Cysylltu â ni

Yr Ariannin

UE yn croesawu WTO dyfarniad yn erbyn mesurau yr Ariannin ar fewnforion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

13687270920775Croesawodd y Comisiynydd Masnach Karel De Gucht heddiw (22 Awst) dyfarniad gan banel annibynnol yn Sefydliad Masnach y Byd (WTO) bod amodau penodol oedd yn cyflwyno Ariannin i gwmnïau sydd am fewnforio nwyddau i mewn i'r wlad yn torri'r gyfraith WTO.

Wrth sôn am y dyfarniad, dywedodd y Comisiynydd De Gucht: "Rwyf wedi gwneud sefyll i fyny at ddiffyndollaeth yn un o nodweddion fy nhymor fel Comisiynydd Masnach yr UE. Mae'r achos hwn yn anfon arwydd pwysig nad yw diffyndollaeth yn dderbyniol. Galwaf ar yr Ariannin i symud yn gyflym i cydymffurfio â dyfarniad y panel WTO acael gwared ar y mesurau anghyfreithlon hyn, ac agor y ffordd i nwyddau'r UE gystadlu'n deg ar farchnad yr Ariannin. "

Cyflwynodd yr UE gŵyn swyddogol am y mesurau ym mis Mai 2012, ynghyd â'r Unol Daleithiau a Japan. Mae dyfarniad panel WTO heddiw yn cynnal yr honiadau hyn ac yn rhoi rheithfarn glir: efallai na fydd yr Ariannin yn ei gwneud yn ofynnol i fewnforwyr lleol na chwmnïau tramor dderbyn amrywiol arferion a orfodir arnynt gan awdurdodau’r Ariannin fel amod ar gyfer caniatáu mewnforio nwyddau i’r wlad.

hysbyseb

Mae'r arferion hyn yn cynnwys gofynion i:

(A) Offset gwerth eu mewnforio i'r Ariannin gydag o leiaf yr hyn sy'n cyfateb mewn allforion;

(B) cyfyngu ar eu mewnforio, naill ai mewn cyfaint neu mewn gwerth;

hysbyseb

(C) yn cyrraedd lefel benodol o gynnwys lleol yn eu cynhyrchu yn y cartref;

(Ch) yn buddsoddi yn yr Ariannin, a;

(D) cadw unrhyw elw a wneir yn yr Ariannin yn y wlad.

Dyfarnodd panel WTO hefyd yn erbyn gweithdrefn a elwir y Datganiad Mewnforio Llw Uwch ('Declaración Jurada Anticipada de Importación', neu DJAI). Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau sicrhau cymeradwyaeth gan awdurdodau'r Ariannin cyn mewnforio nwyddau.

Cyflwynodd yr Ariannin y mesurau fel rhan o'i pholisi 'masnach wedi'i reoli' fel y'i gelwir. Nod hyn yw amnewid mewnforion yn lle cynhyrchion o ffynonellau lleol a lleihau neu ddileu diffygion masnach y wlad â gwledydd neu ranbarthau eraill. Mae dyfarniad y WTO yn sicrhau na all yr Ariannin gymhwyso'r polisi hwn trwy anwybyddu ei rwymedigaethau o dan Sefydliad Masnach y Byd. Mae'r mesurau wedi gosod baich difrifol ar fewnforwyr cynhyrchion yr UE i'r Ariannin ac maent hefyd yn amharu ar allu cwmnïau tramor i weithredu yn y wlad.

Cefndir

Lansiodd yr UE, Japan a'r UD achos setliad anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd ym mis Mai 2012. Ni ddaeth ymgynghoriadau cychwynnol â'r Ariannin ym mis Gorffennaf 2012 â datrysiad cyfeillgar. O ganlyniad, sefydlodd Sefydliad Masnach y Byd banel ym mis Ionawr 2013. Bellach mae gan bob parti 60 diwrnod i apelio yn erbyn dyfarniad y panel os dymunant. Os nad oes apêl, neu unwaith y bydd apêl wedi'i chwblhau, bydd yn rhaid i'r Ariannin sicrhau ei bod yn cydymffurfio trwy newid y mesurau hyn, naill ai ar unwaith neu o fewn cyfnod rhesymol o amser. Bydd y cyfnod hwnnw o amser naill ai'n cael ei drafod rhwng yr Ariannin, yr UE, yr UD a Japan, neu'n cael ei bennu gan gymrodeddwr Sefydliad Masnach y Byd.

Mwy o wybodaeth

Adroddiad gan y Panel WTO
Holi ac Ateb: Her yr UE i gyfyngiadau mewnforio yr Ariannin yn Sefydliad Masnach y Byd (6 Rhagfyr 2012)

Datganiad i'r Wasg: Mae'r UE yn herio cyfyngiadau mewnforio yr Ariannin (25 2012 May)

Yr Ariannin

Y Comisiynydd Jourová ar ymweliad swyddogol â #Chile a #Argentina

cyhoeddwyd

on

Comisiynydd Jourová (Yn y llun) yn Chile heddiw (9 Gorffennaf), yn ogystal ag yn yr Ariannin ddydd Mercher 10 a dydd Iau 11 Gorffennaf. Mae'r ymweliad yn dilyn casgliad yr UE-Mercosur cytundeb masnach a bydd yn canolbwyntio ar wella cydweithredu ar lif data, eiriol dros gydgyfeiriant cryf cyfundrefnau diogelu data, hyrwyddo cydweithredu barnwrol dwyochrog a thrafod materion cydraddoldeb rhywiol a gwrthsemitiaeth, ymhlith eraill. Yn Chile, bydd y Comisiynydd Jourová yn cwrdd â’r Gweinidog Cyfiawnder a Hawliau Dynol Hernán Larraín Fernández, y Gweinidog Cyllid Felipe Larraín Bascuñán, y Gweinidog Cydraddoldeb Menywod a Rhyw Isabel Plá Jarufe, yn ogystal â’r Is-Weinidog Masnach Rodrigo Yañez. Bydd diogelu data a chydraddoldeb rhywiol ar agenda'r cyfarfod gyda Seneddwyr Chile Felipe Harboe Bascuñán, Jaime Quintana, Adriana Muñoz a Kenneth Pugh.

Bydd hefyd yn trafod diogelu data gyda chynrychiolwyr cymdeithasau a chwmnïau masnach Chile ac Ewrop. Yna bydd y Comisiynydd Jourová yn cyfnewid barn â Chyngor Tryloywder Chile. Yn olaf, bydd yn traddodi Prif Araith ym Mhrifysgol Chile ar yr Heriau a'r Cyfleoedd yn y Cyfnod Digidol. Yna yn Buenos Aires, mae'r ymweliad yn cynnwys cyfnewidiadau gyda'r Gweinidog Cyfiawnder a Hawliau Dynol, Almaeneg Garavano, gydag Arlywydd y Senedd, Federico Pinedo, Pennaeth Staff Arlywydd yr Ariannin, sy'n gyfrifol am, ymhlith eraill, bynciau diogelu data , Marcos Pena, yn ogystal â gyda’r Seneddwyr Dalmacio Mera a Laura Rodríguez Machado. Yna bydd y Comisiynydd Jourová yn cwrdd ag aelodau Siambr y Dirprwyon, Karina Banfi ac Ezequiel Langan. Yna bydd yn coffáu gyda chymuned Iddewig yr Ariannin, a chynrychiolwyr crefyddau Cristnogol a Mwslimaidd, bomio 1994 yn y Ganolfan Gymunedol Iddewig. Yn wir, bydd yn traddodi araith gyweirnod ar fuddion alinio safonau diogelu data yn y Preifatrwydd mewn Byd Globaleiddiedig. cynhadledd. Trefnir y digwyddiad o dan fframwaith y prosiect “Cydweithrediad Digidol Rhyngwladol - Diogelu Data a Llif Data Gwell” a ariennir o dan y Comisiwn Ewropeaidd Offeryn Partneriaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Yr Ariannin

Llywyddion Juncker a Tusk yn #G20Summit yn #BuenosAires

cyhoeddwyd

on

Bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk yn cynrychioli’r Undeb Ewropeaidd yn Uwchgynhadledd G20 eleni, o dan Arlywyddiaeth yr Ariannin yn Buenos Aires. Thema'r uwchgynhadledd eleni yw 'Adeiladu consensws ar gyfer datblygu teg a chynaliadwy'.

Ynghyd â'r UE, arweinwyr o wledydd 19 (yr Ariannin, Awstralia, Brasil, Canada, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, India, Indonesia, yr Eidal, Japan, Mecsico, Rwsia, Saudi Arabia, De Affrica, De Korea, Twrci, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau) yn casglu i nodi pen-blwydd 10-blwyddyn y G20 a thrafod pynciau allweddol ar yr agenda fyd-eang, yn amrywio o globaleiddio, masnach ac economeg i newid yn yr hinsawdd, ymfudiad a'r frwydr yn erbyn terfysgaeth.

Mewn llythyr ar y cyd i Benaethiaid Gwladol neu Lywodraeth cyn yr Uwchgynhadledd, nododd yr Arlywyddion Juncker a Tusk y rôl ganolog y mae'r Undeb Ewropeaidd yn ei chwarae wrth lunio materion byd-eang a hyrwyddo amlochrogiaeth. Fe wnaethant nodi blaenoriaethau allweddol yr UE ar gyfer G20 eleni: Globaleiddio a masnach deg, gan gynyddu ein hymrwymiad i weithredu yn yr hinsawdd yn uchelgeisiol, harneisio dyfodol gwaith, adeiladu system ariannol ac ariannol ryngwladol fwy gwydn a chyflawni ymrwymiadau G20 ar wrthderfysgaeth. .

hysbyseb

Bydd yr Arlywydd Juncker yn cymryd rhan mewn cynhadledd i'r wasg ar y cyd â'r Arlywydd Tusk, a gynlluniwyd ar hyn o bryd ddydd Gwener 30 Tachwedd am 9h (amser lleol), cyn y cyntaf o ddau ddiwrnod yr Uwchgynhadledd (yr union amser i'w gadarnhau). Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cyhoeddi a llyfryn, Ffeithiau a Ffigurau am yr Undeb Ewropeaidd a'r G20.

Mae mwy o wybodaeth ar y G20 ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Ariannin

#Biodiesel: Adroddiad Panel WTO ar biodiesel o'r Ariannin amhendant

cyhoeddwyd

on

By

banner_Biodiesel_v04_02Cyhoeddodd Panel WTO ddydd Mercher 29 Mawrth ei adroddiad yn yr achos a ddygwyd gan yr Ariannin ynghylch mesurau gwrth-dympio’r UE ar fewnforion biodisel o’r Ariannin.

Mae Bwrdd Biodiesel Ewropeaidd (trai) o ran y penderfyniad y Panel fel bennod gyntaf yn y frwydr gyfreithiol a gyflogir gan yr Ariannin ac Indonesia yn y WTO ac gerbron y Llys Ewropeaidd. Trai yn disgwyl i'r Comisiwn i apelio rhannau amheus o'r adroddiad y Panel ar gyfer adolygu gan y Corff Apeliadol.

Mae Bwrdd Biodiesel Ewropeaidd (trai) yn sefydliad di-elw sy'n casglu aelodau 53 21 ar draws Aelod--wladwriaethau. Biodiesel yw'r prif ateb Ewropeaidd i leihau allyriadau o drafnidiaeth a dibyniaeth ar olew a fewnforir. Trai yn anelu at hyrwyddo'r defnydd o biodiesel yn yr Undeb Ewropeaidd ac mae wedi ymrwymo i gyflawni safonau rhyngwladol ar gyfer cynaliadwyedd mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr a porthiant cynaliadwy.

hysbyseb

Tra bod trai yn nodi gyda boddhad nad oedd y Panel WTO yn rhoi i mewn i gwestiwn y posibilrwydd o addasiadau o gostau a phrisiau, fel y darperir yn y ddeddfwriaeth yr UE, mae'n methu â deall sut y gallai'r Panel, o dan yr amgylchiadau hyn, yn dod i'r casgliad bod y dull a ddefnyddir gan Gomisiwn yr UE, er mwyn cywiro'r afluniadau anferth a achoswyd gan y system Ariannin dreth allforio gwahaniaethol (DET), oedd yn groes i gyfraith WTO.

Mae'r llywodraeth yr Ariannin cychwyn y symud ymlaen ar lefel WTO ym mis Rhagfyr 2013, yn gofyn am y diddymiad yr UE fesurau gwrth-dympio. Mae'r cam hwn yn rhan o dirwedd mwy o anghydfodau cyfreithiol dros yr UE dyletswyddau gwrth-dympio ar fewnforion o fiodiesel o'r Ariannin ac Indonesia, gan fod y llywodraeth Indonesia wedi cyflwyno cais tebyg ar gyfer ymgynghoriadau chwe mis yn dilyn cwyn Ariannin. Ochr yn ochr â nifer o achosion yn yr achos wedi cael eu cyflwyno gan gynhyrchwyr Ariannin ac Indonesia yn y Llys Cyfiawnder Ewrop.

Mae'r trai yn sydd yn weithgar yn amddiffyn y diwydiant Ewropeaidd ym mhob maes hyn yn parhau'n optimistaidd y bydd yn llwyddo i argyhoeddi'r WTO a'r Llys Ewropeaidd i gydnabod y difrod anferth a ddioddefwyd gan y cynhyrchwyr biodisel UE o ganlyniad i fewnforion annheg.

hysbyseb

“Bydd y diwydiant biodisel Ewropeaidd yn sefyll yn gryf i amddiffyn ei farchnad rhag effeithiau niweidiol y mecanwaith treth allforio gwahaniaethol, sydd wedi galluogi diwydiant biodisel yr Ariannin i allforio biodisel i'r UE am brisiau annheg o isel ac ar adegau yn is na chost biodisel amrwd. deunyddiau - prawf clir o ddympio ac arfer annheg Nid yw adroddiad Panel WTO yn fuddugoliaeth lwyr i ddiwydiant yr Ariannin, gan fod llawer o'i honiadau - ynghyd â'r cais i dynnu dyletswyddau gwrth-dympio'r UE yn ôl - wedi cael eu gwrthod gan y WTO Panel Mae'r EBB yn ystyried penderfyniad WTO ddoe yn unig fel pennod gyntaf mewn brwydr gyfreithiol hir, egnïol dros gyfreithlondeb mesurau amddiffyn yr UE. Mae gan y mater hwn oblygiadau sy'n mynd ymhell y tu hwnt i achos biodisel fel y dangosir gan nifer y gwledydd sydd â a gefnogir fel trydydd partïon yn y cam hwn. Mae'n hanfodol felly bod y Comisiwn yn apelio yn erbyn rhannau amheus yr adroddiad gerbron y Corff Apeliadol "meddai Se EBB cretary General, Raffaello Garofalo.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd