Cysylltu â ni

Bangladesh

sector RMG yn Bangladesh: Un flwyddyn ar ôl trasig Rana Plaza cwymp

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

h_50804486Y diwydiant dilledyn parod (RMG) o Bangladesh daeth dan ffocws byd-eang y llynedd, ond o dan amgylchiadau trasig iawn.

Dim ond mis yn ôl oedd pen-blwydd cyntaf cwymp ffatri Rana Plaza pan laddwyd mwy na 1,100 o bobl a chafodd 2,500 eu hanafu pan oedd ffatri ddillad yn Bangladesh cwympo.

Ismat Jahan, yr Bangladesh Dywedodd llysgennad yr UE, fod digwyddiadau coffa o'r fath yn "gyfleoedd pwysig ar gyfer myfyrdodau a chymryd stoc".

hysbyseb

Ychwanegodd: "Beth aeth o'i le, beth y gellir ac sy'n rhaid ei wneud a ble rydyn ni'n sefyll? Yn ddiau, nid yw trasiedi Rana Plaza yn ogystal â thrasiedi tân Tazreen wedi gadael craith annileadwy yn ein cof ar y cyd. Fodd bynnag, mae hyn wedi gweithredu fel deffroad- galwad i fyny, er bod yn rhaid cyfaddef iddo gostio’n uchel iawn gyda cholli llawer o fywydau gwerthfawr. "

Dywedodd fod yna ail-ddeffro cenedlaethol cynyddol yn Bangladesh mae angen gwneud llawer i wella diogelwch ffatri a hawliau llafur yn y sector RMG sy'n cyfrif am fwy nag 80% o allforion y wlad ac sy'n darparu cyflogaeth i 4 miliwn o bobl, menywod yn bennaf.

"Mae yna lawer o heriau amrywiol i sicrhau diwydiant RMG diogel a chynaliadwy a'r Bangladesh mae'r llywodraeth yn benderfynol o fynd i'r afael â'r heriau hyn gyda chydweithrediad a chefnogaeth rhanddeiliaid perthnasol. "

hysbyseb

Dywedodd Bangladesh yn partneru gyda'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO), yr Undeb Ewropeaidd a phartneriaid datblygu eraill, gan gynnwys y DU, Canada, yr Iseldiroedd wrth gymryd camau "pendant" tuag at ganlyniadau pendant a mesuradwy wrth fynd i'r afael â materion diogelwch, diogelwch a llafur yn y sector RMG. .

Gwnaethpwyd "cynnydd" nodedig yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac roedd datganiad diweddar llefarydd Comisiynydd Masnach yr UE ar achlysur pen-blwydd cyntaf cwymp adeilad Rana Plaza yn cydnabod bod yr UE wedi gweld cynnydd sylweddol ym meysydd diogelwch galwedigaethol ac iechyd. ac yn y parch gwell at hawliau llafur yn Bangladesh. "

Ychwanegodd y diplomydd: "Bangladesh yn gwerthfawrogi'n fawr y gefnogaeth y mae wedi bod yn ei chael gan yr UE fel partner datblygu. Bangladesh yn elwa o'r trefniant EBA (yr ardal fasnachu a ffefrir) y mae'n ei mwynhau ym marchnad yr UE. Mae hyn wedi cyfrannu'n sylweddol at wella RMG fel y brif eitem allforio i Ewrop yn y cyfnod ôl-MFA.

"Felly, pe bai'r sector RMG yn dioddef, mae cyfran sylweddol o enillion datblygu yn Bangladesh fyddai mewn perygl. Ar yr un pryd, llwyddiant EBA yn Bangladesh, fel offeryn polisi tramor yr UE ar gyfer codiad economaidd-gymdeithasol a grymuso menywod, gellir ei arddangos. Byddai felly er budd pawb Bangladesh a'r UE i weld parhad dilyffethair cyfleuster EBA.

"I'r perwyl hwn, Bangladesh wedi croesawu unrhyw fentrau o'r fath sy'n hyrwyddo ymgysylltiad â'r UE i sicrhau amodau gwaith diogel a gwell hawliau llafur yn ffatrïoedd RMG. Mewn gwythien debyg, Bangladesh byddai hefyd yn disgwyl i'r UE chwarae rhan ragweithiol wrth sicrhau 'prisio teg' o'i allforion RMG gan gynnwys trwy ymgysylltu'r brandiau ymhellach.

"Adroddir bod pris uned mewnforio dilledyn o Bangladesh wedi gostwng yn sylweddol ers cwymp Rana Plaza ar adeg pan orfodir gweithgynhyrchwyr i dalu llawer mwy o ran cyflogau uwch, cludiant a thaliadau cyfleustodau. Er bod cynnydd mewn cyflogau yn rhesymegol, ar yr un pryd mae'r duedd ostyngol ym mhrisio cynhyrchion RMG o Bangladesh rhaid mynd i'r afael â hyn yn gadarn. Fel arall ni fyddai'r ymdrech i wella'r cyflwr gweithio yn y ffatrïoedd yn gynaliadwy yn y tymor hir. Mae hefyd yn hanfodol i fentrau preifat gyflawni eu rhwymedigaeth ar ôl cau ffatrïoedd sy'n anniogel ar ôl eu harchwilio. Rhaid iddynt fod ar ddod wrth dalu eu cyfran yng nghyflog coll y gweithwyr diswyddo. Mae hyn i gyd yn ymwneud â gweithio ar y cyd i wella diogelwch a newid bywydau'r gweithwyr sy'n cynhyrchu ar eu cyfer. "

Amcangyfrifir, ar ôl cau 16 o ffatrïoedd hyd yma, fod tua 18,000 o weithwyr wedi troi’n ddi-waith dros nos.

Dywedodd y gallai'r UE annog brandiau a manwerthwyr i wneud darpariaethau angenrheidiol ar gyfer rhannu costau adnewyddu'r ffatrïoedd o ble maen nhw'n dod i mewn.

"Byddai hyn yn sicrhau ailagor y ffatrïoedd caeedig yn amserol ac yn ddiogel."

"Byddai'r gwelliant mewn amodau gwaith yn anghyflawn i raddau helaeth os yw'r mentrau presennol yn methu ag ymgorffori ffatrïoedd isgontractwyr o dan y mesurau cywiro. Mae'n ymddangos bod diffyg dealltwriaeth ymhlith yr holl randdeiliaid yn hyn o beth. Mae'r mentrau preifat yn pryderu am y ffatrïoedd hynny yn unig o y maent yn eu mewnforio yn uniongyrchol, sef 2,000 o ffatrïoedd yn unig. Byddai nifer sylweddol o ffatrïoedd allan o'r cyfanswm o 4,000 o ffatrïoedd gweithredol yn aros y tu hwnt i eglurhad archwiliad trylwyr. Mae angen mynd i'r afael â'r sefyllfa ar frys a gwella'r cyflwr gweithio a materion diogelwch. yn holl unedau cynhyrchu'r cadwyni cyflenwi RMG. "

Dywedodd y llysgennad: "Mae'r Bangladesh Mae'r Llywodraeth yn gadarn yn ei hymrwymiad i sicrhau'r math cywir o newidiadau yn y sector RMG yn Bangladesh gyda chefnogaeth ac ymgysylltiad parhaus yr holl randdeiliaid a phartneriaid datblygu yn ogystal â phartneriaid cymdeithasol. Mae'n ymdrech ar y cyd. Dywedir yn aml fod amodau adfyd mawr yn dod â'r gorau mewn pobl.

"Bangladesh rhaid iddo fethu. Rhaid iddo ymdrechu i ddod â'r gorau o'r sefyllfa hon. Mae angen partneriaeth barhaus a chadarn i gyflawni'r union nod hwnnw. "

Bangladesh

Llysgenhadaeth Bangladesh yn dathlu Blwyddyn Newydd Bangla 1428

cyhoeddwyd

on

Bu bron i Lysgenhadaeth Bangladesh ym Mrwsel ddathlu Blwyddyn Newydd Bangla 1428 yr wythnos hon (12 Ebrill 2021) gyda chyfranogiad mwy nag wyth mil o westeion Bengali a thramor o Ewrop a gwahanol gorneli o'r byd.

Perfformiodd y gantores nodedig a chlodwiw o Bangladesh Nobonita Chowdhury ganeuon o wahanol ranbarthau a genres y wlad yn y digwyddiad. Cyflwynodd ganeuon gan gynnwys Rabindra, Nazrul a Lalon Sangeet, caneuon Hasan Raja, Vijay Sarkar, a Bhawaiya, a oedd yn arddangos cyfoeth caneuon Bengali i'r byd. Cafwyd naratif yn Saesneg gan y canwr ar thema a chefndir pob cân ar gyfer gwesteion tramor.

Cyfeiriodd y Llysgennad Mahbub Hasan Saleh at y Pohela Baishakh fel yr ŵyl fwyaf sy'n deillio o galon pobl Bengali yn anad dim gwahaniaethau. Dymunodd Flwyddyn Newydd Dda i bawb. Mynegodd obaith y byddai'r sefyllfa bandemig drosodd yn fuan ac y byddai'n bosibl i bawb ddathlu Blwyddyn Newydd nesaf Bangla yn bersonol. Cofiodd hefyd gyda pharch dair miliwn o bobl sydd wedi marw o bandemig COVID-19 ledled y byd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

hysbyseb

Ymunodd Ms Louise Haxthausen, Cynrychiolydd UNESCO i'r Undeb Ewropeaidd a Chyfarwyddwr Swyddfa Gyswllt UNESCO ym Mrwsel â'r dathliad a dymuno Blwyddyn Newydd Dda i Bangla. Soniodd am gydnabod y Mangal Shobhajatra - canolbwynt arsylwi Pohela Baishakh - fel 'Treftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol' gan UNESCO yn 2016, wedi'i gategoreiddio ar y rhestr gynrychiolwyr fel Treftadaeth y Ddynoliaeth. Mewn neges fideo, disgrifiodd Maer Brwsel Philippe Close Frwsel fel dinas amlddiwylliannol, yn agored iawn i bob cymuned, sydd â mwy na 184 o genhedloedd gan gynnwys cymuned Bengali. Cyfarchodd holl aelodau cymuned Bangladesh sy'n byw ym Mrwsel ym Mangla trwy ddweud, 'Shubha Bangla Noboborsha'.

Ms Themis Christophidou, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Addysg, Ieuenctid, Chwaraeon a Diwylliant (EAC), y Comisiwn Ewropeaidd, ac Adran De a Dwyrain Asia ac Oceania y Gwasanaeth Cyhoeddus Ffederal, Materion Tramor, Masnach Tramor a Chydweithrediad Datblygu. , Dymunodd Teyrnas Gwlad Belg Flwyddyn Newydd Dda Bangla i aelodau cymuned Bengali.

Dywedodd y Llysgennad Saleh hefyd fod 2021 yn flwyddyn bwysig yn hanes Bangladesh gan fod y wlad yn dathlu Canmlwyddiant Geni Tad y Genedl Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a’r Jiwbilî Aur - hanner canmlwyddiant Annibyniaeth Bangladesh.

hysbyseb

Trefnwyd y digwyddiad ar blatfform rhithwir (gweminar Zoom) gan ddilyn canllawiau lleol Covid-19 lleol. Cafodd y digwyddiad rhithwir ei ffrydio'n fyw ar dudalen Facebook y Llysgenhadaeth. Bydd y digwyddiad yn parhau i fod ar gael ar dudalen Facebook y Llysgenhadaeth (https://www.facebook.com/bangladeshembassybrussels/ ).

Parhau Darllen

Bangladesh

Dylai Pacistan gynnig ymddiheuriad ffurfiol i bobl Bangladesh, meddai'r ysgolhaig

cyhoeddwyd

on

Gan gyfeirio at etholiadau cyffredinol 1970 ym Mhacistan ar y pryd ac ysgolhaig milwrol Pacistan, rhyngwladol enwog o Bacistan sydd bellach yn byw yn yr Unol Daleithiau Husain Haqqani, a wasanaethodd fel Llysgennad Pacistan i’r Unol Daleithiau rhwng 2008 a 2011: “Y fyddin ymateb ar ffurf carcharu Sheikh Mujib a chychwyn hil-laddiad yn erbyn y Bengalis ... Hyd heddiw, ni chafwyd unrhyw ymddiheuriad a chredaf y dylai pobl Pacistan annog llywodraeth Pacistan i gynnig ymddiheuriad ffurfiol i bobl Bangladesh am yr holl erchyllterau a gyflawnwyd ym 1971 ... ymddiheuriad yw'r peth mwyaf cwrtais ... ”. Gwnaeth y sylwadau hyn mewn rhith-sgwrs ar 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Arweinydd Eiconig o Brwydro dros Ryddid Pobl' a drefnwyd gan Lysgenhadaeth Bangladesh i Wlad Belg a Lwcsembwrg, a Chenhadaeth i'r Undeb Ewropeaidd ym Mrwsel ar 29 Mawrth, yn ysgrifennu Mahbub Hassan Saleh. 

Ymunodd Gweinidog Tramor Bangladesh, Dr. AK Abdul Momen, AS, â'r digwyddiad fel Prif Guest tra bod Llysgennad Bangladesh ym Mrwsel, Mahbub Hassan Saleh, wedi cymedroli'r digwyddiad.

Dywedodd y Llysgennad Husain Haqqani, sydd ar hyn o bryd yn Uwch Gymrawd a Chyfarwyddwr De a Chanolbarth Asia yn Sefydliad Hudson, felin drafod ar y brig yn Washington, DC, Unol Daleithiau, mai Bangabandhu nid yn unig yw'r Bengali mwyaf erioed, ond ef yw un o'r rhai mwyaf erioed. arweinwyr yn dod allan o Dde Asia ac arweinydd gwych yn hanes y byd, a ffigwr eiconig o frwydr dros ryddid y mae'r byd wedi'i weld trwy gydol yr 20th ganrif. Dywedodd fod Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman yn yr un gynghrair o arweinwyr gwych fel Mahatma Gandhi a Nelson Mandela. 

hysbyseb

Rhannodd y Llysgennad Haqqani frwydr Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman yn bum cam gwahanol: 01) brwydr y Sheikh Mujib ifanc yn erbyn gwladychiaeth Prydain; 02) protest ar ôl 1947 yn erbyn gosod Wrdw fel unig iaith wladwriaeth Pacistan a symudiad i sefydlu Bangla fel un o ddwy iaith y wladwriaeth ac yna buddugoliaeth etholiadol 'Jukto Front' ym 1954; 03) Diddymu Llywodraeth 'Jukto Front' a brwydr barhaus Bangabandhu dros ddull seciwlar a chynhwysol ar ran y wladwriaeth; 04) Gosod cyfraith ymladd gan lywodraethwyr Pacistan a Phrif Weithredwr y Fyddin Ayub Khan yn cymryd y rheolaeth ym 1958; 05) Roedd hil-laddiad a gyflawnwyd gan fyddin Pacistan o 25 Mawrth 1971 a delwedd, syniadau a geiriau Bangabandhu yn ysbrydoli pobl Bengali i ymladd Rhyfel Rhyddhad. Dywedodd fod Bangabandhu wedi creu’r ymdeimlad o ryddid ymhlith y genedl Bengali yn ystod ei frwydr hir dros annibyniaeth ac wedi rhoi’r holl gyfarwyddebau i’w bobl i baratoi ar gyfer rhyfel yn ei araith hanesyddol ar 07 Mawrth 1971 yn Dhaka. 

Ychwanegodd mai Dwyrain Pacistan ar y pryd oedd y 'Golden Goose' i elites dyfarniad Pacistan gan fod y rhan fwyaf o'r cyfnewid tramor wedi'i ennill o'r rhan ddwyreiniol (Bangladesh). Dywedodd hefyd nad oedd llywodraethwyr ffiwdal Pacistan erioed yn ystyried Bengalis yn hafal ac nad oeddent yn barod i drosglwyddo'r pŵer i gynrychiolwyr etholedig Dwyrain Pacistan ar ôl buddugoliaeth etholiadol plaid Bangabandhu, Cynghrair Awami, yn etholiadau cenedlaethol 1970.

Dywedodd y Llysgennad Haqqani fod Bangladesh bellach yn un o'r gwledydd sy'n tyfu gyflymaf yn y byd a'r wlad fwyaf llwyddiannus yn Ne Asia. Bangladesh lewyrchus heddiw yw cyfraniad Bangabandhu a'i ferch alluog, y Prif Weinidog presennol Sheikh Hasina. 

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Tramor Momen fod disgwyl y byddai Pacistan yn ymddiheuro’n ffurfiol am yr Hil-laddiad a gyflawnwyd gan ei fyddin ym 1971 ar achlysur y Jiwbilî Aur - hanner canmlwyddiant Annibyniaeth Bangladesh eleni. Er i Brif Weinidog Pacistan anfon neges ar y funud olaf ar yr achlysur ond yn anffodus, ni ymddiheurodd am yr Hil-laddiad a gyflawnwyd gan fyddin Pacistan ar sifiliaid Bengali arfog Bangladesh ym 50. Amlygodd fod Tad y Genedl Bangabandhu Shiekh Mujibur Rahman yn gariad heddwch yn ystod ei frwydr gyfan dros ryddid ac Annibyniaeth, a hyd yn oed heddiw mae Bangladesh yn hyrwyddo diwylliant heddwch ym mhob agwedd ledled y byd o dan arweinyddiaeth y Prif Weinidog Sheikh Hasina gan gynnwys cyflwyno penderfyniad ar “Diwylliant Heddwch” bob blwyddyn yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, sy'n cael ei fabwysiadu gan yr holl aelod-wladwriaethau. 

Mynegodd Dr. Momen ei obaith y byddai Bangladesh yn gwireddu breuddwyd Tad y Genedl - y 'Golden Bengal', Bangladesh lewyrchus, hapus ac anghymunedol, Bangladesh ddatblygedig erbyn 2041. 

Dywedodd y Llysgennad Saleh fod 2021 yn flwyddyn bwysig yn hanes Bangladesh gan fod y wlad yn dathlu Canmlwyddiant Geni Tad y Genedl Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, a’r Jiwbilî Aur - hanner canmlwyddiant Annibyniaeth Bangladesh. Ychwanegodd y byddai geiriau'r Llysgennad Haqqani yn helpu'r ffrindiau yn y gymuned ryngwladol, academyddion ac ymchwilwyr i ddeall yn well y frwydr dros ryddid Bangabandhu. 

Trefnwyd y digwyddiad ar blatfform rhithwir (gweminar Zoom) gan ddilyn canllawiau lleol Covid-19 lleol. Cafodd y digwyddiad rhithwir ei ffrydio'n fyw ar dudalen Facebook y Llysgenhadaeth. Ymunodd nifer fawr o gyfranogwyr o Ewrop a gwahanol gorneli o'r byd â'r digwyddiad rhithwir. Bydd y digwyddiad yn parhau i fod ar gael ar y Tudalen Facebook y Llysgenhadaeth

----

Parhau Darllen

Bangladesh

Mae Bangladesh ac India yn cydgrynhoi cysylltiadau

cyhoeddwyd

on

Gwahoddwyd y Prif Weinidog Narendra Modi i fod yn 'westai anrhydeddus' ar 50 Bangladeshth Diwrnod Annibyniaeth ar 26 Mawrth, y diwrnod pan lansiodd lluoedd Pacistanaidd Operation Operationlight a honnir iddynt gyflawni'r ffurf waethaf o greulondeb a hil-laddiad yn Nwyrain Pacistan gynt. Bydd presenoldeb Modi yn Dhaka ar y diwrnod yn adfywio atgofion o gefnogaeth India gyfan i ryfel rhyddhad Bangladesh ym 1971 pan wynebodd creulondebau erchyll a roddwyd i'r bobl ddi-hap, bu'n rhaid i fwy na 10 miliwn o ffoaduriaid ffoi a chymryd lloches yn India lle cawsant eu hymestyn yr holl gydweithrediad a chymorth gan bobl a llywodraeth India.

Bydd ymweliad Modi â Dhaka mewn cysylltiad â thri digwyddiad epochal - Mujib Borsho (canmlwyddiant geni Sheikh Mujibur Rahman); 50 mlynedd o sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng Bangladesh ac India; a 50 mlynedd o ryfel rhyddhad Bangladesh. Ymweliad Prif Weinidog India fydd ei ymweliad cyntaf ag unrhyw wlad dramor ers dechrau pandemig Covid. Mae hyn yn dangos y pwysigrwydd y mae India yn ei roi i Bangladesh.

Mae cysylltiadau Bangladesh-India yn amlochrog eu natur ac wedi'u gwreiddio mewn hanes a rennir, agosrwydd daearyddol a chyffredinedd yn eu diwylliannau. Mae'r bondiau emosiynol sy'n deillio o gyfraniad India tuag at ryddhau Bangladesh yn parhau i fod yn ffactor amlwg ar we wleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol y wlad. Yn economaidd ac yn fasnachol, mae'r ddwy wlad yn dod yn fwyfwy agosach. Heblaw, mae dibyniaeth Bangladesh ar ddyfroedd cyffredin yr afon yn parhau i fod yn atgof bythol bresennol o'r cysylltiadau bogail rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Mae economeg wedi chwarae rhan sylweddol wrth wella cysylltiadau dwyochrog rhwng Bangladesh ac India. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae cysylltiadau economaidd rhwng y ddwy wlad hon wedi dod yn amlochrog, gan gofleidio trafodion masnach, cyd-fentrau, cyfleusterau cludo a datblygu trafnidiaeth.

Mae Bangladesh yn digwydd bod yn dderbynnydd y cymorth ariannol mwyaf erioed yn India. Cyhoeddodd Prif Weinidog India, Narendra Modi yn ystod ei ymweliad diwethaf â Dhaka (Mehefin 6-7, 2015) y byddai India yn darparu Llinell Gredyd o US $ 2 biliwn i Bangladesh. Gall Bangladesh ddefnyddio'r credyd mewn unrhyw ffordd y mae ei eisiau. Mae'r credyd yn cario cyfradd llog isaf erioed y cant gyda chyfnod ad-dalu o 20 mlynedd a chyfnod gras o 5 mlynedd.

Yn gynharach, ym mis Awst 2010 rhoddodd India Linell Credyd $ 1 biliwn i Bangladesh i'w defnyddio mewn sectorau penodol yn enwedig rheilffyrdd. Defnyddiwyd rhan gyntaf y Llinell Gredyd hon mewn seilwaith a thrafnidiaeth. Yn ddiweddarach, troswyd $ 200 miliwn o Linell Credyd $ 1 biliwn yn grant. Bron, ac eithrio cyfran ddibwys, mae'r swm cyfan eisoes wedi'i dalu i Bangladesh. Mae India wedi ei gwneud yn glir na fyddai unrhyw log yn cael ei godi am $ 200 miliwn sydd wedi'i drosi'n grant. Mae'r gweddill $ 800 miliwn sy'n cario un y cant o log yn cael ei ddefnyddio i weithredu 14 prosiect, ac mae saith ohonynt eisoes wedi'u cwblhau. Mae'r rhain yn cynnwys 11 prosiect sydd werth oddeutu $ 630m yn y sector rheilffyrdd ar gyfer cyflenwi locomotifau, wagenni tanc, wagenni gwastad a wagenni brêc i Bangladesh.

hysbyseb

Daw menter y sector preifat ochr yn ochr ag ymdrech llywodraeth India i gryfhau cysylltiadau â Bangladesh. Mae Gweinidogaeth Materion Allanol India wedi ei gwneud yn glir bod India yn parhau i weld Bangladesh fel “partner pwysig iawn, iawn” a hoffai fwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer buddsoddi, masnach a chyd-fentrau rhwng y ddwy wlad. Roedd 38 o fuddsoddiadau Indiaidd wedi'u cofrestru gyda'r Bwrdd Buddsoddiadau (BoI) ym Mangladesh am oddeutu $ 183m yn y blynyddoedd blaenorol.

Mae cwmnïau mawr Indiaidd fel Bharti Airtel, Tata Motors, Sun Pharma, Asian Paints, Marico, Godrej, Deorfeydd Venky, Parle Products, Forbes a Marshall wedi buddsoddi ym Mangladesh yn y gorffennol diweddar. Yn Uwchgynhadledd Buddsoddi a Pholisi Bangladesh a gynhaliwyd yn Dhaka yn 2016, ymrwymodd dau grŵp diwydiannol mawr o India, Reliance ac Adani, i wneud buddsoddiad enfawr ym Mangladesh i dôn doler yr UD 1,100 crore.

Yn ogystal, mae cwmnïau Indiaidd yn bwriadu buddsoddi mwy na $ 100m mewn amrywiol brosiectau ym Mangladesh. Llofnododd nifer o gwmnïau Indiaidd a Bangladeshaidd gynigion i sefydlu prosiectau mewn sectorau fel gwasanaethau limwsîn, cynhyrchu tair olwyn a datblygu meddalwedd yn ystod sioeau teithiol a gynhaliwyd yn Chennai a Mumbai yn ddiweddar.

Mae yna nifer o fuddsoddiadau Indiaidd yn y sector dilledyn parod (RMG) fel Ambattur Clothing, cwmni o Chennai a ddechreuodd weithrediadau ym Mangladesh yn 2007 ac a sefydlodd ei unedau gweithgynhyrchu ei hun yn ddiweddarach trwy gaffaeliadau. Dechreuodd Helix Garment weithrediadau ym Mangladesh fwy na degawd yn ôl. Mae brandiau defnyddwyr fel Marico a Godrej wedi cydgrynhoi eu safle ym Mangladesh. Mae cawr gweithgynhyrchu teiars Indiaidd CEAT wedi clymu gydag AK Khan Group Bangladesh i ffurfio CEAT Bangladesh.

Mae gwytnwch cynyddol economi Bangladesh yn parhau i ddenu buddsoddiad Indiaidd. Mae'r gyfradd twf economaidd ar gyfartaledd yn y wlad wedi bod dros 7.0 y cant am yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae'r wlad wedi graddio i gynghrair incwm canolig is o statws incwm is. Mae'r dosbarth canol yn cynyddu'n gyson ac yn creu galw am nwyddau a gwasanaethau defnyddwyr. Mae'r wlad hefyd wedi graddio fel cenedl sy'n datblygu.

Nid yw'r newid hwn yn economi Bangladesh wedi mynd yn ddisylw gan ddynion busnes ac entrepreneuriaid Indiaidd ac mae rhai ohonynt wedi dod â buddsoddiadau uniongyrchol a chyd ar y cyd mewn sectorau gwasanaeth a gweithgynhyrchu dethol. Er enghraifft, cafodd Bharti Airtel gyfran o 70% yn Warid Telecom Bangladesh. Mae wedi chwistrellu rhyw $ 300 miliwn ymhellach yn y blynyddoedd dilynol a'i ailenwi'n Airtel Bangladesh.

'Mae cysylltedd rhanbarthol nid yn unig yn cryfhau cyfeillgarwch rhwng Bangladesh ac India ond hefyd yn profi i fod yn gyswllt cryf o fusnes', nododd y Prif Weinidog Sheikh Hasina wrth urddo 'Maitri Setu' (Cyfeillgarwch Bridge) fwy neu lai â Phrif Weinidog India Narendra Modi ar Fawrth 9 Mynegodd Prif Weinidog India y farn y bydd cysylltedd rhwng Bangladesh ac India yn bwysig iawn i ranbarth gogledd-ddwyrain India a masnach Bangladesh hefyd.

Canmolodd Sheikh Hasina India am 'adeiladu rhanbarth llewyrchus gyda'i gilydd' a dymunai gael 'gweithrediad a defnydd llwyddiannus o'r Maitri Setu'. Mae agor y bont yn “dystiolaeth i ymrwymiad parhaus llywodraeth Bangladesh i gefnogi ein cymydog India i gryfhau cysylltedd yn y rhanbarth”, meddai.

Yn ystod ymweliad diwethaf Prif Weinidog India Modi â Dhaka yn 2015, llofnodwyd dau MoU i gynhyrchu trydan 4,600 Mega Watt (MW). Llofnododd Reliance Power y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Bwrdd Datblygu Pŵer Bangladesh i gynhyrchu 3000 MW trwy fuddsoddi $ 3biliwn. Byddai Adani Power yn sefydlu dau ffatri glo gyda chyfanswm capasiti o 1,600 MW trwy fuddsoddi $ 1.5 biliwn.

Mae Bangladesh ac India wedi llofnodi'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i adeiladu llinell bibell ar gyfer cyflenwi disel cyflym o Numaligarh yn Assam i Parbatipur ym Mangladesh o dan brosiect menter ar y cyd rhwng Numaligarh Refinery Limited a Bangladesh Petroleum Corporation. Fel ystum ewyllys da, mae llwyth cychwynnol o 2,200 tunnell o ddisel wedi'i gludo o Siliguri yng Ngorllewin Bengal i Parbatipur gan 50 wagen o Reilffyrdd Indiaidd. Gwnaed y penderfyniad i adeiladu piblinell yn ystod ymweliad diwethaf Modi.

Disgwylir i Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) o eiddo'r wladwriaeth India arwyddo cytundeb i adeiladu'r orsaf bŵer thermol 1,320 megawat (MG) yn Khulna. BHEL outbid Larsen a Toubro (L&T) a dau gwmni Tsieineaidd i fagu'r contract ar gyfer adeiladu gwaith pŵer $ 1.6 biliwn sydd â chynhwysedd terfynol o 2,640 MW. Mae'r pryder Indiaidd wedi dod i'r amlwg fel y cynigydd isaf ar gyfer y prosiect 'Maitri' (cyfeillgarwch) hwn.

Roedd Cwmni Cyfeillgarwch Cyfeillgarwch Bangladesh-India Cyf (BIFPCL), menter ar y cyd rhwng Bwrdd Datblygu Pŵer Bangladesh (BPDB) a Chorfforaeth Bŵer Thermol Genedlaethol (NTPC) mawr cynhyrchu pŵer India, wedi gwahodd cynigion i adeiladu un contractwr o 2 x 660 o uwch-danwydd glo. gwaith pŵer thermol yn dod i fyny ger porthladd afon Mongla yn Rampal, ardal Bagerhat, Khulna. Disgwylir i'r prosiect hwn, a elwir yn “Brosiect Pwer Thermol Super Maitri”, fod y mwyaf ym Mangladesh. Mae'r orsaf bŵer yn bartneriaeth rhwng BPDB a NTPC a fydd yn rhannu perchnogaeth hanner cant a hanner ar y ffatri yn ogystal â'r trydan y mae'n ei gynhyrchu. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae'r prosiect yn wynebu gwrthwynebiad gan rai grwpiau amgylcheddwr.

O ran agweddau diogelwch, ni fu cysylltiadau Bangladesh-India erioed yn well. Mae Bangladesh eisoes wedi mynd i’r afael â materion o bwys a oedd yn parhau i fod yn destun pryder o safbwynt diogelwch India am gyfnod hir. Mae Bangladesh wedi trosglwyddo i India nifer fawr o wrthryfelwyr Gogledd Ddwyrain India a oedd wedi bod yn gwersylla ac yn cyflawni gweithrediadau gwrth-India o bridd Bangladeshaidd. Gwnaeth llywodraeth Bangladesh hyn er nad oedd cytundeb estraddodi rhwng y ddwy ochr. Mae Anup Chetia, gwrthryfelwr mawr United Liberation Front of Assam (ULFA) ac yn cur pen cyson i sefydliad diogelwch Indiaidd, hefyd wedi cael ei drosglwyddo i India gan y wlad.

Mae lluoedd diogelwch Bangladeshaidd wedi atafaelu pentyrrau enfawr o ddeunyddiau ffrwydrol, wedi chwalu nifer o wersylloedd ac wedi dal nifer o wrthryfelwyr Indiaidd. Mae'r arestiadau a'r trawiadau yn dyst i gyrhaeddiad eang a phresenoldeb gwrthryfelwyr Indiaidd ym Mangladesh. Yn ystod rheol BNP-Jamaat, parhaodd peiriannau talaith Bangladesh i gymryd rhan mewn gweithgareddau a oedd yn peryglu diogelwch India trwy gefnogi a chynorthwyo'r ULFA a oedd yn gweithredu ym Mangladesh gyda chefnogaeth a nawdd ISI.

Roedd Bangladesh yn cael ei ystyried yn gyrchfan boeth gan yr ISI yn ei ymgais i dalu brwydr lawn yn erbyn India. Mae Pacistan eisiau i Ogledd Ddwyrain India aros mewn ansefydlogrwydd gwastadol fel ei bod yn dod yn hawdd i Bacistan ymyrryd a thorri rhan ogledd-ddwyreiniol o weddill India, a thrwy hynny gyflawni awydd hir-annwyl Pacistan i ddial ei threchu a cholli ei rhan ddwyreiniol yn 1971 .

Mae'r Prif Weinidog Sheikh Hasina wedi cyflawni holl bryderon India yn amrywio o ddiogelwch i gysylltedd. Mae India ar ei rhan wedi gwneud ei gorau i ôl-leoli trwy roi blaenoriaeth i gyflenwi brechlyn Covid 19 i Bangladesh.

Mae llawer o'r problemau hir sydd wedi bodoli ers rhaniad India ym 1947 wedi'u datrys. Y pwysicaf o'r rhain yw cryfhau cysylltedd rhwng y ddwy wlad trwy ailafael yn y cysylltiadau rheilffordd, ffyrdd a dyfrffordd hir crog. Datryswyd cyfnewid enclaves a'r anghydfodau ffiniol hirsefydlog hefyd a dangosodd Senedd India ystum prin o ewyllys da pan bleidleisiodd dau dŷ Senedd India yn unfrydol i gadarnhau cytundeb Mujib-Indira ym 1974 gan gytuno i gyfnewid amgaeadau sydd wedi'u lleoli'n andwyol a marcio'r ffiniau.

Er bod y rhan fwyaf o'r anghydfodau dwyochrog rhwng y ddwy wlad bellach wedi'u datrys, mae rhannu dŵr afon Teesta yn parhau i fod yn broblem swnllyd. Mae Prif Weinidog India, Narendra Modi, wedi nodi dro ar ôl tro y bydd y broblem yn cael ei datrys yn ystod ei gyfnod. Tynnodd sylw at y ffaith bod India yn gweithio ar system ffederal ac nad yw'n gwneud unrhyw benderfyniad gan osgoi llywodraeth y wladwriaeth dan sylw. Rhaid argyhoeddi llywodraeth Gorllewin Bengal sy'n rhanddeiliad cyn gwneud penderfyniad ar rannu dŵr Teesta.

Mae'r ddwy wlad wedi gwella nid yn unig eu cysylltiadau diplomyddol ond hefyd wedi dyfnhau eu bondiau ar bob ffrynt gan gynnwys diogelwch a rheoli ffiniau, masnach, masnach a buddsoddiad, cysylltedd, ynni a phwer, gofod, prosiectau datblygu, diwylliant a chyfnewidiadau pobl i bobl. Er mwyn dyfnhau eu cysylltiadau, mae'r ddwy wlad wedi llofnodi tua 100 o gytundebau yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Nid adnewyddu cytundebau blaenorol yn unig yw'r rhan fwyaf o'r cytundebau hyn ond hefyd cychwyn cydweithredu mewn meysydd technoleg uchel fel gofod, ynni sifil a niwclear, TG ac electroneg, seiberddiogelwch a'r economi las i enwi ond ychydig.

Bydd swyddfeydd tramor y ddwy wlad yn monitro ar y cyd i oruchwylio gweithrediad yr holl gytundebau a chytundebau. Yn gynharach bu llawer o gytundebau ond ni chyrhaeddodd pob un ohonynt y cam gweithredu. Nawr mae'r ddwy wlad wedi penderfynu monitro'r broses weithredu yn agos er mwyn sicrhau bod y cytundebau'n cael eu gwireddu.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd