Cysylltu â ni

Frontpage

IOM yn ymchwilio i adroddiadau o foddi bwriadol o ymfudwyr 500 yn Môr y Canoldir

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Swyddog swyddogol yr Eidal yn galw am strategaeth ymadael ar batrolau cychod mudolMae ymchwilwyr o’r Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo (IOM) wedi cael tystiolaeth llygad-dyst o ddigwyddiad trasig lle boddwyd cymaint â 500 o ymfudwyr pan suddwyd eu llong yn fwriadol ym Môr y Canoldir.

Mae'r adroddiadau hyn yn tynnu sylw at doll marwolaeth gynyddol oddi ar lannau Ewrop sydd eleni eisoes yn agosáu at 3,000. Mae hynny bron bedair gwaith y ffigur o 2013, yr amcangyfrifodd Prosiect Ymfudwyr Ar Goll IOM fod yn 700 o farwolaethau.

“Mae’r niferoedd sy’n marw oddi ar arfordiroedd Ewrop yn ysgytwol ac yn annerbyniol,” meddai Cyfarwyddwr Cyffredinol IOM, William Lacy Swing. “Merched, plant a dynion yw’r rhain sydd ond yn gobeithio am fywyd mwy urddasol. Mae'r risgiau y maent yn eu cymryd yn adlewyrchu eu hanobaith ac ni allwn barhau i'w cefnu ar eu tynged. ”

hysbyseb

Mae staff IOM a heddlu’r Eidal wedi cyfweld â dau oroeswr a ddaeth i’r lan i dref Pollazzo yn Sisili. Mae'r ddau yn ddynion Palestina o Gaza a gafodd eu hachub ar wahân ar ôl dyddiau yn y dŵr yn glynu wrth ddyfeisiau arnofio. Fe wnaethant ddweud wrth ymchwilwyr fod eu llong orlawn wedi ei hanfon i’r gwaelod gan smyglwyr cynddeiriog pan wrthodwyd galwadau eu bod yn symud i long llai seaworthy gan yr ymfudwyr. Disgrifiodd y goroeswyr, 27 a 33 oed, sydd wedi gofyn am loches, olygfeydd dirdynnol wrth i ddioddefwyr blinedig ildio o'u cwmpas.

Erbyn bore Mawrth roedd awdurdodau yn yr Eidal, Malta a Gwlad Groeg wedi cadarnhau i staff IOM achub deg ymfudwr o'r llong goll. Hefyd, daethpwyd o hyd i dri chorff o'r llongddrylliad.

Dywedodd y goroeswyr yn Sisili wrth IOM eu bod wedi gadael porthladd Damietta yn yr Aifft ddydd Sadwrn, Medi 6ed, gyda rhyw 500 o ddynion, menywod a phlant o'r Dwyrain Canol ac Affrica ar fwrdd y llong. Dywedon nhw eu bod nhw'n cael eu gorfodi i newid llongau sawl gwaith ond fe wnaethon nhw wrthsefyll newid i gwch newydd yr oeddent yn ei ystyried yn annoeth. Yn gynddeiriog, fe adroddodd y masnachwyr ramio’r cwch gyda’u cwch eu hunain, meddai’r tystion.

hysbyseb

Dywedodd y ddau dyst wrth staff IOM eu bod wedi ffoi o Gaza trwy'r Aifft ar ddechrau mis Medi.

Yn ôl eu tystiolaeth roedd Syriaid, Palestiniaid, Eifftiaid a Swdan ar fwrdd y llong.

“Os cadarnheir adroddiadau goroeswyr, hwn fydd y llongddrylliad gwaethaf o ymfudwyr mewn blynyddoedd, nid trasiedi ddamweiniol, ond boddi ymddangosiadol ymfudwyr gan gangiau troseddol sy’n cribddeilio arian ar gyfer eu teithiau enbyd. Mae eu gweithredoedd mor ddi-galwad ag y maen nhw'n ddrwg, ”meddai llefarydd ar ran yr IOM, Leonard Doyle.

Cadarnhaodd goroeswyr eraill y drasiedi a ddygwyd i'r lan yn Creta fod tua 500 o ymfudwyr ar y llong pan suddodd.

Boddodd y mwyafrif o'r 500 o deithwyr, ond llwyddodd eraill i aros ar y dŵr trwy ddal gafael ar ddyfeisiau malurion a arnofio. Ar ôl bron i ddau ddiwrnod yn y môr, daeth llong fasnachol â baner Panamanian “Pegasus”, yn cludo 386 o ymfudwyr a achubwyd o gwch arall eto, o hyd i’r ddau ddyn Palestina yn arnofio yn y dŵr. Aed â nhw i borthladd Pozzallo o’r Eidal ddeuddydd yn ôl lle maent yn parhau i fod mewn blinder a sioc ar ôl eu profiad.

Fe arbedodd llong â baner y DU bum oedolyn arall a phlentyn o'r môr ac maen nhw bellach yn Creta. Cafodd dau arall eu hachub oddi ar Malta.

Mae awdurdodau hefyd yn ymchwilio i adroddiad bod 200 o bobl eraill ar goll, tybir iddynt foddi mewn digwyddiad oddi ar Libya a bu farw 15 arall oddi ar arfordir yr Aifft.

Os caiff yr adroddiadau hyn eu gwirio, byddai'r doll marwolaeth dros yr wythnos ddiwethaf dros 700 o bobl ar goll ar y môr, gan wneud hwn yn un o gyfnodau mwyaf marwol y blynyddoedd diwethaf.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd