Cysylltu â ni

economi ddigidol

Intel i wneud $ 6 biliwn buddsoddi mewn ffatri sglodion Kyriat Gat: buddsoddiad unigol mwyaf gan gwmni tramor yn y wlad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Iddewon Ultra-Uniongred yn cymryd rhan mewn protest yn JerwsalemMae gweinidogaethau economi a chyllid Israel wedi cymeradwyo cynllun i ddyfarnu grant o $ 300 miliwn i Intel cawr lled-ddargludyddion yr Unol Daleithiau (233m) dros bum mlynedd. Disgwylir i'r grantiau fel Intel fuddsoddi yn Israel i ryw $ 6 biliwn (4.6bn) wrth uwchraddio ei ffatri cynhyrchu sglodion yn nhref ddeheuol Kyriat Gat, yn yr hyn fyddai'r buddsoddiad sengl mwyaf gan gwmni tramor yn y wlad. 

Yn ychwanegol at y grant, bydd Intel yn elwa o gyfradd treth cwmnïau is o 5% am ddeng mlynedd. Mae cawr sglodion yr Unol Daleithiau yn bwriadu cyflogi bron i 1,000 yn fwy o weithwyr yn ffatri Kyriat Gat erbyn 2023, yn ychwanegol at y 2,500 sydd eisoes yn gweithio yno. Dywedodd Gweinidog Economi Israel, Naftali Bennett, wrth y globau cylchgrawn: “Fe wnaethon ni gymeradwyo’r buddsoddiad mwyaf yn hanes y wlad. Heb y grant hwn, byddai Intel wedi gwneud y buddsoddiad mawr hwn mewn lleoedd eraill, megis yn Iwerddon neu'r UD, lle roedd y carped coch eisoes wedi'i gyflwyno ar ei gyfer. ”

Bydd y ffatri newydd yn cyflogi 1,000 o bobl a dywedodd y Weinyddiaeth Economi y byddai'r ffatri newydd yn creu 2,500 o swyddi ychwanegol yn anuniongyrchol. “Mae buddsoddiad Intel yn ased strategol i ddiwydiant Israel,” meddai’r Gweinidog Cyllid, Yair Lapid, mewn datganiad. “Dyma’r buddsoddiad mwyaf gan gwmni tramor erioed yn Israel ac mae’n brawf pellach bod Israel ar flaen y gad ym maes technoleg ac arloesi.” Cyflwynodd Intel y cynllun buddsoddi ym mis Mai a chredir yn eang ei fod wedi'i anelu at symud i dechnoleg 10 nanometr newydd.

hysbyseb

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Lansiwyd adnodd digidol newydd i gefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesedd diwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyflawni Arloesedd yn adnodd newydd a ddatblygwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i lywio ac arwain y rhai sy'n gweithio ar draws arloesedd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n crynhoi ymchwil allweddol, yn darparu mewnwelediadau beirniadol ac yn cyflwyno safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddwl traws-sector.

Mae'r adnodd digidol newydd hwn yn adolygu'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i arfogi'r rhai sydd ei angen gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol a phwysig. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi gweithio'n agos gyda chyfranwyr sy'n rhychwantu iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gofal cymdeithasol gan ddarparu mewnbwn.

Mae llawer o randdeiliaid o'r farn bod arloesi yn hanfodol ar gyfer catalyddu newid ledled y system a gwneud gwahaniaeth i gleifion a phobl. Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Beaufort Research fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant.

hysbyseb

Fodd bynnag, gall rhwystrau wneud arloesi yn anoddach, gan gynnwys diffyg iaith gyffredin, adnoddau ac ymgysylltu traws-sector. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi creu'r adnodd Cyflawni Arloesi i helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn, gan nodi atebion ac atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i lywio'r ecosystem arloesi a gwrthsefyll ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Disgwylir i'r adnodd gael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda deunydd newydd, a bydd yn lansio gyda:

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Gall yr adnodd newydd hwn chwarae rhan allweddol wrth helpu rhanddeiliaid o bob cefndir i lywio’r ecosystemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae arloeswyr yn allweddol i drawsnewid iechyd, gofal a lles ar raddfa fawr yng Nghymru a bydd yr adnodd hwn yn eu cefnogi i gyflawni hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan: “Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gyflwyno syniadau a thechnolegau newydd mewn partneriaeth â diwydiant. Rwy'n croesawu adnodd newydd 'Cyflawni Arloesedd' Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel offeryn allweddol i arloeswyr sy'n gweithio i oresgyn heriau go iawn a bachu ar gyfleoedd newydd cyffrous. Pan wnaethon ni sefydlu ac ariannu Hwb Gwyddor Bywyd Cymru, roedd arloesi wrth wraidd ei ethos - mae'r ethos hwn wedi chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad a'n hymateb i effaith COVID-19. "

Dywedodd Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Roeddwn yn falch iawn o gyfrannu at yr adnodd Cyflawni Arloesedd trwy archwilio pwysigrwydd gwneud arloesi yn arfer bob dydd.

Yn yr amser hwn o bwysau eithriadol ar ein gallu i ddarparu gofal o safon mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu talent a syniadau o ble bynnag y dônt. Dylai'r adnodd newydd hwn rymuso arloeswyr amlddisgyblaethol o gefndiroedd diwydiant a gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y cyd-destun a'r iaith sy'n ofynnol. "

Dywedodd Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru: “Rydym yn croesawu’r adnodd Cyflawni Arloesi newydd gan Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan ein bod wedi gweld effaith arloesi a thrawsnewid gwasanaeth mewn ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r adnodd yn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach o arloesi ac yn ategu ein hadroddiad amlasiantaethol a baratowyd gan Brifysgol Abertawe, Adroddiad Astudiaeth Arloesi a Thrawsnewid GIG Cymru COVID-19, sy'n tynnu o sylfaen dystiolaeth helaeth o brofiadau staff o bob rhan o GIG Cymru, gan archwilio pam a sut y gwnaethant arloesi ac edrych ar argymhellion ymarferol i hyrwyddo'r agenda hon.

“Wrth i ni gychwyn ar adferiad, mae'n hanfodol ein bod yn manteisio ar gyfle i wella darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd, canlyniadau cleifion, lles staff, ac annog diwylliant o ddysgu a rhannu arfer gorau ar draws ffiniau sefydliadol.”

Daw'r adnodd ar adeg gyffrous ar gyfer arloesi yng Nghymru, gyda lansiad yr Academïau Dysgu Dwys yn gynharach yn 2021. Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r academïau blaenllaw hyn sy'n arwain y byd yn cyflwyno cyrsiau dysgedig sy'n canolbwyntio ar arloesi, ymchwil ac ymgynghoriaeth bwrpasol gwasanaethau, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi partneriaid perthnasol.

Os hoffech chi archwilio'r adnodd Cyflawni Arloesedd, cliciwch yma

Am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw gwneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Rydym yn helpu i hyrwyddo arloesedd a chreu cydweithredu ystyrlon rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol, y llywodraeth a sefydliadau ymchwil.

Rydym am helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl:

  • Cyflymu datblygiad a mabwysiadu atebion arloesol sy'n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a;
  • partneru â diwydiant i hyrwyddo gwelliant economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd a sbarduno twf busnes a swyddi yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yr heriau a'r pwysau y gallai sefydliad eu hwynebu. Ar ôl ein nodi, rydym wedyn yn gweithio gyda diwydiant i helpu i ddod o hyd i atebion arloesol a'u cefnogi i ymateb yn ystwyth i'r heriau hyn.

Mae ein tîm yn darparu cyngor, cyfeiriadau a chefnogaeth bwrpasol i gyflymu pob taith arloesi, p'un a yw'n cefnogi clinigwr gyda syniad disglair neu'n sefydliad gwyddorau bywyd rhyngwladol.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i gataleiddio newid ledled y system trwy gynnull a threfnu ecosystem arloesi traws-sector. Mae'r cysylltiadau hyn yn ein galluogi i greu cyfleoedd rhwydweithio a chyfateb gwerthfawr.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma.

Ynglŷn â'r adnodd Cyflawni Arloesedd

Mae'r adnodd yn lansio gyda:

  • Wyth Mewnwelediad ar gyfer Cyflawni Arloesedd- erthygl yn coladu mewnwelediadau a themâu allweddol o bob rhan o'r adnodd.
  • Cyfeiriadur crynhoi cefnogaeth a sefydliadau sydd ar gael yng Nghymru.
  • A adolygiad naratif tystiolaeth a llenyddiaeth arloesi.
  • A adolygiad polisi o agwedd llywodraeth Cymru tuag at arloesi.
  • Blogiau awdur gan arweinwyr o bob rhan o iechyd, diwydiant a gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar arloesi.
  • Podlediadau lle mae arweinwyr meddwl yn trafod heriau a chyfleoedd arloesi.

Cyfeirnod yr Arolwg:

"Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Ymchwil Beaufort fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant. ”

Comisiynwyd Beaufort Research gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru i gynnal arolwg dienw i ganfyddiadau rhanddeiliaid traws-sector o amgylch y sefydliad a'r sector gwyddorau bywyd ehangach yn gynnar yn 2021. Gwnaed hyn i helpu i lywio cyfeiriad strategol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn y dyfodol.

Parhau Darllen

economi ddigidol

Dadansoddiad economaidd o'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno cynnig ar gyfer y Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA). Ei nod yw creu marchnadoedd digidol teg a chystadleuol yn yr UE. Ei nod yw cyflawni hyn trwy gyflwyno newydd ex-ante rheoliadau a fydd yn berthnasol yn awtomatig i "borthgeidwaid" fel y'u gelwir. Bydd y porthorion yn blatfformau rhyngrwyd mawr sy'n cwrdd â meini prawf maint dethol, yn ysgrifennu Robert Chovanculiak, PhD.

Mewn cyd-gyhoeddiad newydd o'r enw Deddf Dadansoddiad Economaidd Marchnadoedd Digidol, a baratowyd gan bedwar melin drafod: INESS (Slofacia), CETA (Gweriniaeth Tsiec), IME (Bwlgaria), a LFMI (Lithwania), rydym yn tynnu sylw at ddiffygion y DMA ac yn tynnu sylw at ganlyniadau anfwriadol posibl y rheoliad hwn. Yn ogystal, rydym hefyd yn awgrymu ffordd i addasu'r weithdrefn arfaethedig ar gyfer rheoleiddio cwmnïau rhyngrwyd.

Ymhlith y prif ddiffygion mae'r union ddiffiniad o 'porthorion'. Nid ydynt mewn gwirionedd mewn safle dominyddol yn yr economi gyfan. Hyd yn oed o fewn gwasanaethau digidol, mae cystadleuaeth ddwys rhwng llwyfannau yn erbyn ei gilydd, ac ar yr un pryd mae arloeswyr newydd yn herio eu safle yn y farchnad yn gyson.

hysbyseb

Yr unig le lle mae gan borthgeidwaid y gallu i ddylanwadu ar reolau'r gêm yw ar eu platfform eu hunain. Fodd bynnag, er bod ganddynt reolaeth lawn dros osod y telerau ac amodau ar gyfer defnyddwyr, nid oes ganddynt gymhelliant i'w gosod yn anffafriol. Y ffordd orau o weld hyn yw o ran amrywiol arferion y mae'r cynnig DMA yn eu cyfyngu neu'n eu gwahardd yn llwyr.

Yn yr astudiaeth, rydym yn dangos bod yr arferion busnes hyn yn destun amser ac yn cael eu defnyddio'n gyfreithlon gan lawer o gwmnïau yn y byd all-lein. At hynny, mae yna nifer o esboniadau economaidd yn y llenyddiaeth pam nad yw'r arferion busnes hyn yn amlygiad o ymddygiad gwrth-gystadleuol, ond yn hytrach maent yn darparu mwy o les i ddefnyddwyr terfynol a defnyddwyr busnes y platfform.

Felly, rydym yn argymell bod y DMA yn ail-ystyried canoli ac awtomeiddio'r broses gyfan o nodi "porthorion" ac arferion busnes gwaharddedig unigol. O safbwynt rhanbarth CEE, mae'n bwysig cynnal elfen ddeinamig y gystadleuaeth. Gellir cyflawni hyn trwy ailosod y statig a ex ante dull gweithredu yn y DMA gyda dull polycentrig lle mae galluoedd cenedlaethol yn ymwneud â gwneud penderfyniadau wrth gynnal deialog reoleiddio agored lle mae cwmnïau rhyngrwyd eu hunain yn cael cyfle i gymryd rhan.

hysbyseb

Mae Robert Chovanculiak, PhD yn ddadansoddwr yn INESS ac yn awdur arweiniol y Deddf Dadansoddiad Economaidd Marchnadoedd Digidol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd