Arsyllfa Clyweledol Ewrop yn cyhoeddi adroddiad ar y diwydiant ffilm Twrcaidd

| Rhagfyr 1, 2014 | 0 Sylwadau

cbe9caa6_cf526ede_131a_4129_9d62_9405fb7d35e7Ail farchnad twf theatrig ail fwyaf Ewrop

Mae sinema Twrcaidd yn dathlu ei phen-blwydd yn 100th eleni a welodd hefyd Nuri Bilge Ceylan Cwsg Gaeaf (Kış Uykusu) ennill y Palme d'or yng Ngŵyl Ffilm Cannes. Mae'r Arsyllfa Clyweledol Ewropeaidd newydd gyhoeddi adroddiad newydd sbon ar ddiwydiant ffilm Twrci sy'n edrych yn ôl ar ei hanes deinamig a chyffrous. Ar ôl cwympo i argyfwng dwfn erbyn diwedd yr 20fed ganrif, llwyddodd marchnad theatrig Twrci i sicrhau twf rhyfeddol mewn derbyniadau, sy'n sefyll allan ymhlith y marchnadoedd Ewropeaidd eraill - aeddfed yn bennaf, lle mae derbyniadau wedi bod yn marweiddio neu hyd yn oed yn dirywio dros y gorffennol. deng mlynedd. Mae derbyniadau Twrcaidd wedi mwy na dyblu o 24.6 miliwn yn 2003 i 50.4 miliwn yn 2013. Mae hyn yn cynrychioli cyfradd twf blynyddol gyfartalog o 7.4% y flwyddyn ac mae'n cymharu â dirywiad blynyddol cyfartalog o -0.6% yn yr UE. Tyfodd GBO Twrcaidd hyd yn oed 15.4% y flwyddyn ar gyfartaledd, o'i gymharu â 1.6% yn yr UE. Dim ond Ffederasiwn Rwsia sydd wedi cofrestru cyfraddau twf uwch a thwf mewn cyfaint dros y blynyddoedd diwethaf.

Gyda 50.4 miliwn o docynnau sinema wedi'u gwerthu yn 2013 Twrci, cryfhaodd ei safle ymhellach fel marchnad theatrig fwyaf 7th Ewrop o ran derbyniadau, wedi'i disodli gan farchnadoedd 'mawr 5' yr UE a Ffederasiwn Rwsia yn unig. Cyrhaeddodd y swyddfa docynnau gros EUR 200 miliwn (TRY 505 miliwn) yn 2013. Dyma'r lefelau uchaf a gyflawnwyd yn Nhwrci yn hanes diweddar. Mae twf swyddfa docynnau wedi cael ei yrru i raddau helaeth gan nifer cynyddol o rwystrau bloc lleol hynod lwyddiannus yn ogystal â thrwy ehangu a moderneiddio sylfaen sgrin Twrci wrth i nifer fawr o gyfadeiladau sinema modern gael eu hagor yn nifer madarch y canolfannau siopa sydd newydd eu hadeiladu dros y gorffennol. degawd.

Ar yr un pryd, mae cyfradd sinema Twrci yn dal i fod ymhlith yr isaf yn Ewrop i gyd. Hyd yn oed yn y flwyddyn uchaf erioed o 2013, nid oedd derbyniadau y pen yn rhagori ar 0.7. Mae hyn yn cymharu â chyfartaledd o docynnau 1.8 a werthir fesul preswylydd yn yr UE. Gyda phoblogaeth o 76 miliwn ac economi sy'n tyfu, rhagwelir felly y bydd marchnad theatrig Twrci yn parhau i dyfu 6% i 7% y flwyddyn cyn cyrraedd aeddfedrwydd yn 2018.

Twf cynhyrchu ffilm er gwaethaf lefelau cymharol isel o gefnogaeth y cyhoedd

Wedi'i ysgogi gan lwyddiant swyddfa docynnau blockbusters Twrcaidd ac elwa o gefnogaeth cynhyrchu cyhoeddus, cynyddodd cyfaint cynhyrchu ffilmiau nodwedd Twrcaidd - gan gynnwys cyd-gynyrchiadau lleiafrifol - o ffilmiau nodwedd 16 a ryddhawyd yn 2004 i uchafbwynt newydd erioed o ffilmiau 87 a ryddhawyd yn 2013 (1), yr 8fed lefel uchaf yn Ewrop.

Mae'r cynnydd hwn mewn lefelau cynhyrchu yn arbennig o rhyfeddol o ystyried y ffaith bod Twrci yn darparu symiau cymharol isel o gefnogaeth ffilm gyhoeddus. Rhwng 2007 a 2009, cefnogodd y Weinyddiaeth Diwylliant a Thwristiaeth, yr unig brif ffynhonnell cyllid ffilm gyhoeddus, weithgareddau cysylltiedig â ffilm gyda chyfartaledd o EUR 13.3 miliwn y flwyddyn, dim ond 50% ohonynt a ddyrannwyd i gynhyrchu ffilm. Felly mae cefnogaeth y cyhoedd i weithgareddau sy'n gysylltiedig â ffilm ymhell islaw'r cyfartaledd pan-Ewropeaidd o EUR 53.6 miliwn. O ran gwariant gweithgaredd y pen, rhoddodd Twrci y lefel isaf o gefnogaeth mewn gwirionedd ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig â ffilm y pen yn Ewrop gyfan.

Gan adlewyrchu ffocws y diwydiant ffilm Twrcaidd ar ei farchnad gartref, ariannwyd 90% o ffilmiau Twrcaidd a gynhyrchwyd rhwng 2009 a 2013 yn gyfan gwbl yn Nhwrci. Roedd cyd-gynyrchiadau mwyafrif Twrcaidd yn cyfrif am 8% o gyfanswm y cynhyrchiad tra nad oes mwy nag un neu ddau o gyd-gynyrchiadau lleiafrifol Twrcaidd yn cael eu cynhyrchu bob blwyddyn yn gyffredinol. Gellir esbonio'r lefelau cymharol isel o gyd-gynyrchiadau rhyngwladol hefyd gan y ffaith nad yw cefnogaeth y cyhoedd yn hygyrch i gynhyrchwyr Twrcaidd sydd â swyddi lleiafrifol ar hyn o bryd.

Y gyfran uchaf o'r farchnad genedlaethol yn Ewrop

Mae marchnad ffilmiau Twrci yn sefyll allan yn y dirwedd pan-Ewropeaidd fel yr unig farchnad lle mae ffilmiau cenedlaethol yn perfformio'n well na ffilmiau'r UD yn rheolaidd.

Yn 2013 cymerodd ffilmiau Twrcaidd 58% o dderbyniadau, ac yna ffilmiau'r UD (38%), gan adael dim ond 3% ar gyfer ffilmiau Ewropeaidd a 1% ar gyfer ffilmiau o rannau eraill o'r byd. Mae hyn yn golygu mai Twrci yw'r farchnad Ewropeaidd sydd â'r gyfran uchaf o'r farchnad genedlaethol.

Fodd bynnag, nid yw'r gyfran uchel o'r farchnad genedlaethol yn trosi'n ffigurau derbyn uchel ar gyfer nifer fawr o ffilmiau Twrcaidd: rhwng 2009 a 2013 cymerodd y ffilmiau Twrcaidd 10 uchaf 79% o gyfanswm y tocynnau a werthwyd ar gyfer pob ffilm Dwrcaidd ar gyfartaledd. Yn union fel eu cymheiriaid yn Ewrop, mae llawer o ffilmiau lleol yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'w cynulleidfaoedd gan fod system ddosbarthu theatrig Twrci wedi'i hanelu'n glir at ddosbarthiad rhwystrau bysiau lleol a rhyngwladol ac nid oes cefnogaeth gyhoeddus wedi'i thargedu ar gyfer dosbarthu a dangos ffilmiau lleol na thŷ celf. ffilmiau.

Diwydiant ffilm sy'n cael ei yrru gan y farchnad gyda lefelau crynodiad uchel

Yn gyffredinol, mae diwydiant ffilm Twrci yn llai rheoledig na llawer o'i gymheiriaid yn Ewrop. Yn dilyn dynameg y farchnad mae'r arddangosfa Dwrcaidd yn ogystal â'r marchnadoedd dosbarthu wedi'u crynhoi'n fawr. Yn 2013 roedd y gadwyn arddangos sy'n arwain y farchnad, Mars Entertainment (Cinemaximum), yn cyfrif am 52% o swyddfa docynnau Twrci a 85% o'r farchnad hysbysebu sgrin, gan weithredu 26% o'r holl sgriniau, bron i ddwy allan o dair sgrin ddigidol yn ogystal â pob un o'r sgriniau IMAX yn y wlad. Mae hyn yn cynrychioli'r lefel crynodiad uchaf ymhlith y deg marchnad arddangos Ewropeaidd fwyaf.

Ar y llaw arall, dim ond tri dosbarthwr oedd yn dominyddu'r farchnad ddosbarthu Twrcaidd, UIP, Tiglon a Warner Bros., a oedd yn cyfrif am bron i 90% o'r derbyniadau yn 2013 (2).

Yn llusgo ar ôl wrth gyflwyno sinema ddigidol

Mae'n amlwg bod Twrci wedi bod ar ei hôl hi o weddill Ewrop - erbyn tua phedair blynedd - o ran sinema ddigidol. Dim ond momentwm a enillodd trosi digidol yn 2013 pan neidiodd nifer y sgriniau digidol yn fwy na threiddiad sgrin pedwarplyg a digidol o 11% i 48%. Er bod cynnydd mawr o flwyddyn i flwyddyn, mae treiddiad sgrin ddigidol yn dal yn sylweddol is nag yn yr UE, lle roedd amcangyfrif o 87% o'r holl sgriniau yn yr UE wedi'u digideiddio ym mis Rhagfyr 2013.

Mae cysylltiad agos rhwng mabwysiadu sinema ddigidol yn araf ag argaeledd cyfyngedig opsiynau cyllido yn enwedig trwy gynlluniau VPF a diffyg cefnogaeth y cyhoedd. Er ei bod yn ymddangos bod cynlluniau VPF ar gael yn haws yn 2014, yn ôl cymdeithas y cynhyrchydd SE-YAP, nid oes system VPF y cytunwyd arni ledled y diwydiant ar waith a gall rhwymedigaethau VPF amrywio rhwng ffilmiau a sinemâu.

Adroddiad ar gael am ddim

Mae'n debyg mai adroddiad yr Arsyllfa yw'r dadansoddiad marchnad mwyaf cynhwysfawr o'r diwydiant ffilm Twrcaidd sydd ar gael yn yr iaith Saesneg. Mae'n darparu trosolwg cadarn o'r datblygiad a'r tueddiadau cyfredol ym mholisi ffilmiau Twrcaidd, cynhyrchu theatrig, dosbarthu ac arddangos, yn ogystal â thrwy ddadansoddi allforio ffilmiau Twrcaidd dramor. Ar wahân i drosolwg hanesyddol cryno, mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar ddatblygiadau allweddol rhwng 2004 a 2013 ac yn gosod diwydiant ffilm Twrci yng nghyd-destun marchnadoedd Ewropeaidd eraill, gan ddarparu cymariaethau lle mae gwahaniaethau strwythurol ystyrlon ac ymhelaethu, sy'n bwysig er mwyn cael gwell dealltwriaeth o sut mae'r Mae marchnad ffilmiau Twrcaidd yn gweithio.

Felly mae'r Arsyllfa yn gobeithio darparu offeryn gwybodaeth gwerthfawr i weithwyr proffesiynol ffilm rhyngwladol sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am strwythurau a thueddiadau'r farchnad yn y diwydiant ffilm Twrcaidd ee at ddibenion cyd-gynhyrchu, dosbarthu ffilmiau yn Nhwrci neu werthu / dosbarthu ffilmiau Twrcaidd dramor.

Gellir lawrlwytho'r adroddiad yn rhad ac am ddim yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Celfyddydau, Sinema, EU, Arsyllfa Clyweledol Ewrop, Y Comisiwn Ewropeaidd, Twrci, byd

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *