Cysylltu â ni

polisi lloches

Mae ymfudwyr yn sôn am lofruddiaeth dorfol ar smyglo mewnfudwyr o Libya

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Lampedusa_2072421bSoniodd ymfudwyr mewn ysgol a oedd yn gwasanaethu fel canolfan dderbyn yn Sisili ddoe (24 Gorffennaf) am fordaith hunllefus o Libya a ddaeth i ben gyda 29 o’u nifer yn mygu i farwolaeth o dagu mygdarth yn nal llong orlawn, lle buont gyrru ar bwynt cyllell.

Dywedodd tua 569 o oroeswyr a achubwyd gan lynges yr Eidal ddydd Sadwrn fod cymaint â 750 o bobl wedi cael eu gwasgu i'r llong pan hwyliodd o Libya, gan godi'r bwgan y gallai cymaint â 180 fod wedi marw. Roedd llawer wedi cael eu taflu dros ben llestri. “Ar ôl i chi dalu ni allwch fynd yn ôl,” meddai John, 20, o Kaduna, Nigeria. Dywed iddo benderfynu ceisio cyrraedd Ewrop ar ôl i’r grŵp Islamaidd Boko Haram ladd ei rieni. “Dywedodd smyglwyr Libya wrthym pan welsom fod yn rhaid aros yn y daliad, yn agos at yr injan. Gwrthodasom. Ond roedd ganddyn nhw gyllyll ac fe wnaethon nhw ein curo ni. Nid oedd gennym unrhyw ddewis. Roedd gan bobl ar y ddau ddec uchaf siacedi achub. Ond wnaethon nhw ddim rhoi dim i ni, ”ychwanegodd. “Fe wnaethon nhw roi’r Affricaniaid du yn y gafael, a’r Syriaid, Pacistaniaid ac eraill ar y dec,” cadarnhaodd Ibrahim, a deithiodd i Libya o Niger i chwilio am waith.

“Roedd yn amlwg bod gwrthdaro rhwng y gwahanol grwpiau ethnig ar y llong. Mae’r holl dystiolaeth yn awgrymu bod nifer fawr o bobl wedi’u lladd a’u taflu dros ben llestri, ”meddai llefarydd ar ran yr IOM, Flavio Di Giacomo, a gyfwelodd â’r goroeswyr. “Roedd gan lawer o’r ymfudwyr o Affrica Is-Sahara glwyfau cyllell, sy’n cadarnhau eu cyfrifon o’r hyn a ddigwyddodd. Mae Swyddfa Erlynydd yr Eidal yn ymchwilio ac mae eisoes wedi arestio pump o bobl, ”ychwanegodd. Dywedodd yr holl ymfudwyr a gafodd eu cyfweld gan IOM eu bod wedi gadael Libya oherwydd bod bywyd yno wedi mynd yn rhy beryglus iddyn nhw.

hysbyseb

“Gellir curo, herwgipio dieithriaid, hyd yn oed eu lladd ar y stryd heb unrhyw reswm penodol. Os dewch o hyd i waith, yn aml ni chewch eich talu. Os ydych chi'n protestio gallwch chi gael eich curo neu'ch saethu. Nid oes unrhyw opsiwn arall ond ceisio cyrraedd Ewrop, ”meddai Mohammed o Mali. “Mae Zwara yn Libya yn llawn o bobl o wahanol genhedloedd sy’n cyfryngu rhwng yr ymfudwyr a’r smyglwyr. Mae’r pris yn amrywio ar gyfer gwahanol genhedloedd, ”meddai Di Giacomo. “Efallai y bydd Affricanwr yn talu tua 1,000 o dinars Libya (EUR 700), tra bydd yn rhaid i Syria orfod talu dwywaith y swm hwnnw. Os cewch eich dewis i yrru'r cwch byddwch yn teithio am ddim. Maen nhw (y smyglwyr) yn rhoi GPS a ffôn lloeren i chi ac yn eich pwyntio tuag at yr Eidal, ”ychwanega.

Roedd y smyglwyr yn cadw'r ymfudwyr mewn tŷ diogel mewn amodau ofnadwy heb fawr o fwyd na dŵr am ddyddiau ac wythnosau nes bod y cwch a orlwythwyd yn barod i adael. “Mae'r holl ymfudwyr y gwnaethon ni siarad â nhw yn dal mewn sioc. Mae llawer ohonynt yn ifanc iawn ac ni allent erioed fod wedi dychmygu'r canlyniad hwn pan adawsant eu cartrefi yn Affrica Is-Sahara. Nid oedd rhai ohonyn nhw hyd yn oed yn gwybod bod y ffrindiau neu berthnasau oedd yn teithio gyda nhw ar goll neu'n farw, nes i ni eu hysbysu, ”meddai Di Giacomo. “Mae’r straeon ofnadwy hyn o drais a marwolaeth yn alwad am weithredu,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol IOM, William Lacy Swing.

“Am fisoedd lawer rydym wedi dweud y dylid rhoi mentrau eraill ar waith ochr yn ochr ag Ymgyrch Mare Nostrum o’r Eidal, er mwyn cynnig dewisiadau amgen i’r rhai sy’n peryglu eu bywydau ar y môr. Yr un pwysicaf yw darparu sianeli cyfreithiol i Ewrop ar gyfer ymfudwyr sy'n ceisio amddiffyniad rhyngwladol. Ond does dim wedi'i wneud hyd yn hyn. Mae'n bryd symud yn gyflym. Dim ond os symudwn nawr y gallwn obeithio atal y trasiedïau hyn rhag digwydd eto, ”ychwanegodd.

hysbyseb

polisi lloches

Mae cytundeb ar asiantaeth lloches yn 'gam pwysig tuag at undod'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (29 Mehefin) daeth negodwyr Senedd a Chyngor Ewrop i gytundeb ar drawsnewid Swyddfa Cymorth Lloches Ewrop yn Asiantaeth Lloches Ewropeaidd.

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Mae’r Cytundeb Newydd ar Ymfudo a Lloches ar waith. Rwy’n falch iawn gyda’r ail gytundeb deddfwriaethol hwn ers imi ddechrau yn y swydd. Mae angen i benderfyniadau lloches gael eu gwneud mewn modd cyflym a theg a chyda'r un ansawdd uchel ym mhobman yn Ewrop. Ac mae angen safonau derbyn uchel a chydgyfeiriol arnom ar draws aelod-wladwriaethau. Bydd yr Asiantaeth newydd yn helpu i gyflawni hyn, gan adeiladu ar waith rhagorol EASO (Swyddfa Gymorth Lloches Ewropeaidd). Bydd hefyd yn ein helpu i symud i ffwrdd o argyfwng i barodrwydd ac ymateb - cam allweddol tuag at reoli ymfudo cynaliadwy yn Ewrop. ”

Dywedodd ASE Elena Yoncheva (S&D, Bwlgaria): “Mae hwn yn gam pwysig tuag at bolisi lloches yn seiliedig ar undod, yr ydym yn ymladd drosto yma yn Senedd Ewrop; undod gyda'r aelod-wladwriaethau rheng flaen, ond hefyd undod gyda'r rhai sydd angen eu hamddiffyn. "

Gan adeiladu ar brofiad y Swyddfa Cefnogi Lloches Ewropeaidd, bydd gan yr asiantaeth newydd fandad wedi'i atgyfnerthu sy'n ceisio cyfrannu at:

Systemau lloches mwy effeithlon trwy fwy o gefnogaeth weithredol a thechnegol i aelod-wladwriaethau, gan gynnwys hyfforddiant, parodrwydd, dadansoddi gwybodaeth, a chyfnewid gwybodaeth.

Cronfa wrth gefn o 500 o arbenigwyr gan gynnwys dehonglwyr, trinwyr achosion neu arbenigwyr derbynfa sy'n barod i'w defnyddio fel rhan o dimau cymorth lloches ar gais aelod-wladwriaethau.

Gwneud penderfyniadau unffurf o ansawdd uchel trwy ddatblygu safonau gweithredol, dangosyddion, canllawiau ac arferion gorau ar gyfer gweithredu cyfraith yr Undeb ar loches.

Gwell monitro ac adrodd ar systemau lloches a derbyn er mwyn sicrhau arferion mwy cyson ledled Ewrop, yn unol â chyfraith yr UE. 

Adeiladu gallu mewn gwledydd y tu allan i'r UE i wella systemau lloches a derbyn a chefnogi cynlluniau ailsefydlu'r UE, gan adeiladu ar y cydweithrediad presennol ag asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig.

Saga hirhoedlog

hysbyseb

I ddechrau, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynnig ar gyfer asiantaeth lloches yr UE ym mis Mai 2016, yn dilyn ymchwydd ymfudwyr o Syria a rwygwyd gan ryfel. Gan gyrraedd cyfnod o falais a rhannu economaidd dwfn, rhannodd ymfudo wladwriaethau Ewropeaidd ymhellach a gwthio cytundeb gwleidyddol y tu hwnt i gyrraedd. Bu slogan caled hir ers cyflawni cytundeb gwleidyddol eang. Daeth y Comisiwn newydd ag ysgogiad newydd i'r mater hwn, dan arweiniad y Comisiynydd Johansson a gyflwynodd gynnig cytundeb ymfudo a lloches newydd ym mis Medi 2020. Cynhaliodd y cytundeb gynnig 2016 ar gyfer asiantaeth loches y cytunwyd arni heddiw. 

"Mae'r cyfaddawd heddiw ar Asiantaeth Lloches Ewrop hefyd yn rhoi gobaith am drafodaethau sydd ar ddod ar y Cytundeb Ymfudo, pecyn diwygio deddfau ymfudo newydd yr UE. Rydym nawr yn annog aelod-wladwriaethau i gynyddu trafodaethau mewn ffordd yr un mor adeiladol ar y Cytundeb Ymfudo i gael cryfach , polisi mudo mwy effeithlon yr UE, ”meddai Tomas Tobé ASE, (EPP, Sweden).

Cytundeb heddiw yw’r ail gytundeb deddfwriaethol ar y cynigion cytundeb newydd, yn dilyn cytundeb ar y Gyfarwyddeb Cerdyn Glas ym mis Mai. 

Ers ymgymryd â'i gyfrifoldebau yn 2011, mae EASO wedi cefnogi gwladwriaethau'r UE yn barhaus i gymhwyso rheolau lloches yr UE, trwy ddarparu gwybodaeth genedlaethol o'r wlad wreiddiol i annog penderfyniadau mwy unffurf, hyfforddi a sefydlu rhwydweithiau pwrpasol o awdurdodau cenedlaethol i wella cydweithredu gweithredol. ar faterion yn ymwneud â lloches.

Yn 2021, mae EASO yn gweithio gyda chyllideb o € 142 miliwn a thua 500 o staff. Mae timau cymorth lloches yn bresennol yng Nghyprus, Gwlad Groeg, yr Eidal, Malta a Sbaen. Dros y 10 mlynedd diwethaf, cofrestrodd EASO 40% o'r holl geisiadau am loches yng Nghyprus, Gwlad Groeg, yr Eidal a Malta, cynhaliodd 80% o asesiadau budd gorau i blant yng Ngwlad Groeg a chefnogodd yr holl adleoli ar ôl glanio o Gyprus, yr Eidal a Malta.

Beth nesaf?

Mae angen i'r cytundeb y daethpwyd iddo heddiw gael ei gymeradwyo'n ffurfiol gan Senedd Ewrop a'r Cyngor. Cyn gynted ag y bydd y rheoliad newydd wedi dod i rym (20 diwrnod ar ôl ei gyhoeddi yn y Cyfnodolyn Swyddogol), bydd y Swyddfa Cymorth Lloches Ewropeaidd yn dod yn Asiantaeth Lloches yr UE a bydd yn gallu gweithredu ar sail ei fandad newydd.

Parhau Darllen

polisi lloches

Mae'r Comisiynydd Johansson yn mynychu lansiad yr Adroddiad Blynyddol ar Sefyllfa Lloches yn yr UE

cyhoeddwyd

on

Heddiw (29 Mehefin), y Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson (Yn y llun) yn mynychu lansiad y 10th rhifyn o'r Adroddiad Blynyddol ar Sefyllfa Lloches yn yr UE, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Cymorth Lloches Ewropeaidd (EASO). Bydd Cyfarwyddwr Gweithredol EASO, Nina Gregori, a Chadeirydd Bwrdd Rheoli EASO, Mikael Ribbenvik yn ymuno â'r Comisiynydd. Mae'r adroddiad blynyddol yn darparu trosolwg cynhwysfawr o ddatblygiadau allweddol ym maes lloches yn Aelod-wladwriaethau'r UE a gwledydd cysylltiedig. Bydd yr adroddiad yn cyflwyno tueddiadau mewn lloches yn 2020, gyda ffocws arbennig ar effaith y pandemig coronafirws ar systemau lloches cenedlaethol a'r UE. Bydd yr adroddiad hefyd yn amlinellu newidiadau polisi, arferion da a heriau parhaus ym maes lloches. Am ddeunydd dan wasg dan embargo, cysylltwch â ni EASO yn uniongyrchol.

hysbyseb

Parhau Darllen

polisi lloches

Mae polisi Twrci yn #Libya yn bygwth yr UE

cyhoeddwyd

on

Achosodd ymyrraeth Twrci i wrthdaro Libya yr effaith negyddol ar y rhanbarth: newidiodd cydbwysedd y pŵer a rhyddhaodd y GNA Tripoli oddi wrth luoedd yr LNA ac yn ddiweddar cychwynnodd dramgwyddus ar raddfa fawr ar ddinas Sirte. Ar 6 Mehefin ar ôl trafodaethau gyda Chomander Byddin Genedlaethol Libya (LNA), Field Marshal Khalifa Haftar, a siaradwr Tŷ Cynrychiolwyr Libya Aguila Saleh Issa ac Abdel Fattah Al-Sisi, llywydd yr Aifft, a gyhoeddodd Ddatganiad Cairo .

Mae'n seiliedig ar y cytundebau y daethpwyd iddynt yng Nghynhadledd Berlin ar Libya ym mis Ionawr. Yn ôl Datganiad Cairo, "mae pob plaid yn ymrwymo i roi'r gorau i dân o 6h amser lleol ddydd Llun, 8 Mehefin". Yn ogystal, mae'n darparu ar gyfer parhad trafodaethau yng Ngenefa dan nawdd y Cenhedloedd Unedig o gyd-bwyllgor milwrol yn y fformat 5 + 5 (pum cynrychiolydd o bob ochr). Bydd cynnydd pellach ar faterion eraill, gan gynnwys gwleidyddol, economaidd a diogelwch, yn dibynnu ar lwyddiant ei waith.

Croesawodd Gweinidog Materion Tramor yr UE, Josep Borrell, Gweinidog Tramor Ffrainc Jean-Yves Le Drian, Gweinidog Tramor yr Almaen Heiko Maas a Gweinidog Tramor yr Eidal Luigi Di Mayo y datganiad a galwodd am roi’r gorau i bob gelyniaeth yn Libya a thynnu’r holl filwyr tramor a milwrol yn ôl. offer o'r wlad.

Nododd arlywydd Ffrainc fod Twrci yn chwarae "gêm beryglus" yn Libya. "Dwi ddim eisiau mewn chwe mis, nac un flwyddyn neu ddwy, weld bod Libya yn y sefyllfa y mae Syria ynddi heddiw," ychwanegodd Macron.

Cyhoeddodd Gweinidog Tramor Gwlad Groeg, Nikos Dendyas, ddydd Mercher 24 Mehefin mewn datganiad yn dilyn ymweliad Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch Josep Borrel ag Evros bod Twrci “yn parhau i danseilio diogelwch a sefydlogrwydd, yn ogystal â heddwch ym Môr y Canoldir Dwyreiniol”, achosi problemau i'w holl gymdogion. "Mae Twrci wedi torri sofraniaeth Libya, Syria, Irac a'n partner yn yr UE, Gweriniaeth Cyprus yn barhaus. Yn Libya, unwaith eto wrth ddiystyru cyfreithlondeb rhyngwladol, mae'n torri gwaharddiad y Cenhedloedd Unedig wrth geisio cyflawni ei ddyheadau neo-Osmaniaidd. yn anwybyddu galwadau mynych Ewrop am barch at gyfreithlondeb rhyngwladol, "meddai Dendyas.

Gwrthododd Twrci Ddatganiad Cairo: Nid yw “Menter Cairo” ar setliad Libya “yn argyhoeddiadol” ac yn wallgof, datganodd Gweinidog Tramor Twrci, Mevlut Cavusoglu. Ar ôl Datganiad Cairo, cadeirydd Cyngor yr Arlywydd, anogodd Fayez Al-Sarraj y milwyr GNA i "parhau â'u llwybr" tuag at Sirte.

Mae llwyddiant diweddar milwyr y GNA yn cael ei achosi gan gyfranogiad milwyr cyflog Syria, sy'n gysylltiedig â jihadistiaid, a anfonwyd yn weithredol yn Libya gan Dwrci i ymladd yn erbyn yr LNA o Fai 2019. Yn ôl Arsyllfa Hawliau Dynol Syria (SOHR), mae'r gall nifer y diffoddwyr o'r carfannau Syriaidd o blaid Twrci heddiw gyrraedd mwy na 18 000. Yn gyffredinol, daw'r milwyr cyflog o Frigâd Al-Mu'tasim, Brigâd Sultan Murad, Brigâd y Hebogiaid Gogleddol, Al-Hamzat a Suleiman Shah. Addewir y milwyr cyflog yn cael eu talu 1500-2000 $ y mis, ond mae cyflog misol cyfredol pob ymladdwr oddeutu 400 $.

Mae polisi Twrci yn rhanbarth Libya yn cynrychioli strategaeth ddinistriol neo-Otomanaidd a phan-islamaidd, sy'n seiliedig ar yr uchelgeisiau neocolonaidd. Yr esboniad posibl am yr ymyrraeth i Libya yw’r ansefydlogrwydd yn Nhwrci ei hun a cholli poblogrwydd yr Erdogan (daeth cefnogaeth plaid AKP o 33.9 ym mis Chwefror 2020 i 30.7 ym mis Mai 2020 yn ôl Metropol). Mae arlywydd Twrci yn defnyddio'r naratif Islamaidd (yn Libya fel y rhyfel ar ochr y GNA, yn Nhwrci - y fenter i drosi Hagia Sophia yn ôl yn Fosg) ar gyfer cyfreithloni ei rym. İbrahim Karagül, colofnydd cyfryngau prif ffrwd Yeni Şafak yn Gweriniaeth Twrci ysgrifennodd:“Ni fydd Twrci byth yn tynnu’n ôl o Libya. Ni fydd yn rhoi’r gorau iddi cyn cyflawni ei nod. ”

Lledaenodd y cyfryngau pro-Erdogan mawr yr agenda neocolonaidd hon o fis Tachwedd 2019 (pan lofnododd GNA 2 fargen gydag Erdogan): Mae Libya yn cael ei hystyried yn rhan o'r ymerodraeth neo-ottoman.

Bygythiad i'r UE

Effaith negyddol yr agenda neo-ottoman yn Libya yw bygythiad yr argyfwng mudo newydd, a all ddigwydd i'r UE. Ym mis Mawrth 2020, datganodd arweinydd Twrci, Recep Tayyip Tayyip Erdogan, na fydd Twrci yn cau'r ffiniau i ffoaduriaid nes i'r UE gyflawni ei addewidion i Ankara. Yn ddiweddar mae Gweinidog Tramor Twrci Mevlüt Çavuşoğlu wedi nodi ymchwydd ton newydd o ffoaduriaid i Ewrop yng nghanol sefydlogi sefyllfa COVID-19. Os bydd Twrci yn ymateb i'r her hon, bydd Ewrop yn wynebu argyfwng mudo newydd a bydd ei gwasanaethau cymdeithasol yn teimlo'r brif ergyd o'r don newydd o ffoaduriaid.

Blaen arall y bygythiad yw costau Libya, man cychwyn taith ymfudwyr i Ewrop. Mae bron i 2,000 o filwriaethwyr Syria a gefnogir gan Dwrci a gafodd eu cludo i Libya dros y pum mis diwethaf wedi ffoi o genedl gogledd Affrica am Ewrop yn ôl Arsyllfa Hawliau Dynol Syria (SOHR).

Mae llywodraethau Ewropeaidd yn cymryd camau i fynd i'r afael â pholisi Twrci yn Libya: mae Ffrainc eisoes wedi mynd i'r afael â NATO ar y mater hwn. Mae arlywydd Ffrainc eisoes wedi trafod y mater gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau, Donald Trump, ac mae disgwyl mwy o gyfnewidiadau ar y mater yn ystod yr wythnosau nesaf.

Er mwyn amddiffyn buddiannau Ewropeaidd, mae'n bwysig amddiffyn Libya rhag ehangu Twrci ac atal Erdogan rhag ennill rheolaeth dros asedau'r wlad.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd