Cysylltu â ni

Canada

The Stars and the Maple Leaf: Cyfleoedd twf newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

imageAr 26 Medi, dylai Uwchgynhadledd Canada yr UE yn Ottawa gyhoeddi’n ffurfiol ddiwedd y cytundeb masnach rydd hanesyddol rhwng yr UE a Chanada - y Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA), gan agor pob marchnad ymhellach i fasnachu.

Croesawodd spiritEUROPE, y corff sy'n cynrychioli cynhyrchwyr wisgi, gin, fodca, cognac, ac ati Ewropeaidd y fargen. Dywedodd Paul Skehan, cyfarwyddwr cyffredinol: “Mae hyn yn newyddion gwych i ddefnyddwyr Ewropeaidd a Chanada, ac yn newyddion gwych i’r sector gwirodydd yn Ewrop. Ar adeg pan mae marchnadoedd domestig yn anodd, marchnadoedd allforio sy'n darparu'r unig gyfleoedd ar gyfer twf. Canada eisoes yw'r 5th y farchnad fwyaf ar gyfer diodydd ysbryd Ewropeaidd, gan gynhyrchu € 285 miliwn i economi Ewrop bob blwyddyn, a bydd bargen nawr yn agor y cyfle i gynyddu ein gwerthiant yno. Byddai hefyd yn golygu mwy o fynediad i wirodydd Ewropeaidd o safon i ddefnyddwyr Canada. ”

“Mae CETA yn darparu llwyfan i wirodydd Canada ehangu ac ehangu gwerthiannau i farchnad ddefnyddwyr fwyaf y byd”, meddai Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Spirits Canada, Jan Westcott. “Mae cysylltiadau diwylliannol a busnes dwfn rhwng Canada a’r 28 Aelod-wladwriaeth gref o’r Undeb Ewropeaidd yn gosod allforwyr Gwirodydd Canada i dyfu o’n $ 30 miliwn cyfredol mewn gwerthiannau blynyddol. Dileu rhwystrau masnach tariff a heb dariff yw'r allwedd i werth tymor hir i ddefnyddwyr a gweithgynhyrchwyr ”.

hysbyseb

Mae cyflawniadau allweddol canlynol yn annog ysbrydionEUROPE ac YSBRYDION CANADA:

  • Dileu'r holl dariffau mewnforio ar wirodydd a gwinoedd yn llawn;
  • gorfodi gwell cytundebau blaenorol gyda mecanwaith setlo anghydfodau CETA;
  • diddymu'r rhwymedigaeth i asio mewnforion ysbryd swmp â chynnwys lleol;
  • mwy o dryloywder yn y ffordd y mae byrddau gwirod taleithiol yn gweithredu yng Nghanada a thramor;
  • cyfyngiadau ar siopau diodydd preifat gwahaniaethol newydd;
  • amddiffyn canrifoedd o ddiwylliant Ewropeaidd. Mae Canada wedi cytuno i gydnabod ac amddiffyn y cynhyrchion Ewropeaidd hynny sydd â nodweddion daearyddol penodol - ee Scotch Whisky, Irish Whisky, Cognac, Grappa, ac ati, ac;
  • sefydlu cydnabyddiaeth ac amddiffyniad Ewropeaidd ar gyfer diodydd alcohol llofnod Canada, Whisky Canada a Rye Whisky Canada.

Westcott: “Mae gweithgynhyrchwyr Gwirodydd Canada yn croesawu CETA yn gynnes fel carreg filltir allweddol yn strategaeth rhyddfrydoli masnach ymosodol Canada.”. Skehan: “Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at gadarnhau Cytundeb CETA yn llyfn ac yn gyflym gan Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau.”

hysbyseb

Canada

PESCO: Gwahoddir Canada, Norwy a'r Unol Daleithiau i gymryd rhan yn y prosiect Symudedd Milwrol

cyhoeddwyd

on

 
Yn dilyn ceisiadau Canada, Norwy ac Unol Daleithiau America i gymryd rhan ym mhrosiect PESCO Symudedd Milwrol, mabwysiadodd y Cyngor benderfyniadau cadarnhaol yn awdurdodi cydlynydd y prosiect hwn - yr Iseldiroedd - i wahodd y tair gwlad. Canada, Norwy ac Unol Daleithiau America fydd y trydydd taleithiau cyntaf i gael eu gwahodd i gymryd rhan mewn prosiect PESCO.

Dywedodd yr Uwch Gynrychiolydd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch, Josep Borrell: "Heddiw, cymeradwyodd y Cyngor gyfranogiad yr UD, Canada a Norwy yn y prosiect PESCO Symudedd Milwrol. Bydd eu harbenigedd yn cyfrannu at y prosiect ac, gydag ef, at wella symudedd milwrol o fewn a thu hwnt i'r UE. Mae hwn yn faes o flaenoriaeth a rennir a diddordeb cyffredin yn ein cysylltiadau trawsatlantig. Bydd yn gwneud amddiffyniad yr UE yn fwy effeithlon ac yn cyfrannu at gryfhau ein diogelwch. "

Mae'r penderfyniadau gan y Cyngor yn cadarnhau bod cyfranogiad Canada, Norwy ac Unol Daleithiau America ym mhrosiect PESCO Military Mobility yn cwrdd â'r amodau cyffredinol fel y'u sefydlwyd ym Mhenderfyniad (CFSP) 2020/1639 ym mis Tachwedd 2020. Mae rhai o'r amodau hyn yn wleidyddol yn natur; mae eraill yn canolbwyntio ar gyfraniad sylweddol y drydedd wladwriaeth i'r prosiect PESCO, neu'n rhagnodi rhai gofynion cyfreithiol. Mae prosiect PESCO Military Mobility yn blatfform strategol sy'n galluogi symud personél ac asedau milwrol yn gyflym ac yn ddi-dor ledled yr UE, p'un ai ar reilffordd, ffordd, awyr neu fôr.

Mae hyn yn bwysig i ddiogelwch ac amddiffyniad yr UE, ei barodrwydd a'i wytnwch, yn ogystal ag i genadaethau a gweithrediadau CSDP yr UE. Ar 5 Tachwedd 2020, mabwysiadodd y Cyngor benderfyniad (CFSP) 2020/1639 gan sefydlu'r amodau cyffredinol y gellid yn eithriadol wahodd trydydd gwladwriaethau i gymryd rhan mewn prosiectau PESCO unigol.

Cydweithrediad amddiffyn yr UE: Mae'r Cyngor yn gosod amodau ar gyfer cyfranogiad trydydd gwladwriaeth mewn prosiectau PESCO (datganiad i'r wasg 5 Tachwedd 2020)
Taflen ffeithiau PESCO, EEASSymudedd Milwrol PESCO
Ynglŷn â PESCO
Ewch i wefan

Parhau Darllen

Canada

Diplomyddiaeth hinsawdd: Mae'r UE, China a Chanada yn cyd-gynnull y 5ed Gweinidog ar Weithredu Hinsawdd (MoCA)

cyhoeddwyd

on

Heddiw (23 Mawrth), bydd yr Is-lywydd Gweithredol Frans Timmermans, Gweinidog Ecoleg a’r Amgylchedd Tsieina Huang Runqiu a Gweinidog yr Amgylchedd a Newid Hinsawdd Canada Jonathan Wilkinson yn cyd-gynnull 5ed sesiwn y Gweinidog ar Weithredu Hinsawdd (MoCA). Mae'r cyfarfod blynyddol, a gynhelir eleni gan China, yn cael ei gynnal bron am yr eildro oherwydd y pandemig COVID-19. Y MoCA yw cyfarfod gweinidogol mawr cyntaf y flwyddyn ar weithredu yn yr hinsawdd yn rhyngwladol, a bydd yn garreg gamu bwysig tuag at y COP26 ym mis Tachwedd. Bydd trafodaethau'n canolbwyntio ar sut i wella uchelgais fyd-eang ar ostwng allyriadau, wrth gefnogi cydweithredu a chydsafiad rhwng y Partïon. Mae hefyd yn fforwm pwysig ar gyfer deall heriau a chyfleoedd sy'n benodol i wlad wrth weithredu polisïau a mesurau carbon isel, gwydn a chynaliadwy mewn byd adferiad gwyrdd. Bydd y cyfranogwyr yn cynnwys gweinidogion o wledydd yr G20 a phleidiau allweddol eraill yn nhrafodaethau hinsawdd y Cenhedloedd Unedig. Bydd yr UE yn annog ei bartneriaid rhyngwladol i ddilyn ei ymrwymiad i allyriadau sero net erbyn canol y ganrif ac ymgymryd â thoriadau allyriadau sylweddol erbyn 2030 i roi eu gwledydd ar lwybr i gynnal eu hymrwymiadau i Gytundeb Paris.

hysbyseb

Parhau Darllen

Canada

Cloi 'em i fyny neu adael' em allan? Mae #Coronavirus yn annog ton o ryddhau carcharorion

cyhoeddwyd

on

Mae lledaeniad cyflym coronafirws yn pentyrru pwysau ar systemau cyfiawnder troseddol yn fyd-eang ac mae wedi arwain at lifogydd o garcharorion yn cael eu rhyddhau, gyda’r Unol Daleithiau, Canada a’r Almaen yn ymuno ag Iran i ryddhau miloedd o garcharorion, yn ysgrifennu Luke Baker.

Cyhoeddodd gwladwriaeth fwyaf poblog yr Almaen, Gogledd-Rhine Westphalia, ddydd Mercher y byddai’n rhyddhau 1,000 o garcharorion sy’n agos at ddiwedd eu dedfrydau, gyda throseddwyr rhyw a charcharorion treisgar wedi’u heithrio o’r rhestr.

Y nod yw rhyddhau celloedd fel y gellir sefydlu ardaloedd cwarantîn ar gyfer carcharorion sy'n dal y clefyd, a disgwylir i lawer wneud hynny o ystyried y caethiwed tynn mewn unrhyw gyfleuster carchar a'r rhwyddineb y mae'r firws yn ymledu.

Yng Nghanada, rhyddhawyd 1,000 o garcharorion yn nhalaith Ontario yr wythnos diwethaf ac mae cyfreithwyr yn gweithio gydag erlynwyr i ryddhau llawer mwy o garchardai taleithiol trwy gyflymu gwrandawiadau mechnïaeth, ymhlith camau eraill.

“Y pryder yw y gall dedfryd o garchar ddod yn ddedfryd marwolaeth i’r rhai sydd yno,” meddai Daniel Brown, cyfreithiwr yn Toronto.

Mae talaith New Jersey yr Unol Daleithiau yn bwriadu rhyddhau tua 1,000 o garcharorion risg isel dros dro, ac mae Bwrdd Cywiriadau Dinas Efrog Newydd, corff goruchwylio annibynnol, wedi galw ar y maer i ryddhau tua 2,000.

Mae camau tebyg yn cael eu cymryd ym Mhrydain, Gwlad Pwyl a'r Eidal, gydag awdurdodau ar fin monitro'r rhai sy'n cael eu rhyddhau yn agos i sicrhau nad yw'n arwain at ymchwydd mewn gweithgaredd troseddol neu aflonyddwch cymdeithasol tanwydd ar adeg o anesmwythyd cenedlaethol.

Ond er bod mesurau o'r fath yn bosibl mewn llawer o wledydd datblygedig, ac y gallent helpu i atal lledaeniad clefyd sydd wedi heintio mwy na 420,000 o bobl ac wedi lladd bron i 19,000, maent yn gosod heriau difrifol mewn rhannau eraill o'r byd.

Yn Iran, lle mae tua 190,000 o bobl yn cael eu carcharu a bod y coronafirws wedi heintio 25,000 o bobl, mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi y bydd yn rhyddhau 85,000 o garcharorion dros dro, gyda 10,000 ohonyn nhw'n cael pardwn.

Yn dibynnu ar ba mor hir y mae'r argyfwng yn para - ac mae Iran eisoes yn siarad am ail don o heintiau - dywed arbenigwyr cyfiawnder troseddol y gallai fod yn anodd rheoli nifer fawr o garcharorion sydd wedi'u rhyddhau neu eu hailymgnawdoli.

“Po hiraf y bydd hyn yn digwydd a pho fwyaf anobeithiol y daw’r sefyllfa, fe allai arwain at benderfyniadau mwy grymus sy’n arwain at ryddhau troseddwyr mwy treisgar neu fwy peryglus,” meddai Keith Ditcham, uwch gymrawd ymchwil mewn troseddau cyfundrefnol a phlismona yn Royal Royal ym Mhrydain. Sefydliad Gwasanaethau Unedig.

“Beth ydych chi'n ei wneud pan fydd pethau'n dychwelyd i normalrwydd? Mae gennych chi nifer o bethau annymunol naill ai yn eich gwlad neu'n teithio'n fyd-eang ... Mae'n rhoi cryn dipyn o ymdrech i orfodi'r gyfraith yn ôl. "

TU MEWN NEU TU ALLAN?

Mewn rhai gwledydd, yr ofn yw na fydd carcharorion yn cael eu rhyddhau. Yn Venezuela, mae grwpiau hawliau dynol yn poeni am ymlediad COVID-19 ymhlith poblogaeth carchar o 110,000 mewn amodau sydd eisoes yn hynod aflan.

Yn Bogota, Colombia, gadawodd terfysg carchar dros coronafirws 23 o garcharorion yn farw a sgoriau wedi’u hanafu, ac mae aflonyddwch tebyg wedi taro cyfleusterau cadw o’r Eidal i Sri Lanka.

Cyhoeddodd Sudan ei fod yn rhyddhau mwy na 4,000 o garcharorion fel rhagofal yn erbyn y clefyd.

Ym Mrasil, dihangodd tua 1,400 o garcharorion o bedwar cyfleuster yr wythnos diwethaf cyn cloi dros coronafirws, gyda dim ond tua 600 wedi eu hail-ddal hyd yn hyn, meddai awdurdodau.

Mae hyd yn oed y rhai sy'n galw am ryddhau carcharorion yn y gobaith y bydd yn atal marwolaethau wedi wynebu problemau. Yn yr Aifft, cafodd pedair merch eu cadw wythnos yn ôl ar ôl arddangos i gael eu rhyddhau. Fe'u rhyddhawyd eu hunain ar ôl cael eu holi.

“Yr hyn rydyn ni’n ei weld yw newid eithaf seismig yn y modd y mae gorfodi’r gyfraith yn cyflawni ei fusnes yn ystod y misoedd nesaf,” meddai Ditcham RUSI. “Efallai mai’r lleiaf o ddau ddrygioni fydd rhyddhau pob un ond y troseddwyr mwyaf treisgar a pheryglus.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd