Cysylltu â ni

Azerbaijan

Mae Baku yn condemnio 'ymyrraeth' gan Senedd Ewrop yn dilyn galwad i garcharorion rhydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Leyla YunusMae cynnig gan Senedd Ewrop sy’n galw ar Azerbaijan i ryddhau dau garcharor sy’n wynebu cyhuddiadau impiad twyll wedi cael ei frandio fel “ymyrraeth uniongyrchol mewn ymchwiliad troseddol” gan AS o Aserbaijan. Cyflwynwyd y cynnig gan ASE Rhyddfrydol yr Almaen Alexander Graf Lambsdorff a Grŵp ALDE a bydd yn mynd i'r bleidlais ddydd Iau (18 Medi) yng nghyfarfod llawn misol y Senedd yn Strasbwrg. 

Mae'n galw am ryddhau Leyla Yunus (llun) a'i gŵr, sy'n wynebu ystod o gyhuddiadau gan gynnwys ysbeilio gan gyfres o gyrff anllywodraethol y maent yn eu cynnal yn Azerbaijan, partner ynni allweddol i'r UE. Mae Elkhan Suleymanov, cadeirydd Dirprwyaeth Aserbaijan i PA Euronest, wedi ymosod ar y cynnig, gan dynnu sylw bod achos Leyla Yunus yn deillio o ymgyrch Baku yn erbyn llygredd a impiad. Cafodd Yanus ei arestio ym mis Gorffennaf ac fe’i cyhuddir o embezzling cannoedd o filoedd o ewro o elusennau yr oedd hi’n ymwneud â nhw, gan gynnwys y Sefydliad Heddwch a Democratiaeth a Chymdeithas Merched Azerbaijan dros Heddwch a Democratiaeth ar gyfer y Transcaucasus. Cafodd ei gŵr Arif Yanus ei arestio ar gyhuddiadau o entrepreneuriaeth anghyfreithlon, cam-drin pŵer ac osgoi talu treth. Dywedodd Suleymanov i'r achosion hyn ddod i'r amlwg o ganlyniad i ddiwygiadau cyfreithiol a wnaed "yn unol ag arferion gorau'r byd".

Mae wedi cyhuddo rhai ASEau o fod eisiau "gwyrdroi proses ddyledus" gyda'r cynnig. “Hoffwn nodi bod newidiadau a diwygiadau diweddar i’r gyfraith yn anelu at gynyddu tryloywder yng ngweithgaredd sefydliadau anllywodraethol,” meddai’r AS. “Mae'r newidiadau a'r diwygiadau hyn yn cwmpasu'r sector cyhoeddus a'r sector preifat, ac maent yn rhan o fesurau cynhwysfawr tuag at y frwydr yn erbyn llygredd ym mhob cylch o gymdeithas Aserbaijan.” Dywedodd Suleymanov, sy'n ymgyrchu dros hawliau'r miliwn o bobl sydd wedi'u dadleoli gan feddiannaeth Nagorno-Karabakh a'r tiriogaethau cyfagos gan Armenia, "unwaith eto" roedd deddfwyr yr UE yn "ddethol" gyda'r materion y maen nhw'n ymgyrchu yn eu cylch.

hysbyseb

“Os yw Mr Lambsdorff a’i gydweithwyr ALDE wir eisiau sicrhau hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, yna pam nad ydyn nhw’n codi cwestiynau am adfer hawliau dynol sydd wedi eu torri yn erbyn y cannoedd o filoedd o bobl Aserbaijan o ganlyniad i feddiannaeth Armenaidd?” gofynnodd mewn llythyr agored at arweinwyr grwpiau gwleidyddol Senedd Ewrop.

Nododd fod "yr alwedigaeth hon yn parhau", er gwaethaf penderfyniadau i Armenia dynnu ei milwyr yn ôl o'r tiriogaethau dan feddiant, a fabwysiadwyd gan gyrff rhyngwladol gan gynnwys Senedd Ewrop a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Dywed fod "pob un wedi cael ei anwybyddu." Daeth i'r casgliad seneddol, meddai, yn "tynnu sylw oddi wrth y mater pwysicach hwn o lawer". Dywed beirniaid y cynnig ei fod yn “eironig” yn dod yng nghanol ymdrechion i greu cysylltiadau agosach â chymdogion Dwyrain yr UE, gan gynnwys bargen fasnach bellgyrhaeddol yr Wcrain yr wythnos hon.

hysbyseb

Azerbaijan

Lleoliad, lleoliad? Dim mwy. Israel, Azerbaijan a globaleiddio entrepreneuriaeth

cyhoeddwyd

on

Y mis diwethaf, deuthum y dyn busnes cyntaf o Israel i arwyddo memorandwm cyd-ddealltwriaeth â Chwmni Buddsoddi Azerbaijan, cangen buddsoddi sofran llywodraeth Azeri, ar achlysur hanesyddol agor Swyddfa Masnach a Thwristiaeth Azerbaijan yn Tel Aviv. Bydd y cytundeb rhagamcanol yn hyrwyddo cydweithredu strategol ym maes buddsoddi gan Lywodraeth Azerbaijan ym mhortffolio OurCrowd, tra bydd OurCrowd yn annog cychwyniadau i sefydlu presenoldeb yn Azerbaijan, ysgrifennodd Jon Medved.

Pam mae gan OurCrowd ddiddordeb yn Azerbaijan? Oherwydd dyma'r dyfodol.

Mae ein memorandwm cymedrol yn gam bach yn yr orymdaith tuag at wir globaleiddio entrepreneuriaeth. Yn ddoeth, mae llywodraeth Azeri wedi bachu ar y cyfle i fod yn rhan o'r chwyldro buddsoddi mewn arloesi.

hysbyseb

Bydd entrepreneuriaid a buddsoddwyr y dyfodol yn dod nid yn unig o Silicon Valley, neu Midtown Manhattan, neu Ddinas Llundain. Fe ddônt o unrhyw le, oherwydd mae'r byd wedi crebachu i ddimensiynau sgrin Zoom. Mae'r arloeswyr o'r ardaloedd hyn yn ymwybodol o'r materion brys sy'n achosi'r her fawr nesaf i weddill y byd - nid dim ond problemau safonol cenhedloedd cyfoethog, cyfoethog y gorllewin lle mae cymaint o dechnoleg wedi'i lleoli a'i chyfarwyddo ar hyn o bryd.

Nid y bobl leol yn unig yw'r bobl sy'n gwneud California yn fan problemus uwch-dechnoleg ond y newydd-ddyfodiaid sy'n dod â'u sgiliau o bob rhan o'r byd. Roedd gan fwy na hanner y cychwyniadau a sefydlwyd yn Silicon Valley rhwng 1995 a 2005 o leiaf un sylfaenydd mewnfudwyr ac mae swyddogion gweithredol mewnfudwyr yn arwain llawer o'i frandiau blaenllaw. Daeth yr holl ffigurau allweddol yn natblygiad y brechlyn Moderna yn erbyn Covid-19 o'r tu allan i'r UD. Datblygwyd y brechlyn Pfizer-BioNTech gan fewnfudwyr Twrcaidd i'r Almaen. Mae arloesedd yn ffynnu pan fydd gwahanol ddiwylliannau a systemau addysgol yn dod ar draws ei gilydd. Mae cyfuno profiad a gwahanol ffyrdd o feddwl yn cynhyrchu ymagweddau arloesol at broblemau. Mae'r gymysgedd ddiwylliannol yn darparu'r lliw technegol sy'n gwahanu cychwyniadau oddi wrth gwmnïau rhyngwladol unlliw, fel yr amrywiaeth sy'n nodi gwestai bwtîc oddi wrth gadwyni rhyngwladol diflas.

Felly yn yr oes hon o weithio o bell a bargeinion electronig, beth am gysylltu â'r arloeswyr hyn yn eu lleoliadau cartref?

hysbyseb

O Menlo Park i Torstrasse Berlin a Rothschild Boulevard gan Tel Aviv, mae entrepreneuriaeth wedi cael ei arwain gan yr hen adage eiddo tiriog: Lleoliad, lleoliad, lleoliad. Daeth Silicon Valley yn Mecca megabeit wrth i'r offeiriaid technoleg newydd a'u acolytes wneud y bererindod i ganol y byd technoleg newydd. Dim mwy.

Mae Covid wedi ail-lunio'r map arloesi. Nid oes ots am leoliad mwyach. Nid oes map - dim ond amrywiaeth anfeidrol o bobl hygyrch ar unwaith gydag amrywiaeth anfeidrol o sgiliau, diwylliannau ac addysg. Gyda globaleiddio gweithgaredd entrepreneuraidd, gall y cwmnïau mawr nesaf ddod o unrhyw le yn y byd.

Mae fy nghwmni i gyd yn ymwneud â democrateiddio mynediad i'r dosbarth asedau buddsoddi preifat. Nid ydym wedi ymrwymo i helpu dinasyddion cyfoethog gwledydd cyfoethog yn unig i ysgrifennu sieciau, ond i wneud mynediad at gyfalaf byd-eang yn wirioneddol. Bydd entrepreneuriaid yn dod o unrhyw le a dylai buddsoddwyr ddod o unrhyw le.

Mewn byd rhyng-gysylltiedig, lle gallwch chi gwblhau cytundeb menter gyda chronfeydd menter Brasil neu Japan ni fyddwch chi byth yn cwrdd â nhw oherwydd bod y cyfan wedi'i wneud dros Zoom, beth am Azerbaijan - naill ai fel buddsoddwyr neu fel entrepreneuriaid?

O Jerwsalem, fe wnaethon ni ymddiddori yn Azerbaijan oherwydd ei fod wedi dod yn gynghreiriad strategol mor bwysig yn Israel ac yn brif gyflenwr olew. Mae'r driniaeth gadarnhaol a chynnes gan Azerbaijan o'i chymuned Iddewig fach a'i chysylltiadau ag Israel yn dangos sut y gall Mwslimiaid ac Iddewon, a ffynnodd gyda'i gilydd yn ystod yr Oes Aur, gydweithredu i greu dyfodol newydd.

Mae Canol Asia, a anwybyddir i raddau helaeth gan y byd busnes, yn lle i wylio. Mae ei leoliad strategol, adnoddau mwynau naturiol, dylanwad economaidd cynyddol a sefydliadau addysgol sy'n datblygu'n gyflym yn gwneud i mi feddwl mai hwn fydd y man twf mawr nesaf ar gyfer technoleg ac entrepreneuriaeth. Mae'n cynrychioli marchnad sydd wedi cael ei thanseilio'n druenus gan y gymuned buddsoddi mewn technoleg. Nododd fy nghyd-Aelod Ori Sobovitz, sy'n bennaeth ein tîm Cysylltiadau Llywodraeth, Azerbaijan yn gywir fel cyfle amserol: gwlad sy'n cynhyrchu olew gyda chronfa cyfoeth sofran nad yw erioed wedi buddsoddi mewn cyfalaf menter o'r blaen.

Mae profiad Israel yn darparu canllaw defnyddiol i wledydd o'r fath gymryd eu camau cyntaf mewn buddsoddiad uwch-dechnoleg.

Pan ddeuthum i Israel a chodi arian ar gyfer fy nghychwyn cyntaf, nid oedd cronfa gyfalaf menter sengl. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol bod arloesi yn Israel wedi blodeuo yn y bôn wedi digwydd mewn tri degawd yn unig. Dyna amrantiad llygad. Tri degawd o nawr, ochr yn ochr â Silicon Valley, Efrog Newydd, China, Israel, Llundain a Berlin, bydd gwledydd eraill wedi dal i fyny ac yn cymryd rhan - gan gynnwys llawer yn Affrica, America Ladin a Chanolbarth Asia. 

Rydym yn gyffrous ein bod yn gwneud hyn gyda'n ffrindiau newydd yn Azerbaijan. Gobeithiwn, trwy helpu i ddatblygu’r ecosystem uwch-dechnoleg yng Nghanol Asia, y byddwn hefyd yn helpu gweddill y byd.

Parhau Darllen

Azerbaijan

A allai Parth Economaidd Rhydd Azerbaijan gataleiddio ffyniant y Cawcasws?

cyhoeddwyd

on

Dros y degawdau diwethaf, mae masnach ryngwladol wedi gweld nifer o hybiau busnes byd-eang pwysig yn blodeuo. O Hong Kong i Singapore, i Dubai, enwadur cyffredin yr holl ddinasoedd hyn oedd ymrwymiad gan arweinwyr i agor eu systemau economaidd i'r byd - a'u gwneud mor ddeniadol â phosibl i weddill y byd., yn ysgrifennu Luis Schmidt.

Nawr bod cwmnïau a buddsoddwyr wedi gweld canolfannau busnes o'r fath yn ffynnu yn Asia a'r Dwyrain Canol, mae'n ymddangos mai tro'r Cawcasws yw disgleirio.

Yn ôl ym mis Mai 2020, llywodraeth Aserbaijan cynlluniau dadorchuddio i'w barth masnach rydd newydd, gael ei alw'n Parth Economaidd Heb Alat (FEZ). Cyhoeddwyd y prosiect 8,500,000 metr sgwâr fel rhan o'r canolbwynt masnach a logisteg sy'n dod i'r amlwg yn anheddiad Alat ar hyd arfordir Môr Caspia.

hysbyseb

Roedd cynlluniau ar gyfer Alat wedi bod yn y gwaith ers blynyddoedd. Cadarnhawyd y gyfraith sy'n ymwneud â'r FEZ, sy'n amlinellu ei statws arbennig a'i pholisïau rheoleiddio, gan senedd y wlad yn ôl yn 2018. Dechreuodd y gwaith ar adeiladu'r Parth yn fuan wedi hynny.

Gydag agoriad y FEZ i fusnesau tramor ar fin digwydd, mae arweinyddiaeth Azerbaijan nawr gwahodd y byd i ddod i Alat.

Mae yna ychydig o yrwyr allweddol y tu ôl i'r canolbwynt newydd sbon ar hyd y Caspian. Y ffactor cyntaf yw'r strategaeth hirdymor a fabwysiadwyd gan lywodraeth Azerbaijani i ymestyn economi'r wlad i ddiwydiannau gwybodaeth a'i arallgyfeirio i ffwrdd o'r sector ynni, yn draddodiadol maes cynhyrchu arian mwyaf Azerbaijan. “Mae'r syniad o sefydlu Parth Economaidd Heb Alat yn seiliedig ar ein polisi. Yn benodol, mae’r gwaith a wnaed i ddatblygu’r sector heblaw olew yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi rhoi hwb i sefydlu’r parth hwn, ”yr Arlywydd Ilham Aliyev Dywedodd mewn cyfweliad ag Azerbaijan Television yn dilyn seremoni arloesol Parth Economaidd Heb Alat. “Gwelsom fod y wladwriaeth wedi buddsoddi mwy yn y sector heblaw olew na chwmnïau lleol. Roedd cwmnïau tramor yn tueddu i fuddsoddi mwy yn y sector olew a nwy, ”meddai Aliyev. Daeth yr arlywydd i'r casgliad ei fod yn hyderus y bydd prosiect Alat yn allweddol wrth ehangu'r sectorau heblaw ynni.

hysbyseb

Yr ail ffactor pwysig yn sefydliad FEZ yw creu cymhellion ar gyfer Buddsoddi Uniongyrchol Tramor (FDI) i economi Azerbaijan. Y gyfraith sy'n llywodraethu gweinyddiaeth Alat yn darparu amodau deniadol iawn i fuddsoddwyr. Mae hyn yn cynnwys trefn dreth ac arferion arbennig i'w chymhwyso ar gyfer y cwmnïau sy'n gweithredu o fewn y parth economaidd rhydd. Ni fydd unrhyw dreth ar werth yn cael ei gosod ar y nwyddau, y gwaith a'r gwasanaethau sy'n cael eu mewnforio i'r parth, a bydd hefyd yn derbyn eithriad llawn rhag ffioedd tollau. “Mae hon yn ddeddf flaengar iawn sy'n cwrdd yn llawn â buddiannau ein gwladwriaeth a'n buddsoddwyr. Mae hyn yn bwysig iawn. Oherwydd pe bai unrhyw ansicrwydd i fuddsoddwyr yn y ddeddfwriaeth, wrth gwrs, ni fyddai’n bosibl eu denu yma, ”yr Arlywydd Aliyev Dywedodd gohebwyr mewn cyfweliad Gorffennaf 1af, gan nodi bod pandemig COVID hefyd wedi cynyddu'r galw am lwybrau di-dor, dilyffethair i dyfu cwmnïau a gweithgaredd busnes rhyngwladol.

Mae fframwaith FEZ wedi'i anelu'n benodol at anghenion busnesau newydd ac entrepreneuriaid unigol. Wrth siarad yng nghydffederasiwn busnesau bach Azerbaijan, yr ANCE, dywedodd llywydd y grŵp, Mammad Musayev, wrth y gwrandawyr pa mor hanfodol fyddai Alat ar gyfer datblygu amgylchedd busnes y wlad. "Mae gwaith eisoes wedi dechrau ar lansio gweithgareddau Alat FEZ, mae cyfarfodydd gyda buddsoddwyr yn cael eu cynnal. Rydym yn barod i neilltuo amser i bob entrepreneur sydd eisiau gweithio gyda ni," Dywedodd Musayev.

Yn olaf, mae'r Alat FEZ mewn lleoliad unigryw yn ddaearyddol ac yn isadeiledd, i ddarparu platfform busnes o'r radd flaenaf. Porthladd Masnach Ryngwladol Baku, a elwir hefyd yn Borthladd Baku, yw'r strwythur mwyaf datblygedig ar hyn o bryd ym mhrosiect Alat. Mae gan y porthladd gapasiti cargo eisoes yn y degau o filiynau o dunelli ac mae'n dal i ehangu. Ar hyn o bryd, mae'r canolbwynt cludo yn cysylltu Twrci i'r gorllewin, ag India i'r de, yn ogystal â Rwsia a chenhedloedd eraill Gogledd Ewrop. Mae maes awyr i'w leoli ochr yn ochr â'r parth eisoes yn y camau cynllunio. “Bydd y ffaith bod coridorau trafnidiaeth y Gogledd-De a’r Dwyrain-Gorllewin yn mynd trwy diriogaeth Azerbaijan, ynghyd â’i agosrwydd at farchnadoedd mawr, yn cynyddu effeithlonrwydd economaidd y FEZ ac yn rhoi cyfle iddo wasanaethu marchnadoedd Canol Asia. , Iran, Rwsia, Twrci a’r Dwyrain Canol, ” Dywedodd Llywydd ANCE Musayev. Yn weinyddol, mae'r Alat Canolfan Gwasanaethau Busnes yn darparu trwyddedau, fisâu a gwasanaethau beirniadol eraill i'r cwmnïau a'r unigolion sy'n gweithredu yn y FEZ.

Mae'r cynnydd a gyflawnwyd gan Azerbaijan ym mhrosiect Alat wedi dangos ymrwymiad cadarn i symud y wlad tuag at sefydlu ei hun fel economi sy'n seiliedig ar wybodaeth, a moderneiddio ei system economaidd ymhellach.

Os gall fodloni ei ddisgwyliadau, bydd yr Alat FEZ yn sillafu ffyniant economaidd nid yn unig i Azerbaijan, ond i ranbarth cyfan y Cawcasws.

Parhau Darllen

Azerbaijan

Azerbaijan yn cadw'n gryf wrth gyflawni 'Agenda 2030' yn Ne-Cawcasws er gwaethaf heriau

cyhoeddwyd

on

Fel un o’r gwledydd prinnaf cyflawnodd Azerbaijan ganlyniadau cadarnhaol wrth weithredu “Nodau Datblygu’r Mileniwm” y Cenhedloedd Unedig yn llwyddiannus o dan oruchafiaeth yr arweinydd gwych Heydar Aliyev o 2000, ac am y cyfraniad at oddefgarwch, amlddiwylliannedd, ysgogi a sicrhau cydraddoldeb rhywiol, gan leihau. tlodi yn y tymor byr, cadw iechyd pobl, codi safonau addysg y boblogaeth, gwella'r amgylchedd, yn ysgrifennu Mazahir Afandiyev (llun), aelod o Milli Majlis yng Ngweriniaeth Azerbaijan.

Mazahir Afandiyev

Cyfarfu Azerbaijan â llawer o'r MDGs, gan gynnwys haneru tlodi a newyn eithafol (a gyrhaeddwyd yn 2008), cyflawni addysg gynradd gyffredinol (a gafwyd yn 2008), dileu gwahaniaethau rhwng y rhywiau mewn addysg gynradd ac uwchradd a lleihau lledaeniad rhai marwolaethau. Dyna’r prif reswm y cafodd Arlywydd Gweriniaeth Azerbaijan Ilham Aliyev a’n gwlad foddhad â gwobr “De-De” yn 2015 oherwydd polisïau a oedd yn anelu at wireddu MDGs yn llwyddiannus.

Mae'r wobr hon yn cael ei hystyried yn un o'r dyfarniadau hanfodol sy'n cael ei chyflwyno i'r gwledydd a wnaeth gynnydd sylweddol wrth wireddu MDGs.

hysbyseb

Ym mis Hydref 2016, llofnododd Arlywydd Azerbaijan archddyfarniad yn sefydlu'r Cyngor Cydlynu Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (NCCSD) dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Brif Weinidog i ddod yn gyfranogwr gweithredol yn Agenda 2030 hefyd. Mae hyn yn nodi cam sylweddol tuag at integreiddio Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs) i'r agenda datblygu cenedlaethol yn Azerbaijan. Mae dogfennau polisi a mapiau ffyrdd wedi'u datblygu o fewn NCCSD eisoes wedi cefnogi trywydd datblygu Azerbaijan i gefnogi ei uchelgeisiau tuag at SDGs.

O ganlyniad i ymgynghoriadau dwys ag amrywiol randdeiliaid o fewn a thu allan i'r llywodraeth, barnwyd bod 17 SDG, 88 targed a 119 dangosydd yn flaenoriaeth i Azerbaijan. Rhoddir ystyriaeth ddyledus i addewid “Gadael neb ar ôl” Agenda 2030 a bydd y llywodraeth yn gwella lles economaidd a chymdeithasol y wlad gyfan, gan gynnwys pawb sy'n byw yn ein gwlad, yn ysbryd undod byd-eang cryfach. gyda ffocws arbennig ar fynd i'r afael ag anghenion rhannau difreintiedig o'r gymdeithas. Mae Azerbaijan eisoes wedi cyflwyno 2 Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol (VNR) ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r wlad yn Fforwm Gwleidyddol Lefel Uchel (HLPF) ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd, UDA.

Azerbaijan yw'r wlad gyntaf yn y rhanbarth ac ardal CIS i gyflwyno ei thrydydd Adolygiad Cenedlaethol Gwirfoddol (VNR). Mae sefydlu model cyfiawn, teg a chynhwysol o ddatblygu cynaliadwy i bawb yn un o'r blaenoriaethau allweddol i Weriniaeth Azerbaijan, a grybwyllir yn y 3rd VNR. Mae'r Cyngor Cydlynu Cenedlaethol ar Ddatblygu Cynaliadwy a'r Weinyddiaeth Economi yn arwain proses VNR gyda chefnogaeth swyddfa wledig UNDP trwy'r ymgynghoriad ag amrywiol randdeiliaid gan gynnwys y senedd, gweinidogaethau llinell, sefydliadau cyhoeddus, cyrff anllywodraethol, y sector preifat a sefydliadau academaidd.   

hysbyseb

Mae Azerbaijan yn cychwyn ar gyfnod strategol yn yr oes ôl-bandemig ac ôl-wrthdaro newydd hon sy'n rhychwantu rhwng 2021 a 2030. Gan gydnabod tueddiadau a heriau byd-eang, mae Llywodraeth Azerbaijan yn gosod fector datblygu tymor hir y wlad a'i llwybrau i economaidd-gymdeithasol ac amgylcheddol. datblygu trwy bum blaenoriaeth genedlaethol gyfatebol (a gymeradwywyd gan archddyfarniad Arlywyddol) ar gyfer y degawd dilynol. Roedd y blaenoriaethau hyn yn cyd-fynd ag ymrwymiadau Azerbaijan o dan Agenda 2030.

Er gwaethaf yr heriau i fonitro a mesur llwyddiant nodau byd-eang, mae'r adroddiadau a gyflwynwyd gan wledydd yn caniatáu dilyn y broses weithredu ar lefelau rhyngwladol. Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021, un o'r adroddiad pwysicaf i fonitro'r prosesau gweithredu, yw'r seithfed rhifyn o adroddiad meintiol annibynnol ar gynnydd Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig tuag at Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs). Mae gan yr adroddiad ar gyfer 2021 ffocws arbennig ar adferiad y pandemig COVID-19 a'r degawd o weithredu ar gyfer y SDGs.

Sgoriodd Azerbaijan y canlyniadau gorau ymhlith gwledydd Môr Caspia a De Cawcasws a werthuswyd yn Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021, mae wedi bod yn 55fed ymhlith 165 o wledydd sydd â sgôr mynegai cyffredinol o 72.4, i'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) a fabwysiadwyd gan y Cenhedloedd Unedig. Dangosodd y wlad o 10 miliwn o bobl ymrwymiad cryf i bob un o'r dwy nod ar bymtheg o ystyried y dangosyddion cyffredinol a amlinellir yn y ddogfen. Hoffwn hefyd sôn bod y mynegai hwn tua 70.9 ymhlith gwledydd yn Nwyrain Ewrop a Chanolbarth Asia.

Heblaw llwyddiannau mawr wrth weithredu SDGs yn y byd, gall argyfyngau byd-eang a achosir gan bandemig COVID-19, ers dechrau 2020, gyfaddawdu ymrwymiad y byd i Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. Mae Adroddiad Datblygu Cynaliadwy 2021 yn dangos yn glir batrwm unigryw o gydgysylltiad rhwng SDGs a all fod yn gysylltiedig â chanlyniadau COVID-19. Yr SDG4 (Addysg o Safon) yw'r prif nod wedi lleihau mewn llwyddiant yn y byd ac Azerbaijan hefyd.

Mae Nevertheelss, o ganlyniad i farn strategol yr Arlywydd Ilham Aliyev o’r frwydr yn erbyn coronafirws, Azerbaijan ar y trywydd iawn ac yn cynnal cyflawniad yn SDG1 (Dim Tlodi) a SDG6 (Dŵr Glân a Glanweithdra), hefyd yn gwella’n gymedrol ar SDG 3 (Iechyd Da a Ffynnon -lles), SDG7 (Ynni Fforddiadwy a Glân), SDG 13 (Gweithredu Hinsawdd), a SDG 11 (Dinasoedd Cynaliadwy).

Ar ben hynny, hoffwn nodi hefyd mai Azerbaijan yw'r wlad fwyaf sensitif yn y De Cawcasws i ganlyniadau negyddol newid yn yr hinsawdd o ran amrywiaeth a lleoliad daearyddol ei pharthau hinsawdd. Yn hyn o beth, mae cyflawni SDG13 (Gweithredu Hinsawdd), sydd â chysylltiad agos â holl nodau eraill yr agenda, yn nod pwysig i’n gwlad, a gallai methiant yma rwystro cyflawni SDG6 (Dŵr Glân a Glanweithdra) a SDG15 (Bywyd ar Dir).

Yn anffodus, gwnaeth meddiant tair degawd Armenia niweidio'r ecosystem, bywyd gwyllt ac adnoddau naturiol yn helaeth yn ac o amgylch tiriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Roedd Armeniaid hefyd yn troi at weithredoedd o derfysgaeth ecolegol ar raddfa fawr mewn rhanbarthau y bu'n rhaid iddynt eu gadael o dan fargen heddwch dairochrog Tachwedd a oedd yn nodi dychwelyd tiriogaethau dan feddiant Azerbaijan. Ar ben hynny, bob blwyddyn, roedd Armenia yn llygru adnoddau dŵr trawsffiniol yn gyson â chemegau a sylweddau biolegol. Mae hyn, yn ei dro, yn tanseilio llwyddiant y SDG6. 

Yn 2006 roedd Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig A / RES / 60/285 ar “Y sefyllfa yn nhiriogaethau dan feddiant Azerbaijan” hefyd wedi galw am asesiad a gwrthweithio i ddiraddiad amgylcheddol tymor byr a thymor hir y rhanbarth. Hefyd, yn 2016, mabwysiadodd Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop Benderfyniad Rhif 2085 o’r enw “Mae preswylwyr rhanbarthau ffiniol Azerbaijan yn cael eu hamddifadu o ddŵr yn fwriadol”, gan fynnu bod lluoedd arfog Armenia yn cael eu tynnu’n ôl o’r rhanbarth dan sylw ar unwaith a chaniatáu mynediad gan annibynnol. peirianwyr a hydrolegwyr i gynnal arolwg manwl yn y fan a'r lle. Mae'r holl ffeithiau hyn yn dangos y difrod cyffredinol i amgylchedd Azerbaijan o ganlyniad i feddiannaeth anghyfreithlon ers blynyddoedd.

Serch hynny, mae 30 mlynedd o derfysgaeth ecolegol wedi dod i ben gyda rhyddhad pentref Aserbaijanaidd Sugovushan, ac mae gwaith ar y gweill i sicrhau cydbwysedd ecolegol a chreu amgylchedd cynaliadwy, glân yn rhanbarthau Tartar, Goranboy a Yevlakh.

O ganlyniad i fuddugoliaeth Byddin fuddugol Aserbaijan, daeth 30 mlynedd o feddiannaeth anghyfreithlon i ben, felly, am y tro cyntaf ers blynyddoedd, mae ein gwlad wedi gwneud cynnydd tuag at nod SDG16 (Sefydliadau Heddwch, Cyfiawnder a Chryf). 

Rwy'n hyderus y bydd cydweithredu parhaol (SDG17) yn cael ei sefydlu o ganlyniad i'r heddwch a'r sefydlogrwydd sydd i'w sefydlu gan ein gwlad yn Ne'r Cawcasws, a bydd y nodau sy'n gyffredin i'r rhanbarth yn cael eu gweithredu'n llwyddiannus.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd