Cysylltu â ni

EU

Comisiwn yn asesu cynnydd gan Dwrci mewn deialog fisa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

131216_bigHeddiw (20 Hydref) cyflwynodd y Comisiwn ei adroddiad cyntaf ar gynnydd gan Dwrci wrth gyflawni'r gofynion a osodwyd ar ei fap rhyddfrydoli fisa.

"Mae'r adroddiad cyntaf hwn yn dangos bod Twrci yn gwneud ymdrechion effeithiol i fodloni'r meini prawf a nodwyd ar ei map ffordd rhyddfrydoli fisa ac rwy'n croesawu yn benodol y cynnydd a gyflawnwyd ym meysydd ymfudo a diogelwch rhyngwladol, yn ogystal ag ym maes diogelwch dogfennau. mewn meysydd fel, ymhlith eraill, rheoli ffiniau, a chydweithrediad yr heddlu a barnwrol. Rwy'n argyhoeddedig y bydd Twrci yn cadw cyflymder cyson tuag at gyflawni'r meincnodau trwy gyflwyno sawl diwygiad deddfwriaethol a gweinyddol hanfodol, " Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström.

Mae adroddiad y Comisiwn yn asesu sefyllfa deddfwriaeth, galluoedd gweinyddol ac arferion Twrci yn yr ardaloedd y mae meincnodau'r map ffordd yn mynd i'r afael â nhw, ac yn gwneud set o argymhellion i Lywodraeth Twrci gyflawni'r meincnodau hyn.

hysbyseb

Mae'n cydnabod y cynnydd a wnaed o ran systemau pasbort a chofrestrfa sifil Twrci, pwysigrwydd y diwygiadau a fabwysiadwyd yn ddiweddar ym maes ymfudo a diogelwch rhyngwladol, rhai datblygiadau cadarnhaol mewn cydweithredu ar y ffin â'r aelod-wladwriaethau a FRONTEX, yn ogystal â'r mentrau calonogol a gymerwyd. i ddiwygio deddfwriaeth gwrthderfysgaeth.

Ar yr un pryd, mae angen cymryd camau pellach i gydymffurfio'n llawn â gofynion y map ffordd fisa. Mae'r adroddiad yn argymell inter alia bod:

 1. O ran diogelwch dogfennau, bydd angen i Dwrci ddechrau cyhoeddi pasbortau newydd sy'n cynnwys data biometreg, yn unol â'r UE acquis, a datblygu cydweithrediad ag aelod-wladwriaethau wrth ganfod dogfennau teithio ffug a thwyllodrus.

  hysbyseb
 2. O ran rheoli ymfudo, bydd angen i Dwrci sicrhau bod y Gyfraith newydd ar Dramorwyr a Diogelu Rhyngwladol yn cael ei gweithredu'n effeithiol, a bydd angen iddi gwblhau sefydlu'r Gyfarwyddiaeth Gyffredinol ar gyfer Rheoli Ymfudo.

 3. Dylid cymryd mesurau yn Nhwrci i sefydlu system rheoli ffiniau fwy modern, effeithiol ac integredig, i gryfhau'r system fisa, yn ogystal â datblygu cydweithrediad cryfach ar y ffin ag Aelod-wladwriaethau'r UE.

 4. Mae'r UE yn disgwyl gweithredu'n llawn ac yn effeithiol o ran holl Aelod-wladwriaethau'r cytundeb aildderbyn UE-Twrci sydd wedi dod i rym ar 1 Hydref 2014. Yn y cyfamser, dylai'r rhwymedigaethau aildderbyn dwyochrog sydd eisoes ar waith rhwng Twrci ac Aelod-wladwriaethau'r UE fod cyflawni'n fwy effeithiol.

 5. O ran trefn gyhoeddus a diogelwch, mae angen i awdurdodau Twrci lofnodi, cadarnhau a dechrau gweithredu sawl confensiwn rhyngwladol, mabwysiadu deddfwriaeth genedlaethol yn unol â safonau Ewropeaidd a rhyngwladol, a pharhau i ddiwygio system gyfiawnder Twrci, o ystyried diogelu ei hannibyniaeth. ac effeithlonrwydd. Bydd y camau hyn yn helpu i gefnogi asiantaethau gorfodaeth cyfraith Twrci yn y frwydr yn erbyn troseddau cyfundrefnol, ac yn meithrin cydweithrediad yr heddlu a barnwrol â'u cymheiriaid yn yr aelod-wladwriaethau a chydag asiantaethau perthnasol yr UE.

 6. Ym maes hawliau sylfaenol, dylai Twrci barhau i adolygu deddfwriaeth gwrthderfysgaeth a gwaith ar sicrhau bod y ddeddfwriaeth hon yn cael ei gweithredu yn unol â darpariaethau ECHR a chyfraith achos Llys Hawliau Dynol Ewrop.

 7. Bydd angen i Dwrci hefyd mabwysiadu a gweithredu strategaeth a chynllun gweithredu cynhwysfawr i wella'r sefyllfa i bobl â threftadaeth Roma sy'n byw yn Nhwrci, ynghyd â deddfwriaeth i atal gwahaniaethu a hwyluso cynhwysiant cymdeithasol.

Cefndir

Lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd ddeialog rhyddfrydoli fisa gyda Thwrci ar 16 Rhagfyr 2013, ochr yn ochr â llofnod y cytundeb aildderbyn UE-Twrci (IP / 13 / 1259).

Ar yr achlysur hwnnw trosglwyddwyd map ffordd fisa i awdurdodau Twrci. Mae'n nodi rhestr gynhwysfawr o feysydd, wedi'u rhannu'n 5 pennod (o'r enw "blociau") y gofynnwyd i Dwrci ddatblygu deddfwriaeth a galluoedd ac arferion gweinyddol arnynt, ynghyd â chydweithrediad digonol gyda'r UE.

Nod y gofynion a restrir ar y map ffordd:

 1. Wrth wella ansawdd dogfennau teithio a hunaniaeth Twrci, yn ogystal â'r cydweithrediad â'r UE wrth ganfod dogfennau ffug ac impostors (bloc 1 o'r map ffordd);

 2. ar wella ansawdd polisi ymfudo, amddiffyn rhyngwladol, ffiniau a fisa Twrci yn ogystal â'i gydweithrediad ar y ffin â'r UE (bloc 2);

 3. ar gryfhau gallu Twrci i atal a brwydro yn erbyn troseddau cyfundrefnol, ac i gydweithredu â'r UE ym materion yr heddlu a barnwrol (bloc 3), a;

 4. ar amddiffyn hawliau sylfaenol dinasyddion, gan roi sylw penodol i hawliau ac anghenion lleiafrifoedd (bloc 4).

Mae'r map ffordd fisa hefyd yn cynnwys gofynion rhestru blociau ar wahân sy'n ymwneud â'r angen i Dwrci weithredu'r cytundeb aildderbyn a lofnodwyd gyda'r UE yn llawn ac yn effeithiol (DATGANIAD / 14 / 285), yn ogystal â'r rhwymedigaethau aildderbyn a gymerwyd gan Dwrci ar lefel ddwyochrog gydag Aelod-wladwriaethau'r UE.

Paratowyd adroddiad cyntaf heddiw gan y Comisiwn ar sail gwybodaeth a ddarparwyd gan awdurdodau Twrci, yn ogystal â thrwy ymweliadau maes a chenadaethau technegol, a gynhaliwyd yn Nhwrci rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2014 ac a oedd yn cynnwys arbenigwyr o'r Comisiwn, dirprwyaeth yr UE yn Nhwrci. , Twrci, aelod-wladwriaethau'r UE ac asiantaethau perthnasol yr UE (FRONTEX, EASO, EUROPOL).

Mae'r ddeialog rhyddfrydoli fisa yn broses sy'n seiliedig ar deilyngdod. Dylai Twrci fodloni'r holl ofynion a nodir yn y map ffordd fisa a dangos nad oes unrhyw risg ymfudol a diogelwch sylweddol yn gysylltiedig â chodi'r rhwymedigaeth fisa. Unwaith y bydd y broses hon wedi'i chwblhau'n llwyddiannus, gall y Comisiwn argymell i Senedd Ewrop a'r Cyngor godi'r rhwymedigaeth fisa ar gyfer dinasyddion Twrci.

Mwy o wybodaeth

Cyntaf adrodd ar Dwrci
Cecilia Malmström's wefan
Dilynwch Comisiynydd Malmström ar Twitter
DG Materion Cartref wefan
Dilynwch DG Materion Cartref ar Twitter

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd