Cysylltu â ni

Tsieina

Mae pŵer cynyddol Tsieina yn 'anad dim' yn gyfle

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

llestriMae uwch aelod o Ddirprwyaeth China Senedd Ewrop wedi dweud bod tyfu pŵer economaidd Tsieineaidd yn “anad dim” yn gyfle i bobl Tsieineaidd a hefyd i Ewrop.  

Ond mae Ingeborg Graessle, ASE o'r Almaen, yn mynnu bod angen "deialog a gychwynnwyd yn ofalus ac sy'n canolbwyntio ar broblemau" rhwng y ddwy ochr. Ychwanegodd y gwleidydd dde canol fod hyn yn hanfodol i ddatblygu "cyd-ddealltwriaeth" a "datrysiad cyffredin".

"Dyna beth all helpu i oresgyn aneffeithlonrwydd y bartneriaeth UE-China," meddai. Mewn cyfweliad unigryw gyda Reporte UEr, dywedodd Graessle, fel aelod o ddirprwyaeth y Senedd dros gysylltiadau â Gweriniaeth Pobl Tsieina, ei bod yn "awyddus i ddeall y wlad fawr ac amrywiol hon yn well ac i feithrin y cysylltiadau â China".

hysbyseb

"Fel y gwelaf i, mae'r dymuniad am Bartneriaeth Ewropeaidd-Tsieineaidd yn gydfuddiannol. Mae'r ddau bartner yn hiraethu am well cydweithredu. Fodd bynnag, yn achos Ewrop, mae polisi tramor yn ymwneud â gwerthoedd a diddordebau. Dyma sy'n gwneud gweithrediad yr UE. -China partneriaeth ar adegau yn aneffeithiol ac yn ysgogi cilyddol. " Dywedodd Graessle, wrth ymyl cysylltiadau economaidd da a masnach lewyrchus, mae heddwch yn y rhanbarth o “bwysigrwydd hanfodol”.

Fel enghraifft, nododd y cydfodoli heddychlon rhwng Taiwan a China, gan ddweud bod hyn "yr un mor bwysig" â chysylltiadau da rhwng China a Japan. Mae Graessle, sy’n cadeirio pwyllgor rheoli cyllideb dylanwadol y Senedd, yn disgrifio bod polisi economaidd cyfredol Tsieineaidd yn “drawiadol”.

"O fewn dim ond ychydig ddegawdau, mae Tsieina wedi llwyddo i osod ei heconomi ar lwybr twf cynaliadwy ac wedi arwain miliynau o'i dinasyddion allan o dlodi." O safbwynt yr Almaen gyda'r profiad Wirtschaftswunder-a'r cysyniad o 'Sozialer Marktwirtschaft' (economi marchnad gymdeithasol), mae hi'n credu, ar wahân i ymdrechion i sefydlu economi marchnad "gystadleuol" rydd, sy'n canolbwyntio ar allbwn, yn Tsieina, mae angen i faterion eraill " cyson "sylw. Mae'r rhain yn cynnwys nawdd cymdeithasol, cyfiawnder cymdeithasol, heddwch cymdeithasol a chynaliadwyedd ecolegol.

hysbyseb

"Yn fy marn i," ychwanegodd, "mae rheol gyfreithiol weithredol gyda rheoleiddio eiddo clir a glynu wrth werthoedd democrataidd a hawliau dynol yn bileri hanfodol ar gyfer llwyddiant hirdymor."

Mae'r ASE yn honni bod llygredd a nepotiaeth yn "parlysu gwenwynau" ar gyfer datblygiad economaidd a chymdeithasol. "Bydd mynd i'r afael â'r materion hyn yn heriol, ond yn y pen draw yn fuddiol i Tsieina." O safbwynt economaidd, nid yw Graessle yn siŵr a yw'r twf a ysgogwyd gan ffactor mewnbwn Tsieineaidd wedi dod i ben, eto.

"Fodd bynnag," ychwanegodd, "yn y tymor hir, dim ond i bwynt penodol y bydd ailddyrannu cyfalaf a llafur yn darparu ar gyfer twf penodol. Ar y pwynt hwn, bydd angen gwthio effeithlonrwydd ffactor mewnbwn a thwf economaidd sy'n cael ei yrru gan arloesedd i'r canol. polisi economaidd. "

Ychwanegodd: "Beth bynnag, mae potensial twf enfawr i China o hyd." Mae Graessle yn cael ei dipio i arwain dirprwyaeth China, a sefydlwyd yn dilyn yr etholiadau uniongyrchol cyntaf ym 1979. Mae cyfarfodydd rhyng-seneddol wedi cael eu cynnal er 1980.

Sefydlwyd cysylltiadau’r UE â China ym 1975 ac maent yn cael eu llywodraethu gan Gytundeb Masnach a Chydweithrediad UE-China 1985. Yr UE yw partner masnachu mwyaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ffynhonnell fewnforion fwyaf yr UE a'r ail bartner masnachu dwyffordd fwyaf. Cynhelir uwchgynadleddau blynyddol a deialogau gwleidyddol, masnach ac economaidd rheolaidd, gan gynnwys dros hanner cant o ddeialogau a chytundebau thematig. Prif dasg y ddirprwyaeth yw cynnal cysylltiadau â Chyngres Genedlaethol y Bobl (NPC) trwy gyfarfodydd rhyng-seneddol rheolaidd. Mae hefyd yn ganolbwynt ar gyfer cysylltiadau â Chynghorau Deddfwriaethol Rhanbarthau Gweinyddol Arbennig Hong Kong a Macao.

Mae'r dirprwy a anwyd yn Heidenheim yn credu bod dau broblem i'r broblem bresennol o dwf arafach yn Tsieina: Ar y naill law, mae'r "hediad i ddiogelwch" parhaus mewn marchnadoedd cyfalaf wedi gostwng mewnlifiad buddsoddiadau tramor yn economi Tsieineaidd, a thrwy hynny leihau twf CMC. "Ar yr un pryd mae dechrau'r diwedd i lewyrch arian - yn yr Unol Daleithiau ac yn Tsieina - wedi datblygu gydag effaith iselder. Mae argaeledd arian rhad wedi arwain yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf at dwf credyd uchel iawn yn economi Tsieineaidd. Mae adeiladau fflatiau gwag a gor-alluoedd mewn llawer o ddiwydiannau yn arwyddion o ddatblygiad dibynnol ar ddyledion a risg uchel yn Tsieina. "

Tyfodd cyfanswm llwyth dyled Tsieina o fewn pum mlynedd o 150% i dros 250% o CMC Tsieineaidd ac mae Graessle yn credu "mae hynny'n enfawr i wlad sy'n dod i'r amlwg". Mae angen mynd i'r afael â'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r gyfrol gredyd Tsieineaidd fawr hon "ac, mae hi'n rhagweld, gall effeithiau'r addasiadau fod yn" llym yn enwedig gan fod llywodraeth Tsieineaidd yn dal yr holl ymrwymiadau a banciau dyledus iawn.

"Bydd angen i China brofi i'r byd ei bod yn cymryd datblygu cynaliadwy o ddifrif." Ond mae Graessle, aelod o Undeb Christlich Demokratische Deutschland, yn dal i honni bod pŵer economaidd Tsieineaidd sy'n tyfu yn "gyfle yn anad dim" i bobl Tsieineaidd ac i Ewrop. Fodd bynnag, mae rhai risgiau ynghlwm â'r datblygiad hwn. "Mae anfanteision naturiol i faint pur economi Tsieineaidd a'r system wleidyddol gyfredol. Graddfa'r effeithiau allanol - boed o natur economaidd neu ecolegol - ac ni ddylid tanamcangyfrif y rhyng-ddibyniaethau ag economi Tsieineaidd mor enfawr. Gyda phŵer economaidd cynyddol, bydd cyfrifoldeb byd-eang cynyddol am arweinyddiaeth Tsieineaidd. "

O ran newid cenhedlaeth ddiweddar Tsieina mewn arweinwyr gwleidyddol, dywedodd: "Rwy'n realydd. Yn y diwedd, bydd angen mesur arweinyddiaeth gyfredol Tsieineaidd yn ôl eu hanes. Tan hynny, byddwn bob amser yn argymell diwygiadau go iawn - tuag at gymdeithas gymdeithasol ehangach a chyfranogiad economaidd pobl Tsieineaidd. "

Gan symud i safle China yn y byd, dywedodd Graessle, sydd, ar ôl etholiadau Ewropeaidd mis Mai, newydd ddechrau ei thrydydd tymor fel ASE (ar ôl cael ei hethol gyntaf yn 2004): "Eisoes heddiw, mae gan China rôl bwysig yn y bensaernïaeth o'r gorchymyn 'llywodraethu byd-eang'. Mae'n fuddiant Ewropeaidd go iawn o ddatblygu cysylltiadau dibynadwy â Tsieina a meithrin rhai Tsieina tuag at yr Unol Daleithiau. "

Ond, er ei bod yn gadarnhaol ar y cyfan am gysylltiadau rhwng yr UE a China, mae ganddi hefyd rai beirniadaethau go iawn o China, gan ychwanegu, "Mae llygredd a nepotiaeth yn parlysu gwenwynau ar gyfer datblygiad economaidd a chymdeithasol. Mae dod ar draws y ddau yn her ond yn angenrheidiol ac ar yr un pryd a ymgymeriad buddiol iawn i economi a chymdeithas Tsieineaidd - fel y mae yn Ewrop o hyd. Fodd bynnag, nid yw hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith yn destun ac ni ddylid eu haberthu ar gyfer y frwydr yn erbyn twyll a llygredd. "Maent yn rhagamodau braidd ar gyfer a gwir lwyddiant. Yn gysylltiedig â'r mater hwn hefyd mae'r frwydr yn erbyn contraband a ffug. Mae llawer i'w wneud o hyd. "

Dywedodd Graessle, sy'n adnabyddus yn yr UE fel cefnogwr cryf o fwy o dryloywder ac atebolrwydd i'r sefydliadau, y gellir gwella cysylltiadau rhwng yr UE a China trwy weithio'n well gyda'n gilydd, "nid yn unig yn wleidyddol ond hefyd trwy fynd i'r afael â materion byd-eang fel troseddau cyfundrefnol" Fel rapporteur ar gyfer OlAF, y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd, roedd hi'n ei chael hi'n "anffodus" nad oes swyddog cyswllt bellach o'r asiantaeth ym Mrwsel i awdurdodau Tsieineaidd.

Roedd swyddog cyswllt OLAF yn Tsieina yn delio â smyglo contraband a ffug o gynhyrchion tybaco tan 2012. Fe ysgogodd hyn y dyn 53 oed i ddatgan: "Rwy'n credu bod angen i ni gydweithredu â China mewn parch at ei gilydd lle bynnag y mae'n fuddiol a yn bosibl i bobl Ewrop a phobl Tsieineaidd. "

Tsieina

Mae asiantaeth seiberddiogelwch Lithwania yn canfod bod ffonau Tsieineaidd mewn perygl o ollwng data personol

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol o dan Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol (NKSC) Lithwania ymchwiliad diogelwch i'r gwneuthurwyr Tsieineaidd dyfeisiau Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G ac OnePlus 8T 5G smart 5G a werthwyd yn Lithwania.

“Cychwynnwyd yr astudiaeth hon er mwyn sicrhau defnydd diogel o ddyfeisiau symudol 5G a werthir yn Lithwania a’r feddalwedd sydd ynddynt yn ein gwlad. Mae tri gweithgynhyrchydd Tsieineaidd wedi’u dewis sydd wedi bod yn cynnig dyfeisiau symudol 5G i ddefnyddwyr o Lithwania ers y llynedd ac sydd wedi’u nodi gan y gymuned ryngwladol fel rhai sy’n peri rhai risgiau seiberddiogelwch, ”meddai Margiris Abukevičius, dirprwy weinidog amddiffyn cenedlaethol.

Nododd yr astudiaeth bedair risg seiberddiogelwch allweddol. Mae dau yn ymwneud â theclynnau sydd wedi'u gosod ar ddyfeisiau'r gwneuthurwr, un i'r risg o ollwng data personol ac un â chyfyngiadau posibl ar ryddid mynegiant. Nodwyd tair risg yn nyfais Xiaomi, un yn Huawei, ac ni nodwyd unrhyw wendidau seiberddiogelwch yn nyfais symudol OnePlus.

hysbyseb

Risgiau ar gyfer gweithgynhyrchwyr teclynnau

Wrth ddadansoddi perfformiad ffôn clyfar 5G Huawei, darganfu’r ymchwilwyr fod siop app app swyddogol y ddyfais, App App, nad yw’n dod o hyd i’r ap y gofynnir amdano gan y defnyddiwr, yn ei ailgyfeirio’n awtomatig i e-bost trydydd parti. siopau lle mae rhai rhaglenni gwrthfeirws teclynnau wedi'u graddio fel maleisus neu wedi'u heintio â firysau. Mae ymchwilwyr hefyd wedi priodoli risgiau seiberddiogelwch i Mi Browser Xiaomi. Mae'n defnyddio nid yn unig y modiwl safonol Google Analytics mewn porwyr eraill, ond hefyd y Data Synhwyrydd Tsieineaidd, sy'n casglu ac yn anfon hyd at 61 o ddata paramedr o bryd i'w gilydd am y gweithredoedd a gyflawnir ar ffôn y defnyddiwr.

“Yn ein barn ni, mae hon yn wybodaeth ddiangen am weithredoedd defnyddwyr. Mae'r ffaith bod y wybodaeth ystadegol gyfoethog hon yn cael ei hanfon a'i storio mewn sianel wedi'i hamgryptio ar weinyddion Xiaomi mewn trydydd gwledydd lle nad yw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn berthnasol hefyd yn risg, ”meddai Dr. Tautvydas Bakšys.

hysbyseb

Cyfyngiadau ar ryddid mynegiant

Wrth ddadansoddi perfformiad y ddyfais Xiaomi, canfu'r ymchwilwyr fod ganddo'r gallu technegol i sensro'r cynnwys a lawrlwythwyd iddo. Mae hyd yn oed sawl teclyn gwneuthurwr ar eich ffôn, gan gynnwys y Porwr Mi, yn derbyn rhestr allweddeiriau sydd wedi'u blocio gan wneuthurwr o bryd i'w gilydd. Pan fydd yn canfod bod y cynnwys rydych chi am ei anfon yn cynnwys geiriau yn y rhestr, mae'r ddyfais yn blocio'r cynnwys hwnnw'n awtomatig.

Ar adeg yr astudiaeth, roedd y rhestr yn cynnwys 449 o eiriau allweddol neu grwpiau o eiriau allweddol mewn cymeriadau Tsieineaidd, megis "Free Tibet", "Voice of America", "Mudiad Democrataidd" "Annibyniaeth Annibyniaeth Taiwan" a mwy.

"Gwelsom fod y swyddogaeth hidlo cynnwys wedi'i anablu ar ffonau Xiaomi a werthwyd yn Lithwania ac nad oeddent yn perfformio sensoriaeth cynnwys, ond anfonwyd y rhestrau o bryd i'w gilydd. Mae gan y ddyfais y gallu technegol i actifadu'r swyddogaeth hidlo hon o bell ar unrhyw funud heb yn wybod i'r defnyddiwr a i ddechrau dadansoddi'r cynnwys sydd wedi'i lawrlwytho. Nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd y gellid llunio'r rhestr o eiriau sydd wedi'u blocio nid yn unig yn Tsieinëeg ond hefyd mewn cymeriadau Lladin, ”ychwanegodd Bakšys.

Perygl o ollwng data personol

Mae'r risg o ollwng data personol wedi'i nodi ar ddyfais Xiaomi pan fydd defnyddiwr yn dewis defnyddio'r gwasanaeth Cwmwl Xiaomi ar y ddyfais Xiaomi. I actifadu'r gwasanaeth hwn, anfonir neges gofrestru SMS wedi'i hamgryptio o'r ddyfais, na chaiff ei chadw yn unman yn ddiweddarach. "Nid oedd ymchwilwyr yn gallu darllen cynnwys y neges amgryptiedig hon, felly ni allwn ddweud wrthych pa wybodaeth a anfonodd y ddyfais. Mae'r anfon awtomataidd hwn o negeseuon a chuddio eu cynnwys gan y gwneuthurwr yn peri bygythiadau posibl i ddiogelwch personol y defnyddiwr. data, oherwydd heb yn wybod iddo, gellir casglu a throsglwyddo data o gynnwys anhysbys i weinyddion mewn trydydd gwledydd, "ychwanegodd Bakšys.

Mae Lithwania eisoes wedi ysgwyddo rancor Tsieina; ym mis Awst, mynnodd Beijing ei bod yn cofio ei llysgennad ar ôl iddi sefydlu swyddfa gynrychioliadol yn Taiwan, sy'n honni bod Taiwan (Gweriniaeth Tsieina) yn rhan o China (Gweriniaeth Pobl Tsieina).

Parhau Darllen

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd