Cysylltu â ni

lles plant

filwyr plentyn: ASEau ac arbenigwyr yn trafod sut i roi terfyn ar broblem

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

-Mae'r gymuned ryngwladol wedi bod yn brwydro yn erbyn recriwtio plant mewn gwrthdaro arfog am fwy nag ugain mlynedd. Mae miloedd o fechgyn a merched wedi cael eu rhyddhau hyd yn hyn, ond mae'r broblem yn parhau mewn saith gwlad: Afghanistan, DR Congo, Myanmar, Sudan, De Swdan, Somalia ac Yemen. Heddiw, bydd pwyllgorau hawliau dynol a materion tramor yr EP yn trafod gydag arbenigwyr sut i amddiffyn plant mewn parthau gwrthdaro ac ennill mwy am fenter y Cenhedloedd Unedig i ddod â'u recriwtio i ben erbyn 2016.

Mae'r gwrandawiad o'r enw 'Plant, nid milwyr: Sut i amddiffyn plant yn well mewn gwrthdaro arfog' wedi'i drefnu gan yr is-bwyllgor hawliau dynol a'r pwyllgor materion tramor. Mae'n un o'r gweithgareddau i nodi 25 mlynedd ers Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Bydd arbenigwyr rhyngwladol o’r UE, y Cenhedloedd Unedig, cyrff anllywodraethol ynghyd â chynrychiolwyr cenadaethau diplomyddol yn bresennol yn y gwrandawiad.

Lansiodd y Cenhedloedd Unedig y Plant Nid Milwyr menter ym mis Mawrth 2014 gyda'r nod o ddod â recriwtio milwyr plant i ben yn fyd-eang erbyn 2016. Mae hyn wedi'i gymeradwyo'n llawn gan Senedd Ewrop.

hysbyseb

I ymuno â'r drafodaeth ar-lein, defnyddiwch yr hashnod #ChildrenNotSoldiers.

Mwy o wybodaeth

hysbyseb

amddiffyn plant

Mae'r Comisiwn yn cynnig gweithredu i gynnal hawliau plant a chefnogi plant mewn angen

cyhoeddwyd

on

Cyfryngau cysylltiedig

Mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu'r cynhwysfawr cyntaf Strategaeth yr UE ar Hawliau'r Plentyn, yn ogystal â cynnig ar gyfer Argymhelliad gan y Cyngor yn sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd, hyrwyddo cyfle cyfartal i blant sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Wrth baratoi'r ddwy fenter, casglodd y Comisiwn, mewn cydweithrediad â sefydliadau hawliau plant byd-eang blaenllaw, farn dros 10,000 o blant.

Strategaeth yr UE: chwe maes thematig a gweithredu arfaethedig

hysbyseb
  1. Plant fel asiantau newid mewn bywyd democrataidd: Mae'r Comisiwn yn cynnig ystod o gamau gweithredu - o gynhyrchu testunau cyfreithiol sy'n gyfeillgar i blant i gynnal ymgynghoriadau â phlant yng nghyd-destun y Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a gweithredu'r Cytundeb Hinsawdd a'r Fargen Werdd. Dylai aelod-wladwriaethau hefyd alluogi plant i gymryd rhan mewn bywyd dinesig a democrataidd.
  2. Hawl plant i wireddu eu potensial llawn waeth beth fo'u cefndir cymdeithasol: Mae'r Comisiwn yn ceisio sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd i frwydro yn erbyn tlodi plant ac allgáu cymdeithasol. Bydd y Comisiwn hefyd, er enghraifft, yn mynd i'r afael ag iechyd meddwl plant ac yn helpu i gefnogi bwyd iach a chynaliadwy yn ysgolion yr UE. Bydd y Comisiwn yn ymdrechu i gael gwell safonau addysg a gofal cynnar ledled yr UE ac yn adeiladu addysg gynhwysol o ansawdd.
  3. Hawl plant i fod yn rhydd o drais: Bydd y Comisiwn yn cynnig deddfwriaeth i frwydro yn erbyn trais ar sail rhyw a thrais domestig ac yn cyflwyno argymhellion i atal arferion niweidiol yn erbyn menywod a merched. Gwahoddir aelod-wladwriaethau i adeiladu systemau amddiffyn plant integredig a gwella eu gweithrediad, yn ogystal â chryfhau ymateb i drais mewn ysgolion, ac i fabwysiadu deddfwriaeth genedlaethol i roi diwedd ar gosb gorfforol ym mhob lleoliad.
  4. Hawl plant i gyfiawnder sy'n gyfeillgar i blant, fel dioddefwyr, tystion, pobl dan amheuaeth, wedi'u cyhuddo o gyflawni trosedd, neu barti mewn unrhyw achos cyfreithiol. Bydd y Comisiwn, er enghraifft, yn cyfrannu at hyfforddiant barnwrol arbenigol ac yn gweithio gyda Chyngor Ewrop i weithredu Canllawiau 2010 ar Gyfiawnder Cyfeillgar i Blant, gwahoddir Aelod-wladwriaethau i gefnogi hyfforddiant er enghraifft, ac i ddatblygu dewisiadau amgen cadarn yn lle camau barnwrol fel dewisiadau amgen. i gadw neu gyfryngu mewn achosion sifil.
  5. Hawl plant i lywio'r amgylchedd digidol yn ddiogel a harneisio'i gyfleoedd: Bydd y Comisiwn yn diweddaru'r Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Rhyngrwyd Gwell i Blant a'r arfaethedig Deddf Gwasanaethau Digidol yn anelu at ddarparu profiad diogel ar-lein. Mae'r Comisiwn yn galw ar Aelod-wladwriaethau i weithredu'r rheolau ar amddiffyn plant sydd wedi'u cynnwys yn y Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol diwygiedig yn effeithiol ac i gefnogi datblygiad sgiliau digidol sylfaenol plant. Mae'r Comisiwn hefyd yn annog cwmnïau TGCh i fynd i'r afael ag ymddygiad niweidiol ar-lein a chael gwared ar gynnwys anghyfreithlon.
  6. Hawliau plant ledled y byd: Mae hawliau plant yn gyffredinol ac mae'r UE yn atgyfnerthu ei ymrwymiad i amddiffyn, hyrwyddo a chyflawni'r hawliau hyn yn fyd-eang ac yn y maes amlochrog. Cyflawnir hyn er enghraifft trwy ddyrannu 10% o'r cyllid cymorth dyngarol ar gyfer addysg mewn argyfyngau ac argyfyngau hir. Bydd y Comisiwn yn paratoi Cynllun Gweithredu Ieuenctid erbyn 2022 i hyrwyddo cyfranogiad ieuenctid a phlant yn fyd-eang, ac i gryfhau galluoedd amddiffyn plant o fewn Dirprwyaethau'r UE. Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnal polisi dim goddefgarwch ar lafur plant.

Y Warant Plant Ewropeaidd newydd

Yn 2019, roedd bron i 18 miliwn o blant yn yr UE (22.2% o'r boblogaeth plant) yn byw mewn cartrefi sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Mae hyn yn arwain at gylch o genhedlaeth rhwng anfantais, gydag effeithiau dwys a hirdymor ar blant. Nod y Warant Plant Ewropeaidd yw torri'r cylch hwn a hyrwyddo cyfle cyfartal trwy warantu mynediad at set o wasanaethau allweddol i blant mewn angen (pobl ifanc o dan 18 oed sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol).

O dan y Warant Plant Ewropeaidd, argymhellir i Aelod-wladwriaethau ddarparu mynediad am ddim ac effeithiol i blant mewn angen:

hysbyseb
  • Addysg a gofal plentyndod cynnar - er enghraifft, osgoi dosbarthiadau ar wahân;
  • addysg a gweithgareddau yn yr ysgol - er enghraifft, offer digonol ar gyfer dysgu o bell, a theithiau ysgol;
  • o leiaf un pryd iach bob diwrnod ysgol, Ac;
  • gofal iechyd - er enghraifft, hwyluso mynediad i archwiliadau meddygol a rhaglenni sgrinio iechyd.

Dylai'r gwasanaethau hyn fod yn rhad ac am ddim ac ar gael yn rhwydd i blant mewn angen.

Mae'r Comisiwn hefyd yn argymell bod Aelod-wladwriaethau'n darparu plant mewn angen mynediad effeithiol i iach maeth a tai digonol: Er enghraifft, dylai plant dderbyn prydau iach hefyd y tu allan i ddyddiau ysgol, a dylai plant digartref a'u teuluoedd gael mynediad at lety digonol.

Dywedodd yr Is-lywydd Democratiaeth a Demograffeg Dubravka Šuica: “Mae'r Strategaeth gynhwysfawr newydd hon gan yr UE ar Hawliau'r Plentyn yn garreg filltir yn ein gwaith ar gyfer a gyda phlant. Diolchwn i bob plentyn am eu cyfraniad i'r fenter bwysig hon. Mae'n anfon neges o obaith ac mae'n alwad i weithredu ledled yr UE a thu hwnt. Gyda'r Strategaeth hon, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i adeiladu cymdeithasau iachach, gwydn a chyfartal i bawb, lle mae pob plentyn yn cael ei gynnwys, ei amddiffyn a'i rymuso. Gwneir gwleidyddiaeth heddiw ac yfory ar gyfer ac ynghyd â'n plant. Dyma sut rydyn ni'n cryfhau ein democratiaethau. ”

Wrth nodi plant mewn angen a dylunio eu mesurau cenedlaethol, dylai aelod-wladwriaethau ystyried anghenion penodol plant o gefndiroedd difreintiedig, fel y rhai sy'n profi digartrefedd, anableddau, y rheini â sefyllfaoedd teuluol ansicr, cefndir mudol, cefndir hiliol neu ethnig lleiafrifol neu'r rhai mewn gofal amgen.

Mae cyllid yr UE i gefnogi'r camau hyn ar gael o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (EFS +), sy'n cyllido prosiectau sy'n hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, yn brwydro yn erbyn tlodi ac yn buddsoddi mewn pobl, yn ogystal â Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, InvestEU, a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae gan bob plentyn yn yr UE hawl i gael yr un amddiffyniad a mynediad at wasanaethau allweddol, waeth beth fo’u cefndir. Ac eto mae un o bob tri phlentyn yn yr UE wedi profi rhyw fath o driniaeth wahaniaethol. O fynediad anghyfartal i dechnoleg ddigidol neu gefnogaeth economaidd-gymdeithasol, i ddiffyg amddiffyniad rhag camdriniaeth gartref, mae angen help ychwanegol ar lawer gormod o blant. Mae'r strategaeth newydd rydyn ni'n ei chyflwyno heddiw yn gynllun i ddarparu hyn. ”

Y camau nesaf

Bydd gweithrediad Strategaeth yr UE yn cael ei fonitro ar lefelau'r UE a chenedlaethol, a bydd y Comisiwn yn adrodd yn ôl ar y cynnydd yn flynyddol Fforwm yr UE ar Hawliau'r Plentyn. Bydd gwerthusiad o'r strategaeth yn cael ei gynnal ar ddiwedd 2024, gyda chyfranogiad plant.

Mae'r Comisiwn yn galw ar Aelod-wladwriaethau i fabwysiadu'r cynnig yn gyflym ar gyfer Argymhelliad y Cyngor i sefydlu Gwarant Plant Ewropeaidd. O fewn chwe mis ar ôl ei fabwysiadu, anogir llywodraethau i gyflwyno cynlluniau gweithredu cenedlaethol i'r Comisiwn ar sut i'w weithredu. Bydd y Comisiwn yn monitro cynnydd trwy'r Semester Ewropeaidd ac yn cyhoeddi, lle bo angen, argymhellion sy'n benodol i wlad.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Hyd yn oed cyn y pandemig, roedd 22% o blant yr UE mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol. Dylai hyn fod yn annychmygol yn Ewrop. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli wedi dod yn fwy fyth. Mae angen i ni dorri'r cylch peryglus hwn a sicrhau bod plant mewn angen yn gallu cael pryd iach, addysg, gofal iechyd a thai digonol, waeth beth fo'u cefndir. Mae'r Comisiwn yn barod i gefnogi aelod-wladwriaethau mewn unrhyw ffordd y gall wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant. "

Cefndir

Fel y tanlinellwyd gan fwy na 10,000 o blant yn eu cyfraniad at baratoi pecyn heddiw, mae plant yn yr UE a'r tu allan iddo yn parhau i ddioddef o allgáu a gwahaniaethu economaidd-gymdeithasol oherwydd eu tarddiad, statws, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol - neu eu cyfeiriadedd rhieni. Nid yw lleisiau plant bob amser yn cael eu clywed ac nid yw eu barn bob amser yn cael ei hystyried mewn materion sy'n eu poeni. Gwaethygwyd yr heriau hyn gan y pandemig COVID-19. Mae'r Comisiwn yn ymateb gyda Strategaeth drosfwaol ar gyfer y pedair blynedd nesaf sy'n anelu at adeiladu ar holl gamau gweithredu gan yr UE i amddiffyn a hyrwyddo hawliau plant, gyda chamau gweithredu clir ar gyfer gwella. Dylai hefyd gynorthwyo Aelod-wladwriaethau i wneud y defnydd gorau o gronfeydd yr UE.

Cyhoeddodd yr Arlywydd von der Leyen y Warant Plant Ewropeaidd yn ei Chanllawiau Gwleidyddol ar gyfer 2019-2024. Mae'r Warant Plant Ewropeaidd yn ategu ail biler y Strategaeth ar Hawliau'r Plentyn. Mae hefyd yn gyflawniad allweddol o'r Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop, a fabwysiadwyd ar 4 Mawrth 2021, ac mae'n ateb yn uniongyrchol i Egwyddor 11 y Golofn: Gofal plant a chefnogaeth i blant. Mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnig targed i'r UE leihau o leiaf 15 miliwn yn nifer y bobl sydd mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol erbyn 2030, gan gynnwys o leiaf 5 miliwn o blant.

Mwy o wybodaeth

Tudalen we A Thaflenni Ffeithiau: Strategaeth yr UE ar Hawliau'r Plentyn & Gwarant Plant Ewropeaidd

Cwestiynau ac Atebion

Datganiad i'r wasg - 'Mae plant yn codi llais am yr hawliau a'r dyfodol maen nhw ei eisiau'

Ein Ewrop. Ein Hawliau. Ein Dyfodol. Adrodd yn Llawn / Adroddiad Cryno yma

Gwybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Gweithredu Colofn Ewropeaidd Hawliau Cymdeithasol

Strategaeth yr UE ar hawliau'r plentyn: Fersiwn cyfeillgar i blant

Parhau Darllen

amddiffyn plant

'Mae dod â thrais yn erbyn plant yn bosibl gyda mwy o atebolrwydd gan y llywodraeth' meddai World Vision

cyhoeddwyd

on

plant-yn-gwrthdaroMae plant wedi talu'r pris pan fydd ymrwymiadau uchelgeisiol llywodraethau i roi terfyn ar drais yn cael eu gwanhau gan atebolrwydd aneglur ac adnoddau annigonol, yn esbonio adroddiad newydd gan asiantaeth we World Vision. Mae'r adroddiad yn amlinellu sut y mae'r nod o roi terfyn ar drais yn erbyn plant yn bosibl os yw llywodraethau'n atebol i gyflawni gwasanaethau penodol a pholisďau y gellir eu gorfodi sy'n amddiffyn plant a phobl ifanc.  

Lansiwyd yr adroddiad ar 1 Rhagfyr mewn digwyddiad a gynhaliwyd gan yr ASE Nathalie Griesbeck yn Senedd Ewrop, yr adroddiad Atebolrwydd a Mynd i Dim Trais yn erbyn Plant yn esbonio na fydd dull 'busnes fel arfer' o gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy newydd yn ddigonol.

“Bydd sicrhau addewidion y Nodau Datblygu Cynaliadwy yn dod yn realiti ym mywydau plant yn gofyn am greadigrwydd, dyfalbarhad ac atebolrwydd,” meddai Uwch Gynghorydd Polisi World Vision Tamara Tutnjevic. “Mae atebolrwydd yn hanfodol. Hebddo, bydd ein haddewidion i ddiogelu plant mwyaf bregus y byd mewn perygl. ”

Mae adroddiad World Vision yn dweud bod heriau'n cynnwys mecanweithiau casglu data a data annigonol am drais yn erbyn plant, sylw gwael i wasanaethau sy'n dibynnu ar ystod amrywiol o ddarparwyr â chyfrifoldebau amwys, yn aml wedi'u gwasgaru ar draws amrywiaeth o gyfleusterau, sefydliadau a gweinidogaethau.

Bydd goresgyn yr heriau hyn yn hollbwysig er mwyn sicrhau bod y nodau byd-eang newydd yn cyflawni eu hymrwymiadau, meddai World Vision. Dywed yr asiantaeth gymorth mai un dull yw sefydlu systemau atebolrwydd cymdeithasol, sy'n creu dolenni adborth amser real rhwng dinasyddion a'u llywodraethau. Mae systemau atebolrwydd cymdeithasol yn cynnwys darparwyr gwasanaethau lleol, llywodraeth leol, aelodau cymunedol, arweinwyr traddodiadol a ffydd.

Atebolrwydd a Mynd i Dim Trais yn erbyn Plant
yn cynnwys pum argymhelliad allweddol:  

1) Dylid dal llywodraethau yn atebol i sicrhau gwasanaethau penodol a pholisïau gorfodadwy sy'n amddiffyn plant.

2) Dylid dal iechyd, addysg a sectorau cyhoeddus perthnasol eraill yn atebol am eu rôl yn atal a mynd i'r afael â thrais ar lefelau cymunedol.

3) Mae llywodraethau yn atebol am hygyrchedd a pherfformiad gwasanaethau cynnal teulu a phlant i atal ac ymateb i drais yn erbyn plant, yn enwedig y rhai sydd fwyaf agored i niwed.

4) Mewn cyd-destunau lle mae mecanweithiau atebolrwydd ffurfiol sy'n gysylltiedig â dileu trais yn erbyn plant yn wan neu'n danddatblygedig, gall partneriaethau arloesol sy'n cynnwys y llywodraeth, cymdeithas sifil a'r sector preifat fod yn ddewis arall yn y tymor byr i ganolig.

5) Rhaid i lywodraethau roi neu gryfhau mecanweithiau cydgysylltu cenedlaethol i sicrhau bod yr holl randdeiliaid perthnasol yn cymryd rhan mewn datblygu strategaethau cenedlaethol gyda'r nod o ddileu trais yn erbyn plant. Rhaid caniatáu digon o hyblygrwydd i ddarparu ar gyfer gwahanol gyd-destunau lleol

“Trwy addasu strategaethau atebolrwydd cymdeithasol i fynd i'r afael â'r agweddau unigryw, cyd-destunol ar amddiffyn plant, gall llywodraethau, cymdeithas sifil a'r cyhoedd weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod y Nodau Datblygu Cynaliadwy yn darparu ar gyfer y plant agored i niwed a ddylai fod wrth wraidd yr agenda fyd-eang newydd, ”Ychwanegodd Tutnjevic.

Parhau Darllen

lles plant

Hybu mynediad plant i addysg mewn argyfyngau

cyhoeddwyd

on

20150304PHT30103_originalDywed ASEau y gall integreiddio ffoaduriaid plant yn systemau addysg cenedlaethol y gwledydd cynnal helpu i dorri troell trais ac eithafiaeth © Hristo Rusev / www.hristorusevphotography.blogspot.com

Mae'r Senedd yn galw ar aelod-wladwriaethau i gefnogi nod y Comisiwn o gynyddu cyfran cronfeydd dyngarol yr UE ar gyfer addysg plant mewn argyfyngau i 4% ac ar bob gwlad letyol i helpu i integreiddio ffoaduriaid plant yn eu systemau addysg cenedlaethol, mewn penderfyniad a basiwyd ddydd Iau. (26 Tachwedd). Mae'n tynnu sylw bod addysg yn lleihau'r risg y bydd pobl ifanc yn cymryd rhan mewn eithafiaeth.

Mae'r Senedd yn croesawu cyhoeddiad y Comisiwn am ei nod newydd o glustnodi 4% o gyllideb cymorth dyngarol yr UE i addysg i blant mewn sefyllfaoedd brys erbyn 2019 ac yn galw ar aelod-wladwriaethau i'w gefnogi yn y penderfyniad, a gafodd ei fabwysiadu gan ddangos dwylo.

Integreiddio plant sy'n ffoaduriaid mewn systemau addysg cenedlaetholMae ASEau yn galw ar wledydd sy'n lletya ffoaduriaid "i sicrhau bod plant sy'n ffoaduriaid yn cael mynediad llawn i addysg, ac i hyrwyddo eu hintegreiddio a'u cynnwys yn y systemau addysg cenedlaethol cyn belled ag y bo modd". Maent hefyd yn galw ar roddwyr rhyngwladol i flaenoriaethu addysg wrth ymateb i argyfyngau ffoaduriaid, trwy raglenni sydd â'r nod o gynnwys plant mudol a'u cefnogi'n seicolegol, ynghyd â hyrwyddo dysgu iaith y wlad sy'n cynnal er mwyn sicrhau lefel uwch o integreiddio.

Torri troell trais ac eithafiaethMae ASEau yn tynnu sylw at y ffaith mai cyfleoedd cyfyngedig iawn sydd gan bobl ifanc rhwng 12 a 20 o fewn cymunedau ffoaduriaid, ac ar yr un pryd yn dargedau prima ar gyfer gwasanaeth milwrol a mathau eraill o ymgysylltu â gwrthdaro arfog.

Maent yn galw ar yr UE i weithio gyda gwledydd partner a rhoddwyr eraill i wella cyfleoedd addysgol i bobl ifanc mewn argyfyngau, o ystyried y rôl hanfodol y gallant ei chwarae wrth sicrhau sefydlogrwydd ar ôl gwrthdaro ac i leihau'r risg o "ifanc" ar yr un pryd. , poblogaeth ddi-waith yn achosi cynnwrf cymdeithasol neu'n llithro'n ôl i gylch dieflig o drais ".Yn ôl amcangyfrifon y Cenhedloedd Unedig, mae un biliwn o blant yn byw mewn ardaloedd yr effeithir arnynt gan wrthdaro, y mae 250 miliwn ohonynt o dan bump oed ac y gwrthodir iddynt eu hawl sylfaenol i addysg. Amcangyfrifir bod 65 miliwn o blant rhwng tair a 15 yn cael eu heffeithio fwyaf gan argyfyngau ac argyfyngau hirfaith, gyda'r risg o darfu ar eu haddysg, ac mae oddeutu 37 miliwn o blant oed cynradd ac uwchradd is y tu allan i'r ysgol mewn gwledydd yr effeithir arnynt gan argyfwng.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd