedi ceisio lloches gydag Asiantaeth Rhyddhad a Gwaith y Cenhedloedd Unedig (UNRWA), gan orlenwi i 70 o ysgolion.

Mae graddfa gynyddol yr argyfwng ac anghenion brys nifer cynyddol o sifiliaid angen mwy o gymorth gan UNRWA. Wrth i’n hamcangyfrif o’r nifer a fydd angen cefnogaeth yn fuan godi i 150,000 - tair gwaith y 50,000 a ragamcanwyd yn wreiddiol - mae’r Asiantaeth bellach yn apelio am gyfanswm o $ 115 miliwn.

Bydd angen cefnogaeth sylweddol ar Balesteiniaid sy'n gaeth yn y drydedd rownd o wrthdaro y mae Gaza wedi'u gweld mewn llai na chwe blynedd i ddiwallu anghenion ac anghenion dynol uniongyrchol a fydd yn codi ar ôl i'r elyniaeth ddod i ben. Er mwyn darparu bwyd ac eitemau pwysig heblaw bwyd fel citiau hylendid ac eitemau sylfaenol i'r cartref i'r rhai sy'n cysgodi yng nghyfleusterau UNRWA, ysgolion yn bennaf, mae UNRWA yn ceisio $ 37.4m. Bydd mwyafrif y cyllid cyffredinol sydd ei angen, $ 60m, yn helpu teuluoedd Palestina i atgyweirio neu ailadeiladu cartrefi a ddifrodwyd yn y gwrthdaro. Mae UNRWA hefyd yn paratoi i allu cychwyn gweithrediadau adfer cyn gynted â phosibl.

hysbyseb

Mae'r rowndiau olynol o wrthdaro y maent wedi'u profi wedi cael effaith ofnadwy ar blant Gaza; yn ôl adroddiadau’r Cenhedloedd Unedig, eisoes bydd angen cefnogaeth seicogymdeithasol ar unwaith ar ryw 72,000 o blant. Mae UNRWA yn ceisio $ 2.7m i ddarparu'r gefnogaeth hon i blant ac oedolion ym mhob lloches argyfwng, wrth gynyddu'r ddarpariaeth mewn ysgolion a sefydliadau cymunedol ledled Gaza ar ôl diwedd yr elyniaeth.

Mae UNRWA yn ddiolchgar am addewidion cyfredol o gymorth ariannol ac mewn nwyddau sy'n dod i gyfanswm o dros $ 56m gan y gwledydd a'r partneriaid canlynol: yr Emiraethau Arabaidd Unedig, Iwerddon, y Ffindir, y Deyrnas Unedig, yr Unol Daleithiau, Chile, Islamic Relief USA, yn ogystal ag Asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig, sawl partner preifat arall a rhoddwyr unigol. Mae'r addewidion cynnar hyn o gefnogaeth yn cynrychioli 48% o'n gofynion yn yr Apêl Fflach $ 115 miliwn.

Nid yw'r gwrthdaro presennol ond yn cymhlethu effeithiau dinistriol blynyddoedd blocâd ac arwahanrwydd, sydd wedi golygu bod Gaza yn dibynnu fwyfwy ar wasanaethau UNRWA. Ar yr un pryd, mae'r blocâd yn cyfrannu at y trais cylchol y mae'r digwyddiadau cyfredol yn amlygiad diweddaraf ohono; rhaid codi'r blocâd.

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd Cyffredinol UNRWA, Pierre Krahenbuhl: "Dim ond ysgytiol y gellir disgrifio'r hyn sy'n digwydd yn Llain Gaza, y trais di-baid, colli bywyd a dadleoli torfol. Ni ddylid gorfodi unrhyw bobl, o dan unrhyw amgylchiadau, i'w ddioddef. mae realiti sy'n cael ei greu o flaen ein llygaid yn anghynaladwy, i'r Palestiniaid eu hunain ac i'r rhanbarth cyfan. Ni allwn, ac ni fyddwn, gefnu ar bobl Gaza a galwaf ar y gymuned ryngwladol i ddod i'w cymorth ar yr adeg hon o fawr. angen."

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd