Cysylltu â ni

EU

Datganiad gan Bill Browder ar 5ed Pen-blwydd lladd Sergei Magnitsky yn nalfa heddlu Rwseg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mas-MagnitskyAnnwyl ffrindiau a chefnogwyr,

Heddiw yn nodi 5ed pen-blwydd lladd Sergei Magnitsky yn nalfa heddlu Rwseg. Sergei oedd fy nghyfreithiwr a lofruddiwyd oherwydd iddo ddatgelu un o gynlluniau llygredd mwyaf y llywodraeth yn hanes Rwseg. Ar ôl iddo dystiolaethu yn erbyn y swyddogion heddlu dan sylw, cafodd ei arestio gan yr un swyddogion ac yna cafodd ei arteithio’n systematig am 358 diwrnod. Ar Dachwedd 16, 2009 aeth i gyflwr critigol ac yn lle cael ei drin, cafodd ei roi mewn cell ynysu a’i guro gan wyth gwarchodwr terfysg gyda batonau rwber nes ei fod yn farw yn 37 oed.

Pan ddysgais am farwolaeth Sergei, hwn oedd y newyddion gwaethaf a gefais erioed yn fy mywyd. Roedd fel cyllell yn mynd i mewn i fy nghalon a gwnes adduned i mi fy hun, ei deulu a'i gof y byddwn yn cael cyfiawnder iddo. Am bum mlynedd, rwyf wedi ceisio cael y cyfiawnder hwnnw, ond mae llywodraeth Rwseg wedi defnyddio pob teclyn sydd ar gael iddynt i'm rhwystro. Roeddent yn honni na chafodd Sergei ei arteithio erioed a bu farw o achosion naturiol. Roeddent yn honni na wnaeth erioed ddatgelu na datgelu trosedd, ond mai ef oedd yr un yn euog o un. Ac yn fwyaf syfrdanol, fe wnaethon nhw ddiarddel pob gweithiwr yn nhalaith Rwseg a oedd yn gysylltiedig er gwaethaf mynydd o dystiolaeth ddogfennol i'r gwrthwyneb.

hysbyseb

Daeth yn amlwg i mi nad oedd unrhyw bosibilrwydd o gyfiawnder y tu mewn i Rwsia felly ceisiais gyfiawnder y tu allan i Rwsia ac rwyf wedi eirioli am sancsiynau yn erbyn y bobl a laddodd Sergei mewn sawl gwlad yn y Gorllewin. Dair blynedd ar ôl marwolaeth Sergei, llofnododd llywodraeth yr UD Ddeddf Atebolrwydd Rheol Cyfraith Sergei Magnitsky yn gosod sancsiynau fisa a rhewi asedau ar y rhai a fu’n rhan o farwolaeth Sergei yn ogystal â thorri hawliau dynol eraill. Mae sancsiynau tebyg yn cael eu hystyried gan lywodraethau yn Ewrop hefyd.

Mae Putin a'i lywodraeth wedi cynhyrfu yn yr ymateb byd-eang i achos Sergei ac wedi diflannu mewn pob math o ffyrdd. Yn fuan ar ôl pasio Deddf Magnitsky, gwaharddodd Putin fabwysiadu plant anabl o Rwseg. Yn 2013, fwy na thair blynedd ar ôl i Sergei farw, fe wnaethant ei roi ar brawf yn y treial ar ôl marwolaeth cyntaf erioed yn hanes Rwsia. Fe wnaethant hefyd fy rhoi ar brawf yn absentia fel ei gyd-ddiffynnydd a dedfrydu fi i naw mlynedd.

Pan ddechreuais yr ymgyrch hon gyntaf, roedd llawer o bobl o'r farn bod yr hyn a ddigwyddodd i Sergei yn rhyw fath o anghysondeb. Dywedon nhw "mae hon yn stori drist, ond mae'n debyg unwaith ac am byth", ond wrth i amser fynd heibio, mae mwy a mwy o achosion fel hyn wedi dod i'r wyneb ac mae'n dod yn amlwg i bawb bod Rwsia yn wladwriaeth droseddol sy'n cymryd pobl ddiniwed yn wystlon ac yn gwneud pethau erchyll iddyn nhw. Mae'r gweithredoedd mwyaf diweddar yn yr Wcrain yn ei gwneud hi'n amlwg i hyd yn oed yr ymddiheurwyr mwyaf selog yn Rwseg fod Rwsia yn cymryd rhan mewn erchyllterau o bob math ac yn eu gorchuddio i fyny yn ddi-flewyn-ar-dafod.

hysbyseb

Mae'r hyn a ddigwyddodd i Sergei bellach yn symbol byd-eang o bopeth sy'n bod ar Rwsia, o'r drosedd wirioneddol o'r hyn a wnaethant i Sergei i'r gorchudd lefel uchel i'r bygythiadau yn fy erbyn i ac eraill sy'n ceisio cyfiawnder.

Er gwaethaf y bygythiadau erchyll niferus a'r holl wybodaeth anghywir y mae Rwsia yn ei ysbio yn yr achos hwn, ni fyddaf yn ôl yn fy ngalwad am gyfiawnder i Sergei Magnitsky ac ni fydd y rhai sy'n agos ato ychwaith.

Ni fyddwn yn stopio nes bod y bobl a arteithiodd ac a laddodd Sergei yn cael eu dwyn o flaen eu gwell.

Diolch i chi am eich cefnogaeth barhaus i'r genhadaeth bwysig hon.

Yn gywir,

Bill Browder

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd