Cysylltu â ni

Tsieina

UE a Tsieina setlo achos telathrebu yn Cyd-bwyllgor

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

china11Daeth trafodaethau dwys rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a llywodraeth China i ben trwy setliad cyfeillgar ar yr ymchwiliad amddiffyn masnach i delathrebu Tsieineaidd. Heddiw (20 Hydref), penderfynodd y Comisiwn y penderfyniad swyddogol nad yw bellach yn ystyried bod angen mynd ar drywydd yr ymchwiliad hwn.

Daeth y sgyrsiau i ben ar 18 Hydref yng Nghyd-bwyllgor yr UE-China, dan gadeiryddiaeth y Comisiynydd Karel De Gucht a'r Gweinidog Masnach Gao Hucheng. Mae'r Cyd-bwyllgor yn ddigwyddiad rheolaidd ar galendr cyfarfodydd masnach yr UE-Tsieina, gan dystio i'r pwysigrwydd y mae'r ddwy ochr yn ei roi i'w perthynas fasnachu. Trafododd y cyfarfod nifer o faterion ar yr agenda masnach ddwyochrog, gan ganolbwyntio ar feysydd lle gellir cryfhau cysylltiadau o'r fath fuddsoddiad a chydweithrediad ar fentrau amlochrog ac amlochrog pwysig.

O ran telathrebu, mae prif bwyntiau'r setliad yn cynnwys:

hysbyseb
  • Tasgu corff annibynnol i fonitro marchnadoedd rhwydweithiau telathrebu Tsieineaidd a'r UE;

  • gwarantu mynediad i'r corff gosod safonau Tsieineaidd perthnasol ar gyfer cwmnïau Ewropeaidd heb wahaniaethu;

  • triniaeth gyfartal i gwmnïau sy'n cynnig am brosiectau ymchwil a datblygu a ariennir yn gyhoeddus, a;

    hysbyseb
  • bydd yr UE a China hefyd yn hyrwyddo gwaith y Gweithgor Rhyngwladol ar Gredydau Allforio, a'i amcan yw mabwysiadu disgyblaethau sectoraidd a llorweddol yn y maes.

Dywedodd y Comisiynydd Masnach Karel De Gucht: “Rwy’n falch bod yr UE a China wedi datrys yr achos telathrebu. Mae'r UE yn dilyn pob cyfle i lefelu cae chwarae ein cwmnïau trwy ymgysylltu â'n partneriaid strategol gan gynnwys Tsieina. Bellach gellir mynd i’r afael â’r pryderon sydd wedi ein harwain i lansio’r achos fis Mai diwethaf mewn deialog systematig a rheolaidd rhwng y ddwy ochr er budd ein diwydiant. "

Yn nhermau gweithdrefnol, mae gweithred heddiw yn ymwneud â'r penderfyniad mewn egwyddor ar 15 Mai 2013 i agor ex officio gwrth-dympio ac ymchwiliad gwrth-gymhorthdal ​​yn ymwneud â mewnforio rhwydweithiau telathrebu symudol a'u elfennau hanfodol o China. Ar 27 Mawrth 2014, diddymodd y Comisiwn y rhan yn ymwneud â’r ymchwiliad gwrth-dympio eisoes, yn dilyn heddiw gyda gwrth-gymhorthdal. Gyda'i gilydd, mae'r ddau benderfyniad hyn yn golygu na fydd yr ymchwiliad i rwydweithiau telathrebu symudol o China yn cael ei gynnal.

Cefndir

Pa gynhyrchion fyddai wedi bod yn bryderus ynglŷn â hyn ex officio ymchwiliad?

Byddai'r cynnyrch wedi bod yn rhwydweithiau telathrebu symudol a'u elfennau hanfodol (hy rhwydwaith mynediad radio a chraidd rhwydwaith symudol) wedi'u cynllunio a'u ffurfweddu i gyflawni gofynion darparwyr gwasanaethau telathrebu'r UE, waeth beth fo'u technoleg (2G, 3G, 4G, neu unrhyw dechnolegau yn y dyfodol. ), p'un ai wedi'i ymgynnull yn gyfan gwbl neu'n rhannol neu heb ei gyfuno adeg ei gludo a gyda neu heb feddalwedd bwrpasol. Defnyddir rhwydweithiau telathrebu symudol gan ddarparwyr gwasanaethau telathrebu i drosglwyddo, derbyn a chludo negeseuon llais a data diwifr, rheoli'r rhwydwaith a galluogi darparu gwasanaethau a chymwysiadau cyfathrebu a data. Ni gorchuddiwyd yr offer defnyddiwr terfynol (ee ffonau, modemau).

Beth yw gwerth cyfredol allforion offer rhwydwaith telathrebu o'r fath i mewn i'r UE?

Mae Tsieina yn allforio offer rhwydwaith telathrebu i farchnad yr UE sydd â gwerth oddeutu ychydig drosodd 1 biliwn y flwyddyn.

Beth yw ex officio achos amddiffyn masnach?

Mae gweithred amddiffyn masnach ex officio yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd lansio ymchwiliad amddiffyn masnach ar ei liwt ei hun heb gŵyn swyddogol gan ddiwydiant yr UE. Gellir canolbwyntio gweithred o'r fath ar naill ai ymchwiliad gwrth-dympio neu wrth-gymhorthdal ​​neu'r ddau. Cefnogir unrhyw lansiad o ymchwiliad o'r fath gan dystiolaeth prima facie o arfer masnach ryngwladol annheg a'r anawsterau economaidd a achosir ganddo.

Beth yw offerynnau amddiffyn masnach (TDIs)?

Mae offerynnau amddiffyn masnach yn mynd i'r afael ag arferion annheg sy'n digwydd mewn masnach ryngwladol. Gwrth-dympio yw'r math o amddiffyniad masnach a ddefnyddir amlaf. Yn ôl Sefydliad Masnach y Byd (WTO), mae gan ei holl aelodau, gan gynnwys yr UE, yr hawl mewn rhai sefyllfaoedd sydd wedi’u diffinio’n dda i osod dyletswyddau ychwanegol ar gynhyrchion a fewnforir i atal difrod i’w diwydiant domestig. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ymchwilio i unrhyw honiadau ac, os gellir eu cyfiawnhau, mae'n cynnig mesurau gwrth-dympio neu wrth-gymhorthdal.

Mwy o wybodaeth

Datganiad gan Gomisiynydd Masnach yr UE Karel De Gucht ar rwydweithiau telathrebu symudol o China, 15 Mai 2013
Datganiad i'r wasg UE i beidio â mynd ar drywydd yr ymchwiliad gwrth-dympio yn erbyn rhwydweithiau telathrebu symudol o China
Ar Offerynnau Amddiffyn Masnach

Parhau Darllen
hysbyseb

Tsieina

Mae asiantaeth seiberddiogelwch Lithwania yn canfod bod ffonau Tsieineaidd mewn perygl o ollwng data personol

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol o dan Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol (NKSC) Lithwania ymchwiliad diogelwch i'r gwneuthurwyr Tsieineaidd dyfeisiau Huawei P40 5G, Xiaomi Mi 10T 5G ac OnePlus 8T 5G smart 5G a werthwyd yn Lithwania.

“Cychwynnwyd yr astudiaeth hon er mwyn sicrhau defnydd diogel o ddyfeisiau symudol 5G a werthir yn Lithwania a’r feddalwedd sydd ynddynt yn ein gwlad. Mae tri gweithgynhyrchydd Tsieineaidd wedi’u dewis sydd wedi bod yn cynnig dyfeisiau symudol 5G i ddefnyddwyr o Lithwania ers y llynedd ac sydd wedi’u nodi gan y gymuned ryngwladol fel rhai sy’n peri rhai risgiau seiberddiogelwch, ”meddai Margiris Abukevičius, dirprwy weinidog amddiffyn cenedlaethol.

Nododd yr astudiaeth bedair risg seiberddiogelwch allweddol. Mae dau yn ymwneud â theclynnau sydd wedi'u gosod ar ddyfeisiau'r gwneuthurwr, un i'r risg o ollwng data personol ac un â chyfyngiadau posibl ar ryddid mynegiant. Nodwyd tair risg yn nyfais Xiaomi, un yn Huawei, ac ni nodwyd unrhyw wendidau seiberddiogelwch yn nyfais symudol OnePlus.

hysbyseb

Risgiau ar gyfer gweithgynhyrchwyr teclynnau

Wrth ddadansoddi perfformiad ffôn clyfar 5G Huawei, darganfu’r ymchwilwyr fod siop app app swyddogol y ddyfais, App App, nad yw’n dod o hyd i’r ap y gofynnir amdano gan y defnyddiwr, yn ei ailgyfeirio’n awtomatig i e-bost trydydd parti. siopau lle mae rhai rhaglenni gwrthfeirws teclynnau wedi'u graddio fel maleisus neu wedi'u heintio â firysau. Mae ymchwilwyr hefyd wedi priodoli risgiau seiberddiogelwch i Mi Browser Xiaomi. Mae'n defnyddio nid yn unig y modiwl safonol Google Analytics mewn porwyr eraill, ond hefyd y Data Synhwyrydd Tsieineaidd, sy'n casglu ac yn anfon hyd at 61 o ddata paramedr o bryd i'w gilydd am y gweithredoedd a gyflawnir ar ffôn y defnyddiwr.

“Yn ein barn ni, mae hon yn wybodaeth ddiangen am weithredoedd defnyddwyr. Mae'r ffaith bod y wybodaeth ystadegol gyfoethog hon yn cael ei hanfon a'i storio mewn sianel wedi'i hamgryptio ar weinyddion Xiaomi mewn trydydd gwledydd lle nad yw'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yn berthnasol hefyd yn risg, ”meddai Dr. Tautvydas Bakšys.

hysbyseb

Cyfyngiadau ar ryddid mynegiant

Wrth ddadansoddi perfformiad y ddyfais Xiaomi, canfu'r ymchwilwyr fod ganddo'r gallu technegol i sensro'r cynnwys a lawrlwythwyd iddo. Mae hyd yn oed sawl teclyn gwneuthurwr ar eich ffôn, gan gynnwys y Porwr Mi, yn derbyn rhestr allweddeiriau sydd wedi'u blocio gan wneuthurwr o bryd i'w gilydd. Pan fydd yn canfod bod y cynnwys rydych chi am ei anfon yn cynnwys geiriau yn y rhestr, mae'r ddyfais yn blocio'r cynnwys hwnnw'n awtomatig.

Ar adeg yr astudiaeth, roedd y rhestr yn cynnwys 449 o eiriau allweddol neu grwpiau o eiriau allweddol mewn cymeriadau Tsieineaidd, megis "Free Tibet", "Voice of America", "Mudiad Democrataidd" "Annibyniaeth Annibyniaeth Taiwan" a mwy.

"Gwelsom fod y swyddogaeth hidlo cynnwys wedi'i anablu ar ffonau Xiaomi a werthwyd yn Lithwania ac nad oeddent yn perfformio sensoriaeth cynnwys, ond anfonwyd y rhestrau o bryd i'w gilydd. Mae gan y ddyfais y gallu technegol i actifadu'r swyddogaeth hidlo hon o bell ar unrhyw funud heb yn wybod i'r defnyddiwr a i ddechrau dadansoddi'r cynnwys sydd wedi'i lawrlwytho. Nid ydym yn diystyru'r posibilrwydd y gellid llunio'r rhestr o eiriau sydd wedi'u blocio nid yn unig yn Tsieinëeg ond hefyd mewn cymeriadau Lladin, ”ychwanegodd Bakšys.

Perygl o ollwng data personol

Mae'r risg o ollwng data personol wedi'i nodi ar ddyfais Xiaomi pan fydd defnyddiwr yn dewis defnyddio'r gwasanaeth Cwmwl Xiaomi ar y ddyfais Xiaomi. I actifadu'r gwasanaeth hwn, anfonir neges gofrestru SMS wedi'i hamgryptio o'r ddyfais, na chaiff ei chadw yn unman yn ddiweddarach. "Nid oedd ymchwilwyr yn gallu darllen cynnwys y neges amgryptiedig hon, felly ni allwn ddweud wrthych pa wybodaeth a anfonodd y ddyfais. Mae'r anfon awtomataidd hwn o negeseuon a chuddio eu cynnwys gan y gwneuthurwr yn peri bygythiadau posibl i ddiogelwch personol y defnyddiwr. data, oherwydd heb yn wybod iddo, gellir casglu a throsglwyddo data o gynnwys anhysbys i weinyddion mewn trydydd gwledydd, "ychwanegodd Bakšys.

Mae Lithwania eisoes wedi ysgwyddo rancor Tsieina; ym mis Awst, mynnodd Beijing ei bod yn cofio ei llysgennad ar ôl iddi sefydlu swyddfa gynrychioliadol yn Taiwan, sy'n honni bod Taiwan (Gweriniaeth Tsieina) yn rhan o China (Gweriniaeth Pobl Tsieina).

Parhau Darllen

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd