Cysylltu â ni

Economi

Jeremy Rifkin: Dyfodol ôl-gyfalafol?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

156380153Gan Jim Gibbons

Dychmygwch fyd lle nad yw corfforaethau mawr yn fwy, lle rydyn ni i gyd yn cynhyrchu ein trydan ein hunain ac yn rhannu popeth. Utopia? Rhagfynegydd economaidd a chymdeithasol America Jeremy Rifkin (Yn y llun) ddim yn meddwl hynny. Mae'r diweddaraf o'i ddeuddeg llyfr sy'n archwilio sut mae pethau'n mynd yn y byd yn rhagweld dyfodol ôl-gyfalafol gyda phawb yn helpu pawb arall yn yr hyn y mae'n ei alw'n “diroedd comin cydweithredol”. Mae'n disgwyl i'r cyfnod pontio fod yn gyflawn erbyn 2050 fan bellaf. A rhag ofn eich bod chi'n meddwl mai meddwl tir cwmwl yw hwn, mae llawer o arweinwyr y byd yn ei gymryd o ddifrif yn wir: mae'n gynghorydd swyddogol i'r Undeb Ewropeaidd a Changhellor yr Almaen, i enw ond dau.

Mae Rifkin wedi bod yn Strasbwrg i annerch cynrychiolwyr yn Fforwm Democratiaeth y Byd, a drefnwyd gan Gyngor Ewrop. Mae rhyw ddeuddeg cant o gynrychiolwyr o bob rhan o Ewrop a thu hwnt yno i drafod sut i gynnwys pobl iau mewn gwleidyddiaeth, rhoi llais iddynt a goresgyn amheuaeth ynghylch y broses wleidyddol a gwleidyddion yn gyffredinol. Mae digwyddiadau diweddar yn dangos y gellir ei wneud: cofrestrodd 90% o bobl ifanc 16 i 18 oed i bleidleisio yn y refferendwm ar annibyniaeth yr Alban, ac er nad yw'n bosibl dweud faint o'r rhai a ddefnyddiodd eu pleidlais, roedd y nifer a bleidleisiodd yn 84.15% . Cymharwch hynny â'r etholiad Ewropeaidd, lle dim ond 34.19% o bleidleiswyr cofrestredig Prydain a gymerodd ran (roedd hynny hyd yn oed yn llawer gwell nag yn Slofacia, lle roedd y nifer a bleidleisiodd yn ddim ond 13% yn trafferthu bwrw pleidlais). Ni welodd hyd yn oed etholiad Arlywyddol diwethaf yr UD ddim mwy na 61% yn pleidleisio, er gwaethaf yr ymgyrchoedd hysbysebu razzmatazz ac gwerth miliynau o ddoleri.

hysbyseb

Ac eto mae'n anarferol caniatáu i bobl mor ifanc ag 16 oed bleidleisio; dim ond yn Awstria, yr Ariannin, Brasil, Ecwador, Nicaragua a Chiwba y mae'n digwydd. Yn 17 oed, gallant bleidleisio yn Indonesia, Sudan ac - yn rhyfedd iawn, efallai - Gogledd Corea. Ymhobman arall mae'n 18 neu fwy fyth. Ac eto yn ôl Laurence Steinberg, athro seicoleg ym Mhrifysgol Temple yn Pennsylvania, mae dyfarniad pobl ifanc lle mae gwneud penderfyniadau dibriod yn y cwestiwn - yr hyn y mae seicolegwyr yn ei alw’n “wybyddiaeth oer” - yn debygol o fod mor aeddfed â barn oedolion erbyn 16 oed Mae mewn sefyllfaoedd o bwysau uwch neu lle mae posibilrwydd o orfodaeth gymdeithasol - “gwybyddiaeth boeth” fel y'i gelwir - lle gallant fod yn brin. Felly mae'r ifanc yn ffynhonnell helaeth heb ei gyffwrdd i raddau helaeth.

Efallai bod hynny'r un mor dda: dywed Jeremy Rifkin mai nhw fydd y grym ar gyfer y dyfodol ôl-gyfalafol, gan wrthod gwerthoedd cenedlaethau blaenorol a defnyddio'r ffordd y mae'r Rhyngrwyd a chyfathrebu electronig. Ynghyd â ffyrdd mwy hygyrch o gynhyrchu trydan gartref neu mewn grwpiau cydweithredol, dywed Rifkin y bydd hyn yn gostwng costau cynhyrchu ac yn gorfodi’r cewri diwydiannol i newid y ffordd y maent yn gwneud busnes yn y trydydd Chwyldro Diwydiannol, meddai. .

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd