Cysylltu â ni

EU

Sylwadau gan yr Arlywydd Barroso yn dilyn y trafodaethau dwyochrog gyda'r Prif Weinidog tail o Fietnam

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

5471675Hanoi, Fietnam, 25 Awst 2014

"Prynhawn da, foneddigion a boneddigesau. Rwy'n arbennig o falch o fod yn Hanoi heddiw - saith mlynedd ar ôl fy ymweliad cyntaf â Fietnam fel Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd.

"Ac mae'n bleser cwrdd eto â'r Prif Weinidog Dung gan roi dilyniant i'n cysylltiadau dwys dros y blynyddoedd diwethaf hyn.

hysbyseb

"Mae Ewrop yn gwerthfawrogi ei phartneriaeth arbennig â Fietnam. Nid economi sy'n dod i'r amlwg a marchnad addawol yn unig yw Fietnam, mae hefyd yn bartner agos gyda ffiniau hanesyddol cryf yn ein huno ac yn gefnogwr dibynadwy o bresenoldeb yr UE yn y rhan hon o'r byd.

"Heddiw mae gennym gysylltiadau hynod ddeinamig wedi'u seilio ar y pethau cyffredin hyn ac sydd o fudd i'r ddwy ochr.

“Ac rwy’n arbennig o falch fy mod wedi cyfrannu at berthynas mor agos a deinamig dros y blynyddoedd diwethaf hyn.

hysbyseb

"Yn 2007 pan ymwelais â Fietnam am y tro cyntaf, agorodd y Prif Weinidog Dung a minnau bennod newydd yn ein partneriaeth wrth i ni lansio'r trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad. Tair blynedd yn ddiweddarach, yn 2010, gwnaethom gychwyn y Cytundeb hwn gyda'n gilydd ym Mrwsel. ac fe’i llofnodwyd yn 2012.

"Yn ôl y disgwyl, mae'r Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad hwn yn cynrychioli naid ansoddol yn ein partneriaeth ddwyochrog.

"Mae bellach yn caniatáu ehangu a dyfnhau cysylltiadau y tu hwnt i feysydd traddodiadol masnach a datblygu.

"Mae'n cynnwys meysydd fel hawliau dynol, yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd, gwyddoniaeth a thechnoleg, trafnidiaeth, twristiaeth, ynni, addysg a diwylliant, perthynas heddwch a diogelwch. Mae'r rhestr yn hir, ond nid yw'n gyflawn o bell ffordd.

"Mae cryfhau ein cysylltiadau hefyd i'w weld wrth ddyfnhau cysylltiadau economaidd a datblygiad cyflym masnach a buddsoddiad dwy ffordd.

"Heddiw yr UE yw marchnad allforio fwyaf Fietnam a'r ail bartner masnach mwyaf. Daw ein cysylltiadau masnach heddiw i € 27 biliwn ($ 36bn) y flwyddyn. Ac roedd buddsoddiad uniongyrchol tramor Ewrop yn Fietnam yn € 656 miliwn yn 2013 (tua USD 880 miliwn ).

"Ond gallwn ac mae'n rhaid i ni wneud mwy.

"Dyma pam yn 2012 rydym wedi lansio trafodaethau ar gyfer Cytundeb Masnach Rydd. Hwn fydd yr ail biler y bydd ein Partneriaeth yn sefyll ynddo.

"Bydd y Cytundeb Masnach Rydd hwn yn cynnig cyfleoedd busnes newydd pwysig ac yn hyrwyddo twf a chyflogaeth yn Fietnam ac yn Ewrop.

"Bydd o fudd i'n cwmnïau a'n dinasyddion. A bydd hefyd yn helpu'r broses o ddiwygio a moderneiddio Fietnam. Bu cynnydd da mewn trafodaethau ac edrychaf ar y Cytundeb hwn yn optimistaidd iawn.

"Peidied unrhyw amheuon. Mae'r UE yn sefyll yn gadarn ar ochr Fietnam ar ei llwybr tuag at wlad ddiwydiannol erbyn 2020. Byddwn yn parhau i gefnogi Fietnam yn ei phroses ddiwygio gan gynnwys trwy ein cymorth datblygu.

“Yr UE heddiw yw rhoddwr grant mwyaf Fietnam a gallaf gadarnhau ein bod wedi penderfynu cynyddu mis yn sylweddol ein cymorth i Fietnam am y cyfnod 2014-2020 i 400 miliwn ewro.

"Bydd y cymorth hwn yn targedu meysydd llywodraethu a rheolaeth y gyfraith ac ynni cynaliadwy yn benodol, yn unol â blaenoriaethau datblygu'r Llywodraeth.

"Oherwydd fel y gwnaethom drafod heddiw, mae llywodraethu da, hawliau dynol, rheolaeth y gyfraith a glynu wrth y system ryngwladol sy'n seiliedig ar reolau yn gyrru grymoedd ar gyfer datblygu. Rwyf hefyd wedi pwysleisio wrth PM Dung fod gan gyfryngau am ddim a rhyngrwyd am ddim ran bwysig i'w chwarae mewn cymdeithas sifil lewyrchus.

"Yn olaf ond nid lleiaf, heddiw fe wnaethom hefyd gyfnewid barn ar y sefyllfa ym Môr De Tsieina / Môr y Dwyrain. Fe wnaethon ni rannu ein pryderon am ddatblygiadau yn yr ardal.

"Mewn gwirionedd, mae gan yr UE addewidion uchel yn y rhanbarth: masnach a diddordebau strategol, yn ogystal â dimensiynau ynni a diogelwch. Rwyf wedi sicrhau i'r Prif Weinidog Dung fod yr UE yn dilyn datblygiadau ym Môr De Tsieina gyda sylw arbennig.

"Nid ydym yn cymryd safbwynt ar hawliadau tiriogaethol unigol, ond rydym yn annog pob plaid yn gryf i geisio atebion heddychlon yn unol â chyfraith ryngwladol, yn enwedig â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr. Dylai pob ochr ymatal rhag gweithredoedd unochrog a allai achosi tensiwn neu ddamweiniau anfwriadol.

"Mae cydweithredu rhanbarthol a chydweithrediad rhyngwladol yn hanfodol i fynd i'r afael â'r heriau sy'n ein hwynebu.

"Dyma pam mae integreiddio ASEAN yn bwysig iawn ac rydym yn ei gefnogi'n gryf. Mae'n bryd sefydlu Partneriaeth Strategol rhwng yr UE ac ASEAN.

"Prif Weinidog Dung,

"Rwy'n credu ym mhotensial mawr ein cysylltiadau dwyochrog. Mae gennym lawer i'w ennill o weithio'n agosach gyda'n gilydd ar faterion dwyochrog a rhyngwladol fel y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ysgogi twf byd-eang a sicrhau heddwch a sefydlogrwydd.

“Rhaid i mi ddiolch i chi am eich brwdfrydedd a'ch cefnogaeth i ddod â'n perthynas ddwyochrog i lefel uwch.

“Rwy’n edrych yn ôl gyda boddhad mawr ar yr hyn rydyn ni wedi’i gyflawni gyda’n gilydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

"Ac edrychaf ymlaen gyda disgwyliad mawr am yr hyn a ddaw nesaf. Diolch am eich sylw."

Datganiad i'r wasg ar y cyd rhwng Gweriniaeth Sosialaidd Fietnam a'r Undeb Ewropeaidd

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd