Cysylltu â ni

Denis Macshane

Llundain eisoes wedi colli yn y frwydr dros annibyniaeth yr Alban

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

baner yr Alban-1_2103925bBarn gan Denis MacShane            

Mae'n anodd tanddatgan y sioc drydanol sy'n mynd trwy elites gwleidyddol Llundain wrth i'r arolwg barn cyntaf sy'n dangos mwyafrif ar gyfer Alban annibynnol gael ei gyhoeddi. Er bod llawer o sôn am Brexit - Prydain yn gadael yr UE - y gwir berygl yw 'Scotexit', yr Alban yn gadael y Deyrnas Unedig. Mae'r goblygiadau i Ewrop yn ddifrifol.              

Gobaith y gwersyll ymwahanol yw bod yr arolwg barn dramatig - os nad yw ond yn dangos ardystiad 51-49% o annibyniaeth - yn dangos bod ganddyn nhw bellach y momentwm i fynd â'r Alban allan o'r Deyrnas Unedig.

hysbyseb

Mae'r ymgyrch o blaid undeb yn gobeithio y bydd y bleidlais yn alwad deffro ddramatig ac yn cynhyrfu pobl i bleidleisio i gynnal y wladwriaeth Brydeinig bresennol a'r Deyrnas Unedig unedig.             

Yn breifat mae Albanwyr sydd o blaid undeb yn siomedig ac yn ddigalon. Maent yn gobeithio y bydd ymchwydd olaf o synnwyr cyffredin yn drech ond, yn wahanol i wyliau'r haf, nid yw'r ffigurau pleidleisio bellach yn cefnogi'r hunanfoddhad hwnnw.            

Mae tri rheswm yn egluro dyfodiad y posibilrwydd sydd bellach yn wahanol i'r Alban wahanu oddi wrth Loegr.             

hysbyseb

Y cyntaf, yw absenoldeb unrhyw un yn yr Alban. Mae'r gweinidogion Ceidwadol posh a chyfoethog, pob un wedi'i wreiddio yn ne Lloegr, wedi mynnu bod Prydain yn genedl fethdalwr wedi'i dinistrio gan ddyled a diffyg ac sy'n gofyn am doriadau milain mewn gwasanaethau cyhoeddus i adfer iechyd.             

Mae'r darlun llwm, negyddol a celwyddog hwn o Brydain er 2010 wedi arwain yr Albanwyr i gwestiynu pam y dylent aros ym Mhrydain dlawd lle mai'r unig gynnig gwleidyddol oedd toriadau ar gyflog, pensiynwyr a darpariaeth gyhoeddus iechyd, addysg a thai. Oni fyddai’n well eu bod yn teimlo edrych ar draws Môr y Gogledd mewn taleithiau Nordig bach sy’n cyfuno effeithlonrwydd economaidd a chyfiawnder cymdeithasol.            

Mae blunders polisi tramor prif weinidog yr Old Etonian sydd wedi arwain at ymyleiddio’r DU yn Ewrop, yn ogystal â phroblemau yn Libya neu Syria lle anogodd Cameron ymyrraeth filwrol a arweiniodd at fwy fyth o jihadis wedi gwyro ymhellach yr Alban a oedd yn casáu rhyfel Irac Blair a eisiau bod yn debycach i Sweden wrth beidio ag anfon meibion ​​i farw mewn meysydd tramor.            

Mae'r Prif Weinidog Cameron, ynghyd ag aelodau elitaidd deheuol eraill ei gabinet, wedi dod i'r Alban i wagio eu bysedd a noddi'r Albanwyr trwy ddweud wrthyn nhw na allan nhw oroesi ac eithrio fel partner iau i Lundain. Mae wedi trefnu apeliadau gan enwogion o Loegr sy'n heneiddio fel Mick Jagger a Syr Paul McCartney i ddweud wrth yr Albanwyr eu bod yn well eu byd yn cael eu goruchwylio o dde Lloegr. Galwodd Cameron y refferendwm gan ei fod yn awyddus i ddangos y rhinweddau ar refferendwm ar Ewrop. Ond mae'r hwyliau bellach yn allgyrchol, hyd yn oed yn chwalu.            

Yr ail anhawster yw nad yw'r Blaid Lafur o blaid yr undeb sydd â rhwydwaith bwysig yn yr Alban o hyd wedi dod o hyd i naws i ysbrydoli na gwneud achos yr undeb yn gyffrous. Er 1980 mae'r holl wleidyddion Llafur gorau a mwyaf disglair o ansawdd uchel wedi gwneud eu gyrfa yn Llundain yn San Steffan ac mewn llywodraeth genedlaethol tan 2010.             

Cafodd y Blaid Lafur yn yr Alban ei draenio o bob talent wrth i'r gwleidyddion Llafur mwyaf galluog geisio mynd i'r de yn hytrach nag aros yng ngwleidyddiaeth yr Alban. O ganlyniad denodd Plaid Genedlaethol y Alban wleidyddion rhyddfrydol o ansawdd uchel y mae eu llefarwyr fel arfer yn trafod y gwleidyddion Llafur a adawyd ar ôl i feddwl am y siop yn yr Alban tra bod Llafur yn dechrau mynd i'r de i wneud enw.            

Y trydydd rheswm yw'r clamor obsesiynol yn Llundain dros wahanu Prydain o'r Undeb Ewropeaidd gyda chefnogaeth llawer o Geidwadwyr yn ogystal â pherchnogion cyfryngau. Mae eu dadl y gall Prydain gael dyfodol pelydrol wedi'i gwahanu oddi wrth Ewrop wedi'i chyfieithu yn yr Alban i'r gred bod gwahanu oddi wrth bŵer sy'n ymyrryd yn nod gwleidyddol dymunol a chyraeddadwy. Os bydd yr Albanwyr, gan gynnwys llawer o ddinasyddion yr UE sydd wedi'u cofrestru yn yr Alban, yn pleidleisio Ie ar y 18fed o Fedi bydd y canlyniad yn enfawr i Brydain, yr UE a'r byd. Ym Mhrydain bydd yn golygu diwedd unrhyw siawns y bydd Llafur yn ennill pŵer gan mai phalancs ASau Llafur yr Alban sy'n eistedd yn Nhŷ'r Cyffredin sydd wedi darparu mwyafrif i Lafur. Bydd yn rhaid i Loegr a'r Alban ddyfeisio mathau newydd o lywodraethu a trethiant. Efallai y bydd hyd yn oed yn rhaid cael gwiriadau ffiniau ar y ffyrdd sy'n mynd o'r Alban i Loegr.             

Mae yna gwestiwn pa arian cyfred y bydd yr Albanwyr yn ei ddefnyddio. Bydd Mr Cameron yn cael ei ystyried yn brif weinidog a dorrodd y Deyrnas Unedig, a bron yn sicr yn gorfod ymddiswyddo ar ôl trechu mor hanesyddol. Bydd y Blaid Lafur y mae ei harweinwyr wedi bod wrth galon yr ymgyrch i drechu'r ymwahanwyr yn cwympo i wrthgyhuddiadau, anobaith ac aflonyddwch am genhedlaeth neu fwy.             

Ar lefel Ewropeaidd bydd cwestiwn a all yr Alban barhau fel aelod-wladwriaeth neu a oes rhaid iddi wneud cais o'r newydd am aelodaeth o'r UE gan gynnwys mabwysiadu'r ewro fel arian cyfred.            

Bydd y grymoedd dros ymwahaniaeth yn aelod-wladwriaethau eraill yr UE, yn enwedig Catalwnia, yn cael eu hannog yn fawr. Bydd y siawns y bydd Brexit yn cynyddu wrth i heddluoedd gwrth yr UE yn Lloegr ddyfynnu gwahaniad Albanaidd o Loegr fel cynsail ar gyfer gwahaniad Seisnig oddi wrth Ewrop. Ar lefel fyd-eang, bydd yr hyn sydd ar ôl o Loegr yn cael ei ystyried yn bŵer llai, enfeebled. Bydd yn rhaid i longau tanfor niwclear y DU ddod o hyd i ganolfannau newydd yn Lloegr, a bydd proffil milwrol Prydain yn lleihau o ran maint. Efallai y bydd rhai yn cwestiynu a ddylid trosglwyddo'r sedd barhaol ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig a roddwyd i'r Deyrnas Unedig fuddugol ar ben cenhedloedd y Gymanwlad ac eiddo ymerodrol ym 1945 yn awtomatig i Loegr a dwyllwyd.            

Mae arweinwyr Torïaidd a Llafur yn Llundain bellach yn mynd i banig ac yn siarad am gynnig mwy o ddatganoli a phwerau i’r Alban os mai dim ond, os gwelwch yn dda, os gwelwch yn dda, eu bod yn gwrthod annibyniaeth yn y bleidlais ar 18fed Medi. Efallai fod y cynnig hwnnw wedi gweithio flynyddoedd yn ôl ond mae'n debyg ei fod yn rhy hwyr nawr.            

Hyd yn oed os oes pleidlais gul i gynnal yr undeb, bydd gwahanyddion yr Alban yn datgan ei fod yn ganlyniad hanner amser ac yn dod yn ôl maes o law. Mae her y wladwriaeth Brydeinig wrth iddi esblygu ers ymasiad y ddwy wlad ym 1707 bellach yn enfawr. Beth bynnag fydd yn digwydd, mae Alex Salmond, arweinydd cenedlaetholgar yr Alban, wedi ennill ac mae sefydliad gwleidyddol Llundain wedi colli.

Denis Macshane yw cyn-weinidog Ewrop yn y DU.

Brexit

#Corbyn - pa weledigaeth o Ewrop?

cyhoeddwyd

on

Oherwydd twistiau a throi'r gwleidyddiaeth hollol ddryslyd Brexit, y posibilrwydd - ac, i rywfaint, mae'r sbectrwm - o lywodraeth y DU dan arweiniad Jeremy Corbyn, wedi symud yn bendant i feysydd y posibilrwydd, yn ysgrifennu Denis MacShane.

Fodd bynnag, nid yw'r Ewropeaidd chwith yn gwybod yn iawn beth i'w wneud o arweinydd Llafur Prydain. Yn sicr, mae ei araith Bernie Sanders yn denu rhwymder, toriadau yn y tir cyhoeddus a chwythu Trump yn mynd i lawr yn dda. Ond beth am ei farn ef - a gweledigaeth ar gyfer - Ewrop?

Mewn oed a farciwyd gan arddangosiad deuol o fodel cyfunistaidd-cyfalafol cyfunol Tsieina a'r genedligrwydd America-gyntaf a gwarchodiaeth rabid Trump, mae hynny'n sicr yn gwestiwn allweddol i bleidleiswyr ar y chwith. Eu gobaith yw y gall Ewrop rywsut weithio fel bwlch i gynnal safonau polisi cymdeithasol priodol.

hysbyseb

Corbyn yn Lisbon

Yn y gynhadledd ddiweddar yn Lisbon y Blaid Sosialaidd Ewropeaidd i eneinio Frans Timmermans fel ymgeisydd y chwith i fod yn llywydd nesaf y Comisiwn Ewropeaidd, roedd croeso i ddiddordeb Corbyn felly ddisgwyl.

Pa neges fyddai Corbyn yn ei gyflwyno? A fyddai o'n olaf yn symud y tu hwnt i'w anwedd difreintiedig yn unig i gefnogi Ewrop integredig, unedig?

hysbyseb

Roedd y disgwyliadau yn eithaf uchel. Wedi'r cyfan, mae Corbyn ei hun yn datgan yn rheolaidd, unwaith y bydd ef yn Brif Weinidog Prydain, y gall drafod negod gwell gydag Ewrop. Er mwyn cyflawni hynny, mae'n bendant y mae angen iddo gael cydberthynas dda â'r partïon chwith-ganolfan sy'n cyd-fynd â Llafur yn yr UE.

Cyflawnodd Corbyn ei araith stumwd Brexit yn Lisbon oddi ar ddau teleprompters i sicrhau bod pob gair yn cael ei fesur. Gwelodd ei staff yn nerfus i wneud yn siŵr nad oedd yn dweud dim a fyddai'n awgrymu ei fod yn cymryd unrhyw gamau newydd ym mhrosiect Brexit gwenwynig Prydain.

Ailadroddodd ei mantra na ellid herio penderfyniad Brexit Mehefin 2016. Ailadroddodd ei alwad am Theresa May i symud o'r neilltu a gadael i'r Llafur drafod cytundeb gwell, tecach Brexit.

Ond mae gweledigaeth Corbyn yn dal i gael ei gwreiddio o ran gwrthod gwerthoedd ac egwyddorion craidd yr UE, yn arbennig y pedwar rhyddid symudol anhygoel - o gyfalaf, nwyddau, gwasanaethau a llafur.

Aeth Corbyn hyd yn oed i ymosod ar yr UE fel cyfrifoldeb dros Brexit, gan ddweud "Mae cefnogaeth yr UE ar gyfer llymder a pholisïau neoliberal wedi methu â chreu caledi difrifol i bobl sy'n gweithio ledled Ewrop."

Ac fe ddywedodd ei fod yn euog o fod yr UE wedi "niweidio hygrededd pleidiau democrataidd cymdeithasol Ewrop a chwarae rhan arwyddocaol yn y bleidlais ar gyfer Brexit."

Ewrop yn diflannu

Mae'r farn hon yn dwyn y mwyafrif o arweinwyr Ewrop, gan gynnwys y rhai ar y chwith. Iddyn nhw, mae'r bleidlais Brexit yn ganlyniad i ymgyrch xenoffobaidd ar yr ochr dde dde 15-blwyddyn. Fe'i harweiniwyd gan gyfryngau Toriaid, UKIP, Rupert Murdoch, Europhobe uwch fel Daily Telegraph a'r Daily Mail, yn ogystal â demagoleg gwrth-fewnfudwyr cil-hiliol.

Neilltuodd Corbyn allwedd yn bennaf oherwydd ei fod wedi rhoi ei araith ym Mhortiwgal y mae ei blaid yn cael ei redeg gan y Blaid Sosialaidd Portiwgaleg. Roedd Portiwgal hefyd yn un o'r gwledydd mwyaf difrifol gan y ddamwain.

Ond yn hytrach na mabwysiadu'r rhethreg fflaiddiol gwrth-UE o Yanis Varoufakis yng Ngwlad Groeg, roedd y Portiwgaleg ar ôl yn gweithio o ddifrif ac yn broffesiynol gyda swyddogion yr UE i gael economi y wlad yn ôl ar ei draed. Mae diweithdra yn gostwng i 6% a thwf yn y gyfradd gyflymaf mewn blynyddoedd 17.

Mae croesi'r UE ar gyfer Corbyn mor rhyfeddol oherwydd ei fod yn swnio cymaint â beirniadaethau hawlfraint Ewrop. Ychydig o syndod nad oedd ei araith yn cynnwys beirniadaeth o boblogrwydd cywir a gwleidyddiaeth hunaniaeth.

Nid oedd unrhyw feirniadaeth hefyd i Boris Johnson, Steve Bannon, Marine le Pen, Matteo Salvini, neu unrhyw un o'r gwleidyddiaeth galed newydd newydd fel yr AfD yn yr Almaen neu VOX yn Sbaen a gafodd hwb enfawr gan Brexit.

Yn lle hynny, dywedodd Corbyn: "Os bydd y sefydliad gwleidyddol Ewropeaidd yn parhau â busnes fel arfer, bydd y populists ffug o'r pell dde yn llenwi'r gwactod. Rhaid i sosialaethau Ewropeaidd ymladd am fath wahanol o Ewrop. "

Ewrop yw'r broblem

Roedd hwn yn adlewyrchiad datguddio o gred yr arweinydd Llafur, y mae wedi'i gynnal ers yr 1970s, mai Ewrop oedd y broblem, nid yr ateb. Nid oes syndod bod Corbyn wedi pleidleisio yn erbyn pob Cytundeb UE ers iddo gael ei ethol yn AS yn ôl yn 1983.

Roedd Corbyn hefyd yn gwbl fam ar y ffaith bod Brexit yn a prif bolisi tramor yn ennill ar gyfer Llywydd Trump sy'n galw'r UE yn "wrthwynebiad" ac ar gyfer yr Arlywydd Putin, y mae ei nod polisi tramor ar-lein yw gweld Ewrop yn dychwelyd i wladwriaeth ddileu anghyfannedd yn nodi y gall Rwsia ddelio ag un wrth un.

Hefyd, nid oedd gan Corbyn unrhyw ganmoliaeth am gyfraniad llawer o edmygu Aelodau Prydeinig Senedd Ewrop.

Mae diflaniad ASEau Llafur 20 o Senedd Ewrop yn ergyd sylweddol i Blaid Sosialaidd Ewrop ac unrhyw obaith y gall y grŵp Sosialaidd a Democratiaid gael ei atgyfnerthu yn Senedd Ewrop.

Yn bell iawn, mae'r dyddiau pan, 17 o flynyddoedd yn ôl, etholwyd Robin Cook, Ysgrifennydd Tramor blaengar ac arloesol Llafur, yn llywydd Plaid Sosialwyr Ewropeaidd. Ond mae'r dyddiau pan oedd Llafur yn chwaraewr difrifol ar y chwith Ewropeaidd yn ymddangos yn gof bell

Parhau Darllen

Brexit

#Brexit - Sut bydd busnes yn ymdopi?

cyhoeddwyd

on

Ar yr olwg gyntaf roedd yn edrych yn gryf, yn glir datganiad gan feirniadu Brexit. Dywedodd pum prif ffederasiwn busnes a busnes y DU eu bod yn "gwylio mewn arswyd gan fod gwleidyddion wedi canolbwyntio ar anghydfodau ffactorau yn hytrach na chamau ymarferol y mae angen i fusnes symud ymlaen",  yn ysgrifennu Dennis MacShane.

Rhyngddynt, Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, Siambrau Masnach Prydain, Ffederasiwn Busnesau Bach, cymdeithas y gwneuthurwyr EEF a'r Sefydliad Cyfarwyddwyr sy'n cynrychioli'r mwyafrif helaeth o fusnesau sy'n gweithredu yn y DU. Mae hynny'n cynnwys y rhan fwyaf o gwmnïau buddsoddi uniongyrchol tramor a agorodd siop yma ar yr addewid difrifol gan Margaret Thatcher, a'i holl olynwyr hyd at y prif weinidog presennol, y byddai'r DU yn sicrhau mynediad llawn i farchnad sengl yr UE o 450 miliwn o ddefnyddwyr.

Mae bod y sefydliadau hyn wedi cyfuno i gyhoeddi galwad dramatig mor sylweddol. Nid yw "Gwylio gydag arswyd" yn iaith yr ydym wedi'i glywed gan fusnes o'r blaen.

hysbyseb

Ond beth yn union ydyn nhw'n "gwylio gydag arswyd"? A yw'n deillio o Fai, gyda'i ddatganiad gwleidyddol yn cynnwys datganiadau gwrthddweud ddiddiwedd sy'n gofyn am drafodaethau blynyddoedd o amser, twyllodrus gydag aelod-wladwriaethau 27 yr UE cyn i'r DU gael y syniad lleiaf o beth yw ei berthynas fasnachu yn y dyfodol gydag Ewrop?

Ai golwg y blaid Dorïaidd sy'n cynnal etholiad arweinyddiaeth i orffwys y prif weinidog ar adeg o argyfwng cenedlaethol?

A yw'n arswyd yn absenoldeb llwyr arweinyddiaeth a pholisi gan y Blaid Lafur?

hysbyseb

A beth yn union yw'r dewis busnes? Roedd llawer o gwmnïau mawr, yn ogystal â'r CBI, yn gefnogol iawn i fargen y llywodraeth. Ymddengys nad oes ganddynt gynghorwyr gwleidyddol i ddweud wrthynt nad oedd byth yn mynd trwy'r Cyffredin y mis hwn, ac mae'n annhebygol y mis nesaf naill ai.

Yn y CBI, dywedodd arbenigwyr masnach wrth eu uwch reolwyr nad oedd cytundeb y llywodraeth yn anymarferol o ran mynediad masnachol, fel yn wir y mae.

Ond gan arweinwyr busnes natur yn parhau i'r dde. Ers mis Gorffennaf 2016, maent wedi bod yn amharod i ddweud unrhyw beth a oedd yn beirniadu sut y mae gweinidogion Tory yn trin Brexit.

Mae problemau BCC hyd yn oed yn fwy llym. Mae eu haelodaeth wedi ei leoli mewn trefi Saesneg a dinasoedd llai lle mae'r teimlad yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi cael ei ddylanwadu'n drwm gan y propaganda gwrth-UE yr The Daily Telegraph, Dydd Sul ac tan yn ddiweddar y Daily Mail.

A all hyn omerta newid? Yn sicr roedd arweinyddiaeth yn cael ei gynnig gan ffigurau busnes, gan gynnwys sawl cyn Brif Swyddog Gweithredol, a gyhoeddwyd ddoe datganiad gan alw ar y prif weinidog i "gymryd ei fargen i bobl Prydain".

Mewn cyferbyniad, mae'r datganiad CBI / BCC / EEF / FSB / IOD yn fyw mewn iaith ond yn wan mewn dewisiadau eraill.

Parhau Darllen

Brexit

#Brexit - Dim hyd yn oed diwedd y dechrau

cyhoeddwyd

on

Nawr bod rheol gyntaf gwleidyddiaeth yn cychwyn. Dechreuwch gyfrif. Nid nifer y geiriau yn y dudalen 585 Cytundeb Tynnu'n ôl neu ddatganiad gwleidyddol tudalen 7 ond nifer yr ASau a fydd yn pleidleisio Yay neu Nay, yn ysgrifennu Denis MacShane, cyn weinidog Ewrop yn y DU (yn y llun).

Eisoes mae Llundain a Brwsel yn gwrthddweud ei gilydd. Dywed Michel Barnier y gall dinasyddion yr UE fyw, gweithio, ymddeol yn y DU ac i'r gwrthwyneb ar gyfer alltudion Prydeinig ar y cyfandir tra yn Llundain mae amddiffynwyr y fargen yn dweud ei fod yn golygu diwedd rhyddid symud.

Ar gyfer yr UE-27 mae pedwar rhyddid symudiad cyfalaf, nwyddau, gwasanaethau a phobl yn anwahanadwy. Os yw busnes Prydain a gwleidyddion yn mynnu y gallant ddechrau gwahaniaethu yn erbyn dinasyddion yr UE trwy osod gwaith a phreswylio, bydd hawliadau Mrs May y bydd mynediad llawn i gwmnïau ym Mhrydain i werthu i Ewrop yn ffrwydro.

hysbyseb

Mae'r un gwrthddywediadau mewnol yn golygu blynyddoedd a blynyddoedd o negodi, os bydd yr uchelgeisiau a restrir am y berthynas rhwng y DU a'r UE yn mynd i gael eu rhoi mewn cytundeb rhyngwladol, yna Breuddwydrwydd o sgyrsiau, rhesi, gwrthryfelwyr gwleidyddol yn y DU, a gofynion cynhyrchwyr ac allforio bydd lobïau yng ngwledydd yr UE-27 yn creu penawdau ymhell i mewn i'r 2020.

Ond a all Mrs May ennill cefnogaeth gan y Cyffredin? Mae un gweinidog wedi ymddiswyddo gan ddweud na all dderbyn y cytundeb oherwydd ei fod yn caniatáu ar gyfer trefniadau gwahanol yng Ngogledd Iwerddon. Y paradocs yw bod yr adran wleidyddol brotestannaidd o blaid y Blaid Undyddiaid Democrataidd yn gwrthod derbyn cyfreithiau'r DU ar hawliau hoyw a menywod.

Mae'r DUP yn homoffobe a gwrth-fenywod yn ogystal â Europhobe felly bydd yn rhaid i Mrs May fyw heb eu pleidleisiau 10.

hysbyseb

Faint o'i ASau Torïaidd 315 fydd yn dychwelyd y cytundeb? Mae yna gynghrair yn erbyn natur rhwng Ymadawyr angerddol a Gweddilliaid brwd. Bydd yr Ymadawyr cryf fel Boris Johnson yn pleidleisio yn erbyn y cytundeb ac yn mynnu damwain No Deal o'r UE yw'r cwrs gorau.

Mae Dominic Raab, gweinidog cabinet gwrth-Ewropeaidd arall, hefyd wedi ymddiswyddo. Mae wedi bod yn weinidog Brexit ers mis Gorffennaf ond wedi ei leoli yn y Downing Street a roddodd y trafodaethau i uwch-swyddog, Ollie Robbins, a oedd yn trin Raab yn ddifater ar ddirmyg.

Os yw'r gynghrair yn erbyn y fargen yn cryfhau mae'n golygu dinistrio Mrs May i ethol Prif Weinidog newydd gyda Johnson wrth gwrs yn rheng flaen PMs newydd wannabe.

Ar ochr arall y rhaniad mae gweddillion sydd hefyd eisiau trechu cytundeb Mai-Barnier er mwyn ysgogi argyfwng gwleidyddol gwych na ellir ond ei ddatrys trwy refferendwm newydd. Tony Blair yw'r esboniwr amlycaf o hyn politic du pire - yr hen linell Trotskyist o'r gwaethaf yw'r gorau - yr unig ffordd i ysgogi newid gwleidyddol sylfaenol yw dangos bod gwleidyddiaeth arferol yn anymarferol.

I gefnogwyr refferendwm newydd, dim ond trechu anferthol y cytundeb a all agor y ffordd i ail-bleidleisio canlyniad Brexit 2016. Enillodd eu llinell gymorth gan y newyddiadurwr gwleidyddol o'r Swistir, Andres Allemand, a esboniodd mewn papur newydd yn y DU, The Independent, sut yn y Swistir roedd hi'n arferol i bleidleisio fwy nag unwaith ar fater anodd.

Mae safbwynt swyddogol y Blaid Lafur o dan ei arweinydd, Jeremy Corbyn, a wnaeth ei feddwl yn yr 1970au bod Ewrop yn llain gyfalafol nad oedd yn berthnasol i'w uchelgeisiau sosialaidd, hefyd yn gwrthwynebu'r fargen. Mae'n gobeithio, os caiff ei drechu, y bydd etholiad cyffredinol yn dilyn wedyn a Llafur yn dod i rym. Ond dim ond ASau 257 sydd ganddo, ac nid yw'r rhan fwyaf o'r ASau 393 eraill yn pleidleisio ar gyfer Diolchgarwch. Ychydig o ASau, Torïaid a Llafur, sy'n rhoi clod i'r syniad o etholiad newydd.

Yn y canol mae cannoedd o ASau nad ydynt yn gwneud penawdau, peidiwch â chael eu dyfynnu na'u cyfweld ac yn cael eu rhwygo rhwng teyrngarwch plaid, cefnogaeth neu gasineb at eu penaethiaid, pwysau lleol gan weithredwyr plaid, pryderon am swyddi a'r dyfodol economaidd.

Nid oes unrhyw un yn gwybod eto sut y byddant yn pleidleisio. Mae sylw gwleidyddiaeth Llundain yn y wleidyddiaeth yn seiliedig ar efallai 15-20 AS ym mhob plaid ar y gorau. A fydd gwrth-Ewropeaid y Torïaid yn cymryd yr awenau oddi wrth y mwyaf deallusol o Europhobes y Torïaid, Michael Gove, sydd yn y cabinet. Mewn cyfarfod cabinet 5 awr stormus dywedodd Gove y dylent dderbyn y fargen gan mai mynd allan o’r UE yw’r flaenoriaeth. Unwaith nad yw bellach yn aelod o Gytundeb yr UE, gall Prydain wneud yr hyn y mae'n ei hoffi. Daw Albion Perfidious yn ôl yn fyw.

Dywedodd un uwch-Dorïwr Brexiter, aelod o'r Grŵp Ymchwil Ewropeaidd o ASau gwrth-UE dan arweiniad Jacob Rees Mogg, wrthyf na fyddai ef na llawer o'i gydweithwyr yn ysgogi argyfwng ym mis Rhagfyr drwy bleidleisio i lawr y fargen. “Byddwn yn derbyn y fargen ac yn fuan wedi i ni gael gwared ar Theresa May ac ethol arweinydd a phrif weinidog newydd a fydd yn cwblhau Brexit llawn.”

Ar yr ochr Lafur, dywed y chwipiaid yn breifat nad ydyn nhw'n gwybod ble mae'r holl ASau Llafur. Bydd y mwyafrif yn gweld y bleidlais fel cyfle i drechu Mrs May. Mae rhai wedi galw am refferendwm newydd ond dim ond 9 Aelod Seneddol Torïaidd sydd wedi cofrestru ar gyfer pleidlais newydd felly nid yw’n glir y gellir dod o hyd i fwyafrif yn Nhŷ'r Cyffredin ar gyfer refferendwm newydd.

Fodd bynnag, mae rhai ASau Llafur wedi dweud na allant bleidleisio dros unrhyw beth sy'n dinistrio swyddi ac mae gwrthdrawiad No Deal yn gwarantu argyfwng economaidd mawr gyda llawer o gwmnïau tramor fel yr holl gwmnïau ceir Japaneaidd yn dweud y bydd yn rhaid iddynt adleoli i'r cyfandir.

Gall chwipiaid Torïaidd geisio llwgrwobrwyo un neu ddau AS Llafur oedrannus sy'n bwriadu ymddeol yn yr etholiad nesaf drwy gynnig sedd yn Nhŷ'r Arglwyddi gyda'i lwfans dyddiol o £ 300 am weddill eu bywydau.

Ond ni all neb ddweud gyda gonestrwydd beth fydd y bleidlais seneddol derfynol. Peidiwch byth â gwleidyddiaeth Prydain wedi ei polareiddio gymaint. Nid yw ansawdd arweinyddiaeth wleidyddol ym Mhrydain wedi bod mor wan erioed. Mae'r saga Brexit ymhell o fod drosodd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd