Cysylltu â ni

Frontpage

Mae Netanyahu a Lapid yn methu â chytuno ar ddyfodol llywodraeth y glymblaid

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

h_50902196“Gyda’r llywodraeth hon mae’n amhosib rhedeg y wlad,” meddai Prif Weinidog Israel, Benjamin Netanyahu, nos Lun (1 Rhagfyr) ar ôl ei gyfarfod argyfwng gyda’r Gweinidog Cyllid Yair Lapid yn swyddfa’r prif weinidog yn Israel.

“Os bydd ymddygiad digynsail rhai o weinidogion y llywodraeth yn parhau, ni fydd dewis ond gofyn am hyder y pleidleiswyr unwaith eto,” meddai, gan nodi y bydd yn galw etholiad yn fuan.

Mae'n ymddangos nawr y bydd plaid Likud Netanyahu yn ymuno â'r bil a gynigiwyd gan Lafur a Meretz ar gyfer diddymu'r Knesset ac y bydd etholiadau'n cael eu cynnal cyn pen 90 diwrnod o'r dyddiad diddymu. Os bydd hynny'n digwydd, gellir disgwyl i etholiadau gael eu cynnal ar Fawrth 17, neu ar Ebrill 24, ar ôl gwyliau Pasg.

hysbyseb

Disgwylir etholiadau ddechrau mis Mawrth. Bydd y dyddiad olaf yn cael ei bennu yn y bil diddymu. Yn ôl y gyfraith, rhaid cynnal etholiadau heb fod yn gynharach na thri mis ar ôl diddymiad y Knesset ond heb fod yn hwyrach na phum mis.

“Nid dyma’r dewis arall rydw i eisiau,” meddai’r Prif Weinidog, “ond opsiwn gwaeth yw cynnal llywodraeth lle mae gweinidogion yn tanseilio ei gweithredoedd a’i pholisi, yn groes i fudd y cyhoedd. Mae llusgo’r wlad ymlaen mewn sefyllfa lle mae gweinidogion yn y llywodraeth yn difrodi ei gweithredoedd yn ddewis gwaeth. ”

Yn y cyfarfod â Lapid, dywedodd Netanyahu wrtho ei bod yn amhosibl cynnal y llywodraeth tra ei fod ef ac aelodau ei blaid (Yesh Atid) yn ymosod yn gyson ar y llywodraeth yr oeddent yn aelodau ohoni.

hysbyseb

Cyflwynodd Netanyahu bum amod i Lapid ar gyfer parhad y llywodraeth bresennol: “Stopio ymosodiadau geiriol a gwrthdroad y llywodraeth y mae’n aelod ohoni, gan gynnwys beirniadaeth o adeiladu yn Jerwsalem a chysylltiadau â’r Unol Daleithiau; trosglwyddo NIS 6 biliwn, fel y cytunwyd, i'r gyllideb amddiffyn ar gyfer hyfforddi a chaffael, ymhlith pethau eraill batris Dôm Haearn ac APCs; rhyddhau'r gyllideb ar gyfer y canolfannau IDF symudol i dde Israel, fel y cytunwyd; cefnogaeth i fil Gwladwriaeth y Genedl Iddewig ar sail yr egwyddorion a gyflwynwyd gan y Prif Weinidog yn y llywodraeth; atal y TAW sero ar gyfer cynllun prynwyr tai am y tro cyntaf, a defnyddio'r NIS 3 biliwn a arbedwyd felly ar gyfer atebion dilys a fydd yn gostwng prisiau tai ac nid yn eu codi, ynghyd â mesurau ar gyfer lleihau costau byw megis gostwng y gyfradd TAW ar fwyd sylfaenol. eitemau."

Dywedodd Yesh Atid: “Mae Netanyahu yn arwain Israel i etholiadau diangen. Heno hefyd, dewisodd y Prif Weinidog ymddwyn yn anghyfrifol a rhoi anghenion y cyhoedd yn Israel ar ddiwedd trefn ei flaenoriaethau. Mae'n well gan Netanyahu fargen y mae wedi'i llunio gyda'r haredim (ultra-Uniongred) ar gyflwyno'r etholiadau dros fuddiannau pobl Israel yn gyffredinol. ”

Bydd y bleidlais ragarweiniol ar ddiddymu biliau Knesset yn cael ei chynnal ddydd Mercher, gyda’r drydedd bleidlais a’r olaf yn gosod dyddiad yn ffurfiol ar gyfer diddymu’r 19eg Knesset a ddisgwylir mor gynnar â dydd Llun yr wythnos nesaf.

Diddymodd naw o'r 10 Knessets diwethaf yn gynnar wrth i'r glymblaid aml-blaid oedd yn rheoli gael ei dadwneud. Ond mae hyd oes cyfartalog Knesset oddeutu tair blynedd serch hynny; dim ond yn ei 19ain mis y mae'r 21eg Knesset.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma, yma a ewch yma.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd