Cysylltu â ni

Celfyddydau

Arsyllfa Clyweledol Ewrop yn cyhoeddi adroddiad ar y diwydiant ffilm Twrcaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cbe9caa6_cf526ede_131a_4129_9d62_9405fb7d35e7Ail farchnad twf theatrig ail fwyaf Ewrop

Mae sinema Twrcaidd yn dathlu ei phen-blwydd yn 100 oed eleni a welodd hefyd Nuri Bilge Ceylan Cwsg Gaeaf (Kış Uykusu) ennill y Palme d'or yng Ngŵyl Ffilm Cannes. Mae'r Arsyllfa Clyweledol Ewropeaidd newydd gyhoeddi adroddiad newydd sbon ar ddiwydiant ffilm Twrci sy'n edrych yn ôl ar ei hanes deinamig a chyffrous. Ar ôl cwympo i argyfwng dwfn erbyn diwedd yr 20fed ganrif, llwyddodd marchnad theatrig Twrci i sicrhau twf rhyfeddol mewn derbyniadau, sy'n sefyll allan ymhlith y marchnadoedd Ewropeaidd eraill - aeddfed yn bennaf, lle mae derbyniadau wedi bod yn marweiddio neu hyd yn oed yn dirywio dros y gorffennol. deng mlynedd. Dyblodd derbyniadau Twrcaidd fwy na dyblu o 24.6 miliwn yn 2003 i 50.4 miliwn yn 2013. Mae hyn yn cynrychioli cyfradd twf blynyddol o 7.4% y flwyddyn ar gyfartaledd ac mae'n cymharu â dirywiad blynyddol cyfartalog o -0.6% yn yr UE. Tyfodd GBO Twrcaidd hyd yn oed 15.4% y flwyddyn ar gyfartaledd, o'i gymharu ag 1.6% yn yr UE. Dim ond Ffederasiwn Rwseg sydd wedi cofrestru cyfraddau twf uwch a thwf mewn cyfaint dros y blynyddoedd diwethaf.

Gyda 50.4 miliwn o docynnau sinema wedi'u gwerthu yn 2013, cryfhaodd Twrci ei safle ymhellach fel 7fed marchnad theatrig fwyaf Ewrop o ran derbyniadau, wedi'i disodli gan farchnadoedd 'mawr' yr UE a Ffederasiwn Rwseg yn unig. Cyrhaeddodd y swyddfa docynnau gros EUR 5 miliwn (TRY 200 miliwn) yn 505. Dyma'r lefelau uchaf a gyflawnwyd yn Nhwrci yn hanes diweddar. Mae twf swyddfa docynnau wedi cael ei yrru i raddau helaeth gan nifer cynyddol o rwystrau bloc lleol hynod lwyddiannus yn ogystal â thrwy ehangu a moderneiddio sylfaen sgrin Twrci wrth i nifer fawr o gyfadeiladau sinema modern gael eu hagor yn nifer madarch y canolfannau siopa sydd newydd eu hadeiladu dros y gorffennol. degawd.

hysbyseb

Ar yr un pryd, mae cyfradd sinema Twrci yn dal i fod ymhlith yr isaf yn Ewrop i gyd. Hyd yn oed yn y flwyddyn uchaf erioed yn 2013, nid oedd derbyniadau y pen yn fwy na 0.7. Mae hyn yn cymharu â chyfartaledd o 1.8 tocyn a werthwyd fesul preswylydd yn yr UE. Gyda phoblogaeth o 76 miliwn ac economi sy'n tyfu, rhagwelir felly y bydd marchnad theatrig Twrci yn parhau i dyfu 6% i 7% y flwyddyn cyn cyrraedd aeddfedrwydd yn 2018.

Twf cynhyrchu ffilm er gwaethaf lefelau cymharol isel o gefnogaeth y cyhoedd

Wedi'i ysgogi gan lwyddiant swyddfa docynnau blockbusters Twrcaidd ac elwa o gefnogaeth cynhyrchu cyhoeddus, cynyddodd cyfaint cynhyrchu ffilmiau nodwedd Twrcaidd - gan gynnwys cyd-gynyrchiadau lleiafrifol - o 16 ffilm nodwedd a ryddhawyd yn 2004 i uchafbwynt newydd o 87 ffilm a ryddhawyd yn 2013 (1), yr 8fed lefel uchaf yn Ewrop.

Mae'r cynnydd hwn mewn lefelau cynhyrchu yn arbennig o rhyfeddol o ystyried y ffaith bod Twrci yn darparu symiau cymharol isel o gefnogaeth ffilm gyhoeddus. Rhwng 2007 a 2009 cefnogodd y Weinyddiaeth Diwylliant a Thwristiaeth, yr unig brif ffynhonnell cyllid ffilm gyhoeddus, weithgareddau cysylltiedig â ffilm gyda chyfartaledd o EUR 13.3 miliwn y flwyddyn, a dim ond 50% ohonynt a ddyrannwyd i gynhyrchu ffilm. Felly mae cefnogaeth y cyhoedd i weithgareddau sy'n gysylltiedig â ffilm ymhell islaw'r cyfartaledd pan-Ewropeaidd o EUR 53.6 miliwn. O ran gwariant gweithgaredd y pen, rhoddodd Twrci y lefel isaf o gefnogaeth mewn gwirionedd ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig â ffilm y pen yn Ewrop gyfan.

hysbyseb

Gan adlewyrchu ffocws diwydiant ffilm Twrci ar ei farchnad gartref, ariannwyd 90% o ffilmiau Twrcaidd a gynhyrchwyd rhwng 2009 a 2013 yn gyfan gwbl yn Nhwrci. Roedd cyd-gynyrchiadau mwyafrif Twrcaidd yn cyfrif am 8% o gyfanswm y cynhyrchiad, ac yn gyffredinol nid oes mwy nag un neu ddau o gyd-gynyrchiadau lleiafrifol Twrcaidd yn cael eu cynhyrchu bob blwyddyn. Gellir esbonio'r lefelau cymharol isel o gyd-gynyrchiadau rhyngwladol hefyd gan y ffaith nad yw cefnogaeth y cyhoedd yn hygyrch i gynhyrchwyr Twrcaidd sydd â swyddi lleiafrifol ar hyn o bryd.

Y gyfran uchaf o'r farchnad genedlaethol yn Ewrop

Mae marchnad ffilmiau Twrci yn sefyll allan yn y dirwedd pan-Ewropeaidd fel yr unig farchnad lle mae ffilmiau cenedlaethol yn perfformio'n well na ffilmiau'r UD yn rheolaidd.

Yn 2013 cymerodd ffilmiau Twrcaidd 58% o dderbyniadau, ac yna ffilmiau'r UD (38%), gan adael dim ond 3% ar gyfer ffilmiau Ewropeaidd ac 1% ar gyfer ffilmiau o rannau eraill o'r byd. Mae hyn yn golygu mai Twrci yw'r farchnad Ewropeaidd sydd â'r gyfran uchaf o'r farchnad genedlaethol.

Fodd bynnag, nid yw'r gyfran uchel o'r farchnad genedlaethol yn trosi i ffigurau derbyn uchel ar gyfer nifer fawr o ffilmiau Twrcaidd: rhwng 2009 a 2013 cymerodd y 10 ffilm Dwrcaidd uchaf 79% o gyfanswm y tocynnau a werthwyd ar gyfer pob ffilm Dwrcaidd ar gyfartaledd. Yn union fel eu cymheiriaid yn Ewrop, mae llawer o ffilmiau lleol yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'w cynulleidfaoedd gan fod system ddosbarthu theatraidd Twrci wedi'i hanelu'n glir at ddosbarthiad rhwystrau bysiau lleol a rhyngwladol ac nid oes cefnogaeth gyhoeddus wedi'i thargedu ar gyfer dosbarthu a dangos ffilmiau lleol na thŷ celf. ffilmiau.

Diwydiant ffilm sy'n cael ei yrru gan y farchnad gyda lefelau crynodiad uchel

Yn gyffredinol, mae diwydiant ffilm Twrci yn llai rheoledig na llawer o'i gymheiriaid yn Ewrop. Yn dilyn dynameg y farchnad mae'r arddangosfa Dwrcaidd yn ogystal â'r marchnadoedd dosbarthu wedi'u crynhoi'n fawr. Yn 2013 roedd y gadwyn arddangos flaenllaw yn y farchnad, Mars Entertainment (Cinemaximum), yn cyfrif am 52% o swyddfa docynnau Twrci ac 85% o'r farchnad hysbysebu sgrin, gan weithredu 26% o'r holl sgriniau, bron i ddwy allan o dair sgrin ddigidol yn ogystal â pob un o'r sgriniau IMAX yn y wlad. Mae hyn yn cynrychioli'r lefel crynodiad uchaf ymhlith y deg marchnad arddangos Ewropeaidd fwyaf.

Ar y llaw arall, dim ond tri dosbarthwr oedd yn dominyddu'r farchnad ddosbarthu Twrcaidd, UIP, Tiglon a Warner Bros., a oedd yn cyfrif am bron i 90% o'r derbyniadau yn 2013 (2).

Yn llusgo ar ôl wrth gyflwyno sinema ddigidol

Mae'n amlwg bod Twrci wedi bod ar ei hôl hi o weddill Ewrop - erbyn tua phedair blynedd - o ran sinema ddigidol. Dim ond yn 2013 y cafodd trosi digidol fomentwm pan neidiodd nifer y sgriniau digidol yn fwy na phedryblu a threiddiad sgrin ddigidol o 11% i 48%. Er bod cynnydd mawr o flwyddyn i flwyddyn, mae treiddiad sgrin ddigidol yn dal yn sylweddol is nag yn yr UE, lle amcangyfrifwyd bod 87% o'r holl sgriniau yn yr UE wedi'u digideiddio ym mis Rhagfyr 2013.

Mae cysylltiad agos rhwng mabwysiadu sinema ddigidol yn araf ag argaeledd cyfyngedig opsiynau cyllido yn enwedig trwy gynlluniau VPF a diffyg cefnogaeth y cyhoedd. Er ei bod yn ymddangos bod cynlluniau VPF wedi dod ar gael yn haws yn 2014, yn ôl cymdeithas y cynhyrchwyr SE-YAP, nid oes system VPF y cytunwyd arni ledled y diwydiant ar waith o hyd a gall rhwymedigaethau VPF amrywio rhwng ffilmiau a sinemâu.

Adroddiad ar gael am ddim

Mae'n debyg mai adroddiad yr Arsyllfa yw'r dadansoddiad marchnad mwyaf cynhwysfawr o'r diwydiant ffilm Twrcaidd sydd ar gael yn yr iaith Saesneg. Mae'n darparu trosolwg cadarn o'r datblygiad a'r tueddiadau cyfredol ym mholisi ffilmiau Twrcaidd, cynhyrchu theatrig, dosbarthu ac arddangos, yn ogystal â thrwy ddadansoddi allforio ffilmiau Twrcaidd dramor. Ar wahân i drosolwg hanesyddol cryno mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar ddatblygiadau allweddol rhwng 2004 a 2013 ac yn gosod diwydiant ffilm Twrci yng nghyd-destun marchnadoedd Ewropeaidd eraill, gan ddarparu cymariaethau lle mae gwahaniaethau strwythurol ystyrlon ac ymhelaethu, sy'n bwysig er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut mae'r Mae marchnad ffilmiau Twrcaidd yn gweithio.

Felly mae'r Arsyllfa yn gobeithio darparu offeryn gwybodaeth gwerthfawr i weithwyr proffesiynol ffilm rhyngwladol sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am strwythurau a thueddiadau'r farchnad yn niwydiant ffilmiau Twrci ee at ddibenion cyd-gynhyrchu, dosbarthu ffilmiau yn Nhwrci neu werthu / dosbarthu ffilmiau Twrcaidd dramor.

Gellir lawrlwytho'r adroddiad yn rhad ac am ddim yma.

Celfyddydau

Mae paentiadau ogofâu cynhanesyddol yn Sbaen yn dangos mai artistiaid oedd Neanderthaliaid

cyhoeddwyd

on

By

Mae canllaw yn goleuo marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Efallai bod Neanderthaliaid wedi bod yn agosach at ein rhywogaeth o fodau dynol cynhanesyddol nag a gredwyd o'r blaen ar ôl i baentiadau ogofâu a ddarganfuwyd yn Sbaen brofi bod ganddyn nhw hoffter o greu celf, meddai un o awduron adroddiad gwyddonol newydd ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Graham Keeley, Jon Nazca a Mariano Valladolid.

Cafodd pigment ocr coch a ddarganfuwyd ar stalagmites yn Ogofâu Ardales, ger Malaga yn ne Sbaen, eu creu gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, gan eu gwneud o bosibl yr artistiaid cyntaf ar y ddaear, yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddorau Genedlaethol. Dyddiadur (PNAS).

hysbyseb

Nid oedd bodau dynol modern yn byw yn y byd ar yr adeg y gwnaed y delweddau ogofâu.

Mae'r canfyddiadau newydd yn ychwanegu at dystiolaeth gynyddol nad oedd Neanderthaliaid, y diflannodd eu llinach tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, yn berthnasau ansoffistigedig Homo sapiens y cawsant eu portreadu ers amser maith.

Gwnaed pigmentau yn yr ogofâu ar wahanol adegau hyd at 15,000 ac 20,000 o flynyddoedd ar wahân, darganfu’r astudiaeth, a chwalu awgrym cynharach eu bod yn ganlyniad llif ocsid naturiol yn hytrach na chael eu gwneud gan ddyn.

hysbyseb

Dywedodd Joao Zilhao, un o awduron astudiaeth PNAS, fod technegau dyddio yn dangos bod Neanderthaliaid wedi poeri ocr ar y stalagmites, o bosib fel rhan o ddefod.

"Y pwysigrwydd yw ei fod yn newid ein hagwedd tuag at Neanderthaliaid. Roeddent yn agosach at fodau dynol. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos eu bod yn hoffi gwrthrychau, eu bod wedi paru â bodau dynol a nawr gallwn ddangos eu bod wedi paentio ogofâu fel ni," meddai.

Mae paentiadau wal a wnaed gan fodau dynol cynhanesyddol, fel y rhai a geir yn ogof Chauvet-Pont d'Arc yn Ffrainc, yn fwy na 30,000 mlwydd oed.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Gwaith celf Kazakhstanis ifanc wedi'i gyflwyno yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Ymgasglodd diaspora Kazakh yn ddiweddar ar gyfer cyfarfod ffrindiau Kazakhstan ac ar gyfer yr arddangosfa o weithiau celf gan Kazakhstanis ifanc o'r enw 'Y byd trwy lygaid plant Kazakhstan'. Mae'r digwyddiad yn rhan o ddathliad Pen-blwydd Annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed ac roedd cynrychiolwyr gweinidogaeth materion tramor Lwcsembwrg, cylchoedd busnes a diwylliant, sefydliadau cyhoeddus Lwcsembwrg, ynghyd â Kazakhs sy'n byw yn Lwcsembwrg, yn bresennol ynddo.

Fe’i trefnwyd gan Lysgenhadaeth Kazakhstan, Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, a’r Ayalagan Alaqan, Sefydliad Elusennol Cyhoeddus o Kazakhstan. Gan ystyried pwysigrwydd cadw a datblygu cysylltiadau o'r diaspora â Kazakhstan, mae cyfarfodydd Kazakhs yn Lwcsembwrg yn dod yn draddodiad.

Yn ystod y cyfarfod, siaradodd Nurgul Tursyn, llywydd Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, am gyfraniad y Gymdeithas wrth hyrwyddo delwedd Kazakhstan dramor, yn ogystal â digwyddiadau eraill, gyda'r nod o wella cysylltiadau diwylliannol a dyngarol rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Yn ei araith groesawgar, nododd Miras Andabayev, Gweinidog-Gynghorydd y Llysgenhadaeth, fod Sefydliad Ayalagan Alaqan yn gwneud gwaith pwysig iawn, gan arddangos creadigrwydd plant Kazakhstani sy'n cael eu gwahaniaethu gan dalent arbennig, yn ogystal ag egni cadarnhaol sy'n dod ohono. eu paentiadau.

Gwnaeth yr arddangosfa o luniau o Kazakhstanis ifanc argraff gref ar westeion y digwyddiad, a nododd fod gweithiau plant yn ymgorffori cyflwr eu byd mewnol a'r awydd i ddysgu. "Wrth edrych ar y lluniadau hyn, gallwn ddweud bod y plant hyn yn caru eu gwlad, eu dinas, yr anifeiliaid. Maent yn ymdrechu i ddysgu am y byd o'u cwmpas, a hyd yn oed ofod," nododd un o'r gwesteion.

Mae Sefydliad Ayalagan Alaqan, dan arweiniad Rada Khairusheva, wedi bod yn trefnu arddangosfeydd tebyg ledled y byd mewn cydweithrediad â Еmbassies Kazakhstan yn India, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Armenia, Latfia, Ffrainc, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar arddangosfeydd eraill i ymgyfarwyddo â'r gymuned ryngwladol â nhw. creadigrwydd Kazakhstanis ifanc ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.

hysbyseb

Ffynhonnell - Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg

Parhau Darllen

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

hysbyseb

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

hysbyseb

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd