Cysylltu â ni

EU

UE: Herio hawliau dynol yn Tibet yn ystod upcoming deialog gyda Tsieina

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

dsc_0509-kopie-2Rhaid i’r Undeb Ewropeaidd (UE) fynd i’r afael â gwaethygu’r sefyllfa hawliau dynol yn Tibet yn y 33ain rownd sydd i ddod o’r ddeialog hawliau dynol UE-China sydd i’w chynnal ar 8-9 Rhagfyr 2014 ym Mrwsel, meddai’r Ymgyrch Ryngwladol dros Tibet (TGCh ). Diwrnod ar ôl y ddeialog, ar 10 Rhagfyr, ar achlysur Diwrnod Rhyngwladol rRghts Dynol ac i nodi 25 mlynedd ers dyfarnu'r Wobr Heddwch Nobel i'r Dalai Lama ym 1989, bydd y Gymuned Tibetaidd yng Ngwlad Belg yn cynnal gwrthdystiad yn o flaen Senedd Ewrop (113-15h). 

Mae TGCh yn galw ar yr UE i godi yn y ddeialog hawliau dynol o’r UE-China, troseddoli hunan-immolations ac ymgyrch “gwrthderfysgaeth” yn Tibet yn ogystal â’r defnydd cynyddol o rym gan yr heddlu a thorri rhyddid crefydd. Dywedodd Vincent Metten, Cyfarwyddwr Polisi’r UE yn swyddfa TGCh ym Mrwsel: “Mae o bwysigrwydd sylfaenol nad yw’r UE yn cyfaddawdu ar ei werthoedd hawliau dynol â Tsieina. Rydym yn annog yr UE i fod yn lleisiol am y sefyllfa yn Tibet a nodi disgwyliadau clir ar gyfer cynnydd i awdurdodau Tsieineaidd, gan dynnu ar ganlyniadau ymweliad swyddogol cyntaf Cynrychiolydd Arbennig yr UE dros Hawliau Dynol â Tibet ym mis Medi 2013. Mae TGCh yn gresynu bod y Nid yw’r UE wedi gallu wynebu China a gwrthsefyll yr amodau mwy cyfyngol a orfododd ar y ddeialog hawliau dynol, yn enwedig ar y penderfyniad unochrog a orfodwyd gan Beijing i leihau nifer blynyddol y rowndiau o sgyrsiau o ddwy i un. ”

Deialog hawliau dynol yr UE-China fu'r hynaf o ddeialogau o'r fath rhwng yr UE a thrydydd gwledydd. Gan adleisio beirniadaeth barhaus Senedd Ewrop, mae TGCh yn aml wedi mynegi ei bryderon ynghylch y ffordd y mae'r UE wedi bod yn cynnal ei ddeialog hawliau dynol â Tsieina, gan herio ei status quo. Yn anffodus, mae'r ddeialog hyd yma wedi methu â chyflawni cynnydd pendant ar lawr gwlad. I'r gwrthwyneb, ers i Xi Jinping gymryd grym yn 2013 mae'r sefyllfa hawliau dynol ar dir mawr Tsieina a Tibet wedi gwaethygu. Yn Tibet mae hyn wedi arwain at filwroli dwys ar y llwyfandir, driliau milwrol gyda'r amcan penodol o frwydro yn erbyn hunan-immolations a sesiynau hyfforddi ar gyfer yr heddlu sydd wedi'u lleoli ym mynachlogydd Tibet.

hysbyseb

Mae'r cyhoeddiad a wnaed gan swyddogion Tsieineaidd yn ystod rownd ddiweddaraf deialog hawliau dynol yr UE-China, a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2013, i beidio â derbyn rhestr o achosion unigol o garcharorion gwleidyddol mwyach yn dangos eu dymuniad i israddio'r broses ddeialog hawliau dynol. Mae TGCh yn annog yr UE i ymatal rhag derbyn y cyfyngiad pellach hwn ac yn lle hynny codi achosion tri charcharor gwleidyddol sydd mewn perygl yn Tibet - Dolma Kyab, Lobsang Kunchok a Khenpo Kartse - dau ohonynt wedi'u dedfrydu i farwolaeth. Mae TGCh hefyd wedi galw dro ar ôl tro am ryddhau Tenzin Delek Rinpoche ar unwaith ac yn ddiamod, a gedwir er 2002 ar ôl treial cudd ar sail ymwahaniaeth. Anogodd TGCh Uchel Gynrychiolydd newydd yr UE Federica Mogherini i flaenoriaethu hawliau dynol yn Tsieina a Tibet yn ystod ei deiliadaeth trwy ailfeddwl strategaeth yr UE tuag at Tsieina a mabwysiadu dull mwy uchelgeisiol. Mae'r rownd newydd sydd ar ddod o ddeialog hawliau dynol yr UE-Tsieina yn rhoi cyfle prawf litmws rhagorol i'r UE.

hysbyseb

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd