Cysylltu â ni

Bwdhaeth

Tzu Chi: Defosiwn i les eraill o galon Taiwan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Tzuchi _____- 014Rhyddhad Tosturi Bwdhaidd Mae Sefydliad Tzu Chi, yn llythrennol 'Rhyddhad Tosturiol', yn sefydliad dyngarol rhyngwladol ac yn sefydliad anllywodraethol (NGO) gyda rhwydwaith rhyngwladol o wirfoddolwyr y dyfarnwyd statws ymgynghorol arbennig iddynt yn y Cenhedloedd Unedig Economaidd a Chymdeithasol Cyngor.[1]

Gellir adnabod gwirfoddolwyr a gweithwyr rhyddhad Tzu Chi ledled y byd yn bennaf gan eu gwisgoedd glas a gwyn, y cyfeirir atynt yn aml fel "angylion glas" -

Ac mae pencadlys Tzu Chi yn lle anhygoel i ymweld ag ef, gan fod Gohebydd yr UE wedi cael cyfle i wneud yn ddiweddar tra yn Taiwan.

hysbyseb

Mae gan Sefydliad Tzu Chi sawl is-sefydliad, megis Cymdeithas Feddygol Ryngwladol Tzu Chi (TIMA), sy'n cynnwys personél meddygol proffesiynol sy'n teithio dramor i wirfoddoli eu gwasanaethau mewn cymunedau tlawd heb fynediad at ofal meddygol ac yn ystod rhyddhad trychineb rhyngwladol; a hefyd Cymdeithas Ieuenctid Colegol Tzu Chi neu Tzu Youth. Mae eu swydd yn cynnwys pedair cenhadaeth Tzu Chi, yn enwedig gwaith elusennol. Mae eu gwaith hefyd yn cynnwys hyrwyddo llysieuaeth ac ymwybyddiaeth o faterion y byd a diogelu'r amgylchedd. Mae'r Sefydliad wedi adeiladu llawer o ysbytai ac ysgolion ledled y byd, gan gynnwys rhwydwaith o gyfleusterau meddygol yn Taiwan a system addysg sy'n rhychwantu o ysgolion meithrin trwy brifysgol ac ysgol feddygol. Ailadeiladwyd ysgolion yn fyd-eang hefyd yn dilyn daeargrynfeydd yn Iran, China a Haiti. Mae'r sefydliad yn cynnal nifer fach o leianod, sy'n hunangynhaliol, gan gynnwys tyfu eu bwyd eu hunain.

Hanes

Sefydlwyd Sefydliad Tzu Chi fel sefydliad elusennol sydd â gwreiddiau mewn gwreiddiau a chredoau Bwdhaidd oherwydd tlodi a diffyg gwasanaethau gan Dharma Master Cheng Yen, lleian Bwdhaidd, ar 14 Mai 1966 yn Hualien, Taiwan. Cafodd ei hysbrydoli gan ei meistr a'i mentor, y diweddar Hybarch Feistr Yin Shun (Yìn Shùn dǎoshī) a gynigiodd Bwdhaeth Ddyneiddiol, a'i hanogodd i "weithio i Fwdhaeth ac i bob bod ymdeimladol". Dechreuodd y sefydliad gydag arwyddair o "gyfarwyddo'r cyfoethog ac achub y tlawd" fel grŵp o ddeg ar hugain o wragedd tŷ a roddodd ychydig bach o arian bob dydd i ofalu am deuluoedd anghenus. Mae'r grŵp wedi tyfu i fod yn actor cymdeithas sifil, gyda thua 10 miliwn o aelodau, a phenodau mewn 47 o wledydd.

Pedwar achos nodedig Tzu Chi yw Elusen, Meddygaeth, Addysg a'r Ddynoliaeth, fel yr amlygwyd gan yr arwyddair swyddogol, neu'r cysyniad o 'Bedwar ymdrech, wyth olion troed'. Mae'r wyth olion troed yn achosion elusennol, cyfraniadau meddygol, datblygu addysg, dyniaethau, cymorth trychinebau rhyngwladol, rhoi mêr esgyrn, gwirfoddoli cymunedol a diogelu'r amgylchedd.

hysbyseb

Mae gwefan swyddogol y sefydliad yn nodi bod y sefydliad wedi cychwyn gydag Elusen, ac yna ymestyn ei nodau i gynnwys Meddygaeth, Addysg a Diwylliant. Ei nod datganedig yw hyrwyddo didwylledd, uniondeb, ymddiriedaeth a gonestrwydd.

Yn cynnwys llong sydd hefyd ar yr un pryd yn dwyn ffrwyth a blodyn y lotws, mae logo Tzu Chi yn symbol y gellir gwneud y byd yn lle gwell trwy blannu hadau karmig da. Mae dilynwyr yn credu bod angen yr hadau hyn ar gyfer blodau'n blodeuo ac yn dwyn ffrwyth, sy'n drosiad i'w credoau y gellir creu cymdeithas well gyda gweithredoedd da a meddyliau pur. Mae'r Llong yn cynrychioli Tzu Chi yn llywio llong o dosturi, gan gynrychioli eu nod o achub pob bod sy'n dioddef, tra bod yr Wyth Petal yn cynrychioli'r Llwybr Wythplyg Nobl in Bwdhaeth, y mae Tzu Chi yn ei ddefnyddio fel eu canllaw.

Daeth Llwybr Wythplyg Nobl:

  1. Hawl Gweld
  2. Meddwl Cywir
  3. Araith Iawn
  4. Ymddygiad Cywir
  5. Bywoliaeth Iawn
  6. Ymdrech Iawn
  7. Hawl Ymwybyddiaeth Ofalgar
  8. Hawl Crynodiad

presenoldeb byd-eang

Mae pencadlys Tzu Chi yn Sir Hualien, Taiwan.

Mae'r sefydliad yn adeiladu ac yn gweithredu llawer o ysbytai ac ysgolion, gydag ymdrechion allgymorth sy'n amrywio o ymweliadau â chartrefi nyrsio i ddarparu llawfeddygaeth mêr esgyrn, yn ogystal â chynnig eitemau fel peiriannau golchi i famau sengl sy'n ei chael hi'n anodd. Mae'r rhwydwaith teledu "Da Ai" yn gweithredu gyda'i raglennu newyddion a theledu ei hun. Mae ysgolion Tsieineaidd hefyd wedi'u sefydlu dramor, megis yn Awstralia a'r Unol Daleithiau, sydd ar wahân i ddysgu Tsieinëeg ac iaith arwyddion hefyd yn tywys myfyrwyr mewn ffyrdd o dosturi a gwasanaeth cymunedol.

Yn dilyn Corwynt Sandy, cyhoeddodd y sefydliad ar 18 Tachwedd 2012 rodd o $ 10 miliwn ar ffurf cardiau debyd Visa $ 300 a $ 600 i'r rhai yr effeithiwyd arnynt yn ardal Efrog Newydd a New Jersey. Dosbarthodd gwirfoddolwyr y cardiau hyn mewn rhannau o Brooklyn, Queens ac Ynys Staten.

Ailgylchu

Mae cyfran sylweddol o'r arian a godwyd gan Tzu Chi yn troi o amgylch nodau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd wrth annog ailgylchu eitemau fel poteli dŵr ynghyd â defnyddio eitemau y gellir eu hailddefnyddio neu ailddefnyddio eitemau i leihau gwastraff.

Mae'r sylfaen yn gweithredu dros 4,500 o orsafoedd ailgylchu ledled Taiwan. Un o brojectau'r sylfaen yw ailgylchu poteli plastig polyethylen tereffthalad (PET) ar gyfer tecstilau. Mae'r prosiect, a ddechreuwyd yn 2006, yn casglu poteli plastig PET ac yn eu hailgylchu yn frethyn.

Ym mis Medi 2008, defnyddiwyd tua 11,856,000 o boteli i wneud mwy na 152,000 o flancedi polyester, y mae llawer ohonynt wedi'u dosbarthu fel rhan o raglenni rhyddhad trychineb Tzu Chi. Ymhlith yr eitemau eraill a wneir gyda'r resinau wedi'u hailgylchu mae dillad isaf thermol, crysau-t, cynfasau gwely ysbyty, gynau meddygol a gwisgoedd ar gyfer gwirfoddolwyr Tzu Chi.

Dharma

Mae dysgeidiaeth y Bwdha a'r sylfaenydd Master Cheng Yen yn chwarae rhan graidd yng ngweithrediad y sefydliad. Mae "Diwrnod Tzu Chi" yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar yr ail ddydd Sul o Fai sydd yn gyffredinol yn cyd-fynd â Diwrnod Vesak a Sul y Mamau (fel y cydnabyddir yn Taiwan), mae dathliadau yn ystod Diwrnod Tzu Chi yn cynnwys ymdrochi’r Bwdha sy’n awgrymu neges mai ef yw’r pobl sydd angen eu glanhau cyn dod yn unigolion gwell. Mae Tzu Chi yn hyrwyddo llawer o ddysgeidiaeth Bwdhaeth yn enwedig y Lotus Sutra, ac mae ganddo hefyd addasiadau sutra trwy ddefnyddio iaith arwyddion ar Sutra of the Innumerable Meanings sy'n awgrymu bod bodolaeth ymdeimladol yn heriol ac wedi'i lenwi â thrychinebau yn absenoldeb arsylwadau o rinwedd. , yn ogystal â Sutra'r Edifeirwch Dŵr sy'n eirioli ac yn symbol o'r angen i edifarhau am gamweddau karmig. Mae ganddo bolisi o beidio â phroselytio'r grefydd yn uniongyrchol yn ei gweithgareddau cyhoeddus; croesewir aelodau o unrhyw gred grefyddol i gynnal eu cred grefyddol heb wahaniaethu. Ar wahân i fod yn ddi-broselytydd, mae addasiad Tzu Chi o egwyddorion Bwdhaidd yn foesol, gan aros yn bell o'r segmentiad gwleidyddol drwg-enwog yn Taiwan.

Mewn rhanbarthau trychinebus lle mae ffydd grefyddol benodol yn amlwg, mae Tzu Chi yn cydweithio'n rheolaidd â sefydliadau crefyddol lleol. Mae Tzu Chi wedi ailadeiladu mosgiau ac eglwysi mewn parthau trychinebau lle mae ffydd yn chwarae rhan bwysig yn y gymdeithas leol.

'O'r ddesg o ...'

Pam mae'n iawn i gwestiwn crefydd

cyhoeddwyd

on

Op22Gohebydd UE yn lansio cyfres newydd o golofnau barn deallus, treiddgar, gan ddechrau gyda Colin Moors ar bwnc dyrys crefydd, ac a yw'n iawn anghytuno ag ef mewn gwirionedd. Ewch â hi i ffwrdd, Colin ...

teitl bryfoclyd? Efallai. Yr oeddwn yn mynd i arwain â'r argyfwng ffoaduriaid Calais ar gyfer fy (gobeithio o lawer) colofnau barn cyntaf ar gyfer Gohebydd UE. Rwy'n credu bod llawer o sylwebyddion mwyaf blaenllaw'r byd eisoes wedi gosod y stondin allan yn weddol dda yno, felly rwy'n troi fy sylw at bwnc llosg arall y foment - lleferydd rhydd a'i rôl mewn dadl grefyddol. Dim byd fel cael eich dwylo yn fudr ar y diwrnod cyntaf, oes?

Mae'r erthygl hon yn tarddu o ddau ddigwyddiad a ddigwyddodd eleni. Y cyntaf oedd y Pab Francis yn siarad am erchyllterau'r Charlie Hebdo gyflafan, gan ddweud wrth y byd fod rhyddid i lefaru yn gyfyngedig o ran crefydd ac "Ni allwch ysgogi. Ni allwch sarhau ffydd eraill. Ni allwch wneud hwyl am ben ffydd eraill." Charlie Hebdo, fe gofiwch, oedd 'ymateb' gan bobl a oedd yn honni eu bod yn Fwslimiaid i lampoonio'r proffwyd Muhammad mewn cyfres o gartwnau.

hysbyseb

Yr ail digwyddiad yn y newyddion bod Saudi Arabia yn awr yn gwthio galed am deddfau newydd a fyddai'n troseddu ymddygiad sarhaus tuag at broffwydi, llyfrau sanctaidd a lleoedd a duwiau. Nid yn unig y maent yn galw am hyn yn Saudi ond yn fyd-eang.

Dywedodd Abdulmajeed Al-Omari, cyfarwyddwr cysylltiadau allanol yn y Weinyddiaeth Materion Islamaidd: "Rydym wedi ei gwneud yn glir y byddai rhyddid mynegiant heb derfynau na chyfyngiadau yn arwain at dorri a cham-drin hawliau crefyddol ac ideolegol. Mae hyn yn gofyn i bawb ddwysau ymdrechion i troseddoli crefyddau, proffwydi, llyfrau sanctaidd, symbolau crefyddol ac addoldai nefol sarhaus ". Gadewch i ni oedi am eiliad a mwynhau eironi hyfryd rhywun o lywodraeth Saudi yn darlithio gweddill y byd ar hawliau dyn, a wnawn ni?

Rydw i'n mynd i osod fy stondin allan ar unwaith. Rwy'n parchu hawl pawb i ddewis eu system gredo eu hunain. Rwy'n disgwyl iddynt allu ei ymarfer yn rhydd, ar yr amod nad yw'n achosi unrhyw niwed i eraill. Nid oes gennyf unrhyw grefydd bersonol ond hoffwn ddychmygu o bryd i'w gilydd fy mod yn gallu ymddygiad moesol da heb fod angen i lyfr rheolau ysgrifenedig fynd heibio.

hysbyseb

Credaf yn gryf hefyd, os na all eich crefydd neu gredoau wrthsefyll craffu eithaf llym a llym, mae gennych grefydd wael ac mae'n debyg y dylech feddwl am gael un newydd. Mae pobl yn ymladd ac yn marw dros olyniaeth y proffwyd Muhammad ac a ddylai fod wedi bod yn gynghorydd iddo, Ali Bakr (Sunni) neu Ali, cefnder a mab-yng-nghyfraith Muhammad (Shi'ites). Ers i Harri VIII o Loegr benderfynu ei fod yn mynd i fod y dyn gorau yn lle’r pab, does dim rhaid ichi edrych yn bell iawn yn ôl mewn hanes i weld beth mae bargen amrwd Catholigion wedi bod yn ei gael. Felly, yma mae gennym ni ddwy set o bobl, y ddau yn ceisio lladd er mwyn schism neu, pan nad ydyn nhw'n brysur â hynny, yn ceisio lladd ei gilydd. Dyma'r ciciwr - maen nhw i gyd yn cytuno ei fod yr un duw yn union. A fyddech o ddifrif yn ymddiried eich barn foesol i bobl o'r fath?

Felly ydw, dyma fi'n beirniadu crefyddau - Angliciaeth, Catholigiaeth ac Islam. Ydw i'n gwneud rhywbeth o'i le? A ydw i'n iawn i fod eisiau gwybod pam eu bod nhw'n caru'r un duw ond yn casáu ei gilydd? Ydy - onid yw hwnnw'n gwestiwn rhesymol?

Mae barn y cyhoedd o bosibl yw'r ffurf fwyaf dilys o feirniadaeth (The X Factor a Y Llais o'r neilltu), mae'r vox populi bod yn ddangosydd grymus o'r 'gair ar y stryd', grym y mae llywodraethau'n byw neu'n marw drwyddo. Mae gan gyhoeddus gyffredinol Ewrop, am y tro, yn ei dwylo o hyd i newid y status quo, i frig neu ddyrchafu gwleidyddion. Heb lais, ni fyddai unrhyw newid, dim herwyr ffres a dim cynnydd, ac eto mae disgwyl i ni gymryd gair duw rhywun fel bargen dda.

Nid oes a wnelo hyn o gwbl â basio crefydd, dim ond gosod yr olygfa ar gyfer y drafodaeth ydw i. Heb feirniadaeth na chraffu, byddai "oherwydd dyna mae duw ei eisiau" yn dod yn de facto ymateb i unrhyw beth sy'n gofyn am feddwl cymhleth, neu yn wir, rhywbeth a oedd yn syml yn amhoblogaidd gyda'r eglwys, mosg neu synagog.

Nid yw gwahardd defnyddio geiriau ac ymadroddion hiliol wedi atal pobl rhag eu defnyddio. Yn y rhan fwyaf o leoedd yn Ewrop, rydych chi'n rhydd i ddweud beth bynnag rydych chi'n ei deimlo, pa mor annymunol bynnag y bydd. Mae'n ymddangos ei bod yn dal yn iawn galw dynion a menywod cyfunrywiol yn 'ffiaidd' er bod y gyfraith yn gwahardd gwahaniaethu. Mae gwahardd beirniadaeth crefydd - unrhyw grefydd - yn gwbl ddibwrpas, gan na fydd pobl yn cytuno â hi. Nid yw bod yn ddu, Asiaidd neu hoyw yn berswâd, pwy ydych chi. Mae crefydd yn ddewis rhydd, er fy mod yn aml yn rhyfeddu at y ganran uchel o bobl sy'n rhydd i ddewis yr un un a oedd gan eu rhieni. Mae'n iawn ac yn briodol amddiffyn y rhai a anwyd i sefyllfa ac sy'n gwbl amhriodol i amddiffyn syniadau heb eu profi gan y rhai sy'n arfer eu hawl i ddewis crefydd.

Os derbyniwch, gadewch i ni ddweud Anglicaniaeth gan mai hi yw'r grefydd y cefais fy magu o'i chwmpas, fel eich un gwir ffydd a'ch llwybr sicr i ddeheulaw'r arglwydd, mae hynny'n wych. Mae'n wir. Os gwnaethoch chi wir ddewis yn rhydd, byddai'n rhaid i chi eich derbyn chi hefyd mae'n debyg eich bod chi wedi siopa o gwmpas a dod i wybod am Shintoism, Bwdhaeth, Jainiaeth neu hyd yn oed Wica os ydych chi am wneud eich iogwrt eich hun ac fel cathod. Os na wnaethoch chi ymchwilio i bob un ohonynt yn llawn cyn dewis, mae'n rhoi llwyfan eithaf gwael i chi werthuso unrhyw un arall ohono. Ond dyna'n union y byddai angen i chi ei wneud er mwyn dod i gasgliad boddhaol. Ni allech ddweud yn syml "ond siawns nad yw athroniaeth Jainist yn gynaliadwy yn y Swistir modern" neu hyd yn oed "waw, mae'r Sikhiaid hynny yn gwisgo hetiau doniol" heb ofni i bobl bwyntio atoch chi a gweiddi "beirniad crefyddol". Ychydig iawn a wn i am Jainiaeth ac yn debyg iawn i'r Turban ond dyna fi yn unig.

Rydych chi'n gweld, y farn honno'n union yw hynny - barn. Rhaid i ni allu seilio ein barn ar y dystiolaeth orau sydd ar gael ac mae yna adegau, hyd yn oed i'r rhai crefyddol, pan fydd y gair gan y boi mawr yn yr awyr yn ymddangos ychydig yn bell-gyrhaeddol. Sawl gwaith rydyn ni wedi clywed arweinwyr ac ysgolheigion crefyddol yn dweud "AH wel, chi'n gweld, beth oedd duw yn ei olygu yma ..." yn ei seilio ar ddim byd ond syniad amwys o sut yr hoffai i'r sgwrs droi allan. Mae'n ddrwg gennym, ond os caniateir y lledred hwnnw, dylwn ganiatáu iddynt eu galw arno.

Gadewch i ni gymryd ychydig o enghreifftiau go iawn. Nid yw'r Eglwys Gatholig eisiau ichi fwynhau rhyw heb wneud mwy o Babyddion, felly mae proffylactigion yn ddim o gwbl. Nid oes unrhyw beth o gwbl yn y Beibl amdano. Nid un peth. Cyfanswm holl feddyliau Iesu ar gyfunrywioldeb? Sero. Nid yw hynny'n atal y 'Cristnogion' modern rhag eu casáu. Mae'r ddau hyn yn enghreifftiau o ddehongliad dynol o air duw neu un o'i broffwydi. Ni all y Qur'an wneud iawn am ei feddwl am ferwi chwaith, ar unwaith yn canmol y grawnwin am fod ar gael i wneud diod gref ohono, a'r nesaf yn dweud ei bod yn syniad gwael ei yfed. Felly pa un ydyw?

Mae gan yr holl safbwyntiau hyn unrhyw sail mewn unrhyw ffaith gynilo ar gyfer hen waith mawr ei gyfieithu o anialwch-annedd ychydig ddynion gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Rydym wir dylai fod yn gallu beirniadu unrhyw edict yn seiliedig ar cyfrolau hyn heb ofni dial.

Yn y pen draw, ni sy'n gyfrifol am ein gweithredoedd. Mae beth bynnag a wnawn a beth bynnag a ddywedwn yn achosi cadwyn o ddigwyddiadau, pa mor fach bynnag sy'n achosi crychdonni mewn un bywyd ac efallai tsunami mewn bywyd arall. Ni allwn dderbyn yn syml mai gair duw yw'r gair olaf ar unrhyw bwnc, gan nad oes ganddo sail mewn gwirionedd ac yn waeth, mae'n dileu ein beiusrwydd. Rhaid i ni gael caniatâd i lunio ein barnau moesol ein hunain neu gael ein barnu gan reithgor o'n cyfoedion. Os na, byddwn yn ôl at losgi gwrachod a leinio lladron bara - gellir dadlau eu bod yn dal i fod yn fwy difyr na The X Factor.

Os yw'ch brand o grefydd yn iawn ac rydw i wedi cynhyrfu'ch fersiwn chi o'r dyn awyr hud, siawns na allech chi gynnwys eich hun yn y wybodaeth sicr y byddwn i'n treulio tragwyddoldeb yn llosgi ym mhwll Uffern? Onid yw hynny'n ddigon i fynd ymlaen ag ef, neu a yw'ch crefydd mor ddannedd na all sefyll yn un o ddilynwyr y 4,500 arall o grefyddau'r byd yn ei alw'n dwp?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd