Cysylltu â ni

amddiffyn plant

Marcio'r 25th Pen-blwydd y mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

holdhands-PS-e1382112050807A COFACE Mae dirprwyaeth yn Efrog Newydd heddiw (20 Tachwedd) i ymuno â chyfarfod lefel uchel y Gymanfa Gyffredinol ar y pen-blwydd ar hugain ar hugain ers mabwysiadu'r Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn. A yw'r testun hwn, sy'n rhoi manylion holl hawliau gwahanol plant, wedi cyfrannu at wella sefyllfa plant ledled y byd?

Yr ateb yw ie, hyd yn oed os yw'r darlun yn dameidiog, ac yn enwedig mewn rhai rhanbarthau o'r byd mae plant yn dal i gael eu hamddifadu o hawliau sylfaenol, eu hecsbloetio, eu masnachu a'u cam-drin. Bydd y digwyddiad yn ystyried y cynnydd a wnaed, yn edrych ar yr heriau sydd o'n blaenau, ac yn arddangos nifer o atebion arloesol ar gyfer diogelu hawliau pobl dan 18.

Diolch i'r testun hwn a fabwysiadwyd yn 1989, mae llywodraethau wedi ymgorffori hawliau plant a'u hanghenion mewn nifer o destunau deddfwriaethol, ac yn fyd-eang bu gostyngiad mewn marwolaethau plant, priodasau plant, ac mae mwy o blant yn mynychu'r ysgol nag erioed o'r blaen.

hysbyseb

“Fel gydag unrhyw offeryn cyfreithiol, megis dechrau mae’r cadarnhad!” meddai Llywydd COFACE, Annemie Drieskens. “Gyda’r toriadau i wariant cymdeithasol, mae tlodi plant ar gynnydd, mae llawer o deuluoedd mewn sefyllfa fregus iawn, yn methu â bwydo, dilladu ac ysgolio eu plant yn iawn. Mae angen i lywodraethau a sefydliadau’r UE fod yn llawer mwy difrifol ynglŷn â gorfodi erthyglau CRC y Cenhedloedd Unedig, yn ogystal â gweithredu argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd ar Fuddsoddi mewn plant. Dyma pam mae COFACE yn Efrog Newydd heddiw, i adeiladu pontydd gyda Sefydliadau a llywodraethau'r Cenhedloedd Unedig i weld sut i rymuso teuluoedd yn well a gwella polisïau. "

Bydd y digwyddiad darlledwyd yn fyw. Bydd statws ymgynghorol arbennig y Cenhedloedd Unedig yn galluogi COFACE i ymgysylltu'n weithredol â gwaith ECOSOC (Cyngor Economaidd a Chymdeithasol) a'i is-gyrff, yn ogystal â gydag Ysgrifenyddiaeth, rhaglenni, cronfeydd ac asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig mewn nifer o ffyrdd. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Datganiad ar y Cyd ar achlysur Diwrnod Cyffredinol y Plant a phenblwydd 25 y Confensiwn ar Hawliau'r Plentyn

hysbyseb

amddiffyn plant

Mae'r Comisiwn yn cynnig gweithredu i gynnal hawliau plant a chefnogi plant mewn angen

cyhoeddwyd

on

Cyfryngau cysylltiedig

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu'r cynhwysfawr cyntaf Strategaeth yr UE ar Hawliau'r Plentyn, yn ogystal â cynnig ar gyfer Argymhelliad gan y Cyngor yn sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd, hyrwyddo cyfle cyfartal i blant sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Wrth baratoi'r ddwy fenter, casglodd y Comisiwn, mewn cydweithrediad â sefydliadau hawliau plant byd-eang blaenllaw, farn dros 10,000 o blant.

Strategaeth yr UE: chwe maes thematig a gweithredu arfaethedig

hysbyseb
  1. Plant fel asiantau newid mewn bywyd democrataidd: Mae'r Comisiwn yn cynnig ystod o gamau gweithredu - o gynhyrchu testunau cyfreithiol sy'n gyfeillgar i blant i gynnal ymgynghoriadau â phlant yng nghyd-destun y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a gweithredu'r Cytundeb Hinsawdd a'r Fargen Werdd. Dylai aelod-wladwriaethau hefyd alluogi plant i gymryd rhan mewn bywyd dinesig a democrataidd.
  2. Hawl plant i wireddu eu potensial llawn waeth beth fo'u cefndir cymdeithasol: Mae'r Comisiwn yn ceisio sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd i frwydro yn erbyn tlodi plant ac allgáu cymdeithasol. Bydd y Comisiwn hefyd, er enghraifft, yn mynd i'r afael ag iechyd meddwl plant ac yn helpu i gefnogi bwyd iach a chynaliadwy yn ysgolion yr UE. Bydd y Comisiwn yn ymdrechu i gael gwell safonau addysg a gofal cynnar ledled yr UE ac yn adeiladu addysg gynhwysol o ansawdd.
  3. Hawl plant i fod yn rhydd o drais: Bydd y Comisiwn yn cynnig deddfwriaeth i frwydro yn erbyn trais ar sail rhyw a thrais domestig ac yn cyflwyno argymhellion i atal arferion niweidiol yn erbyn menywod a merched. Gwahoddir aelod-wladwriaethau i adeiladu systemau amddiffyn plant integredig a gwella eu gweithrediad, yn ogystal â chryfhau ymateb i drais mewn ysgolion, ac i fabwysiadu deddfwriaeth genedlaethol i roi diwedd ar gosb gorfforol ym mhob lleoliad.
  4. Hawl plant i gyfiawnder sy'n gyfeillgar i blant, fel dioddefwyr, tystion, pobl dan amheuaeth, wedi'u cyhuddo o gyflawni trosedd, neu barti mewn unrhyw achos cyfreithiol. Bydd y Comisiwn, er enghraifft, yn cyfrannu at hyfforddiant barnwrol arbenigol ac yn gweithio gyda Chyngor Ewrop i weithredu Canllawiau 2010 ar Gyfiawnder Cyfeillgar i Blant, gwahoddir Aelod-wladwriaethau i gefnogi hyfforddiant er enghraifft, ac i ddatblygu dewisiadau amgen cadarn yn lle camau barnwrol fel dewisiadau amgen. i gadw neu gyfryngu mewn achosion sifil.
  5. Hawl plant i lywio'r amgylchedd digidol yn ddiogel a harneisio'i gyfleoedd: Bydd y Comisiwn yn diweddaru'r Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Rhyngrwyd Gwell i Blant a'r arfaethedig Deddf Gwasanaethau Digidol yn anelu at ddarparu profiad diogel ar-lein. Mae'r Comisiwn yn galw ar Aelod-wladwriaethau i weithredu'r rheolau ar amddiffyn plant sydd wedi'u cynnwys yn y Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol diwygiedig yn effeithiol ac i gefnogi datblygiad sgiliau digidol sylfaenol plant. Mae'r Comisiwn hefyd yn annog cwmnïau TGCh i fynd i'r afael ag ymddygiad niweidiol ar-lein a chael gwared ar gynnwys anghyfreithlon.
  6. Hawliau plant ledled y byd: Mae hawliau plant yn gyffredinol ac mae'r UE yn atgyfnerthu ei ymrwymiad i amddiffyn, hyrwyddo a chyflawni'r hawliau hyn yn fyd-eang ac yn y maes amlochrog. Cyflawnir hyn er enghraifft trwy ddyrannu 10% o'r cyllid cymorth dyngarol ar gyfer addysg mewn argyfyngau ac argyfyngau hir. Bydd y Comisiwn yn paratoi Cynllun Gweithredu Ieuenctid erbyn 2022 i hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a phlant yn fyd-eang, ac i gryfhau galluoedd amddiffyn plant o fewn Dirprwyaethau'r UE. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnal polisi dim goddefgarwch ar lafur plant.

Y Warant Plant Ewropeaidd newydd

Yn 2019, roedd bron i 18 miliwn o blant yn yr UE (22.2% o'r boblogaeth plant) yn byw mewn cartrefi sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Mae hyn yn arwain at gylch o genhedlaeth rhwng anfantais, gydag effeithiau dwys a hirdymor ar blant. Nod y Warant Plant Ewropeaidd yw torri'r cylch hwn a hyrwyddo cyfle cyfartal trwy warantu mynediad at set o wasanaethau allweddol i blant mewn angen (pobl ifanc o dan 18 oed sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol).

O dan y Warant Plant Ewropeaidd, argymhellir i Aelod-wladwriaethau ddarparu mynediad am ddim ac effeithiol i blant mewn angen:

hysbyseb
  • Addysg a gofal plentyndod cynnar - er enghraifft, osgoi dosbarthiadau ar wahân;
  • addysg a gweithgareddau yn yr ysgol - er enghraifft, offer digonol ar gyfer dysgu o bell, a theithiau ysgol;
  • o leiaf un pryd iach bob diwrnod ysgol, Ac;
  • gofal iechyd - er enghraifft, hwyluso mynediad i archwiliadau meddygol a rhaglenni sgrinio iechyd.

Dylai'r gwasanaethau hyn fod yn rhad ac am ddim ac ar gael yn rhwydd i blant mewn angen.

Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod Aelod-wladwriaethau'n darparu plant mewn angen mynediad effeithiol i iach maeth a tai digonol: Er enghraifft, dylai plant dderbyn prydau iach hefyd y tu allan i ddyddiau ysgol, a dylai plant digartref a'u teuluoedd gael mynediad at lety digonol.

Dywedodd yr Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Mae'r Strategaeth gynhwysfawr newydd hon gan yr UE ar Hawliau'r Plentyn yn garreg filltir yn ein gwaith ar gyfer a gyda phlant. Diolchwn i bob plentyn am eu cyfraniad i'r fenter bwysig hon. Mae'n anfon neges o obaith ac mae'n alwad i weithredu ledled yr UE a thu hwnt. Gyda'r Strategaeth hon, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i adeiladu cymdeithasau iachach, gwydn a chyfartal i bawb, lle mae pob plentyn yn cael ei gynnwys, ei amddiffyn a'i rymuso. Gwneir gwleidyddiaeth heddiw ac yfory ar gyfer ac ynghyd â'n plant. Dyma sut rydyn ni'n cryfhau ein democratiaethau. ”

Wrth nodi plant mewn angen a dylunio eu mesurau cenedlaethol, dylai aelod-wladwriaethau ystyried anghenion penodol plant o gefndiroedd difreintiedig, fel y rhai sy'n profi digartrefedd, anableddau, y rheini â sefyllfaoedd teuluol ansicr, cefndir mudol, cefndir hiliol neu ethnig lleiafrifol neu'r rhai mewn gofal amgen.

Mae cyllid yr UE i gefnogi'r camau hyn ar gael o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (EFS +), sy'n cyllido prosiectau sy'n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, yn brwydro yn erbyn tlodi ac yn buddsoddi mewn pobl, yn ogystal â Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, InvestEU, a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae gan bob plentyn yn yr UE hawl i gael yr un amddiffyniad a mynediad at wasanaethau allweddol, waeth beth fo’u cefndir. Ac eto mae un o bob tri phlentyn yn yr UE wedi profi rhyw fath o driniaeth wahaniaethol. O fynediad anghyfartal i dechnoleg ddigidol neu gefnogaeth economaidd-gymdeithasol, i ddiffyg amddiffyniad rhag camdriniaeth gartref, mae angen help ychwanegol ar lawer gormod o blant. Mae'r strategaeth newydd rydyn ni'n ei chyflwyno heddiw yn gynllun i ddarparu hyn. ”

Y camau nesaf

Bydd gweithrediad Strategaeth yr UE yn cael ei fonitro ar lefelau'r UE a chenedlaethol, a bydd y Comisiwn yn adrodd yn ôl ar y cynnydd yn flynyddol Fforwm yr UE ar Hawliau'r Plentyn. Bydd gwerthusiad o'r strategaeth yn cael ei gynnal ar ddiwedd 2024, gyda chyfranogiad plant.

Mae'r Comisiwn yn galw ar Aelod-wladwriaethau i fabwysiadu'r cynnig yn gyflym ar gyfer Argymhelliad y Cyngor i sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd. O fewn chwe mis ar ôl ei fabwysiadu, anogir llywodraethau i gyflwyno cynlluniau gweithredu cenedlaethol i'r Comisiwn ar sut i'w weithredu. Bydd y Comisiwn yn monitro cynnydd trwy'r Semester Ewropeaidd ac yn cyhoeddi, lle bo angen, argymhellion sy'n benodol i wlad.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd 22% o blant yr UE mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Dylai hyn fod yn annychmygol yn Ewrop. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli wedi dod yn fwy fyth. Mae angen i ni dorri'r cylch peryglus hwn a sicrhau bod plant mewn angen yn gallu cael pryd iach, addysg, gofal iechyd a thai digonol, waeth beth fo'u cefndir. Mae'r Comisiwn yn barod i gefnogi aelod-wladwriaethau mewn unrhyw ffordd y gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant. "

Cefndir

Fel y tanlinellwyd gan fwy na 10,000 o blant yn eu cyfraniad at baratoi pecyn heddiw, mae plant yn yr UE a'r tu allan iddo yn parhau i ddioddef o allgáu a gwahaniaethu economaidd-gymdeithasol oherwydd eu tarddiad, statws, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol - neu eu cyfeiriadedd rhieni. Nid yw lleisiau plant bob amser yn cael eu clywed ac nid yw eu barn bob amser yn cael ei hystyried mewn materion sy'n eu poeni. Gwaethygwyd yr heriau hyn gan y pandemig COVID-19. Mae'r Comisiwn yn ymateb gyda Strategaeth drosfwaol ar gyfer y pedair blynedd nesaf sy'n anelu at adeiladu ar holl gamau gweithredu gan yr UE i amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant, gyda chamau gweithredu clir ar gyfer gwella. Dylai hefyd gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i wneud y defnydd gorau o gronfeydd yr UE.

Cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen y Warant Plant Ewropeaidd yn ei Chanllawiau Gwleidyddol ar gyfer 2019-2024. Mae'r Warant Plant Ewropeaidd yn ategu ail biler y Strategaeth ar Hawliau'r Plentyn. Mae hefyd yn gyflawniad allweddol o'r Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop, a fabwysiadwyd ar 4 Mawrth 2021, ac mae'n ateb yn uniongyrchol i Egwyddor 11 y Golofn: Gofal plant a chefnogaeth i blant. Mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnig targed i'r UE leihau o leiaf 15 miliwn yn nifer y bobl sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol erbyn 2030, gan gynnwys o leiaf 5 miliwn o blant.

Mwy o wybodaeth

Tudalen we A Thaflenni Ffeithiau: Strategaeth yr UE ar Hawliau'r Plentyn & Gwarant Plant Ewropeaidd

Cwestiynau ac Atebion

Datganiad i'r wasg - 'Mae plant yn codi llais am yr hawliau a'r dyfodol maen nhw ei eisiau'

Ein Ewrop. Ein Hawliau. Ein Dyfodol. Adrodd yn Llawn / Adroddiad Cryno yma

Gwybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Gweithredu Colofn Ewropeaidd Hawliau Cymdeithasol

Strategaeth yr UE ar hawliau'r plentyn: Fersiwn cyfeillgar i blant

Parhau Darllen

amddiffyn plant

Diflaniad plant #migrant: ALDE mynnu ymrwymiad clir gan Gomisiwn yr UE ac aelod-wladwriaethau

cyhoeddwyd

on

ymfudwyr ar gollAr gais Grŵp ALDE, cynhaliodd senedd Ewrop heddiw (1 Mawrth) ddadl ar y mesurau sydd eu hangen i fynd i’r afael â diflaniad plant mudol yn Ewrop. Yn ôl Europol, mae o leiaf plant mudol a ffoaduriaid 10,000 wedi mynd ar goll ar ôl cyrraedd Ewrop. Mae Grŵp ALDE yn annog y Comisiwn i gyflwyno fframwaith polisi Ewropeaidd i gryfhau systemau amddiffyn ar gyfer plant ffoaduriaid a mudol, yn enwedig ar gyfer plant dan oed ar eu pen eu hunain.


Dywedodd ASE ALDE Hilde Vautmans, awdur y cwestiwn i'r comisiwn Ewropeaidd: "Mae'n drueni nad yw'r Comisiwn na'r aelod-wladwriaethau yn cymryd eu cyfrifoldeb am yr unigolion bregus ac ifanc hyn."
“Rhaid i’r Comisiwn Ewropeaidd gadw at ei addewid a chyflwyno cynllun gweithredu cryf ar gyfer pob plentyn mudol er mwyn atal ac ymateb i’w diflaniad."
“Rhaid trin plant mudol fel plant a derbyn yr un gofal ac amddiffyniad â'n plant ni. Mae hyn yn gofyn am amodau byw gweddus heb eu cadw, lloches cyflym a gweithdrefnau ailuno teulu, yn ogystal ag adrodd yn systematig am ddiflaniadau, a nodi a chydweithrediad effeithlon rhwng yr aelod-wladwriaethau a'r holl actorion perthnasol. "
“Mae angen i ni i gyd gymryd ein cyfrifoldeb a chynyddu adleoliad y plant hyn. Os na, byddant yn aros yn nwylo smyglwyr. "

Nathalie Griesbeck, cydlynydd ALDE LIBE, Ychwanegodd: "Mae hi eisoes wedi bod yn flwyddyn ers i EUROPOL gyhoeddi diflaniad 10,000 o blant mudol yn Ewrop ac eto, nid oes bron dim wedi'i wneud. "

"Mae atebion yn bodoli: rhaid i awdurdodau cenedlaethol nodi a chofrestru pob plentyn mudol. Dylent hefyd neilltuo tiwtor iddynt fynd gyda nhw a darparu cyfleusterau derbyniadau o safon iddynt."
“Datrysiadau syml a dichonadwy yw’r rhain. Fodd bynnag, er mwyn eu rhoi ar waith mae angen ewyllys wleidyddol arnom sydd ar hyn o bryd yn anhygoel o ddiffygiol. Mae'r realiti yn warthus ac yn gywilyddus: nid yw'r aelod-wladwriaethau'n barod i gydweithredu. Nid ydynt yn parchu eu hymrwymiadau, nid ydynt yn parchu cyfraith Ewropeaidd ac nid ydynt yn defnyddio'r cynllun adleoli. Rwy’n condemnio’n gryf, nid diffyg gweithredu’r UE, ond parlys a rhagrith yr aelodau. ”

Parhau Darllen

erthylu

#CzarnyProtest: ASEau yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd gyda menywod Pwyleg

cyhoeddwyd

on

161001czarnyprotest2Mae llywodraeth Gwlad Pwyl yn bwriadu cyflwyno peth o'r ddeddfwriaeth gwrth-erthyliad fwyaf difrifol yn Ewrop. Os caiff ei phasio, bydd y ddeddfwriaeth yn gwahardd erthyliad hyd yn oed os yw'n ganlyniad trais rhywiol, llosgach neu os yw'r ferch dan sylw o dan bymtheg oed.

Fe ddigwyddodd yr hyn a elwir yn ‘brotest ddu’ yn Warsaw heddiw (30 Medi) - aeth miloedd o ddynion a menywod i’r strydoedd. Dilynir yr arddangosiad gan streic ddydd Llun (2 Hydref).

Dywedodd llefarydd Democratiaid Cymdeithasol (S&D) Senedd Ewrop dros gydraddoldeb rhywiol Marie Arena ASE, a ymunodd â’r brotest: “Hyd yn oed y deddfau presennol yng Ngwlad Pwyl yw rhai o’r rhai mwyaf cyfyngol yn Ewrop. Er gwaethaf rhai eithriadau, maent i bob pwrpas yn gadael miloedd o fenywod heb fynediad cyfreithiol at erthyliad. Mae'r cynigion newydd hyn yn mynd y tu hwnt i hyn ac yn bygwth iechyd menywod ymhellach, eu hawliau sylfaenol a'u hurddas dynol sylfaenol.

"Byddai'r cynigion yn golygu y byddai merch dair ar ddeg oed sydd wedi cael ei threisio gan berthynas yn dod yn droseddol pe bai'n dod â'r beichiogrwydd i ben. Mae gennym ni, fel menywod ac fel Ewropeaid, gyfrifoldeb i sefyll dros hawliau merched fel hyn. Rydym yn falch o fod yn sefyll ochr yn ochr â'r miloedd o ferched a dynion o Wlad Pwyl yn gorymdeithio yma heddiw am hawliau sylfaenol. "

Dywedodd Birgit Sippel ASE o’r pwyllgor Rhyddid Sifil: “Rydyn ni yma’r penwythnos hwn i ddangos ein cefnogaeth i ddinasyddion Gwlad Pwyl, i gymdeithas sifil ac i ddemocratiaeth. Mae bod yn rhan o'r UE yn golygu sicrhau bod rhai egwyddorion na ellir eu newid yn cael eu parchu. Mae'r rhain dan fygythiad yng Ngwlad Pwyl. Rydyn ni yma heddiw i gefnogi menywod o Wlad Pwyl yn eu brwydr dros eu hawliau sylfaenol. Mae angen i senedd Gwlad Pwyl wrando ar ewyllys y bobl a gwrthod y cynigion hyn yn eu cyfanrwydd.

“Rhaid i ni beidio â throi llygad dall at y newidiadau a wnaed eisoes gan lywodraeth Gwlad Pwyl. Mae'r newidiadau i gyfraith y wasg a'r llys cyfansoddiadol yn fygythiad i annibyniaeth y cyfryngau a'r farnwriaeth. Nid barn y Grŵp S&D yn unig yw hyn, dyma farn yr holl gyrff rhyngwladol annibynnol sydd wedi edrych ar y mater. Rhaid i Wlad Pwyl newid cyfeiriad ar unwaith a derbyn y cynigion a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. ”

Ers buddugoliaeth Prawo I Sprawiedliwość (PiS: Law and Justice) yn etholiad cyffredinol y llynedd, codwyd nifer o bryderon ynghylch 'rheol y gyfraith' yng Ngwlad Pwyl. Mae gweithredoedd y llywodraeth newydd wedi sbarduno gweithdrefn 'rheol cyfraith' y Comisiwn Ewropeaidd.

Mae digwyddiadau diweddar yng Ngwlad Pwyl, sy'n ymwneud yn benodol â'r Llys Cyfansoddiadol, wedi arwain y Comisiwn Ewropeaidd i agor deialog â Llywodraeth Gwlad Pwyl er mwyn sicrhau parch llwyr at y gyfraith. Mae'r Comisiwn o'r farn ei bod yn angenrheidiol bod Tribiwnlys Cyfansoddiadol Gwlad Pwyl yn gallu cyflawni ei gyfrifoldebau yn llawn o dan y Cyfansoddiad, ac yn arbennig i sicrhau adolygiad cyfansoddiadol effeithiol o weithredoedd deddfwriaethol.

Cefndir

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi argymhelliad 'rheolaeth y gyfraith' i Wlad Pwyl

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd