Cysylltu â ni

Trychinebau

Rhagweld gwell llosgfynydd wedi'i hybu gan gyllid yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10000000000002360000013F2CE39E6CMae'n hynod o anodd rhagweld ffrwydradau folcanig. Gyda mwy o weithgaredd seismig yn llosgfynydd Bárðarbunga yng Ngwlad yr Iâ, a lafa yn llifo yn Holuhraun gerllaw, mae arbenigwyr yn monitro ac yn dadansoddi llawer iawn o ddata sy'n cael ei gasglu o'r ardal.

Mae llawer o losgfynyddoedd Gwlad yr Iâ wedi'u gorchuddio â rhew, ffactor sy'n aml yn cyfrannu at ffrwydradau ffrwydrol, llawn lludw tebyg i Eyjafjallajökull ym mis Ebrill 2010. Ysbeiliodd Eyjafjallajökull gymylau lludw mawr ar draws gogledd Ewrop, gan arwain cwmnïau hedfan i ganslo hedfan yn gostus ac amharu ar deithio am ryw 10 miliwn. bobl. Amcangyfrifir bod difrod ariannol hyd at € 3.9 biliwn.

Ond y tro hwn mae gwahaniaeth. Mewn ymateb i ffrwydrad Eyjafjallajökull, mae'r UE wedi bod yn ariannu ymchwil i ddarparu rhybuddion mwy cywir ac amserol. Nod y dulliau sy'n cael eu harloesi gan brosiectau o'r fath yw rhoi mwy o amser i awdurdodau amddiffyn sifil, a grwpiau masnachol sy'n bwysig yn economaidd fel cwmnïau hedfan, ymateb yn effeithiol - gan helpu i amddiffyn bywydau a lleihau difrod i economi Ewrop.

hysbyseb

Un enghraifft yw FUTUREVOLC. Er mis Hydref 2012, pan ddechreuodd FUTUREVOLC, mae'r ymchwilwyr wedi ychwanegu synwyryddion nwy folcanig, synwyryddion mewnlifiad, camerâu cydraniad uchel, seismomedrau a synwyryddion i ganfod symudiadau daear ar draws rhanbarthau mwyaf gweithgar Gwlad yr Iâ i ategu'r rhwydwaith presennol. Mae llawer o'r synwyryddion ychwanegol hyn yn rhan o rwydweithiau symudol, gan ganiatáu iddynt gael eu defnyddio mewn safleoedd gweithredol yn ôl yr angen ac i gefnogi'r rhwydwaith parhaol.

Gall monitorau newydd, fel y seismomedrau, ganfod symudiadau munud (cryndod seismig), arwydd posibl o symudiad magma i fyny tuag at wyneb y Ddaear neu lifogydd a achosir gan allwthio magma o dan yr iâ. Rhain llifogydd yn bygythiad sylweddol i drigolion lleol a seilwaith.

Gall offerynnau GPS a data lloeren ychwanegol helpu i ganfod newidiadau munud. Yn Bárðarbunga defnyddiwyd y rhain i amcangyfrif cyfaint y magma a ymwthiwyd i mewn i gramen y Ddaear hyd at 10 km o dan yr wyneb.

hysbyseb

Mae'r prosiect hefyd yn canolbwyntio ar fonitro ffrwydradau ar ôl iddynt gyrraedd yr wyneb - gan fesur nwyon peryglus a chyfraddau llif lafa, er enghraifft. Gall y wybodaeth hon nodi a yw gweithgaredd folcanig yn debygol o esblygu i ffrwydrad tebyg i 2010.

Ym mis Gorffennaf ychwanegodd y tîm dri chamera is-goch ar y ddaear at rwydwaith Gwlad yr Iâ i ganfod gronynnau silicad mewn lludw folcanig. Mae'r prosiect hefyd wedi profi synhwyrydd wedi'i osod ar awyren a oedd yn gallu canfod lludw a gasglwyd o un o losgfynyddoedd Gwlad yr Iâ a'i ollwng o'r awyr dros Fae Biscay Ffrainc. Fe wnaeth y synhwyrydd, sy'n defnyddio camerâu aml-olygfaol i wahaniaethu silicad oddi wrth ronynnau iâ, ganfod y lludw o 60 cilomedr i ffwrdd. Os Bárðarbunga yn ffrwydro, gallai'r tîm ddefnyddio'r un synhwyrydd i fonitro unrhyw ollyngiad yn cael ei ryddhau.

O'u cyfuno â data meteorolegol a thechnegau modelu datblygedig, bydd canlyniadau FUTUREVOLC yn helpu i wella rhagweld gwasgariad lludw, meddai cydlynydd y prosiect Freysteinn Sigmundsson o Brifysgol Gwlad yr Iâ.

Bydd ymchwil FUTUREVOLC yn bwydo i mewn i'r Grŵp ar Arsylwadau Daear (GEO), rhan o gyfraniad Ewrop i ymdrech fyd-eang i wella rhagolygon ar weithgaredd folcanig.

Dywedodd y Comisiynydd Ymchwil, Arloesi a Gwyddoniaeth Ewropeaidd Máire Geoghegan-Quinn: "Gall gweithgaredd folcanig effeithio ar filoedd o Ewropeaid, p'un a ydyn nhw'n byw yn agos at losgfynyddoedd gweithredol, neu lawer o gilometrau i ffwrdd. Bydd Horizon 2020, rhaglen ymchwil newydd € 80 biliwn yr UE, yn parhau i gefnogi'r math hwn o ymchwil er budd yr holl Ewropeaid."

Monitro lloeren

EVOSS yn enghraifft arall o ymchwil ar losgfynyddoedd a ariennir gan yr UE. Mae EVOSS wedi datblygu system newydd sy'n seiliedig ar loeren i ganfod a monitro llosgfynyddoedd sy'n ffrwydro ledled y byd yn awtomatig. Yna mae “cwmwl” y gweinyddwyr cyfrifiadurol arbenigol yn lledaenu’r data amser real yn awtomatig i’r awdurdodau amddiffyn sifil perthnasol.

Mae'r system yn mesur ffrwydradau mewn tair ffordd: y gwres sy'n dod o losgfynydd, yr onnen a'r nwyon sy'n cael eu hallyrru, a'r newidiadau ffisegol ar wyneb y Ddaear. Gall y darlleniadau hyn helpu gwyddonwyr i ragweld yn well sut mae llosgfynydd yn debygol o ymddwyn yn y dyfodol - er enghraifft, a yw gweithgaredd yn cynyddu neu'n gostwng. Mae EVOSS - neu Wasanaethau Gofod Arsyllfa Llosgfynydd Ewropeaidd - eisoes yn weithredol yn Ewrop, Affrica ac ynysoedd folcanig yn y cefnforoedd cyfagos.

Rhybuddion amserol

Yn y cyfamser roedd y VUELCO Mae'r prosiect wedi cwblhau astudiaeth ar chwe llosgfynydd yn Ewrop a ledled y byd. Mae'r astudiaeth wedi arwain at gronfa ddata ar aflonyddwch folcanig a modelau rhagweld gwell. Ochr yn ochr, mae tîm y prosiect yn datblygu ffyrdd o wella cyfathrebu rhwng folcanolegwyr ac awdurdodau amddiffyn sifil. Y nod yw helpu cymunedau lleol i ddeall cyngor gwyddonol ar losgfynyddoedd a chymryd y camau priodol. Mae prosiectau eraill a ariennir gan yr UE ar losgfynyddoedd yn cynnwys MED-SUV a MARsite.

Cefndir

Mae FUTUREVOLC, gyda chefnogaeth € 6 miliwn yng nghyllid yr UE, yn dwyn ynghyd ymchwilwyr o 27 prifysgolion, sefydliadau ymchwil, cyrff cyhoeddus a chwmnïau o Wlad yr Iâ, Iwerddon, yr Eidal, y DU, Sweden, yr Almaen, Norwy, y Swistir, Ffrainc a'r Iseldiroedd. Cefnogwyd EVOSS gyda € 2.9m mewn cyllid ac roedd yn cynnwys partneriaid o Ffrainc; Gwlad Belg, yr Eidal, y DU, yr Almaen a'r Iseldiroedd. Derbyniodd VUELCO € 3.5m mewn cyllid ac roedd yn cynnwys partneriaid o'r DU, Sbaen, yr Eidal, yr Almaen, Mecsico, Jamaica ac Ecwador.

Y ddau brosiect wedi derbyn cyllid o dan eiddo'r Undeb Ewropeaidd Seithfed Rhaglen Fframwaith ar gyfer Ymchwil a Datblygu Technolegol (2007-2013).

Ar 1 Ionawr 2014, lansiodd yr Undeb Ewropeaidd raglen ariannu ymchwil ac arloesi newydd o’r enw Horizon 2020. Dros y saith mlynedd nesaf, bydd bron i € 80 biliwn yn cael ei fuddsoddi mewn prosiectau ymchwil ac arloesi i gefnogi cystadleurwydd economaidd Ewrop ac ymestyn ffiniau gwybodaeth ddynol. Mae cyllideb ymchwil yr UE yn canolbwyntio'n bennaf ar wella bywyd bob dydd mewn meysydd fel iechyd, yr amgylchedd, trafnidiaeth, bwyd ac ynni. Mae partneriaethau ymchwil gyda'r diwydiannau fferyllol, awyrofod, ceir ac electroneg hefyd yn annog buddsoddiad gan y sector preifat i gefnogi twf yn y dyfodol a chreu swyddi â sgiliau uchel. Bydd Horizon 2020 yn canolbwyntio mwy fyth ar droi syniadau rhagorol yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau y gellir eu marchnata.

Mwy o wybodaeth

FUTUREVOLC
Fideo FUTUREVOLC
EVOSS
VUELCO
MARsite
MED-SUV
Gwefan Horizon 2020

Trychinebau

Mae tân yn ysbyty COVID-19 Gogledd Macedoneg yn lladd o leiaf 14

cyhoeddwyd

on

By

Lladdwyd pedwar ar ddeg o bobl a 12 wedi’u hanafu’n ddifrifol pan dorrodd tân allan mewn ysbyty dros dro ar gyfer cleifion COVID-19 yn nhref Gogledd Macedoneg Tetovo yn hwyr ddydd Mercher (8 Medi), meddai gweinidogaeth iechyd gwlad y Balcanau heddiw (9 Medi), yn ysgrifennu Fatos Bytyc, Reuters.

Dywedodd swyddfa'r erlynydd y byddai angen dadansoddiadau DNA i adnabod rhai o'r dioddefwyr, pob un ohonynt yn gleifion mewn cyflwr difrifol. Nid oedd unrhyw staff meddygol ymhlith y dioddefwyr.

Cafodd cyfanswm o 26 o gleifion lety yn ysbyty COVID-19 adeg y tân, meddai’r Gweinidog Iechyd, Venko Filipce.

hysbyseb

“Mae’r 12 claf arall sydd ag anafiadau sy’n peryglu bywyd yn cael eu gofalu yn ysbyty Tetovo,” meddai Filipce ar Twitter.

Dywedodd y Prif Weinidog Zoran Zaev fod y tân wedi ei achosi gan ffrwydrad, a bod yr ymchwiliad ar y gweill. Dywedodd y cyfryngau lleol y gallai canister ag ocsigen neu nwy fod wedi ffrwydro.

Gwelir ysbyty ar gyfer cleifion clefyd coronafirws (COVID-19) ar ôl i dân gynnau, yn Tetovo, Gogledd Macedonia, Medi 9, 2021. REUTERS / Ognen Teofilovski

Dangosodd y cyfryngau lleol ddelweddau o dân enfawr a dorrodd allan tua 9 yr hwyr (1900 GMT) yn yr ysbyty yng ngorllewin y dref wrth i'r diffoddwyr tân rasio i'r lleoliad. Diffoddwyd y tân ar ôl ychydig oriau.

hysbyseb

Digwyddodd y ddamwain ar y diwrnod pan nododd Gogledd Macedonia 30 mlynedd ers ei annibyniaeth ar yr hen Iwgoslafia. Cafodd yr holl ddathliadau a digwyddiadau swyddogol eu canslo ddydd Iau, meddai swyddfa’r Arlywydd Stevo Pendarovski.

Mae achosion coronafirws wedi bod ar gynnydd yng Ngogledd Macedonia ers canol mis Awst, gan annog y llywodraeth i gyflwyno mesurau cymdeithasol llymach fel tocynnau iechyd ar gyfer caffis a bwytai.

Nododd y wlad o 2 filiwn 701 o heintiau coronafirws newydd a 24 marwolaeth yn ystod y 24 awr ddiwethaf.

Mae gan dref Tetovo, y mae Albaniaid ethnig yn byw ynddi'n bennaf, un o'r nifer uchaf o achosion coronafirws yn y wlad.

Parhau Darllen

Trychinebau

Yn sgil Ida, mae Louisiana yn wynebu mis heb unrhyw bwer wrth i'r gwres gynyddu

cyhoeddwyd

on

By

Bu De Louisiana yn rhuthro am fis heb drydan a chyflenwadau dŵr dibynadwy yn sgil Corwynt Ida, un o’r stormydd mwyaf pwerus erioed i daro Arfordir Gwlff yr Unol Daleithiau, wrth i bobl wynebu gwres a lleithder mygu, ysgrifennu Devika Krishna Kumar, Nathan Layne, Devikda Krishna Kumar yn New Orleans, Peter Szekely yn Efrog Newydd, Nathan Layne yn Wilton, Connecticut, Barbara Goldberg yn Maplewood, New Jersey, Maria Caspani yn Efrog Newydd a Kanishka Singh yn Bengaluru, Maria Caspani a Daniel Trotta.

Lladdodd y storm o leiaf bedwar o bobl, meddai swyddogion, doll a allai fod wedi bod yn llawer mwy os nad ar gyfer system levee gaerog a adeiladwyd o amgylch New Orleans ar ôl dinistr Corwynt Katrina 16 mlynedd yn ôl.

(Graffig o Gorwynt Ida yn taro Arfordir y Gwlff)

hysbyseb

Erbyn dechrau dydd Mawrth, roedd tua 1.3 miliwn o gwsmeriaid heb bwer 48 awr ar ôl i’r storm ddod i ben, meddai’r mwyafrif ohonyn nhw yn Louisiana PowerOutage, sy'n casglu data gan gwmnïau cyfleustodau'r UD.

Nid oedd swyddogion yn gallu cwblhau asesiad difrod llawn oherwydd bod coed â choed yn tagu ffyrdd, meddai Deanne Criswell, pennaeth Asiantaeth Rheoli Argyfyngau Ffederal yr Unol Daleithiau.

Gan gyflyru'r dioddefaint, cyrhaeddodd y mynegai gwres yn llawer o Louisiana a Mississippi 95 gradd Fahrenheit (35 gradd Celsius), meddai'r Gwasanaeth Tywydd Cenedlaethol.

hysbyseb

"Rydyn ni i gyd eisiau aerdymheru ... Hyd yn oed os oes gennych chi generadur, ar ôl cymaint o ddyddiau maen nhw'n methu," meddai Llywodraethwr Louisiana John Bel Edwards.

"Nid oes neb yn fodlon" gyda'r amcangyfrif efallai na fydd pŵer yn cael ei adfer am 30 diwrnod, ychwanegodd, gan fynegi gobaith y gallai'r 20,000 o weithwyr llinell yn y wladwriaeth a miloedd yn fwy ar y ffordd orffen yn gynt.

Cynigiodd yr Arlywydd Joe Biden gymorth ffederal i adfer pŵer yn ystod galwad gyda’r Ysgrifennydd Ynni Jennifer Granholm a phenaethiaid dau o gyfleustodau mwyaf Arfordir y Gwlff, Entergy (ETR.N.) a Southern Co. (SO.N), meddai'r Tŷ Gwyn.

Yn Ysbyty Ochsner St Anne i'r de-orllewin o New Orleans, roedd tryciau tancer 6,000 galwyn yn pwmpio tanwydd a dŵr i danciau i gadw ei aerdymheru i redeg. Caeodd y ganolfan feddygol i bob claf brys ond ychydig.

Mae bwytai New Orleans, llawer ar gau cyn y storm, hefyd yn wynebu dyfodol ansicr oherwydd diffyg trydan a chyfleusterau, gan adfywio atgofion o'r anawsterau a oedd yn plagio busnesau am wythnosau yn sgil Katrina.

"Mae hyn yn bendant yn teimlo fel Katrina," meddai Lisa Blount, llefarydd ar ran bwyty hynaf y ddinas, Antoine's, sy'n dirnod yn y Chwarter Ffrengig. "Mae clywed y pŵer o bosib allan am ddwy i dair wythnos, mae hynny'n ddinistriol."

Roedd hyd yn oed y generaduron pŵer yn beryglus. Aethpwyd â naw o bobl ym Mhlwyf St Tammany i’r gogledd-ddwyrain o New Orleans i’r ysbyty am wenwyn carbon monocsid gan generadur â thanwydd nwy, meddai’r cyfryngau.

Mae dyn yn cerdded heibio llinell drydan wedi'i difrodi mewn stryd ar ôl i Gorwynt Ida lanio yn Louisiana, yn New Orleans, Louisiana, UD Awst 30, 2021. REUTERS / Marco Bello
Gwelir car wedi'i ddinistrio o dan falurion adeilad ar ôl i Gorwynt Ida lanio yn Louisiana, UD, Awst 31, 2021. REUTERS / Marco Bello

Efallai y bydd tua 440,000 o bobl ym Mhlwyf Jefferson i’r de o New Orleans heb drydan am fis neu fwy ar ôl i bolion cyfleustodau fynd i’r afael, meddai’r Cynghorydd Deano Bonano, gan nodi sylwadau gan swyddogion pŵer.

"Mae'r difrod o hyn yn waeth o lawer na Katrina, o safbwynt gwynt," meddai Bonano mewn cyfweliad ffôn.

Ymhlith y pedwar a fu farw cafodd dau eu lladd yng nghwymp priffordd dde-ddwyreiniol Mississippi a anafodd 10 yn fwy yn feirniadol. Bu farw un dyn yn ceisio gyrru trwy ddŵr uchel yn New Orleans ac un arall pan ddisgynnodd coeden ar gartref Baton Rouge.

Yr ardaloedd corsiog i'r de o New Orleans a gymerodd y storm fwyaf. O'r diwedd, ciliodd dyfroedd uchel o'r briffordd i Port Fourchon, porthladd mwyaf deheuol Louisiana, gan adael llwybr o bysgod marw. Bu gwylanod yn heidio ar y briffordd i'w bwyta.

Dioddefodd Port Fourchon ddifrod helaeth, gyda rhai ffyrdd yn dal i gael eu blocio. Nid oedd swyddogion ond yn gadael ymatebwyr brys i Grand Isle, ynys rwystr yng Ngwlff Mecsico. Fe allai gymryd wythnosau i ffyrdd gael eu clirio, medden nhw.

Roedd llinell o geir yn ymestyn o leiaf milltir o orsaf nwy â stoc o danwydd yn Mathews, cymuned ym mhlwyf Lafourche.

Marchogodd mwy na hanner trigolion Plwyf Jefferson y storm gartref, meddai Bonano, a gadawyd llawer heb ddim.

"Nid oes unrhyw siopau groser ar agor, dim gorsafoedd nwy ar agor. Felly does ganddyn nhw ddim byd," meddai.

Fe wnaeth gweddillion gwan y storm ddympio glaw trwm yn Mississippi gyfagos wrth iddi deithio tuag at Alabama a Tennessee. Roedd glawiad trwm a fflachlifoedd yn bosibl ddydd Mercher (1 Medi) yn rhanbarth canol yr Iwerydd a de Lloegr Newydd, meddai’r daroganwyr.

Roedd dirprwyon y siryf ym Mhlwyf St Tammany, Louisiana yn ymchwilio i ddiflaniad dyn 71 oed ar ôl ymosodiad alligator ymddangosiadol yn y llifogydd.

Dywedodd gwraig y dyn wrth awdurdodau iddi weld alligator mawr yn ymosod ar ei gŵr ddydd Llun yng nghymuned fechan Avery Estates, tua 35 milltir (55 km) i'r gogledd-ddwyrain o New Orleans. Stopiodd yr ymosodiad a thynnu ei gŵr o'r dŵr.

Roedd ei anafiadau’n ddifrifol, felly cymerodd gwch bach i gael help, dim ond i ddod o hyd i’w gŵr wedi mynd pan ddychwelodd, meddai swyddfa’r siryf mewn datganiad.

Parhau Darllen

Trychinebau

Pont Awyr Dyngarol yr UE i ddarparu cymorth brys i Haiti yn dilyn daeargryn

cyhoeddwyd

on

Mae gweithrediad Pont Awyr Dyngarol yr UE sy'n cynnwys dwy hediad yn dosbarthu mwy na 125 tunnell o ddeunyddiau achub bywyd i sefydliadau dyngarol sy'n weithredol yn Haiti, fel rhan o ymateb yr UE i'r daeargryn a darodd y wlad ar 14 Awst. Cyrhaeddodd yr hediad cyntaf Port-au-Prince ddydd Gwener (27 Tachwedd) tra bod disgwyl i ail hediad gyrraedd y wlad yn y dyddiau nesaf. Mae cargo yn cynnwys offer meddygol, meddyginiaethau, dŵr, glanweithdra ac eitemau hylendid a deunydd arall a gyflenwir gan bartneriaid dyngarol o'r UE.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Ar yr adeg dyngedfennol hon, mae'r UE yn parhau i gefnogi pobl yn Haiti sy'n dioddef canlyniadau'r trychineb ofnadwy a darodd y wlad. Mae cymorth meddygol, cysgod a mynediad at ddŵr yn anghenion brys na ellir eu gadael. heb ei glywed. Diolch i ymdrechion cydweithredol yr UE a'i bartneriaid, ynghyd ag awdurdodau Haitian, mae cymorth hanfodol yn cael ei ddarparu i helpu pobl Haiti i oroesi'r amser heriol hwn. "

Ers dechrau 2021, mae'r UE wedi defnyddio mwy na € 14 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer Haiti, gan ganolbwyntio ar barodrwydd ar gyfer trychinebau, ymateb brys i'r argyfwng bwyd yn ogystal â diwallu'r anghenion a gynhyrchir gan y cynnydd mewn trais sy'n gysylltiedig â gangiau, dadleoli gorfodol. a gorfodi dychwelyd. Yn dilyn y daeargryn dinistriol o faint 7.2 a darodd Haiti ar 14 Awst, rhyddhaodd yr UE € 3 miliwn mewn cymorth dyngarol brys i fynd i’r afael ag anghenion mwyaf dybryd y cymunedau yr effeithiwyd arnynt. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd