Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Datganiad y Comisiwn ar ôl cyfarfod y Pwyllgor Rheoli er mwyn asesu effaith bosibl Rwsia sancsiynau ar gynhyrchion amaethyddol yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

sancsiynau vladmir-putin-russianCynhaliodd y Comisiwn gyfnewid barn gyntaf ddefnyddiol iawn gydag arbenigwyr aelod-wladwriaethau ar effaith bosibl y sancsiynau Rwsiaidd a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf ar fewnforion rhai cynhyrchion amaethyddol.

Deall pryderon ffermwyr yr UE ledled Ewrop, y Comisiynydd Dacian Cioloș Dywedodd: "Mae gen i ddau gyhoeddiad i'w gwneud heddiw. Yn gyntaf, yn gynnar yr wythnos nesaf, byddaf yn cyflwyno'r mesur sefydlogi marchnad nesaf, gan dargedu nifer o gynhyrchion ffrwythau a llysiau darfodus sydd bellach yn amlwg mewn anhawster. Bydd y weithred hon yn gymesur ac yn gost-effeithiol.

"Yn ail, mae'r sefyllfa eithriadol hon sy'n ein hwynebu o ganlyniad i waharddiad Rwsia yn gofyn am fynediad cyflymach a gwell at ddata'r farchnad, fesul sector. Dyna pam yr ydym yn rhoi mecanwaith monitro marchnad wedi'i atgyfnerthu ar waith heddiw y bydd pob aelod-wladwriaeth yn cyfrannu ato Bydd cyfarfodydd gydag aelod-wladwriaethau yn cael eu cynnal yn wythnosol, am gyfnod cyhyd ag y bo angen.

hysbyseb

"Mae fy neges yn glir eto: rwy'n barod i gynnig mesurau ledled yr UE yn ôl yr angen. Gellir sicrhau cynhyrchwyr o bob rhan o'r UE. Rydym yn dilyn pob sector a phob marchnad ac wrth i risgiau materol ddod i'r amlwg, byddaf yn gweithredu trwy'r diwygiedig Polisi Amaethyddiaeth Cyffredin mae gennym yr offerynnau cyllidebol a chyfreithiol ar gyfer gweithredu Ewropeaidd ynghyd â'r aelod-wladwriaethau; hyder y farchnad trwy undod Ewropeaidd yw'r amcan pennaf."

Cyflwynodd DG AGRI ei ddadansoddiad cychwynnol am batrymau masnach traddodiadol, sefyllfa bresennol y farchnad mewn gwahanol sectorau, allfeydd gwerthu amgen posibl, ac felly effaith bosibl y mesurau hyn yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae angen i'r Comisiwn dderbyn y wybodaeth fwyaf diweddar o hyd i asesu sefyllfa'r farchnad yn llawn yn y mwyafrif o sectorau, ac felly galwodd ar Aelod-wladwriaethau i ddarparu'r data marchnad diweddaraf diweddaraf. Ar ben hynny, er mwyn dilyn esblygiad y sefyllfa mor agos â phosib, cynigiodd y Comisiwn y dylid cynnal cyfarfodydd wythnosol gyda’r aelod-wladwriaethau ar gyfer y misoedd nesaf er mwyn monitro a thrafod sefyllfa pob sector yr effeithir arno, yn ychwanegol i'r cyfathrebu ysgrifenedig parhaus parhaol.

Cyflwynodd y Comisiwn ddadansoddiad rhagarweiniol o'r prif sectorau a gynhwysir gan fesurau Rwseg - ffrwythau, llysiau, llaeth a chynhyrchion cig. Hefyd, cyflwynodd aelod-wladwriaethau rai ffigurau a rhoi sylwadau ar y sectorau sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio waethaf.

hysbyseb

Cytunodd y cyfarfod mai'r sefyllfa yw'r un fwyaf brys ar gyfer rhai llysiau darfodus sy'n cael eu taro gan y gwaharddiad, lle mae'r tymor eisoes wedi cychwyn a marchnad allforio allweddol wedi diflannu'n sydyn heb unrhyw obaith uniongyrchol o ddewis arall amlwg. Yn seiliedig ar y wybodaeth newydd a dderbyniwyd heddiw gan yr aelod-wladwriaethau, cadarnhaodd y Comisiwn y byddai'n cyflwyno mesurau newydd priodol ar ddechrau'r wythnos nesaf. Mae mesurau pellach sy'n targedu cynhyrchion anifeiliaid yn cael eu hystyried. Byddai mesurau o'r fath yn cael eu cyflwyno o dan yr hyblygrwydd ychwanegol1 wedi'i fandadu i'r Comisiwn yn y diwygiad PAC y llynedd, yn yr un modd ag y mae wedi cyhoeddi mesurau cymorth ar gyfer y sector eirin gwlanog a neithdarinau ar Awst 11 (gweler IP / 14 / 920). Mae ein dadansoddiad o sectorau eraill yn parhau a byddwn yn edrych ar fesurau pellach ar gyfer cynhyrchion eraill wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Cyhoeddodd y Comisiwn ei fwriad i gwblhau dadansoddiad llawn o effaith bosibl sancsiynau Rwseg ar y sectorau UE dan sylw - ynghyd ag asesiad o’r ymatebion polisi posibl - cyn gynted â phosibl. Bydd hwn yn cael ei gyflwyno i; taleithiau ember a Senedd Ewrop er mwyn hwyluso trafodaethau gwleidyddol pellach ar y pwnc.

Cefndir

Cyfarfod o'r Pwyllgor Rheoli Marchnadoedd Amaethyddol Llorweddol oedd hwn lle anfonodd aelod-wladwriaethau arbenigwyr o'u gweinidogaeth amaeth berthnasol.

Delweddau teledu a lluniau o'r cyfarfod ar gael.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd