Cysylltu â ni

Ebola

Ymateb Ewrop gyfan i Ebola epidemig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Datganiad gan y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs, Cymorth Dyngarol ac Ymateb i Argyfwng, y Comisiynydd Kristalina Georgieva a’r Comisiynydd Iechyd Tonio Borg, yn dilyn y digwyddiad lefel uchel i gydlynu’r ymateb i’r achosion o Ebola yng Ngorllewin Affrica.

"Mae'r UE yn poeni'n ddifrifol am yr epidemig Ebola yng Ngorllewin Affrica, lle mae'r sefyllfa'n parhau i ddirywio. Mae ein meddyliau gyda'r dioddefwyr, eu teuluoedd a'r gweithwyr gofal iechyd ymroddedig sy'n gwneud eu gorau glas i ymladd lledaeniad y firws a chymryd heddiw (15 Medi), rydym wedi trafod gyda gweinidogion yr UE sut i gydlynu camau pellach mewn ymateb ledled Ewrop i'r epidemig.

"Rydym yn croesawu’r cyfraniadau a wnaed eisoes gan ein haelod-wladwriaethau o’r UE trwy Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr Undeb Ewropeaidd. Rydym yn galw arnynt i barhau a chryfhau eu cefnogaeth i’r rhanbarth er mwyn ymateb i anghenion dybryd fel canolfannau triniaeth effeithiol, niferoedd digonol o iechyd. gweithwyr, a sicrhau sefydlogrwydd macro-economaidd Byddwn hefyd yn gwneud ein gorau glas i alinio â'r blaenoriaethau a nodwyd ac a gydlynir gan Sefydliad Iechyd y Byd.

hysbyseb

"Mae'r UE wedi cynyddu ei ymateb ar sawl achlysur ers dechrau'r epidemig ac hyd yma mae wedi addo bron i € 150 miliwn i helpu'r gwledydd yr effeithir arnynt. Mae hyn yn cynnwys sicrhau triniaeth i gleifion heintiedig a mesurau i gynnwys yr epidemig, ynghyd â chryfhau iechyd. systemau gofal a gwella diogelwch bwyd, dŵr a glanweithdra. Defnyddir labordai symudol yr UE yn y rhanbarth i helpu gyda diagnosteg a chadarnhau achosion a hyfforddi technegwyr labordy. Ar ben hynny, bydd Liberia a Sierra Leone yn derbyn cymorth ariannol trwy gymorth cyllideb i'w helpu i gyflawni gwasanaethau gofal iechyd a hybu sefydlogrwydd macro-economaidd mewn ymateb i heriau economaidd ehangach sy'n deillio o'r argyfwng.

"Mae'r UE wedi ymrwymo'n gadarn i gefnogi'r gwledydd yr effeithir arnynt a'u datblygiad yn y tymor uniongyrchol a'r tymor hwy.

"Mae'r cyfarfod heddiw wedi ailddatgan ein partneriaeth a'n cydsafiad â Gorllewin Affrica. Gwnaethom hefyd drafod camau i hwyluso trafnidiaeth i mewn ac allan o'r rhanbarth.

hysbyseb

"Rydym yn croesawu cyfranogiad y Cenhedloedd Unedig yn y cyfarfod hwn, gan nodi ymdrechion ar gyfer cydgysylltu rhyngwladol, yn benodol trwy sefydlu llwyfannau gweithredol. Mae'r ymdrechion hyn yn haeddu ein cefnogaeth lawn, ac yn darparu'r asgwrn cefn priodol i gyflawni'r Ymateb Cynhwysfawr Ewropeaidd i'r Ebola. argyfwng.

"Fe wnaethon ni gytuno ar bwysigrwydd hanfodol systemau gwacáu meddygol dibynadwy ar gyfer staff dyngarol a gweithwyr meddygol yn y gwledydd yr effeithir arnynt er mwyn cynnal ymateb rhyngwladol effeithiol ar lawr gwlad. I'r perwyl hwn, cytunwyd i lansio gwaith yn ddi-oed ar ddatblygu Ewropeaidd. mecanwaith cydgysylltu ar gyfer gwacáu meddygol. Mynegodd cyfranogwyr yn y cyfarfod eu gwerthfawrogiad am gynnig o Ffrainc a allai fod yn sail i drafodaeth bellach ar fecanwaith o'r fath.

"Er gwaethaf y risg isel y byddai'r firws yn cylchredeg yng ngwledydd yr UE, pwysleisiwyd yr angen i barhau i weithio ar barodrwydd a chydlynu rheoli risg."

Ebola

Brechlyn yn erbyn #Ebola - Mae'r Comisiwn yn rhoi awdurdodiadau marchnad newydd

cyhoeddwyd

on

Ar 1 Gorffennaf, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd y penderfyniad i roi awdurdodiadau marchnata i'r cwmni Janssen, cwmni Johnson & Johnson, am frechlyn yn erbyn Ebola. Rhoddwyd yr awdurdodiad mewn un mis, gan leihau amseriad y broses benderfynu yn ei hanner, gan ddangos ymhellach ymrwymiad y Comisiwn i roi amddiffyniad iechyd y cyhoedd yn flaenoriaeth.

Roedd y brechlyn Ebola newydd, sy'n cynnwys dwy gydran, o'r enw Zabdeno a Mvabea, wedi bod yn cael ei ddatblygu gyda chefnogaeth y Comisiwn. Daw'r penderfyniad hwn yn dilyn argymhelliad gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA), sydd wedi asesu buddion a risgiau'r brechlyn.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: "Dyma'r ail frechlyn Ebola y mae'r Comisiwn yn ei awdurdodi mewn llai na blwyddyn ac mae'n cadarnhau unwaith eto bod yr UE yn parhau i fod ar flaen yr ymdrech fyd-eang i achub bywydau o'r firws hwn. Rydyn ni'n gwybod yn iawn wel o'r argyfwng coronafirws nad yw firysau'n parchu ffiniau - mae amddiffyn iechyd eraill yn amddiffyn iechyd pawb. "

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil Mariya Gabriel: "Gallwn fod yn falch ein bod wedi cefnogi datblygiad y brechlyn Ebola gyda chyllid yr UE, mewn partneriaeth â'r sector fferyllol Ewropeaidd o dan y Fenter Meddyginiaethau Arloesol. Y buddsoddiad o raglen ymchwil yr UE Horizon 2020 i sawl Meddyginiaeth Arloesol. Mae prosiectau Menter Ebola bellach yn dwyn ffrwyth. Mae hyn yn dangos, unwaith eto, pŵer cydweithredu ac arweinyddiaeth Ymchwil a Datblygu Ewropeaidd i fynd i'r afael â bygythiadau iechyd byd-eang. "

hysbyseb

Fel yr eglurwyd gan LCA pan argymhellir y gymeradwyaeth fis Chwefror diwethaf, astudiwyd gallu'r system imiwnedd i ymateb i'r firws ar ôl brechu gyda Zabdeno a Mvabea mewn cyfanswm o 3,367 o oedolion, pobl ifanc a phlant a gymerodd ran mewn pum astudiaeth glinigol a gynhaliwyd yn Ewrop, Affrica a'r UD.

Mae datblygiad y brechlyn yn ganlyniad i waith trylwyr gan sawl prosiect a ariannwyd gydag ychydig dros € 130 miliwn trwy'r Menter Meddyginiaethau Arloesol (IMI), a gefnogir yn rhannol gan raglen ymchwil ac arloesi’r UE, Horizon 2020. Yn dilyn dull cynhwysfawr, yr EBOVAC 12 a 3, fe wnaeth prosiectau asesu diogelwch a goddefgarwch regimen brechlyn Ebola trwy dreialon clinigol yn Ewrop ac Affrica. Mae'r EBODAC datblygodd y prosiect strategaeth gyfathrebu ac offer i hyrwyddo derbyn a derbyn brechlynnau Ebola newydd. Yn olaf, mae'r EBOMAN canolbwyntiodd y prosiect ar gyflymu datblygiad a gweithgynhyrchiad y brechlyn.

Cefndir

hysbyseb

Mae awdurdodi meddyginiaeth o dan y weithdrefn ganolog yn broses dau gam, sy'n cynnwys Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Comisiwn. Mae LCA yn asesu buddion a risgiau meddyginiaethau ac yn gwneud argymhellion i'r Comisiwn, sydd wedyn yn gwneud penderfyniad terfynol sy'n gyfreithiol rwymol ynghylch a ellir marchnata'r feddyginiaeth yn yr UE ai peidio.

Cyhoeddir y penderfyniad hwn fel rheol o fewn y dyddiad cau cyfreithiol o 67 diwrnod i farn wyddonol EMA (y dyddiad ar gyfer Zabdeno a Mvabea oedd 28 Mai). Mae'r cam hwn yn cynnwys, ymhlith pethau eraill, cyfieithu canllawiau'r cynnyrch yn holl ieithoedd yr UE ac ymgynghoriad â'r Aelod-wladwriaethau. O ystyried budd iechyd y cyhoedd, mae'r Comisiwn wedi cyflymu'r broses hon ac wedi awdurdodi'r feddyginiaeth mewn tua mis, mewn geiriau eraill gan leihau'r amser a gymerir ar gyfer y broses benderfynu yn ei hanner.

Cyhoeddir yr adroddiad asesu ar gyfer y brechlynnau ar Gwefan EMA.

Mae IMI yn ariannu prosiectau ymchwil cydweithredol ar raddfa fawr gan ddod â phartneriaid academaidd a diwydiannol ynghyd, yn ogystal â chleifion a rhanddeiliaid eraill.

Ym mis Tachwedd 2014, ymatebodd IMI yn gyflym iawn i achos Ebola yng Ngorllewin Affrica trwy ddyrannu € 280m i alwad gynhwysfawr am gynigion i fynd i’r afael ag ystod eang o heriau mewn ymchwil Ebola, gan gynnwys datblygu brechlynnau, treialon clinigol, storio a chludiant, yn ogystal â diagnosteg. Y prosiectau cyntaf o dan yr IMI Rhaglen Ebola + cychwynnodd mor gynnar â mis Ionawr 2015 a chanolbwyntiodd sawl un ar ddatblygu regimen brechlyn Janssen. Er 2014, mae IMI wedi ariannu 12 prosiect ar Ebola a chlefydau cysylltiedig gyda chyllideb gyfun gyfan o dros EUR 300 miliwn.

Mwy o wybodaeth

Ymdrechion yr UE i fynd i'r afael ag Ebola

Cefnogaeth yr UE i Ebola ymchwil  

EMA & Ebola

 

Parhau Darllen

Ebola

#Ebola - UE yn cyhoeddi cronfeydd newydd i gryfhau parodrwydd yn #Burundi

cyhoeddwyd

on

Mae'r achos o glefyd firws Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn parhau i ledu yn nwyrain y wlad gyda risg uchel o orlifo i'r gwledydd cyfagos.

Mae'r Undeb Ewropeaidd yn cynyddu ei gymorth i Burundi gyda € 465,000 i gryfhau mesurau parodrwydd Ebola ymhellach gan awdurdodau a sefydliadau cymorth yn y wlad.

Dywedodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides, sydd hefyd yn gydlynydd Ebola yr UE: “Er mwyn brwydro yn erbyn firws Ebola yn effeithiol, nid yn unig mae'n rhaid i ni fynd i'r afael â'r achosion yr effeithir arnynt yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo ond hefyd cynyddu ein hymdrechion i atal y clefyd rhag lledaenu i wledydd cyfagos fel Burundi. Felly mae'r Undeb Ewropeaidd yn cefnogi mesurau parodrwydd Ebola parhaus yn y wlad, gan gynnwys atal a rheoli heintiau. Rhaid gwneud popeth posibl i osgoi lledaeniad pellach o'r firws marwol. ”

hysbyseb

Bydd cyllid newydd yr UE yn cael ei ddyrannu trwy Sefydliad Iechyd y Byd a bydd yn cryfhau'r galluoedd cydgysylltu, gwyliadwriaeth ac ymateb i Ebola mewn ardaloedd risg uchel yn Burundi, yn agos at y ffin â Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae'r cyllid newydd hwn yn ategu'r gefnogaeth ariannol bresennol i ymdrechion parhaus yr UE ym maes gwyliadwriaeth Ebola a chodi ymwybyddiaeth trwy gyrff anllywodraethol a'r Cenhedloedd Unedig.

Mae datganiad i'r wasg ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Ebola

#Ebola - Mae'r UE yn darparu € 30 miliwn yn ychwanegol i fynd i'r afael â'r achosion yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo

cyhoeddwyd

on

Mae'r UE yn cyfrannu € 30 miliwn arall mewn cyllid dyngarol ar gyfer ymateb Ebola mewn ymdrechion yn y Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Mae'r ail achos mwyaf marwol o Ebola a gofnodwyd wedi honni hyd yn hyn bod mwy na 1,700 yn byw mewn gwlad sydd eisoes yn wynebu sefyllfa ddyngarol enbyd. Mae'r cyhoeddiad cyllid yn dod â chyfanswm cymorth dyngarol yr UE i ymladd yn erbyn Ebola i € 47 miliwn ers 2018, pan ddatganwyd yr achos presennol.

Dywedodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides, sydd hefyd yn gydlynydd Ebola yr UE: “Mae'r frwydr yn erbyn yr epidemig yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn sefyll ar bwynt hollbwysig. Mae'r UE yn cynyddu ei gymorth yn sylweddol i achub bywydau ac atal heintiau pellach. Rydym yn darparu cefnogaeth newydd i'r awdurdodau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Sefydliad Iechyd y Byd, a phartneriaid dyngarol ar lawr gwlad. Rydym hefyd yn sefyll mewn undod llawn gyda'r ymatebwyr rheng flaen yn peryglu eu bywyd i fynd i'r afael â'r achosion. "

Bydd cyllid newydd yr UE yn cynyddu cefnogaeth ar gyfer:

hysbyseb
 • Mesurau atal a rheoli heintiau;
 • gweithio gyda chymunedau lleol i feithrin eu bod yn derbyn yr ymateb, gan gynnwys mesurau atal heintiad, mynediad at ofal iechyd, a chladdedigaethau diogel ac urddasol, a;
 • cefnogaeth i oroeswyr Ebola a'u teuluoedd.

Yn erbyn cefndir argyfwng dyngarol ehangach sy'n dirywio, bydd cymorth yr UE hefyd yn mynd i'r afael ag anghenion dyngarol brys mewn ardaloedd sydd wedi'u heffeithio gan Ebola a risg uchel trwy ddarparu bwyd, maeth a mynediad at wasanaethau iechyd a dŵr glân.  

Mae ymateb Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn digwydd mewn cyd-destun heriol o ran diogelwch, gwleidyddol a chymdeithasol. Mae gwrthdaro, symudedd poblogaeth uchel, system iechyd eiddil, a diffyg ymddiriedaeth gymunedol yn parhau i rwystro ymdrechion timau ymateb Ebola yn y wlad.

Cefndir

hysbyseb

Er bod epidemig firws Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo yn dal i fod wedi'i gyfyngu i daleithiau dwyreiniol Gogledd Kivu ac Ituri, bu fflam yn nifer yr achosion a gadarnhawyd ers Ebrill 2019, gyda dinas Beni, Butembo a Katwa yn y prif fannau problemus. Yn ôl asesiad risg Sefydliad Iechyd y Byd, mae'r risg y bydd y clefyd yn lledaenu'n genedlaethol ac yn rhanbarthol yn parhau i fod yn uchel iawn, tra bod y risg o ledaenu y tu allan i'r rhanbarth yn isel. Ar 14 Gorffennaf 2019 canfuwyd achos yn Goma, prif ddinas y porth yn rhan ddwyreiniol Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, a chyrhaeddodd tri achos gorlifo Uganda ddechrau mis Mehefin 2019.

Cyhoeddwyd argyfwng Ebola fel argyfwng iechyd cyhoeddus o bryder rhyngwladol gan Sefydliad Iechyd y Byd ar 17 Gorffennaf 2019. Yn ei asesiad risg cyflym wedi'i gyhoeddi ar 19 Gorffennaf 2019, daeth y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau i'r casgliad bod y risg gyffredinol o gyflwyno a lledaenu firws Ebola i'r UE / AEE yn parhau i fod yn isel iawn.

Sut mae'r UE yn helpu i ymladd yn erbyn Ebola:

 • Ers mis Awst 2018, darparodd gyllid cymorth dyngarol € 47m i gynorthwyo sefydliadau yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo sy'n ymwneud â nifer o gamau yn ymateb Ebola mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan Ebola neu risg uchel;
 • sicrhau bod defnydd yr UE ar gael Gwasanaeth Awyr Dyngarol, ECHO yn hedfan, i helpu gweithwyr dyngarol ar lawr gwlad, trwy gludo personél ac offer i ardaloedd yr effeithir arnynt gan Ebola. Mae dros 110 o hediadau o'r fath wedi'u gweithredu hyd yma;
 • cael arbenigwyr iechyd dyngarol yr UE yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo sy'n ymwneud â chydlynu'r ymateb;
 • cefnogi, trwy'r Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE, hyfforddiant ar ddefnyddio unedau ynysu uwch-dechnoleg ar gyfer gwacáu gweithwyr dyngarol yn feddygol. Darparwyd chwe uned ynysu o'r fath gan Norwy trwy'r Mecanwaith i ymateb Ebola;
 • cefnogaeth ariannol i ddatblygu brechlyn Ebola ac ymchwil ar driniaethau Ebola a phrofion diagnostig (wedi derbyn € 160 miliwn a € 16.25 miliwn, yn y drefn honno, yng nghyllid yr UE er 2014);
 • cefnogi'r sector iechyd yn y CHA trwy raglen cydweithredu datblygu (€ 180 miliwn o'r 11th Cronfa Datblygu Ewropeaidd 2014-2020). Ers mis Chwefror 2019, mae'r UE yn cefnogi gyda bron i € 6 miliwn i ddarparu gwasanaethau gofal iechyd am ddim dros gyfnod o chwe mis mewn wyth ardal yr effeithir arnynt gan Ebola o fewn fframwaith y Cynllun Ymateb Ebola cyfredol;
 • sefydlu, mewn cydweithrediad â Sefydliad Iechyd y Byd, fecanwaith ar gyfer gwacáu gweithwyr iechyd a dyngarol yn feddygol ar gyfer triniaeth yn yr UE, a;
 • cefnogi mesurau atal a pharodrwydd Ebola mewn gwledydd cyfagos i'r ardaloedd yr effeithir arnynt gan Ebola yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo. Ers 2018, mae'r UE wedi dyrannu dros € 3.6 miliwn yn Uganda, De Swdan, Rwanda a Burundi i gryfhau eu mesurau canfod ac ymateb cyflym i achosion Ebola, rhag ofn y bydd gorlifo.

Mwy o wybodaeth

Taflenni ffeithiau: Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo Ebola: Ymateb yr UE i epidemig Ebola

Stori ffotograff: Nid meddygon ond ar reng flaen ymateb Ebola yr UE

Datganiadau i'r wasg: Cymorth dyngarol yr UE i fynd i'r afael ag Ebola yn y DRCCyllid dyngarol 2019 ar gyfer cyllid atal a pharodrwydd Ebola yn Uganda a De Swdan

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd