Cysylltu â ni

Frontpage

Gwneud addysg rhyw yn hygyrch i bawb Ewropeaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Diwrnod Atal Cenhedlu'r Byd roedd 26 Medi yn atgoffa pwysig ei bod yn hanfodol i bob person ifanc ac oedolyn - gan gynnwys pobl ag anableddau dysgu - wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch eu bywyd rhywiol a'u hiechyd atgenhedlu.

Mae arwyddair eleni, 'Dyma'ch bywyd chi, eich dyfodol chi', yn tynnu sylw'n gywir at y mater craidd wrth ddarparu atebion addysg rywiol a chynllunio teulu effeithlon - sef rhoi gwybodaeth ac opsiynau i bobl sydd wedi'u teilwra i'w hanghenion penodol a'u dewisiadau bywyd.

Yn anffodus, ni chaniateir i bob oedolyn wneud ei benderfyniadau ei hun o ran eu bywyd rhywiol a'u hawliau atgenhedlu, wrth i bobl ag anableddau dysgu barhau i wynebu gwahaniaethu yn Ewrop a ledled y byd, o ran rhyddid dewis a mynediad at wybodaeth.

hysbyseb

Mae erthygl 23 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (CRPD y Cenhedloedd Unedig) yn darparu bod gan bobl ag anableddau dysgu hawl i “ddod o hyd i deulu”, “penderfynu’n rhydd ar nifer a bylchau plant” a “chadw eu ffrwythlondeb ar sail gyfartal ag eraill ”. At hynny, mae Erthygl 25 ar Iechyd, yn cadarnhau bod yn rhaid i “gydsyniad gwybodus am ddim” fod yn sail i ddarparu gofal iechyd.

Yn anffodus, mae bwlch trawiadol yn dal i fodoli rhwng darpariaethau CRPD y Cenhedloedd Unedig a realiti. Ledled Ewrop mae miloedd o bobl ag anableddau dysgu yn ddioddefwyr cam-drin rhywiol ac yn torri eu hawliau dynol yn amlwg. Mae'r troseddau hyn yn cynnwys sterileiddio gorfodol ac erthyliadau dan orfod. Felly mae angen i ni orfodi parch at hawliau pobl ag anableddau dysgu ar frys a rhoi diwedd ar yr arferion treisgar hyn. Mae gorfodi'r hawliau hyn hefyd yn cynnwys darparu gwybodaeth hygyrch i bobl ag anableddau dysgu am rywioldeb a pherthnasoedd, mewn ffordd greadigol ac arloesol.

Mae addysg rywiol ar gyfer oedolion ag anableddau, eu rhieni a'u staff, neu SEAD, yn fenter Ewropeaidd sydd wedi'i llunio i fynd i'r afael â materion o'r fath a darparu dull effeithiol a hygyrch o ddysgu addysg rhyw a chynllunio teulu i bobl ag anableddau dysgu. Mae'r prosiect yn ganlyniad y cydweithrediad rhwng naw sefydliad (yn cynrychioli pobl ag anableddau a'r sector addysg) o saith gwlad yn yr UE: Awtistiaeth-Ewrop (Gwlad Belg), Ammattiopsto Luovi (Y Ffindir), Bergische Volkshochschule ac EuConcilia (yr Almaen), Molnár Gábor Műhely Alapítvány (Hwngari), canolfan Kaunas ar gyfer pobl ifanc ag anableddau (Lithwania), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (yr Iseldiroedd), NEWID a Phrifysgol Sheffield (y Deyrnas Unedig).

hysbyseb

Nod SEAD yw mynd i'r afael â'r diffyg gwybodaeth a gwybodaeth hygyrch am oedolion ag anableddau, eu rhieni, a staff ym maes addysg ryw, o safbwynt creadigol, wedi'i addasu i'w hanghenion penodol. Fe'i cyflawnir trwy ddatblygu pecyn cymorth cynhwysfawr sy'n cyfuno gweithgareddau fel chwarae rôl a drama, gyda lluniau, deunyddiau sain / fideo ac offer. Mae partneriaid y prosiect yn credu bod y ffordd amgen hon o hwyluso addysg trwy arloesi a'r celfyddydau yn ffordd wych o feithrin cynhwysiant cymdeithasol pobl ag anableddau, yn ogystal ag yn allweddol i gefnogi eu datblygiad personol.

Un o'r cymhorthion addysgu a ddatblygwyd gan SEAD yw'r Wordbank, rhestr termau elfennol a luniwyd yn ofalus ar gyfer trafod rhyw a pherthnasoedd, mewn fformat hawdd ei ddarllen.
Mae SEAD yn wahoddiad i gychwyn deialog ar bwnc atal cenhedlu, cynllunio teulu ac addysg rhyw, sy'n agored i holl ddinasyddion Ewrop, gyda'r nod hwn mae diwrnodau ymgyrchu ar addysg ryw i bobl ag anableddau dysgu wedi'u cynllunio ledled Ewrop.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd