Cysylltu â ni

Frontpage

Fforwm Rhodes 2014 yn cwblhau ei waith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fforwm Rhodes-2014-GR-IBNA-565x376Mae'r 12th sesiwn flynyddol Fforwm Rhodes, a gynhelir gan y Fforwm Cyhoeddus y Byd “Deialog Gwareiddiadau”, sy'n wedi casglu ar ynys Gwlad Groeg Rhodes mae mwy na 400 o ffigurau cyhoeddus a gwladweinwyr, academyddion, ffigurau crefyddol a chynrychiolwyr y celfyddydau, cyfryngau torfol a sfferau busnes o 65 o wledydd, wedi gorffen ei waith. Trafododd mynychwyr y digwyddiad bosibiliadau cysoni cysylltiadau rhyngwladol a chryfhau sefydlogrwydd yn y byd. Ymhlith siaradwyr y fforwm roedd llywydd sefydlu Fforwm Cyhoeddus y Byd “Dialogue of Civilizations” Vladimir Yakunin, Llywydd y Weriniaeth Tsiec Miloš Zeman, Gweinidog Seilwaith, Trafnidiaeth a Rhwydweithiau'r Weriniaeth Hellenig Michalis Chrisochoidis, Gwleidydd Almaeneg Matthias Platzeck, Gwleidydd o Awstria Alfred Gusenbauer, Tywysoges Bahrain HH Shaikha Dheya bint Ebrahim Al Khalifa, cyd-gadeirydd Fforwm Cyhoeddus y Byd “Dialogue of Civilizations” a chyn Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Ewrop Walter Schwimmer, Comisiynydd De Aegian Hatzimarkou Georgios a ffigurau amlwg eraill.

Prif thema'r 12fed Fforwm Rhodes oedd 'Atal Rhyfel Byd Trwy Undod Byd-eang: 100 mlynedd yn ddiweddarach ', i gofio 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'r thema yr un mor berthnasol heddiw ag y bu erioed yng ngoleuni'r gwrthdaro milwrol niferus yn cynddeiriog mewn gwahanol rannau o'r byd heddiw, pan mae'n hanfodol hyrwyddo diwylliant di-drais, a ysbryd cydweithredu, heddwch, a chyfiawnder yn y byd.

Condemniodd cyfranogwyr y fforwm yr ymddygiad ymosodol yn erbyn cenhedloedd a phobloedd sofran, lladd torfol sifiliaid diniwed, sancsiynau diwahân yn erbyn dinasyddion gwledydd eraill, ataliad deallusol a moesol ffurfiau naturiol o ymddygiad dynol, rhaglenni gwyliadwriaeth dorfol yn ogystal â'r cyfanwerth dinistrio ecoleg gymdeithasol dynoliaeth, a ddyrchafwyd yn ddiweddar i'r norm newydd.

hysbyseb

Wrth gloi sylwadau cloi Llywyddiaeth Fforwm Cyhoeddus y Byd o Сivilizations, a leisiwyd gan lywydd sefydlu DoC WPF Vladimir Yakunin, nodwyd bod yr argyfwng systemig sy’n profi bod hyd yn oed werth dadansoddol y patrwm globaleiddio neo-ryddfrydol wedi disbyddu ei hun, heb sôn am ei bwer rhagfynegol. Mae'r cynnydd mewn anghydraddoldeb uwchlaw unrhyw derfynau rhesymol mewn cymaint o wledydd datblygedig a datblygol yn enghraifft gymhellol o'i annigonolrwydd. Tanlinellwyd bod angen i ni asesu'r risgiau a'r bygythiadau i wareiddiad dynol a thrwy hynny sefydlu trefn fyd-eang a fydd yn sicrhau goroesiad cymdeithas, dynolryw a chenedlaethau'r dyfodol.

Nodwyd hefyd mewn sylwadau i gloi y bydd y WPF yn ceisio trosi'r cysyniad o “ddeialog gwareiddiadau” yn bolisïau cyhoeddus credadwy trwy sefydlu melin drafod Deialog Gwareiddiadau WPF pwrpasol, a allai hefyd fod yn ganolbwynt byd-eang ar gyfer theori deialog. Ei brif dasg fydd sicrhau yn ddeallusol nad yw deialog gwareiddiadau yn cael ei herwgipio gan rymoedd ystrywgar.

Hefyd ymhlith mentrau'r WPF a fydd yn cyfrannu at gysoni cysylltiadau rhyngwladol fydd y prosiect ar yr Ysgol Deialog Rhyngddiwylliannol. Bydd y WPF yn cefnogi ei ehangu yn ddaearyddol ac yn genhedlaeth, ac mae'n ceisio cymhwyso egwyddorion a safonau'r prosiect i'r systemau addysgol presennol. Mae'r WPF yn rhannu'r farn bod cyfrifoldeb oedolion yn bodoli mewn unrhyw system gymdeithasol wâr a bydd y fforwm yn gweithio allan ei bolisi tuag at yr ieuenctid er mwyn sicrhau eu hawl i fynediad i addysg ac arferion gorau deialog gwareiddiadau. Bydd y rhaglen bresennol o gyrsiau digidol o ddeialog gwareiddiadau, a weithredwyd am dair blynedd yn olynol, yn cael cefnogaeth sylweddol gan y WPF er mwyn meithrin cydweithrediad â phrifysgolion blaenllaw.

hysbyseb

Deialog Gwareiddiadau Fforwm Cyhoeddus y Byd (WPF DoC) yn blatfform trafod ar raddfa fawr, rhyngwladol, wedi'i seilio ar Ewrop yn ogystal â Fforwm Economaidd y Byd a Fforwm Cymdeithasol y Byd, ac mae wedi bod yn weithredol dros 12 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae gweithgareddau DoC WPF yn canolbwyntio ar greu llun byd aml-begynol newydd; gyda'r nod o gynhyrchu gweledigaeth ar gyfer llwybrau datblygu yn y dyfodol wrth ystyried sefyllfaoedd cymdeithasol-wleidyddol go iawn. Mae'r sefydliad yn mwynhau Statws Ymgynghorol Arbennig Cyngor Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig (ECOSOC) er 2013 ac mae'n uno i mewn i un rhwydwaith amrywiol sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol a chenedlaethol (cynrychiolwyr anllywodraethol), cynrychiolwyr sefydliadau cyhoeddus a gwladwriaethol, sefydliadau cymdeithas sifil a grwpiau ffydd, academyddion , cynrychiolwyr cylchoedd diwylliannol, ysbrydol, busnes a'r cyfryngau o wahanol wledydd, aelodau gwareiddiadau a thraddodiadau diwylliannol amrywiol, ac unigolion sy'n rhannu egwyddorion parch cydfuddiannol didwylledd sy'n sail i ddeialog gyfoes gwareiddiadau.

Daeth  WPF Mae DoC yn ceisio creu offerynnau effeithiol a democrataidd i ddatrys problemau byd-eang a gosod newidiadau esblygiadol yn strwythur y gymdeithas fodern. Ymhlith tasgau'r Fforwm mae amddiffyn a hyrwyddo cyd-fodolaeth syniadau amrywiol, a chyfuno safonau rhyddfrydol â gwerthoedd dyngarol. Mae cysylltiad agos rhwng gweithredu'r rhaglen Deialog Gwareiddiadau â deialog rhyng-gyfaddefol sy'n dwyn ynghyd gynrychiolwyr crefyddau'r byd i wynebu heriau byd-eang eithafiaeth a therfysgaeth.

Daeth  Pwyllgor Cydlynu Rhyngwladol Arweinir (ICC) y Fforwm gan gyn Ysgrifennydd Cyffredinol Cyngor Ewrop a Chyd-Gadeirydd WPF Walter Schwimmer. Ymhlith aelodau'r ICC mae Llywydd y Sefydliad Cynnydd Rhyngwladol Hans Koechler (Awstria), Cyfarwyddwr Ymchwil Emeritws yn y Center National de la Recherche Scientifique o Ffrainc Henri Favre, ymhlith llawer o ysgolheigion ac ymchwilwyr amlwg eraill yr agenda “deialog gwareiddiadau” gyfredol.

www.wpfdc.org

www.rhodesforum.org

Gwaddol Fforwm Cyhoeddus y Byd “Dialogue of Civilizations” (DofC) cofrestrwyd ym mis Gorffennaf 2013 yn Genefa. Nod gweithgaredd y gwaddol yw cefnogi ymchwil wrth astudio gwyddorau gwleidyddol a chymdeithasol, crefydd a diwylliant; datblygu cyfathrebu rhwng gwledydd ar faterion gwleidyddol ac economaidd; a cheisio cyfaddawd mewn achosion o aflonyddwch cymdeithasol ac anghydfod rhyngwladol. Dyrennir yr holl roddion i ddatblygiad rhaglenni Deialog Gwareiddiadau Fforwm Cyhoeddus y Byd.

www.dofc-foundation.org

Dilynwch ddarllediad fideo uniongyrchol y Fforwm

Deialog gwareiddiadau Gwefan integredig ledled y byd

Fforwm Cyhoeddus y Byd “Dialogue of Civilizations’ yn y cyfryngau cymdeithasol:

https://twitter.com/WPFDC

https://www.facebook.com/world.public.forum?fref=ts

https://www.linkedin.com/company/2438588?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1406793035826%2Ctas%3AWorld%20public%20forum%2Cidx%3A2-2-3

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd